Home

Wanneer mag verhuurder woning betreden

Verstoring van mijn woongenot: wat kan ik hiertegen doen

Het bezoekrecht is geen recht tot huiszoeking. De verhuurder mag er dus geen misbruik van maken. Hij mag de woning niet betreden zonder akkoord van de huurder. De eigenaar mag uiteraard ook niet van de afwezigheid van de huurder profiteren om het pand te inspecteren

Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht uitgelegd Huisvredebreuk is volgens art. 138 Wetboek van Strafrecht het wederrechtelijk binnendringen in een woning, besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik en het wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet aanstonds verwijderen op vordering van een rechthebbende Volgens de wet mag een verhuurder voor bepaalde werkzaamheden (artikel 10) en taxaties na overleg met de huurder de woning betreden tussen 08.00 en 17.30 uur. In noodgevallen mag dit ook zonder overleg buiten deze tijden. Om die reden mag de verhuurder dus sleutels van de woning houden Uw verhuurder mag niet zomaar de huur opzeggen van uw woning. Dat kan alleen met een goede reden. Bijvoorbeeld omdat u geluidsoverlast geeft. Het maakt niet uit of u een vast huurcontract heeft

De verhuurder mag niet zomaar de woning of jouw kamer binnengaan. Jij mag op jouw beurt het de verhuurder niet absoluut onmogelijk maken om het huis te betreden. Ongewenst bezoek van de verhuurder zorgt vaak voor irritaties. Rechters hanteren de volgende regels: De verhuurder dient aan te bellen of te kloppen en te wachten tot wordt opengedaan Huurwoning inspecteren niet toegestaan. Door onze advocaat huurrecht Jim Frielink. Gisteren besprak ik al een zaak over een boeteclausule in het geval van onderverhuur, waarbij de rechtbank de gefixeerde boete ontoelaatbaar achtte. In theorie is een dergelijk boete voor verhuurders van onroerend goed een mogelijkheid om bijvoorbeeld verhuur via. Maar beide partijen zijn het niet met elkaar eens over wanneer een verhuurder dan wel in de woning mag komen. Zo vindt het merendeel (43,8 procent) van de huurders dat de verhuurder alle. Een verhuurder mag nooit zonder toestemming toegang verschaffen tot de woning, ook niet tot de gemeenschappelijke ruimtes. Ook niet voor het uitvoeren van werkzaamheden. De verhuurder moet dit eerst aankondigen en een afspraak maken zodat één of meerdere bewoners thuis kunnen zijn om toegang te verschaffen Van zodra zijn woning verhuurd is, moet de verhuurder de privacy van zijn huurder(s) respecteren. Concreet: hij mag de woning niet meer betreden zonder de toestemming van de huurder(s)

Een verhuurder mag niet de woning van een huurder betreden zonder dat die daar toestemming voor geeft. Dat is huisvredebreuk, een strafbaar feit. Als er een ondertekend document ligt, dan is het afhankelijk van de tekst die is ondertekend of het mag. Maar hoe dan ook, het getuigt niet van goed fatsoen als er iemand zonder medeweten van de bewoner diens woning betreedt De verhuurder mag niet zomaar zonder toestemming het verhuurde goed betreden wanneer hij dat wil en de huurder kan zich daartegen ook terecht verzetten en de toegang weigeren. Evenwel beschikt de verhuurder over een aantal wettige redenen om het pand te kunnen betreden, zoals bijvoorbeeld voor het uitvoeren van dringende noodzakelijke herstellingen Als verhuurder moet je aan je huurder het rustig gebruik en genot geven van de woning of het appartement dat hij van je huurt. Je huurder heeft ook recht op privacy. Hieruit volgt dat je zonder de toestemming van je huurder niet zomaar meer mag binnengaan in je woning ook al is dat je eigendom

