Home

Verschil systematische review en meta analyse

 1. 1. Begrippen systematische review en meta-analyse . 2. Hoe te werk gaan bij het opzetten van een review . 3. Belangrijke aspecten bij meta-analyse . 4. Interpretatie van resultaten . 5. Verschil therapeutische en diagnostische reviews
 2. Een Cochrane systematische review kan derhalve als de ultieme vorm van evidence beschouwd worden en een sleutel tot het praktiseren van evidence-based medicine. Wat is een meta-analyse? Meta-analyse is een kwantitatieve samenvatting van de resultaten van afzonderlijke onderzoeken
 3. K71: Systematische reviews en meta-analyse. De snelle groei van het aantal systematische reviews (inclusief meta-analyses) dat in toonaangevende tijdschriften en boeken wordt gepubliceerd, toont het belang aan van actuele kennis over het uitvoeren en interpreteren van deze vorm van literatuuronderzoek. Gegevens uit systematische reviews worden.

Wat is het verschil tussen een systematische review en een meta-analyse? Deze termen worden soms als synoniemen gebruikt, maar dit is niet correct. Een systematische reviews wijst op de methode van een literatuuroverzicht, dus op het systematisch zoeken en selecteren van studies, de kwaliteitsbeoordeling van individuele studies en een transparante weergave van de resultaten 5 Systematische review Voordelen review Overzicht van wat er bekend is op dit moment over een bepaald onderwerp Overzicht van wat er ontbreekt op dit moment in kennis over een bepaald onderwerp. 6 Meta-analyse Is kwantitatieve samenvatting van de resultaten van verschillende onderzoeken statistisch poolen overall schatting van het effect. De meta analyse kan je corrigeren voor het verschil in populatie grootte. Er is dus gebruik gemaakt van systematische review EN meta analyse in dit onderzoek. Er zijn verschillende beperkingen in onze meta-analyse en daarom moeten onze resultaten voorzichtig worden geïnterpreteerd

Veelgestelde vragen Cochrane Netherland

 1. Meta-analyse is een statistische techniek die vaak maar niet altijd gebruikt wordt in een systematische review. Het belangrijkste voordeel van meta-analyse is de aggregatie over meerdere studies die leidt tot een hoger statistisch onderscheidingsvermogen en meer robuste schattingen van het effect
 2. Bij een systematische review van prognostische studies, kan een andere indeling van deze fases nuttig zijn [1]. Bij sommige systematische reviews wordt ook een meta-analyseuitgevoerd om de resultaten uit verschillende, maar methodologisch vergelijkbare studies statistisch samen te vatten [2]
 3. Deze studie is een systematische review en meta-analyse van de beschikbare gegevens. Methods Een uitgebreid onderzoek werd uitgevoerd tot en met juni 2013 tot vergelijkende studies ter evaluatie van overleving, recidief, chirurgische resultaten en complicaties te identificeren
 4. Het lezen van een review geeft op een snelle manier inzicht in een vakgebied of onderwerp. Een meta-analyse is een systematische review met pooling van de data. Pooling is een analyse van data afkomstig uit verschillende studies alsof ze uit één studie afkomstig zijn. Of pooling mogelijk is, hangt af van de homogeniteit van de data
 5. wat is een systematische review? In een systematische review worden onderzoeken betreffende een expliciete vraagstelling op inzichtelijke wijze samengevat . Het kan worden opgevat als een vorm van empirisch onderzoek met als onderzoekseenheden 'onderzoeken', hetgeen in de praktijk meestal neerkomt op publicaties over onderzoeken
 6. In de meta-analyse of de statistische pooling worden de gegevens die voor een systematische review zijn vergaard statistisch samengevoegd om te komen tot een schatting van het in deze onderzoeken bestudeerde effect, in combinatie met de analyse van de invloed van verschillen tussen de onderzoeken op deze schatting. 16 Voor het combineren van effectschattingen ('pooling') zijn diverse statistische technieken beschikbaar
 7. Een combinatie van beide vormen van synthese is vaak nodig om complexe vragen te kunnen beantwoorden ( 1). Een systematische review of meta-analyse begint met een systematische zoektocht naar relevante literatuur volgens vooraf vastgelegde criteria en bij voorkeur in meerdere databanken

