Home

Hepatische encefalopathie richtlijn

Hepatische Encefalopathie is een ernstige complicatie van cirrose en heeft duidelijk invloed op de kwaliteit van leven. Het veroorzaakt niet alleen last voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste omgeving. De ziekte kan lang duren (chronisch) of kort (acuut) en de symptomen kunnen variëren van beperkt tot zeer ernstig Dames en Heren, Hepatische encefalopathie is een potentieel reversibel syndroom van neurologische symptomen dat voorkomt bij patiënten met leverfalen. De belangrijkste symptomen zijn verwardheid, een gedaald bewustzijn en motorische verschijnselen zoals een asterixis. 1 2 Asterixis is het onvermogen een vaste positie te behouden ('sterixis' is. Voer een algeheel lichamelijk onderzoek uit met speciale aandacht voor aanwezigheid van icterus, huiduitslag (blaasjes), hepatische encefalopathie en stigmata van chronisch leverlijden zoals vergrote lever en milt, spider naevi, erythema palmare, ascites, gynaecomastie, collaterale vaattekening, tekenen van hemorragische diathese en Kayser-Fleischer ringen Algemeen. Definitie: ontstaan van leverschade in combinatie met hepatische encefalopathie en stollingsstoornis (INR > 1.5), bij een patiënt met een tevoren normale leverfunctie en een ziekteduur van < 26 weken. De mortaliteit van acuut leverfalen is hoog. Levertransplantatie is de behandeling van keuze en heeft, mits op tijd ingesteld, een 1-jaars.

Deze richtlijn is primair bedoeld voor MDL-artsen, internisten, intensivisten en chirurgen, en kan tevens gebruikt worden door SEH-artsen en neurologen. Definities en begrippen Deze richtlijn is bedoeld voor diagnostiek en behandeling van acuut leverfalen, en is dus niet van toepassing bij acuut-op- chronisch leverfalen. Literatuu Encefalopathie De behandeling van hepatische encefalopathie (HE) richt zich voornamelijk op het verlagen van het ammoniak. Hiervoor wordt klassiek lactulose gebruikt, dat de aanmaak en opname van ammoniak uit het colon remt. De optimale dosering is niet bekend, over het algemeen wordt er gestreefd naar 2 tot 3 maal daags een losse ontlasting Nabi (2017) voerde een tweede RCT uit naar NAC in patiënten met niet-paracetamol gerelateerde acuut leverfalen in een Indiaas ziekenhuis (n=80). Acuut leverfalen was gediagnosticeerd met een INR ≥ 1,5, hepatische encefalopathie (alle categorieën) en een ziekteduur korter dan 8 weken richtlijn: begindosering: 15-45 ml stroop per dag in 1-2 doses. Onderhoudsdosering 15-30 ml stroop per dag in 1-2 doses. Volgens het Kinderformularium van het NKFK zijn de doseergegevens: Kinderen van 7 maanden-18 jaar: 0,6-2,0 g/kg lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses (max. 66 g per dag)

Hepatische Encefalopathie (HE) - Nederlandse

 1. e worden toegevoegd aan lactulose
 2. De diagnose hepatische encefalopathie (HE) is met name klinisch, maar je kunt hem meer aannemelijk maken met een aantal neuropsychologische testen . Het advies uit de EASL richtlijn uit 2018 is om mensen met een (behandeld) HCC behandeling niet te ontzeggen. Deze mensen moeten wel nauwkeurig opgevolgd worden
 3. Hepatische encefalopathie treedt op bij ernstig leverfalen, onder andere ten gevolge van cirrose. Waarschijnlijk is een verhoogd ammoniak gehalte de belangrijkste factor, hoewel andere afbraakproducten ook een rol kunnen spelen. Ammoniak wordt normaal gesproken in de lever omgezet tot ureum, dat weer in de nieren actief uitgescheiden wordt
 4. het ontstaan of verergeren van hepatische encefalopathie; het optreden van een gastro-intestinale bloeding; verslechtering van de nierfunctie; snelle toename van de ernst van de ascites; Analyse ascites op SBP. ascites kweken in (aeroob en anaeroob) bloedkweekflesjes (verhoogt kans op positieve kweek van 40% naar 80% tov kweek in steriele container
 5. derd functioneren van de hersenen door ernstig leverfalen, o.a. ten gevolge van levercirrose. Daardoor kunnen bepaalde afbraakproducten in de bloedcirculatie terechtkomen zoals bijvoorbeeld ammoniak en gaan de astrocyt-hersencellen 'zwellen'