'Een verhuurder mag alleen ongevraagd de woning betreden als er zich een zaak van leven of dood voordoet', stelt Geert Inslegers, jurist bij het Vlaams Huurdersplatform. Andere noodsituaties. Daar moeten wij ons probleem uitleggen en dan komt die in wooninspectie doen om te kijken of het huis eigenlijk wel mag verhuurd worden, zo niet word het onbewoonbaar verklaard en kan de verhuurder geen schadevergoeding vragen (dus niet aan uw 2 maanden waarborg komen) + het huurgeld van de maanden die je gehuurd hebt, kan gedeeltelijk of zelfs volledig via de vrederechter terug gevorderd worden Wanneer kan de verhuurder de woning ontruimen bij overlijden van de huurder? Je mag als verhuurder niet direct na het overlijden van de huurder de woning gaan ontruimen, maar pas als de huurovereenkomst is beëindigd. De huurovereenkomst eindigt aan het eind van de tweede maand na het overlijden van de huurder Van zodra zijn woning verhuurd is, moet de verhuurder de privacy van zijn huurder(s) respecteren. Concreet: hij mag de woning niet meer betreden zonder de toestemming van de huurder(s). Hij heeft wel nog bezoekrecht. Laten we dat bezoekrecht even onder de loep nemen De verhuurder is bevoegd, na beëindiging van het huurcontract de woning te betreden. De verhuurder mag de inboedel alleen verwijderen als in het huurcontract is bepaald dat de verhuurder zaken die na het einde van de huur in de woning zijn achtergelaten zonder bewaarplicht mag verwijderen

Een verhuurder mag een verhuurde woning niet zomaar betreden. Op het moment dat een woning wordt verhuurd, dan krijgt de huurder daardoor rechten. Bijvoorbeeld het recht op privacy. Die rechten moeten gerespecteerd worden. Wil je als verhuurder de woning binnenkomen? Bel of klop dan eerst aan. Of spreek een tijdstip af met de huurder wanneer je. De verhuurder heeft de bevoegdheid om de woning na verloop van deze termijn bij afwezigheid van erfgenamen te betreden. De verhuurder mag bij onduidelijkheid over de aanwezigheid van erfgenamen niet eerder de woning betreden dan na verstrijken van de periode van twee maanden na het overlijden van de huurder

De verhuurder mag de woning nooit betreden zonder toestemming van de huurder. Kan de huurder verplicht worden om bij het einde van de huurovereenkomst de woning te herschilderen? Neen, de huurder kan niet verplicht worden om te woning te herschilderen, tenzij hij onredelijke kleuren heeft gekozen of er meer dan gewone slijtage aan het schilderwerk is Van zodra zijn woning verhuurd is, moet de verhuurder de privacy van zijn huurder(s) respecteren. Concreet: hij mag de woning niet meer betreden zonder de toestemming van de huurder(s) Je moet de privacy van de huurder respecteren. Je mag de kamer niet zelf gebruiken of betreden zonder toestemming van de huurder. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten. Wel kan het zo zijn dat het noodzakelijk is dat je als verhuurder de woning met regelmaat inspecteert. Je moet in dat geval wel aantonen waarom dit nodig is

Als het huurcontract eindigt, moet de huurder er voor zorgen dat de woning in de oude staat opgeleverd wordt. Huurverhoging. De verhuurder mag één keer per twaalf maanden de huur verhogen, waarbij hij zich moet houden aan een maximale huurverhoging. Ook moet hij minimaal twee maanden van tevoren deze huurverhoging aan de huurder mededelen De verhuurder is het hier niet mee eens. Volgens hem kon hij niet weten dat er in de woning een hennepkwekerij aanwezig was en hoefde hij dat ook niet te weten. Uiteindelijk komt deze zaak bij de Afdeling terecht, die moet oordelen of de verhuurder aan zijn verplichtingen heeft voldaan. Verhuurder kan ook over overtreder zij Dan mag u dit weigeren. Uw verhuurder moet uw huurcontract schriftelijk opzeggen via een brief, mail of app-bericht. En dit moet op tijd: minimaal 1 tot maximaal 3 maanden voordat uw contract afloopt. Anders verandert uw contract automatisch in een vast huurcontract. U heeft vanaf dat moment huurbescherming Normaal mag een deurwaarder je woning niet betreden om een en ander op te schrijven of in beslag te nemen tenzij ingevolge een uitspraak van de vrederechter. In verband met geschillen tussen huurder/verhuurder is er echter een uitzondering waarin hij dat wel mag: nl wanneer je achterstaat met het betalen van je huishuur