Doel : Het doel van deze systematische review en meta-analyse was een analyse te maken van de prevalentie en outcome van Acute Kidney Injury (AKI) na levertransplantatie. AKI is nog steeds een belangrijke complicatie na levertransplantatie, maar prevalentie en mortaliteitscijfers lopen enorm uiteen in de literatuur De meta-analyse is gebaseerd op andere onderzoeken en is daarmee afhankelijk van de kwaliteit van de ingesloten onderzoeken. Het is aan de auteurs om te laten zien dat de keuzen die in een meta-analyse zijn gemaakt (insluiten van onderzoeken, gekozen statistisch model) verdedigbaar zijn, en dat het resultaat van de meta-analyse valide is

Verschillen tussen mannen en vrouwen Negen studies met in totaal bijna 250.000 deelnemers zijn meegenomen in deze systematische review en meta-analyse 1.De studies hanteerden verschillende definities van lichte, matige en hoge alcoholconsumptie systematische review (Arthur et al, 2003; Collins en Holton, 2004). Vaak is een zogenaamde meta-analyse, waarbij de uitkomst van meerdere studies gecombineerd worden, onder-deel van een systematische review. Systematische reviews met een meta-analyse worden, mits goed uitgevoerd en gebaseerd op goed uitgevoerde primaire studies, beschouwd als ee 7. Is meta-analyse op een correcte manier uitgevoerd? [ ] Ja / niet van toepassing (terecht geen meta-analyse uitgevoerd) [ ] Nee [ ] Te weinig informatie in het artikel om dit te beantwoorden ALGEMEEN OORDEEL 8. Zijn de resultaten van de systematische review valide en toepasbaar? [ ] Voldoende valide en toepasbaar ⇐ ga verder bij

Systematische reviews en meta-analyse - Epid

Hierbij worden de geraadpleegde databanken en de gebruikte analysemethoden vermeld. De gevonden resultaten en achtergrondkenmerken van de individuele studies worden op een expliciete wijze beoordeeld en geanalyseerd. Elke meta-analyse wordt in principe voorafgegaan door een systematische review Eerdere meta-analyses toonden tegenstrijdige uitkomsten en een aanzienlijke heterogeniteit. In de huidige systematische review en meta-analyse zijn de meest recente gegevens geanalyseerd en is gezocht naar de bron van deze heterogeniteit. Systematische review en meta-analyse Systematische review en meta-analyse: lange-termijn effecten van alcoholconsumptie op cognitief functioneren. 24 februari 2020. Wetenschappers van de Monash University uit Australië hebben onderzoek gedaan naar de lange-termijn effecten van alcoholgebruik op de cognitieve functies (bijv. geheugen, concentratie en taalvermogen)

Een meta-analyse is een systematische review waarbij de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies worden gebundeld (gepoold) en herberekend. Hierdoor wordt het mogelijk om met een grotere betrouwbaarheid een uitspraak te doen over het effect van een interventie of behandeling Systematische review. Over sekseverschil als mogelijke risicofactor bestaat onduidelijkheid. Vandaar dat Chinese onderzoekers hier nu een systematisch review en meta-analyse op hebben uitgevoerd. Voor het onderzoek werden de elektronische zoekopdrachten uitgevoerd in de databases van PubMed, EmBase en de Cochrane-bibliotheek in november 2020 Systematische review en meta-analyse Een systematische review (literatuuronderzoek) brengt alle, door onderzoek verkregen, resultaten bij elkaar op basis van vooraf gespecificeerde in- en exclusie-criteria om een onderzoekvraag te beantwoorden. Hierbij wordt een systematische methode gebruikt met als belangrijkste kenmerken Daarom hebben we een systematische review en meta-analyse uitgevoerd volgens de PRISMA-aanbevelingen. Het doel van deze systematische review is om het bewijs te onderzoeken over de effectiviteit van het externe gebruik van propolis voor orale, huid- en genitale aandoeningen. 2. Methoden 2.1. Gegevensbronnen en zoekopdrachte Doel : Het doel van deze systematische review en meta-analyse was een analyse te maken van de prevalentie en outcome van Acute Kidney Injury (AKI) na levertransplantatie. AKI is nog steeds een belangrijke complicatie na levertransplantatie, maar prevalentie en mortaliteitscijfers lopen enorm uiteen in de literatuur