Verwardheid en afwijkende leveruitslagen: de lastige

Er dient rekening te worden gehouden met de officiële richtlijnen betreffende het juiste gebruik van antibacteriële middelen. 4.2 Dosering en wijze van toediening Dosering Aanbevolen dosering: 550 mg tweemaal daags als langdurige behandeling voor de vermindering van recidiverende episodes van manifeste hepatische encefalopathie Tixteller is geïndiceerd voor de vermindering van recidiverende episodes van manifeste hepatische encefalopathie bij patiënten ≥ 18 jaar (zie rubriek 5.1). Er dient rekening te worden gehouden met de officiële richtlijnen betreffende het juiste gebruik van antibacteriële middelen. 4.2 Dosering en wijze van toediening Doserin

Herkenning en diagnostiek bij acuut leverfalen - Richtlijn

 1. Hepatische encefalopathie (HE) is een syndroom dat gekenmerkt wordt door mentale en neuromusculaire stoornissen die kunnen optreden als complicatie bij ernstige acute of chronische leverziekten en -ontstekingen (1)
 2. medische congressen intermediair. In goede handen. Two Hands Events BV is een onafhankelijk congres­bureau dat gespeciali­seerd is in het organiseren van (internationale) medisch wetenschappelijke bijeenkomsten
 3. Hepatische encefalopathie is een ernstige neuropsychiatrische complicatie van levercirrose. Deze patiënten hebben een hoog risico op leverfalen en overlijden. Er zijn weinig goed onderzochte medicamenteuze opties. De effectiviteit van lactulose, een van de meest gebruikte huidige middelen, lijkt in goed gerandomiseerd onderzoek beperkt
 4. imaal 6 maanden) Hepatische Encefalopathie informatieposter (HE) Informatie over HE in het kort uitgelegd

Acuut leverfalen - Het Acute Boekj

Hepatische encefalopathie ( HE) is een veranderd bewustzijnsniveau als gevolg van leverfalen.Het begin kan geleidelijk of plotseling zijn. Andere symptomen kunnen bewegingsproblemen, stemmingswisselingen of persoonlijkheidsveranderingen zijn.In de gevorderde stadia kan het resulteren in een coma.. Hepatische encefalopathie kan optreden bij mensen met een acute of chronische leverziekte Richtlijnen acuut en chronisch leverlijden op IZ juli 2013 2 C. Hepatische encefalopathie: Graad 0 - I: Subklinisch, enkel detecteerbaar door psychomotorische testen (bv. connectietekentest). Graad I: Lichte confusie, euforie of depressie, aandachtsstoornissen, lichte moeilijkheden bi

De praktijk van hepatische encefalopathie Dr. R.. Takkenberg, MDL-arts, Amsterdam UM Dr. .M. den Hoed, MDL-arts, Erasmus M De praktijk van acuut leverfalen Prof. dr. H.J. Metselaar, MDL-arts, Erasmus M Schrijf u hier kosteloos in! 9. uur - î í. uur Accreditatie punten wordt aangevraagd bij NVMDL en NI De praktijk van hepatische encefalopathie Dr. R.. Takkenberg, MDL-arts, Amsterdam UM Dr. .M. den Hoed, MDL-arts, Erasmus M De praktijk van acuut leverfalen Prof. dr. H.J. Metselaar, MDL-arts, Erasmus M Schrijf u hier kosteloos in! 9. uur - î í. uur De scholing is geaccrediteerd door de NVMDL en NIV punte een hepatische encefalopathie als oorzaak voor het delirium. Het komt echter ook voor dat bij een patiënt met een afasie en lichte gedragsstoornissen ten onrechte een delirium wordt vermoed. Bij een hyperactief delirium dat gepaard gaat met heftige angst treden frequent verschijnselen van autonome overactiviteit op zoals tre 1 klinische lessen Verwardheid en afwijkende leveruitslagen: de lastige diagnose hepatische encefalopathie M.E.Hendriks, D.J.van Westerloo en P.Portegies Dames en Heren, Hepatische encefalopathie is een potentieel reversibel syndroom van neurologische symptomen dat voorkomt bij patiënten met leverfalen. De belangrijkste symptomen zijn verwardheid, een gedaald bewustzijn en motorische.