Mag een woninghuurder zijn verhuurder de toegang weigeren

 1. Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder. Voorbeelden zijn buitenschilderwerk en een nieuwe cv-ketel. Als huurder bent u verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud. Denk aan een nieuwe wc-bril of een leertje in de kraan. Lost de verhuurder de problemen niet op? Vraag dan de Huurcommissie om uw huur te verlagen
 2. g gekregen heeft om de woning te betreden. De aannemer mag zoveel adviseurs meepakken als hij zelf wenst
 3. Daarnaast kan een ander persoon dan de huurder die ook zijn hoofdverblijf heeft in de woonruimte, maar geen echtgenoot of geregistreerd partner is en met wie de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft, worden aangemerkt als medehuurder indien de verhuurder hier mee instemt. Dit volgt uit artikel 7:267 lid 1 BW

Verboden toegang voor inspecterende verhuurde

Neen. De verhuurder of syndicus mag zonder uw toestemming nooit uw woning betreden. U heeft steeds het recht om de toegang te weigeren. Wel beschikt de verhuurder over een bezoekrecht, maar hij moet dit vooraf aankondigen en dit recht met gematigdheid uitoefenen Maar in geval van dringende herstellingen (dak weggewaaid door een storm, gesprongen leiding in de kelder, ) die niet kunnen wachten tot het einde van het huurcontract zonder dat het pand daar schade onder lijdt, heeft de eigenaar het recht om de werken uit te voeren, zelfs wanneer de huurder dat weigert en wanneer een deel van het verblijf daardoor onbruikbaar wordt Het gevolg van een dergelijke sluiting is dat niemand de woning mag betreden. Indien de woning van een verhuurder wordt gesloten door de burgemeester na een overtreding van de Opiumwet door de huurder, kan de verhuurder de huurovereenkomst met de huurder buitengerechtelijk ontbinden De verhuurder mag dat alleen doen wanneer de leidingen of rioleringen zich in de woonruimte van de huurder bevinden en als de huurder er zelf bij kan. Als de rioleringen en leidingen aangesloten zijn op meerdere zelfstandige woningen, dan zijn de onderhoudskosten voor rekening van de verhuurder 3. Bezoek van de verhuurder. Van zodra het contract getekend is, mag de verhuurder uw woning enkel betreden met uw toestemming. Doet hij dat zonder uw toestemming, dan kan hij beschuldigd worden van huisvredebreuk. De verhuurder heeft wel het recht om een keer per jaar te komen kijken of u zorg draagt voor de woning

Moet je je verhuurder binnenlaten? HelloLa

 1. g te geven de woning te betreden
 2. Wat zijn precies uw rechten als verhuurder wanneer uw huurder zijn financiële verplichtingen niet meer nakomt of uw woning niet goed onderhoudt? Overdracht van genot. Voor we die vraag beantwoorden, is het belangrijk om erop te wijzen dat u als verhuurder niet zomaar de woning die u verhuurt mag betreden
 3. g van de huurder. Wel kan het natuurlijk zo zijn dat jij als verhuurder de woning noodzakelijk moet inspecteren,.
 4. Als verhuurder heb je een aantal rechten, maar vooral ook verplichtingen indien je een kamer of appartement verhuurt. Voor deze rechten en plichten zijn duidelijke regels opgesteld. Hieronder vind je een overzicht van de meest belangrijke rechten en plichten die je in acht moet nemen
 5. g de kamer van de huurder betreden. In uitzonderlijke gevallen van spoed mag de verhuurder wél de kamer binnenkomen, bijvoorbeeld wanneer er een waterleiding gesprongen is. Als huurder ben je verplicht
 6. g mag de verhuurder de huurwoning niet betreden. De verhuurder heeft wel het recht om één keer per jaar de huurwoning te bekijken, om te zien of u goed zorg draagt voor uw woning. Hij mag ook langskomen om dringende werken te doen die niet tot het einde van de huur kunnen worden uitgesteld