Eerste Hulp bij Systematische Reviews: Archief Cochrane

systematische online zoektocht naar meta-analyses over psychotherapie, waarna deze inhoudelijk bekeken en geanalyseerd zijn door twee bachelorstudenten. Aanvankelijk was het doel van dit project een meta-analyse te doen over de samenhang tussen kwaliteit van enkele studies en gerapporteerde effectsize In dit systematische review en meta-analyse werd het bewijs van relevante gerandomiseerde studies en indieningen bij regulerende instanties met betrekking op belangrijke klinische effectiviteit- en veiligheidsuitkomsten geëvalueerd in volwassenen met T2DM, zowel over het algemeen, als apart voor individuele SGLT2-remmers Systematische review versus meta-analyse Een systematische review is transparant en reproduceerbaar en gaat uit van een expliciete vraagstelling, een uitgebreide zoekstrategie, een ondubbelzinnige procedure voor selectie van onderzoeken, een beoordeling van de kwaliteit van de onderzoeken en een transparante presentatie van de resultaten Netwerk meta-analyse is een relatief nieuwe techniek om meerdere geneesmiddelenonderzoeken gezamenlijk te kunnen beoordelen. Het breidt de principes van de gewone meta-analyse uit, en maakt het mogelijk onderzoek naar meerdere geneesmiddelen in één analyse te evalueren, ook wanneer deze geneesmiddelen nooit direct met elkaar zijn vergeleken

Operatieve behandeling van LUTS - Richtlijn

Literatuuronderzoek

Er is nog geen uitgebreide systematische review met meta-analyse uitgevoerd om de effecten van alcoholconsumptie en energie-inname te onderzoeken. De onderzoekers 1 van Monash University, Australië, vergelijken van 22 cross-over en Randomized Controlled Trials (RCT) de energie-inname met en zonder alcoholische dranken Laparoscopische gastrectomy versus geopend gastrectomy voor oudere patiënten met maagkanker: een systematische review en meta-analyse Abstracte achtergrond Het doel van deze studie was om de haalbaarheid, veiligheid, en de potentiële voordelen van laparoscopische gastrectomie evalueren ( LG) het vergelijken met open gastrectomie (OG) bij oudere bevolking

Deze systematische review, meta-analyse en netwerk meta-analyse van RCT's met statines lieten effectiviteit van zowel statines als klasse als specifieke statines zien in preventie van CV events en sterfte door alle oorzaken in primaire preventiepopulaties De meta-analyse werd uitgevoerd op 15 studies met 29.071 deelnemers. Hieruit bleek dat interventies ter voorkoming van zelfdoding een significant effect hebben op zowel daadwerkelijke zelfdodingen als zelfmoordpogingen Niet-systematische reviews zoals vele nascholingsartikelen lezen vaak prettiger dan een systematische review, maar ze zijn minder betrouwbaar. Alleen als een systematische literatuurzoekactie is verricht, mag een review systematisch worden genoemd. Dit verschil in betrouwbaarheid bleek weer bi met reumatoïde artritis: een systematische review en meta-analyse Marloes Tenten-Diepenmaat Prof. Dr. Joost Dekker Dr. M.W. Heymans Dr. Leo D. Roorda Prof. Dr. Thea Vliet Vlieland Dr. Marike van der Leede 7 Systematische reviews 139 - de systematic review, met eventueel een statistische meta-analyse van kwan - titatieve data. 7.2 Systematische reviews Bij elk type systematische review gaat het om een gestandaardiseerde en geob-jectiveerde analyse van al het oorspronkelijke onderzoek dat over een onder-werp is gedaan