Leverfalen Acuut op Chronisch - Erasmus M

Hepatische encefalopathie: AASLD/EASL (2014) Hepatocellulair carcinoom: EASL (2018), AASLD (2018) Levertransplantatie: De Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding zijn een aanvulling op de LCI-richtlijnen en geven een gestructureerd overzicht van het handelen van een afdeling Infectieziektebestrijding bij een melding van een. Hypertensie behandelen, cave: snelle verlaging kan kans geven op toename cerebrale ischemie. Streefwaarde bij herseninfarct na trombolyse <185/110 mmHg en bij herseninfarct zonder trombolyse <220/120 mmHg. Streef naar daling MAP met 15% in 1 uur. Eerste keus: labetalol, bolus 0,25-0,5 mg/kg, daarna 2-4 mg/min, tot bereikte effect gevolgd door 5. Laatst gewijzigd: 2010-05-10, Versie: 3.0, Verantwoording: Redactie Palliatieve Zorg: richtlijnen voor de praktijk, Type: Landelijke richtlijn Update coronavirus 14 januari. Geplaatst op 14-01-2021 - Categorie: Algemeen. Wij sturen u deze Extra Nieuwsbrief in verband met de publicatie van de richtlijn COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten, opgesteld door het RIVM in samenwerking met medische beroepsgroepen, waaronder de Nederlandse Vereniging van MDL-artsen, de NVMDL Overslaan en naar de algemene inhoud gaan. Home ; Vereniging ; WERKEN als INTERNIST ; OPLEIDEN tot INTERNIST Menubalk - In- uitlogge

NAC bij niet-paracetamol acuut leverfalen - Richtlijn

Eiwitrijke, energierijke voeding wordt geadviseerd in de behandeling van alcoholische hepatitis, tenzij er sprake is van hepatische encefalopathie. Concept Multidiscipliniare richtlijn stoornissen in het gebruik van alcohol, 16 Therapie met corticosteroïden wordt gereserveerd voor patiënten met een MELD score >= 18 of een DF score >=32. 5. (zoals nogal eens gezien wordt bij hepatische encefalopathie); dit stille delier kan makkelijk over het hoofd gezien worden, terwijl de patiënt er ernstig onder kan lijden - mengvormen; deze komen het vaakst voor; perioden van hyper- en hypoactiviteit wisselen elkaar af. Bijlage bij richtlijn Delier, hoofdstuk klachten en bevindinge Veno-occlusieve ziekte van de lever (VOD, veno-occlusive disease of ook wel SOS, sinusoïdal obstruction syndrome) ontstaat binnen de eerste maand na transplantatie door schade t.g.v. de conditionering aan de sinusoïdale endotheelcellen van de lever en (later) ook aan de hepatocyten. Dit leidt uiteindelijk tot obstructie van de leversinus en.

lactulose - Farmacotherapeutisch Kompa

infarcten en hepatische encefalopathie, worden in dit artikel buiten beschouwing gelaten. Richtlijnen voor ICP-meting De richtlijnen van de 'European Brain Injury Consortium' (EBIC), gebaseerd op meningen van deskundigen, en de 'evidence-based' richtlijnen van de 'Brain Trauma Foundation' van de 'America Daarnaast kan dit beeld ook nog beïnvloed worden door andere zaken, zoals traumatisch hersenletsel en hepatische encefalopathie [2]. Gerelateerde pagina's. Nieuwe WHO-richtlijn om het risico op dementie te verminderen, waaronder het beperkt drinken van alcohol 22 mei 2019 Encefalopathie. Encefalopathie kan door verschillende mechanismen ontstaan, met name metabole ontregelingen, infectieuze toxines, virale infecties of hypoxie zijn bekende oorzaken.(21,22) In een beschrijvende studie wordt bij 40% van de COVID-19 bewezen patiënten klachten gevonden passend bij encefalopathie, zoals hoofdpijn, veranderd bewustzijn of anderszins disfunctioneren van.