De verhuurder kan je niet beletten het bedrijf te exploiteren of gasten of klanten op het terrein toe te laten. Ook als de verhuurder of verhuurder de woning wil betreden, moet hij of zij je een zogenaamde redelijke kennisgeving voorleggen en eerst om toestemming vragen De eerste huurverhoging mag binnen een jaar vallen. Wanneer je bijvoorbeeld sinds maart een kamer bewoont, mag de eerste huurverhoging per 1 juli ingaan. Bij tussentijdse verbeteringen mag de huur vaker dan eenmaal per jaar worden verhoogd. Het moet hierbij gaan om verbeteringen van de woning, waardoor de maximale huurprijs hoger komt te liggen De verhuurder mag minstens een keer per jaar in samenspraak met de huurder de woning betreden om te controleren of de huurder zijn verplichtingen nakomt, om herstellingen te verrichten, om het pand te laten bezoeken door een vastgoedprofessional, aannemer, architect, kandidaat-huurders, verzekeraar enzovoort tor moet dan een boedelbeschrijving opmaken om de staat van de nalaten-schap vast te stellen. saMengeVat De verhuurder mag het pand niet op eigen initiatief leeghalen. Doe dat dan ook niet, al lijkt het de meest voor de hand liggende optie. Vraag de erfgena-men om de woning te ontruimen. Laten die dat na of zijn er geen erfgenamen Hiervan kan niet in het nadeel van de huurder worden afgeweken. Een huurovereenkomst voor 290-bedrijfsruimte kan net als bij woonruimte alleen door de verhuurder worden opgezegd wanneer een bepaalde opzeggingsgrond van toepassing is en wanneer deze wordt vermeld. Regels inzake verhuur van 290-bedrijfsruimte niet van toepassing bij korte duu

Wanneer mag ik de woning betreden en leeghalen? Het betreden van de woning mag uiteraard nadat de woning door de erfgenamen is opgeleverd. De eventueel nog aanwezige goederen mogen dan door de verhuurder worden afgevoerd. Als de erfgenamen weigeren te voldoen aan de opleve-ringsverplichtingen, dan dient de verhuurder ee De nieuwe verhuurder heeft namelijk exact dezelfde rechten en plichten als de vorige eigenaar. De nieuwe eigenaar moet deze huurovereenkomst dus op exact dezelfde manier naleven. De verhuurder kan de huurovereenkomst enkel beëindigen als hij zelf in de woning gaat wonen. Hierbij is er een opzeggingstermijn van zes maand Dit verschilt per gemeente. De meeste gemeentes komen de sloten van uw woning veranderen en verzegelen de toegangsdeur. Uw pand wordt zichtbaar gesloten, middels een aanplakbiljet of een bord in uw voortuin. U mag gedurende de sluitingsperiode uw pand niet betreden. Indien u dat wel doet, maakt u zich schuldig aan een strafbaar feit Wanneer je een verzoek voor verbouwing hebt ingediend bij de verhuurder, heeft die acht weken de tijd om te reageren. De verhuurder mag een verzoek op bepaalde gronden weigeren, bijvoorbeeld wanneer de woning door de aanpassingen minder makkelijk verhuurd kan worden of de waarde van de woning daalt Als de verhuurder de huur correct opzegde en de huurder niet wil vertrekken, kan de verhuurder naar de vrederechter stappen. Hij kan daar een vordering tot uithuiszetting aanhangig maken. Als hij dat vonnis krijgt, kan hij hiermee de huurder uit zijn woning laten zetten. Wacht hier als verhuurder niet te lang mee