Journal club 3 Cursusmateriaal Journal club week Let op

Hypothese: Er is geen verschil in klinische uitkomst tussen transtibiale en onafhankelijke boren van femorale tunnels. STUDIE DESIGN: systematische review met meta-analyse en meta-regressie. METHODEN: Cadaveric, in vivo en klinische studies vergelijken transtibiale en onafhankelijke boortechnieken werden systematisch geïdentificeerd HIIT versus MICT in hartrevalidatie functionele toename voor deelnemers met CAD die geen diagnose hartfalen hadden was het belangrijkste doel van deze systematische review en meta-analyse. Verder wilde men meten of de duur van de interventies een effect had op de resultaten

Meta-analyse - Wikipedi

 1. Verschillen in sensitiviteit tussen THP en TKP bij gebruik van de alpha-defensine-test. Een systematische review en meta-analyse van prospectieve studies over de alpha-defensine laboratorium- en sneltest voor periprothetische gewrichtsinfecties van THP en TKP Auteurs J.W.P. Kuiper, S.J. Verberne, C.J. Vos, P.W. van Egmond Werkplek spreke
 2. aangepaste versie van het Cochrane Handboek voor Systematische reviews van interventies. Houben et al. (2014) voerden een systematische review en meta-analyse uit naar de effectiviteit van ACP interventies in verschillende volwassen populaties. Er werd gezocht naar RCT's gepubliceerd tussen 1966 en 2013, uitgevoerd bij patiënten >21 jaar
 3. Boeken en kunst Moleculaire psychiatrie Dagboek van hypertensie bij de mens Neuropsychopharmacology Doodsbrieven Genetica in de geneeskunde Cryochirurgie zou een effectieve optie zijn voor klinisch gelokaliseerde prostaatkanker: een meta-analyse en systematische review
 4. De systematische review en meta-analyse van Bakermans-Kranenburg e.a. uit 2003 is een sleutelpublicatie, waarin de effecten van verschillende onderzoeken naar het verbeteren van sensitiviteit en gehechtheid geza-menlijk en uitgebreid zijn geanalyseerd.1 Er is sindsdien geen nieuwe meta-analyse met dezelfde onderzoeksvraag uitgevoerd, vandaar dat d

Systematische reviews - WikiStatistie

Systematische review en meta-analyse van laparoscopische

Reviews LUM

Een systematic review is een wetenschappelijk artikel, bedoeld om verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken en zo een conclusie te kunnen trekken over een wetenschappelijk vraagstuk. Een goede systematic review wordt als zeer evident gezien, omdat het gekeken heeft naar verschillende onderzoeken betreffende een bepaald onderwerp Intracorporeal versus extracorporeal anastomosis during Het doel van deze systematische review is om de intra-abdominale versus extra-abdominale anastomose vergelijken met de De huidige systematische review van de literatuur en meta-analyse niet aan de controverses tussen intracorporeal en extracorporale anastomose lossen. Diepe hersenstimulatie (DHS) en corticale stimulatie (CS) vormen mogelijke alternatieve behandelingsopties voor refractaire epilepsiepatiënten die, ondanks een optimale behandeling, niet volledig en/of blijvend aanvalsvrij zijn. Om de evidentie rond de doeltreffendheid en veiligheid van DHS en CS adequater te kunnen inschatten, verrichtten we een systematische review en meta-analyse waarbij. systematische review en meta-analyse onder 43 studies,3 waarin werd onderzocht of rokers vaker afwezig zijn op het werk dan niet-rokers. De vierde overzichtsstudie was een systematische review en meta-analyse onder 29 studies die in 2013 gedaan is door onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk.4 Ook hierin werd onderzocht of rokers vake geneeskunde en Eerstelijnsgezond-heidszorg, UGent Wanneer de onderzoekers van een systematische review en meta-analyse niet alle relevante informatie rond een bepaalde onderzoeksvraag op het spoor komen, bestaat er een reële kans dat rapporteringsbias de resultaten van de meta-analyse vertekent. Het niet terugvinden van all