Hepatische encefalopathie; Hepatische lipidose (met encefalopathie of een primaire leveraandoening) Hartaandoeningen vroeg stadium Deze hoeveelheden zijn slechts een richtlijn, omdat de behoeften van katten variëren. Pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden Hepatische encefalopathie treedt op als symptoom wanneer de patiënt lijdt aan een acute of chronische leverziekte. Wereldwijd zijn alcoholmisbruik, hepatitis B, richtlijn van 21 en 14 standaardglazen per week voor respectievelijk mannen en vrouwen wordt.

rifaximine - Farmacotherapeutisch Kompa

 1. g van hepatische encefalopathie (HE)
 2. hepatische encefalopathie of geelzucht. De overgang van gecompenseerde naar gedecompenseerde levercirrose is een cruciaal moment in het beloop van de ziekte en gaat gepaard met significante daling in overleving. De mediane overle-ving bij gecompenseerde cirrose is meer dan 12 jaar, terwijl dat voor patiënten met een gedecompenseerde levercirros
 3. naire richtlijn Alcohol (cbo 2009) lijkt hierbij aan te sluiten en men spreekt zich hierin voorzichtig uit over een abstinentietermijn van 2­3 weken om de diagnose depressie of angststoornis met enige zekerheid vast te kunnen stellen. Echter, men voegt er vervolgens aan toe dat de angstklachten en depressieve klachten bij de meeste chronisch

Hepatische encefalopathie: Hepatische encefalopathie is de belangrijkste complicatie van levercirrose. Richtlijnen: S3_Leitlinie Ascites, spontane bacteriële peritonitis, hepatorenaal syndroom van de Duitse Vereniging voor Digestive and Metabolic Diseases (2011 / oedeem, hepatische encefalopathie en andere complicaties van portale hypertensie. Wat zijn de oorzaken van gevorderde leveraandoening? • Chronische virale hepatitis (hepatitis B en / of C) • Overmatig alcoholgebruik • Obesitas, diabetes type 2 en metabool syndroom Zeldzame leveraandoeninge

Richtlijn opgesteld voor intern gebruik binnen het Universitair Ziekenhuis Gent en binnen het zorgcircuit acuut coma binnen het pediatrisch netwerk van het Universitair Ziekenhuis Gent. Auteurs : Jef Willems - Petra Schelstraete - Helene Verhelst 1. DEFINITIE Encefalopathie Klinisch syndroom gekenmerkt door een bewustzijnsverandering, met bred In een muismodel van hepatische encefalopathie induceert thioacetamide een acuut leverfalen en veroorzaakt het verhoogde 5-HT-spiegels in de hersenen en ernstige stoornissen in de cognitieve functie. 5mg / kg CBD herstelt leverfunctie, hersenen 5-HT-niveaus en cognitieve functie (Avraham et al., 2011).. Cerebrale intracellulaire energieniveaus zijn gereguleerde AMP-kinase, die normaal onder. Hoewel bepaalde suikers en antibiotica de steunpilaren zijn van de behandeling van hepatische encefalopathie, kunnen BCAA's ook voordelen opleveren voor mensen die aan de ziekte lijden. Levercirrose is ook een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van hepatocellulair carcinoom, de meest voorkomende vorm van leverkanker, waarvoor BCAA-supplementen ook nuttig kunnen zijn Vergeleken met kinderen kan de incidentie van hepatische en pancreatische toxiciteiten en van veneuze trombo-embolische voorvallen verhoogd zijn bij adolescenten en jongvolwassenen. Bijwerkingen algemeen. Zeer vaak (> 10%): infecties (viraal, bacterieel, schimmel-), sepsis (mogelijk fataal). Overgevoeligheidsreacties. Hepatotoxiciteit