Bewarend beslag op een onroerend goed heeft tot gevolg dat het onroerend goed onbeschikbaar wordt. Een schuldeiser legt bewarend beslag op een eigendom van zijn schuldenaar om te vermijden dat het onroerend goed pootjes krijgt. Het verrassingseffect speelt hierbij een belangrijke rol. Het bewarend beslag heeft tot gevolg dat u als beslagen eigenaar uw woning niet meer kunt verkopen. Erfenis verwerpen en huur huis opruiming. Beste team, Wanneer de erfgenaam het erfenis afstand gehouden (verw... >> Woning en inboedel na verwerpen nalatenschap. Mag ik de lease auto van mijn overleden zoon teruggeven aan zijn werkg... >> Verwerping, erfgenamen en huissleutels

Mag een huisbaas zomaar binnenkomen? HelloLa

 1. Hoewel het Burgerlijk Wetboek niet expliciet iets zegt over het laten bezichtigen van een woning die nog is verhuurd, neemt men op basis van de verplichting tot uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst (art. 1134, derde lid B.W.) aan dat van de verhuurder redelijkerwijs mag worden verwacht dat hij de huurder telkens vooraf op de hoogte brengt en met hem overleg pleegt, wanneer hij de.
 2. g de woning mag betreden (gedoe met aansluiting tv, bla bla bla, hij liet vrolijk de kluslui binnen om 'samen' iets te bekijken....terwijl ik kon aantonen dat ik op die tijdstippen niet thuis was.)
 3. g voor heeft gegeven
 4. g van de huurder toegang verschaffen tot de woning, bijvoorbeeld wanneer er zeerdringendeherstellingen moeten gebeuren. Let op ! Bezichtiging van het goed met een kandidaat-koper wordt niet beschouwd als een dringend geval waarbij u de woning zomaar goedschiks of kwaadschiks zou mogen betreden
 5. g

Mag de verhuurder een sleutel bijhouden van de huurwoning

Een verhuurder behoudt altijd het recht op toegang tot de woning. Het is voor de huurder niet toegestaan om de verhuurder de toegang tot de woning te ontzeggen. Een verhuurder mag niet onaangekondigd een woning betreden. Hij of zij dient altijd aan te bellen of te kloppen en te wachten tot de deur wordt opengedaan Daarbij moet men de privacy van de huurder respecteren, hetgeen inhoudt dat je de woning niet meer zonder toestemming van de huurder mag betreden. Wanneer er onverhoopt conflicten tussen de huurder en verhuurder ontstaan (bijvoorbeeld over de huurprijs of wanprestaties) kan men zich wenden tot de Huurcommissie Vraag eerst toestemming aan de buurman, vaak is de kou dan al uit de lucht. In de wet staat dat de buurman verplicht is om toestemming te geven als het noodzakelijk is om voor de uitvoering van werkzaamheden gebruik te maken van zijn grond of het pand. Dit is het 'steigerrecht'. Als voorwaarde geldt dat het om tijdelijke werkzaamheden gaat. woonruimte Op deze pagina vindt u webartikelen die gaan over de huur van woonruimte. De verhuur van woonruimte is in de wet geregeld in de artikelen 7:232 tot en met 7:282 BW, en daarnaast in het algemene gedeelte over huur in de artikelen 7:201 tot en met 7:231 BW Uitzonderingen. Er bestaan een paar uitzonderingen op deze hoofdregel. In de eerste plaats kan een huuropzegging nog worden ingetrokken, wanneer de intrekking de verhuurder eerder dan of tegelijkertijd met de ingetrokken opzegging heeft bereikt. Daarnaast kan een huurder een opzegging vernietigen op grond van een wilsgebrek