De praktijk van systematische reviews

1 meta-analyse; 2 gestructureerde review (systematische review); 3 authority-based review (expert-based review). Vaak echter is er in de wetenschappelijke literatuur onvoldoende antwoord op een vraag beschikbaar (en soms zal dat ook niet komen). In dat geval moeten we ons verlaten op authority-based reviews Systematische verschillen de twee groepen gaan variëren bij meerdere steekproeven Steekproeffout Het verschil tussen het geobserveerde verschil en het verschil dat wordt blootgesteld aan een level van de onafhankelijke variabele gelijk aan 'geen waarde' t-test Testen of de verschillen significant zijn Meta-analyse.

Auteur: Lineke Tak. Vorige week schreven we op SOLK.nl over een meta-analyse van Schaefert et al. (2014) waarin geconcludeerd werd dat hypnose een veilige en effectieve interventie is bij volwassen patiënten met prikkelbare darm syndroom (PDS). Deze week is een nog veel uitgebreidere systematische review en meta-analyse gepubliceerd over 48 randomized controlled trials (RCTs) die het effect. (of systematic review of meta-analyse) via 'MyNCBI filters' • Met Concepten worden die die onderdelen uit de onderzoeksvraag bedoeld, die worden gebruikt in de zoekstrategie. • Hoe meer concepten, hoe specifieker de zoekstrategie, des te groter ook het risico om studies te missen. • Tip: start met twee of drie concepte Uit een systematische review en meta-analyse van 17 onderzoeken, waarin het voorkomen van HPV in plaveiselcelcarcinomen (n = 391) werd vergeleken met het voorkomen van HPV in biopten van gezonde huid (n = 238), bleek dat HPV 3,43 keer vaker voorkwam in biopten van plaveiselcelcarcinomen dan in biopten van gezonde huid (95%-BI 1,97 tot 5,98; p.

Minerv

Dit verschil was significant. De auteurs concluderen dat deze systematische review en meta analyse positieve resultaten laten zien voor lichaamsbewustwording therapie als aanvullende interventies op de gebruikelijke zorg bij mensen met fibromyalgie systematische review en meta-analyse Bron: Di Bona D, Plaia A, Scafidi V, Leto-Barone MS, Di Lorenzo G. Efficacy of sublingual immuno-therapy with grass allergens for seasonal allergic rhinitis: A systematic review and meta-ana-lysis. J Allergy Clin Immunol 2010;126:558-66. Auteur: J.M. Kruyt, kno-arts, Reinier de Graaf Gasthuis, Delf 8.6 Systematische Review en Meta-Analyse. Een Systematische Review is een uitputtende samenvatting van de onderzoeksgegevens die in de literatuur gevonden worden over een bepaald onderwerp, waarbij de methoden bestaan uit het 'samplen' van wetenschappelijke publicaties en interpreteren van de conclusies.. Meta-analyse verwijst naar het analyseren van analyses, oftewel het statistisch.

