Home

TenneT 380 kV zuidwest

De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg) Daarom legt TenneT nu de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan. Omdat de mogelijkheid om elektriciteit te transporteren tussen Nederland en België vergroot moet worden, is bij Rilland een koppelstation nodig. Door de bouw van hoogspanningsstation Rilland is de verbinding Zuid-West 380 kV opgesplitst in een deel Borssele-Rilland. Zuid-West 380 kV. zww. Wij heten u van harte welkom op de website van Zuid-West 380 kV West. zwo Ook is TenneT wettelijk verplicht om nieuwe energieleveranciers aan te sluiten. Met de huidige verbinding is dat niet mogelijk. Bovendien is er onvoldoende aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe (grootschalige) opwek van windenergie op zee en land. Daarom legt TenneT de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV aan

Zuid-West 380 kV Oost - Tenne

Het wijzigingsbesluit inpassingsplan 'Zuid - West 380 kV west' (Borssele - Rilland) heeft samen met de gewijzigde onderdelen van het inpassingsplan van dinsdag 30 oktober tot en met dinsdag 11 december 2018 ter inzage gelegen. Er is geen beroep ingesteld. De besluiten zijn op 12 december 2018 onherroepelijk geworden TenneT gaat een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bouwen ten noorden van Tilburg, op locatie De Spinder. Het hoogspanningsstation is het eindpunt van Zuidwest 380 kV Oost tracé. Er is besloten om voor de bouw van het station een aparte procedure onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) te doorlopen ONDERWERP Zuidwest 380 kV West (Borssele - Rilland) Dit betreft een overzicht van de tarieven die gelden specifiek voor het project Zuidwest 380 kV West (Borssele - Rilland). Omdat TenneT het principe van 'gelijke monniken, gelijke kappen' hanteert worden bij de start van een project projecttarieven vastgesteld TenneT beëindigt contracten met Heijmans-Europoles. 19 / 09 / 2018. Open Dag hoogspanningsstation Rilland trok veel belangstelling. 08 / 08 / 2018. Positieve uitspraak Raad van State over 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland. 19 / 06 / 2018. Raad van State verwacht uitspraak in augustus TenneT start 27 mei 2021 met onderzoek plant- en bodemziekten lees meer. Arcadis zoekt langs tracé naar grote modderkruipers lees meer. 12 / 04 / 2021 380 kV-station Tilburg onderdeel gebiedsontwikkeling Waterlandschap Pauwels lees meer. 29 / 03 / 2021 Stukken Bosroute-variant Bruin Plus opgenomen in publicatie-overzicht lees meer

Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe.. Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding. Op dit moment lopen er drie hoogspanningsverbindingen (één 380 kV en twee 150 kV) over het grondgebied van Halderberge. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet. Nadat de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg gereed is, wordt een deel van de bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding nabij Krabbendijke ondergronds gebracht (verkabeld). Er zijn drie routes voorgesteld, waarop grondeigenaren en inwoners van Krabbendijke hun voorkeur konden uitspreken TenneT werkt op dit moment aan de inpassingsplannen voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost en het 380 kV hoogspanningsstation Tilburg. Wettelijk vallen deze projecten van nationaal belang onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), wat betekent dat de Rijksoverheid de besluitvorming coördineert: de verschillende besluiten. 06 Vijf vragen aan het team van technische experts van TenneT. 21 Uitwerkingsgebied 11: 380 kV-station Tilburg. 22 Colofon. Projectboek 3 • Maart 2019. Tracés in beeld. Lees verder. Cookies. Wij gebruiken cookies om je de beste ervaring te geven op onze website. Bekijk ons privacy statement hier

Zuid-West 380 kV Wes

 1. TenneT Zuid-West 380 kv West, Kruiningen. 389 likes. TenneT gaat een nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV aanleggen tussen Borssele en Rilland
 2. Daarbij hanteert zij als uitgangspunt de brochure 'Schade en vergoedingengids - Bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbindingen'. Daaruit volgt dat Tennet bij de vestiging van een zakelijk recht het principe van schadeloosstelling (volledige schadevergoeding) hanteert zoals de Belemmeringenwet Privaatrecht dit kent
 3. Er is onvoldoende toekomstvaste aansluitcapaciteit beschikbaar voor nieuwe (grootschalige) conventionele opwekking, (grootschalige) offshore windenergie en w..
 4. Cover - Zuid-West 380 kV Oost Projectboek 4. Projectboek 4 • Februari 2021