Huurder weigert verhuurder toegang te verlenen tot het

Een verhuurder mag niet zomaar te pas en te onpas bij de huurder aankloppen. Wanneer een verhuurder de verhuurde woning wil bezoeken dan moet hij of zij daar een duidelijke en goed omschreven reden voor hebben. Het primaire recht van de huurder is het recht op woongenot wanbetalingen moet de verhuurder de huurovereenkomst eerst laten ontbinden door de vrederechter. Als de huurder na het vonnis weigert om de woning vrijwillig te verlaten, moet de eigenaar een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Zo kunnen er tussen de eerste wanbetaling en het uiteindelijke vertrek van de huurder maanden verstrijken In een huurwoning weet ik dat de verhuurder in principe toegangsrecht heeft, maar dat hij wel netjes moet aanbellen en huurder hem/haar dan moet toelaten. Hij mag niet zomaar zelf naar binnen stappen met een eigen sleutel en/of zonder aankondiging Betreden erf buren voor verbouwing. Je mag het erf van de buren gebruiken voor verbouwing of onderhoud aan de woning. Je hebt zogenoemd ladderrecht als: jij jouw buren op tijd op de hoogte stelt dat je hun erf moet gebruiken; er geen andere manier is jouw woning te verbouwen of te onderhouden dan door het erf van je buren te betreden Na de scheiding moet één van de twee de woning verlaten. Er is geen vaste regel wie de woning moet verlaten en wie na de scheiding in de woning mag blijven wonen. Het is niet relevant op wiens naam het huurcontract staat. Ook niet relevant is of een partij de woning al voor het huwelijk had. De verhuurder heeft ook geen zeggenschap over wie.

Mag een eigenaar de woning van zijn huurder bezoeken

De kantonrechter overwoog echter dat slechts in noodgevallen de verhuurder bevoegd is om zonder toestemming van de huurder de woning te betreden en in dat kader dat het steekproefsgewijs binnen treden van een woning door een verhuurder, zonder dat de huurder daarvan vooraf op de hoogte is gesteld onevenredige inbreuk maakt op het recht van privacy en huurgenot van de huurder U kunt alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat. U moet de huur minimaal 3 maanden van te voren opzeggen. (Voor ieder jaar dat de huurder de woonruimte heeft gehuurd, komt daar 1 maand bovenop, tot in totaal maximaal 6 maanden). U moet de huur per aangetekende brief opzeggen

Aanpak toeristische verhuur van woonruimte - Wetswijziging Huisvestingswet. 21 juni 2021. Er heeft per 1 januari 2021 een wijziging van de Huisvestigingswet 2014 plaatsgevonden. Door de wetswijziging wordt voorzien in het opleggen van een registratie-, meld- en/of vergunningplicht voor het toeristisch verhuren van een woonruimte Wanneer mag het? Bruikleen gaat in principe over spullen (zoals een fiets of een cirkelzaag) die tijdelijk worden uitgeleend. Dat kan ook (het gebruik van) woonruimte zijn. Er zijn veel antikraakbureaus die bruikleenovereenkomsten voor woonruimte aanbieden. Andere namen voor de bruikleenovereenkomst zijn De verhuurder kan niet zomaar de woning betreden zonder jouw toestemming. Wordt het woongenot verminderd door een gebrek van de verhuurder, dan heb je als huurder het recht op vermindering of verlaging van de huur. Het bedrag van de vermindering hangt af van de omstandigheden. Gebreken en onderhoud aan de gehuurde woning

Wanneer degene die huurt het gevoel krijgt dat hij of zij niet wordt gehoord kan het zo zijn dat het maken van afspraken voor bezichtigingen een stuk moeizamer gaat. Hoewel je als verhuurder toestemming hebt om periodiek de verhuurde woning te betreden is het natuurlijk altijd verstandiger om daar goede afspraken over te maken Vrijwaringsverplichtingen: de verhuurder mag niet door eigen gedrag het rustig genot storen (bijvoorbeeld ongevraagd de kamer betreden) en hij of zij staat in voor de rechten die derden op de woning laten gelden en voor de verborgen gebreken Het overlijden van de verhuurder heeft niet de ontbinding van het huurcontract tot gevolg. Artikel 1742 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wordt verdergezet met de erfgenamen of rechthebbenden die de rechten en verplichtingen van de overleden eigenaar overnemen. Ze hebben geen enkel bijkomend recht en zijn ertoe gehouden om de bepalingen van het. Verhuurder op de hoogte brengen De huurder is wel verplicht om de eigenaar op de hoogte te brengen van herstellingen die nodig zijn en ten laste van de verhuurder vallen. Doet hij dit niet en ziet hij lijdzaam toe hoe de schade vergroot, dan kan hij geen schadevergoeding eisen voor schade die aan zichzelf of zijn goederen is ontstaan door zijn stilzitten Wanneer de woning voor een groot deel of overwegend wordt ingezet voor het bedrijf van de huurder, dan betreden we een grijs gebied, waarover met enige regelmaat wordt geprocedeerd. Wat uit de rechtspraak kan worden opgemaakt, is dat rechters kijken naar