Meta-analyse: mogelijkheden en beperkingen - Ge-B

Een systematische review en meta-analyse van acht gerandomiseerde onderzoeken naar tocilizumab tonen een kleine, maar significante daling van de mortaliteit aan op dag 28 bij patiënten met (matig) ernstige COVID-19 (NNT is 31). Vooralsnog kan tocilizumab, in combinatie met dexamethason, worden toegepast bij (matig) ernstig zieke. Systematische beoordelingen zijn een soort beoordeling die herhaalbare analytische methoden gebruikt om secundaire gegevens te verzamelen en te analyseren. Systematische reviews zijn een soort synthese van bewijsmateriaal die onderzoeksvragen formuleren die breed of smal van opzet zijn, en gegevens identificeren en synthetiseren die direct verband houden met de systematische reviewvraag Meta-analyse: zowel antidepressiva als psychotherapie effectief bij prikkelbare darm syndroom. Eerder schreven we ook over een meta-analyse van Schaefert et al. (2014) waarin geconcludeerd werd dat hypnose een veilige en effectieve interventie is bij volwassen patiënten met prikkelbare darm syndroom (PDS) Systematische Review/Meta-analyse. Een systematische review brengt op een systematische manier alle studies over een bepaald De puntschattingen en betrouwbaarheidsintervallen van elk van de studies worden onder elkaar gezet met onderaan het diamantvormige resultaat De diamant geeft het gewogen gemiddeld verschil weer..

Een Systematische Review en Meta-analyse van stam-en voorloperceltherapie in het achterpoot-ischemie model. Deel deze pagina. In het eindstadium wordt de bloedtoevoer zo beperkt dat het been te weinig zuurstof en voedingsstoffen krijgt en afsterft; maar de resultaten verschillen Een systematische review is een vorm van analyse die medische onderzoekers uitvoeren om alle beschikbare bewijzen op een bepaalde vraag te synthetiseren, zoals hoe effectief een medicijn is. Een meta-analyse is een soort systematische review. In plaats van een conclusie uit een enkele studie te trekken, kijkt een meta-analyse naar talrijke studies voor het antwoord

De systematische review en meta-analyse naar hersenstructuur en neurofysiologische effecten toont aan dat fysieke activiteit van invloed is op hersenstructuur en het neurofysiologische functioneren van gezonde kinderen. En dat deze veranderingen in enkele studies ook samengaan met verbeteringen in cognitieve functies Deze systematische review en meta-analyse toont een statistisch significante en klinisch relevante afname van angst en pijn bij volwassenen ten gevolge van muziekinterventies vóór, tijdens of na een operatie. Dit bewijs ondersteunt de implementatie van deze veilige en duurzame interventie rond chirurgische procedures

Despite evidence of significant heterogeneity across trials, vitamin D supplementation was safe and overall reduced the risk of ARI compared with placebo, although the risk reduction was small. Protection was associated with administration of daily doses of 400-1000 IU for up to 12 months, and age at enrolment of 1·00-15·99 years. The relevance of these findings to COVID-19 is not known. Doel: Onderzoeken wat de effecten zijn van muziek op angst en pijn rond operaties. Opzet: Systematische review en meta-analyse van gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken (RCT's). Methode: In 11 elektronische databases zochten wij naar RCT's waarin het effect van muziekinterventies op angst en pijn voor, tijdens of na operatie bij volwassenen was onderzocht In een systematische review (24 onderzoeken, uitgevoerd in landen met zowel een laag inkomen als een hoog inkomen, 53.000 kinderen, verschillende settings (eerste lijn (slechts één onderzoek), tweede lijn, eerste hulp), werd de diagnostische en prognostische waarde van de CRT onderzocht in het herkennen van het kinderen met ernstige ziekten zoals dehydratie en bij het voorspellen van een. Een systematische review is een literatuuroverzicht van een bepaald onderwerp waarin volgens een duidelijke en nauwgezette methode de studiegegevens uit alle primaire studies met de hoogste graad van evidentie worden opgezocht, onderzocht, geëvalueerd en samengevat. Deze methode garandeert haar objectiviteit en volledigheid. Hierin verschilt de systematic review met d