Wat zijn de bijlage 2 voorwaarden? Bijlage 2 voorwaarden. Geldend op 14-03-2021, Bijlage 2. horende bij artikel 2.5, tweede en derde lid, van de Regeling zorgverzekering. 1. Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten. Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die niet kan uitkomen met aangepaste normale voeding en andere. Hepatische Encefalopathie (HE) is een ernstige complicatie van levercirrose en heeft een duidelijk invloed op de kwaliteit van leven. Het veroorzaakt niet alleen last voor de patiënt zelf, maar ook voor de naaste omgeving. Aandacht voor dit aspect van levercirrose is dus zeer belangrij Tijdens deze nascholing wordt ingegaan op levercirrose en de gevolgen daarvan. Er wordt specifiek aandacht besteed aan het signaleren van complicaties, zoals hepatische encefalopathie. Na afloop is de arts beter in staat patiënten te herkennen en de juiste zorg en begeleiding te bieden Pre-hepatische icterus enper-hepatische icterus wordt gewoonlijk medicamenteus behandeld. Bij een post-hepatische icterus zal vaak een operatieve ingreep nodig zijn. Pre-hepatische geelzucht Bij het behandelen van pre-hepatische geelzucht is het de bedoeling de snelle afbraak van rode bloedcellen te voorkomen

Hill's™ Prescription Diet™ l/d™ Canine is specifiek samengesteld voor de voedingsbehandeling van honden met leveraandoening die een verminderde leverfunctie veroorzaakt. Verlaagt de werkbelasting van de lever. Verlagen de opstapeling van ammoniak en de daaruit volgende CZS symptomen (hepatische encefalopathie) Een man wordt opgenomen in het ziekenhuis met een hepatische encefalopathie ten gevolge van een levercirrose op basis van een Niet Alcoholische Steatose Hepatitis (NASH). Richtlijn ter hand stellen. Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. 's-Gravenhage, december 2018

Bij een bestaande leveraandoening kan een zich snel ontwikkelende asthenie geassocieerd met icterus, donkere urine, bloedingsneiging of hepatische encefalopathie voordoen. Wees voorzichtig met toepassing van azitromycine bij een bestaande significante leverziekte en controleer onmiddellijk leverfunctietesten wanneer zich tekenen en symptomen van leverdisfunctie voordoen Als u leverkanker of gevorderde leverziekte (gedecompenseerde cirrose) heeft met complicaties zoals geelzucht, hepatische encefalopathie, ascites of variceale bloeding, verwacht dan: • de gebruikelijke richtlijnen die u moet volgen voor uw zorg, maar met minimale face-to-face zorg Targaxan is geïndiceerd voor de vermindering van recidiverende episodes van manifeste hepatische encefalopathie bij patiënten ≥ 18 jaar (zie rubriek 5.1). Er dient rekening te worden gehouden met de officiële richtlijnen betreffende het juiste gebruik van antibacteriële middelen. 4.2 Dosering en wijze van toediening Doserin Huisartsen negeren richtlijnen bij voorschrijven quetiapine . Geneesmiddelen 26 mei 2021. Ernstige leverschade door Iberogast. Geneesmiddelen 25 mei 2021. Psychologische interventies goed alternatief voor antidepressiva. Geneesmiddelen 21 mei 2021. Fostamatinib biedt mogelijk uitkomst voor ic-patiënt Voorzichtig bij ernstige nierfunctiestoornissen en bij neurologische of psychiatrische afwijkingen. Voorzichtig bij bestaande leveraandoeningen: de leverfunctie onderzoeken indien een zich snel ontwikkelende asthenie ontwikkelt in samenhang met icterus, donkere urine, bloedingsneiging of hepatische encefalopathie. Myasthenia gravis kan verergeren

Hepatisch - NHCV - Zorgverlene

De leverfunctie onderzoeken indien een zich snel ontwikkelende asthenie ontwikkelt in samenhang met anorexie, icterus, donkere urine, bloedingsneiging of hepatische encefalopathie. Bij de behandeling van H. pylori gerelateerde recidiverende ulcus duodeni moet men rekening houden met het ontstaan van resistente typen van H. pylori De Trovet Multi Purpose Treat (Rabbit) MRT is een gezonde snack voor de hond die voor verschillende aandoeningen worden ingezet, zonder de werkzaamheid van het bijpassende Trovet dieet negatief te beïnvloeden. De treat kan eveneens worden ingezet voor gezonde honden. Indicaties • Calciumoxalaat• Glutenintolerantie • Hartaandoeningen (hoge bloeddruk)• Hepatische encefalopathie. Deze richtlijnen verstrekken belangrijke evidence-based aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van complicaties van levercirrose en zijn een update van de richtlijnen gepubliceerd in 2011. Er zijn tal van complicaties verbonden aan TIPS, zoals hepatische encefalopathie en hartfalen