De verhuurder moet dan een wettelijke reden hebben om de kamerhuur op te zeggen. Mogelijk geen inkomstenbelasting over inkomsten verhuur. Je betaalt over de inkomsten die je ontvangt van de kamerverhuur tot op een bepaalde grens geen inkomstenbelasting, mits het gaat om jouw eigen woning. De grens wordt jaarlijks vastgesteld § 1. Binnentreden in woningen in het algemeen Artikel 1 Legitimatie en mededeling van doel verplicht 1.Degene die bij of krachtens de wet belast is met de opsporing van strafbare feiten of enig ander onderzoek, met de uitvoering van een wettelijk voorschrift of met het toezicht op de naleving daarvan, dan wel een bevoegdheid tot vrijheidsbeneming uitoefent, en uit dien hoofde in een woning.

Vervangende woonruimte . Het kan voorkomen dat bewoners die niet met de drugshandel in en rond het pand te maken hebben, getroffen worden door een sluitingsbevel op grond van artikel 13b. Uit jurisprudentie met betrekking tot artikel 8 ERVM blijkt dat in dit geval aan de 'onschuldige' bewoner passende vervangende woonruimte moet worden aangeboden Respecteer privacy van je huurders. Zolang je de kamer verhuurt mag je de kamers niet zomaar zonder toestemming van de bewoners betreden. Hospitahuur aan tussen de 1-3 huurders in eigen huis verhuren. Wanneer je een kamer verhuurt in een woning waar je zelf ook nog woont, is er sprake van hospitahuur Als verhuurder kan je dezelfde principes toepassen als de bank: de huisvestingskost mag niet hoger zijn dan 1/3 van het nettoloon van een particulier. Voor de kandidaat-huurder wil dat dus zeggen dat zijn loon minstens 3x de gevraagde huurprijs moet zijn. De makkelijkste manier om dat te checken is via de loonfiche

Video: Huisvredebreuk: artikel 138 Wetboek van Strafrecht

Mag een makelaar in je huurhuis komen? - GoeieVraa

Mag ik de sloten van ons huis vervangen? Nee, dat mag u niet. Zolang de echtscheiding nog niet officieel door de rechter is uitgesproken, heeft u beiden recht op toegang tot de echtelijke huur- of koopwoning. Zelfs als uw ex al ergens anders woont. Er is bovendien een risico dat uw ex op een andere manier zal proberen om het huis binnen te komen De verhuurder moet de woning in een goede staat van onderhoud afleveren en moet de huurder het ongestoord genot van de woning verzekeren. Een verborgen gebrek is bijvoorbeeld dat de zekering elke keer afspringt wanneer u de wasmachine aanzet. Zonder uw toestemming mag de verhuurder de huurwoning niet betreden

Mag mijn verhuurder de huur opzeggen van mijn woning

Het KAB Bezoek door verhuurder - Het KAB Compleet

Dat mag enkel wanneer de verhuurder daar schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer dat niet het geval is, kunnen zich allerlei problemen stellen. Zo kan het zelfs een reden zijn om de kamer te verliezen en tegelijkertijd een schadeclaim van de onderhuurder in de bus te krijgen Woning leegruimen na een overlijden van een dierbare: extra tip. Zoals je hebt kunnen lezen is het leegruimen van een woning een behoorlijke klus. Aarzel daarom niet om hulp te vragen bij vrienden of familie. Het kan emotioneel erg zwaar zijn, waardoor het maken van de juiste keuzes lastiger wordt Wanneer huurder en verhuurder hierover een akkoord afsluiten; Wanneer de woning door de werken onbewoonbaar wordt EN de huurder zelf eist dat de huur moet ontbonden worden. Het is dus de huurder en niet de verhuurder die in dit geval kan vragen om de huur te laten ontbinden