Meta-analyse: alcoholconsumptie als risicofactor voor

Het doel van deze systematische review was het analyseren van het effect van mechanische darmvoorbereiding en/of selectieve darm decontaminatie ter preventie van postoperatieve wondinfecties na colorectale chirurgie. Methode: PubMed, EMBASE, CINAHL en Cochrane databases werden doorzocht Systematische review/meta-analyse van cohort studie Cohort studie Patiënt-controle studie Bijwerkingen/ Etiologie Oorzaken ziekte/bijwerkingen behandeling Systematische review Cohort studie Patiënt-controle studie Serie casuïstiek Case report Beschrijf in je CAT waar (databases) en hoe (zoektermen) je hebt gezocht Begrippen systematische review en meta-analyse . 2. Hoe te werk gaan bij het opzetten van een review . 3. Belangrijke aspecten bij meta-analyse . 4. Interpretatie van resultaten . 5. Verschil therapeutische en diagnostische reviews . Systematische review • Overzicht van gepubliceerde onderzoeke Kenmerken systematische review 1 Systematische review en meta-analyse. Geraadpleegde bronnen. Cochrane Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, Oxford Pain Relief Database, online databanken (tot 13 oktober 2011) referentielijsten van klinische studies. Geselecteerde studie

Helfer e.a. hebben een systematische review en meta-analyse uitgevoerd over 82 randomized controlled trials met in totaal 3608 patiënten waarbij toevoeging van een antidepressivum aan antipsychotische behandeling werd vergeleken met een behandeling zonder toegevoegd antidepressivum (placebo of geen extra medicijn) Antidepressieve activiteit van anti-cytokine behandeling: een systematische review en meta-analyse van klinische studies van chronische inflammatoire aandoeninge

PIEB versus CEI en/ of PCEA - Richtlijn - Richtlijnendatabase

De bevindingen van deze systematische review van 172 onderzoeken (44 vergelijkende onderzoeken; n = 25697 patiënten) over COVID-19, SARS en MERS leveren het beste beschikbare bewijs dat het huidige beleid van ten minste 1 m fysieke afstand wordt geassocieerd met een grote vermindering van infecties, en afstanden van 2 m kunnen effectiever zijn In systematische review en meta-analyse zijn de beschikbare gegevens geanalyseerd met behulp van robuuste statistische methoden. Daarbij kwam naar voren dat patiënten met meerdere primaire melanomen een slechtere overleving hadden dan patiënten met een solitair primair melanoom Een recente systematische review en meta-analyse van Ibrahim 40 naar de prevalentie van DDH bij kinderen met een idiopathische klompvoet laat voor de 12 geïncludeerde studies (1964-2013) een prevalentie van DDH variërend van 0,6 tot 16,8% zien Samenvatting | Voeding heeft effect op de botmineraaldichtheid, blijkt wederom uit een systematische review en meta-analyse van Iguacel et al. (1).In deze meta-analyse is de botgezondheid van veganisten, vegetariërs en omnivoren met elkaar vergeleken. De onderzoekers concluderen dat met name veganisten een lagere botmineraaldichtheid hebben dan omnivoren

Behandeling van diabetisch macula oedeem - Richtlijn

Hoe beoordeelt men de kwaliteit en toepasbaarheid

VERSCHIL MET NARRATIEVE REVIEW? ̶Auteur maakt zelf een selectie van op te nemen studies en een (beschrijving van een) zoekstrategie ontbreekt meestal 7 VERSCHIL MET META-ANALYSE? ̶Systematische review waarbij de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies worden gebundeld en herbereken Systematische review vs meta-analyse 2018 7 • Systematische review: (methode van) • Doorgedreven en systematische zoektocht naar literatuur • Meer power, grotere precisie (meta-analyse) -Verschil perspectief patient vs arts Cochrane Belgium Systematische reviews werden beoordeeld op kwaliteit met behulp van het AMSTAR-instrument (bijlage 2 van de achtergrondrapportage) De systematische review en meta-analyse van Sussmilch-Leitch (2012) kreeg een AMSTAR score 8/11, de recenter systematische review van Al-Abbad (2013)7/11