Samenvatting 2 In het spijsverteringskanaal van gezonde

Volledige samenvatting dieetleer 2 theorie, een samenvatting van het volledige boek met toegevoegde notities van de opgenomen PPT. 2 VDK, Aj 2020-2021, dit vak wordt gegeven door mervouw De Jonghe. !fout in samenvatting hoofdstuk 6! Rectum/endeldarm= proctitis/rectitis. Endeldarm/rectum + sigmoïd = rectosigmoiditis Hepatische encefalopathie of HE; Metabolische acidose ; Waarschuwing Deze dieetvoeding is niet geschikt voor kittens en drachtige en lacterende poezen. Extra informatie De behoefte aan voedsel bij volwassen katten kan verschillen. Kijk op de verpakking voor richtlijnen. Verdeel de dagelijkse hoeveelheid over meerdere maaltijden over de dag. Belangrijkste voordelen. Prescription Diet™ Canine l/d™ is specifiek samengesteld voor de voedingsbehandeling van honden met een leveraandoening die de werking van de lever vermindert. Verlaagt de werkbelasting van de lever. Verlaagt de opstapeling van ammoniak en de daaruit volgende CZS symptomen (hepatische encefalopathie)

Spontane bacteriele peritonitis (SBP) - Internisten Alrijn

Richtlijnen voor de diagnostiek en het beleid bij het oorzaken zijn: auto-immuunhepatitis, hemochromatose, ziekte van Wilson en alfa-1-antitrypsinedeficiëntie. Niet-hepatische oorzaken zijn onder meer dat optreedt binnen twaalf weken na het begin van de icterische fase en gekenmerkt wordt door verschijnselen van encefalopathie De informatie is mogelijk verouderd. De richtlijn zal worden herzien. Vastgesteld LOI: juni 2014. Deze richtlijn is tot stand gekomen Voorbeelden van neurologische ziektebeelden zijn perifere neuropathie en hiv-encefalopathie Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een verminderde affiniteit van het antilichaam voor p24 door hemolysis,. Bij patiënten met CPT-1A-deficiëntie kunnen ook hepatische encefalopathie met verlies van bewustzijn, toevallen, coma of zelfs plotselinge dood voorkomen. Er kan een risico op progressie tot leverfalen zijn. Patiënten met ernstige CPT-1A-deficiëntie kunnen ook renale tubulaire acidose vertonen. Etiologi Richtlijn Diagnostiek en behandeling van inflammatoire darmziekten bij kinderen ISBN 978-90 oorzaak, complicaties als ascites, encefalopathie, oesofagusvarices, eventuele comorbiditeit, Child (bijvoorbeeld extra-hepatische galgangatresie, acute of chronische hepatitis, α-1-antitrypsine deficiëntie) en nevendiagnosen. Hepatische encefalopathie: Hepatische encefalopathie is de belangrijkste complicatie van cirrose. Ongeveer 70 procent van de getroffenen vertoont tekenen van een verstoring van het hersenmetabolisme. De oorzaak is vooral een toename van toxines zoals ammoniak in het bloed, omdat de ontgiftingsfunctie van de lever te zwak is

Reden voorschrijven recept. Per 1 januari 2012 is de Geneesmiddelenwet op een aantal punten gewijzigd. Dit heeft consequenties voor het handelen van artsen en apothekers. Door de wijzigingen in de Geneesmiddelenwet zijn artsen voortaan verplicht om in bepaalde gevallen de reden van voorschrijven op het recept te vermelden Casus 2e kindje van niet-consanguine, kaukasische ouders Probleemloze zwangerschap Geboorte op 38 2/7 week, 3285g Poliklinische partus, ontslag na enkele uren Borstvoeding, loopt goed Icterus vanaf dag 1, geruststelling door kraamzorg en verloskundige 1e kindje fototherapie bij ABO antagonisme 4 Hyperbilirubinemie en kernicterus 18/01/201 Epidemiologie. Katatonie komt frequent voor in de psychiatrische populatie. Katatonie wordt vaak niet herkend en is daardoor ook onderbehandeld. De geschatte prevalentie van katatonie op psychiatrische opnameafdelingen is 10%. De meest voorkomende psychiatrische oorzaak is een depressieve stoornis, met name depressie met psychotische kenmerken