Huurwoning inspecteren niet toegestaan - Quest advocaten

 1. Een nieuwe eigenaar van een woning - die zelf de huurovereenkomst van zijn woning heeft opgezegd en deze moet verlaten - maar zijn aangekochte woning niet kan betreden omdat de vorige bewoner die niet vrijwillig verlaat, kan de uithuiszetting van de vorige eigenaar nog nastreven
 2. De verhuurder maakt zelf een einde aan het huurcontract. Heb je een nieuwe woning gevonden voor het einde van de opzegtermijn (die de eigenaar heeft vastgelegd)? Dan mag je vroeger uit je huidige huurwoning vertrekken. De verhuurder moet jou wel 1 maand tijd geven om te verhuizen. Maar een opzegvergoeding? Die hoef je niet te betalen
 3. Het appartement bevindt zich in een woonhuis die als is opgedeeld in 3 appartementen: begane grond/1e verdieping/2e verdieping. Ze maken het vaak mee dat de verhuurder zomaar plotsklaps voor haar deur staat (niet de voordeur maar de deur die haar appartement scheidt van het gemeenschappelijke halletje dan wel trap
 4. g tot huiszoeking. De eigenaar mag hier dus geen misbruik van maken. Je hebt als verhuurder altijd de toestem

Een nieuw Vlaams Huurdecreet: huurovereenkomst bij overlijden van de huurder of verhuurder Het ontwerp van het Vlaamse Huurdecreet voert een aantal belangrijke wijzigingen in m.b.t. de verhuring van een voor bewoning bestemd goed of een deel ervan, in het Vlaams Gewest. Aan de ene kant beoogt dit nieuw Huurdecreet ervoor te zorgen dat de verhuurders [ Een huis is niet compleet zonder een kat! Mag de verhuurder een huisdier verbieden? Een huis is niet compleet zonder een kat! Maar sommige huisbazen weigeren huisdieren. Hier kan je maar beter op letten wanneer je een kot zoekt. Wonen.tv. Handige tips. Meer tips. Poets je huis in 30 minuten De verhuurder mag niet zonder toestemming van de huurder de woning betreden. De woning dient in bewoonbare staat te worden overgedragen. Het recht, dat de verhuurder voor eigen rekening, al die werkzaamheden en reparaties, welke nodig zijn om de bewoonbare staat van het huis te garanderen, laat uitvoeren zonder daarbij de huursom te verhogen De verhuurder kan het contract enkel opzeggen wanneer dit ten einde loopt. Hij moet dan een opzegtermijn van zes maanden hanteren. Hij kan wel op elk moment de negenjarige woninghuurovereenkomst opzeggen wanneer hijzelf, zijn echtgeno(o)t(e) of iemand uit zijn dichte familie (tot in de derde graad) de woning wil betrekken

Verhuurder zonder toestemming in huurwoning is

De woning wordt betreden via de keuken welke is voorzien van een spoelbak, Als je je per e-mail hebt voorgesteld aan ons nemen wij contact op wanneer de verhuurder je uit wilt nodigen voor een bezichtiging. aan je verhuurd wordt. Op onze website kan je zien of de woning nog steeds beschikbaar of reeds verhuurd is Via de hal achter de keuken kan je de tuin betreden en hier is ook ruimte gemaakt voor het toilet en de CV-ketel uit 2020. Tenslotte wordt misschien wel de mooiste ruimte van het huis betreden: De luxe badkamer. Je kan kiezen of je lekker een avondje in het ligbad gaat liggen of onder de inloopregendouche springt