FAQ SR: Algemeen Cochrane Belgiu

The magnitude of the effect sizes detected in the current study (e.g., d = 0.55 for mindfulness versus no treatment comparison conditions at post-treatment) suggests that mindfulness-based interventions are, on average, associated with moderate drops in psychiatric symptoms (based on Cohen's, 1988 guidelines) Mild ovarian stimulation is a treatment option for poor responders in IVF treatment. Our updated review evaluated mild IVF solely from randomized controlled trials (RCTs) that used genuine low-dose gonadotrophin (≤150 IU daily) alone or in combination with oral medications, comparing it with conventional-dose (>150 IU/ daily) IVF for poor responders Een systematische review is een systematisch overzicht van onderzoeken over een bepaald onderwerp. In de hiërarchie van Evidence Based Medicine is een positieve uitkomst bij een systematische review of meta-analyse van placebo-gecontroleerde trials de hoogste vorm van 'bewijs' selectieproces van artikelen en van de kwaliteit van de ingesloten onderzoeken. De checklist systematische review/meta‐analyse uit het Handboek kritisch lezen van het NHG vermeldt de zaken die voor een kritische beoordeling van systematische reviews van RCT's van belang zijn. O

A1 Systematische review van tenminste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van kwalitatieve meta-analyse, meta-studie) van kwalitatieve studies + Geloofwaardige studie +/-Studie waarvan de geloofwaardigheid twijfelachtig is-Weinig Dit laat onverlet dat er belangrijke verschillen tussen etiologische en prognostisch Het rapport concludeert dat meta-analyse een nuttig hulpmiddel kan zijn bij het maken van systematische, consistente, omvattende en navolgbare, kwantitatieve overzichten van observationeel onderzoek. Daarbij dient de nadruk te liggen op kritische vergelijking, het 'leren' van verschillen tussen studies en patroonherkenning, en niet zozeer op het afleiden van geaggregeerde effectmaten Probiotica en synbiotica na darmkanker. 21 Apr, 2021. Gebruik van pro- en prebiotica na een operatie aan dikkedarmkanker kan de kans op een postoperatieve infectie significant verminderen, zo blijkt uit een systematische review en meta-analyse. Wetenschappers hebben naar negentien studies van hoge kwaliteit gekeken waarin de effecten werden. with cancer: a systematic review of recent randomised trials M.P.J. Schellekens, MSc1, F.R. Compen, MSc1, dr. M.L. van der Lee2, dr. M.A. van der Drift3 en prof. dr. A.E.M. Speckens4 Samenvatting Mindfulness wordt in toenemende mate aangeboden aan mensen met kanker. Uit een recente meta-analyse werd geconcludeerd dat mindfulness-based interven

Profylaxe na een UWI - Richtlijn - Richtlijnendatabase

Niet-systematische reviews liegen Huisarts & Wetenscha

Geen van deze reviews analyseerde de uitkomsten voor oplosbare en onoplosbare vezels afzonderlijk. In deze meta-analyse hebben wij als doel gesteld de effectiviteit van deze verschil- zoeken was er echter wel sprake van significante heterogeniteit. Ook onoplosbare vezels toonden een positief effect op deze uitkomstmaat (RR 1,54; 95%-BI 1,10-2,14) Turmeric and curcumin have been found to be safe and tolerable in human clinical trials and systematic reviews. 47 No long-term studies with curcumin have revealed toxic or adverse effects. 48 However, some clinical studies in humans with high doses (8-12 g) of curcumin have shown a few side effects, with some subjects reporting mild nausea or diarrhea. 49 The studies used in this systematic. Een systematische review over cognitieve achteruitgang in APOE e4 knock-in muizen kan een antwoord geven op deze openstaande vragen. Daarnaast is het niet duidelijk welke gedragstesten het meest geschikt zijn om cognitieve achteruitgang in dit muismodel te onderzoeken. Ook dat kan in een systematisch review worden onderzocht