Zuid-West 380 k

MER Zuid-West 380 kV Oost, Deel A, p 6 1. Inleiding 1.1 Een nieuwe hoogspanningsverbinding TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, heeft het voornemen een nieuwe 380 kilovolt (kV) hoogspanningsverbinding in Zuidwest-Nederland aan te leggen. Dez TenneT heeft onderzocht welke mastsoort het beste presteert voor de hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost. Om dit te kunnen doen, is een vakwerkmast ontworpen die aan de eisen 380 kV-lijn tussen Wateringen-Bleiswijk-Beverwijk) en Doetinchem-Wesel 380 kV. Andere projecte

Contact Nieuwsmagazine-ZuidWest-West-nov-2018 - Duurzaam

Zuid-West 380 kV Oos

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft SPIE gecontracteerd voor de montage van de geleiders; het 'ophangen' van de elektriciteitslijnen in de innovatieve Wintrack II masten in West Nederland. Het enorme project Noord-West 380 en Zuid-West 380 beslaat de nieuwbouw van de 380 kV verbinding tussen Vierverlaten (Groningen) en Eemshaven, een traject. ZUID-WEST 380 kV TENNET door - - 2 juni 2019 - 01:05 9 december 2019 2019, 380kV tracé, BSDtv, NATURA 2000, TenneT

Daarom bouwt TenneT een nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding van Eemshaven naar Vierverlaten, bij Groningen. Deze verbinding vervangt de huidige 220 kV- hoogspanningsverbinding. Om de elektriciteit verder te kunnen transporteren wordt ook het hoogspanningsstation in Vierverlaten verbouwd en uitgebreid met een nieuw 380 kV-station Voor 380 kV geldt boven alles het credo: hij moet het vooral gewoon doen. 380 kV-verbindingen worden bewust zo ontworpen dat ze tegen een stootje kunnen. Ongelukken met deze zware verbindingen zijn erg zeldzaam: tussen 2001 en februari 2014 vond er in Nederland zelfs geen enkel incident of ongeplande uitval van een 380 kV-verbinding plaats Om het bestaande elektriciteitsnet in Westelijk Friesland robuust te maken voor de toekomst en aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit - met name voor duurzame energie - te voldoen moet dit worden versterkt en uitgebreid. Onder meer voor de levering van duurzame initiatieven zoals o.a. windpark Fryslan aan het elektriciteitsnet Er is een studie beschikbaar (die DNV-GL op verzoek van TenneT heeft uitgevoerd) naar het effect van het aansluiten van de Net op zee platforms Borssele Alpha en Beta via vier 220 kV-hoogspanningskabels op het 380 kV-station Borssele en daarnaast het toepassen van 380 kV-hoogspanningskabels in de tracés van de projecten ZW380 West en ZW380 Oost

Zuid-West 380 kV west (Borssele-Rilland) RVO

De verbinding bestaat uit twee delen Zuid- West 380 kV West (Borsselle- Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland- Tilburg). Werkzaamheden van Energy Solutions: Voor het project Zuid-West 380kV Oost zijn twee medewerkers van Energy Solutions gedetacheerd bij TenneT ter ondersteuning van het projectteam als kabel engineer. zij hebben de verantwoordelijkheid voor o.a. de volgende taken Het project Zuid-West 380 kV Oost TenneT, beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV- hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg aanleggen. Deze hoogspanningsverbinding maakt deel uit van het grotere traject Borssele - Tilbur

Zuid-West 380 kV Oost Projectboek 4 - Aparte - Tenne

 1. De Performance Unit - Large Projects [PU-LP] is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vier grote clusters van projecten: Randstad 380 kV, ZuidWest 380 kV, NoordWest 380 kV, DoetinchemWesel 380 kV + NoordOostPolder
 2. Zuid-West 380 kV Oost: een nieuwe hoogspan­ningsver­binding. In Zeeland wordt veel energie geproduceerd: veel meer dan er wordt verbruikt. TenneT werkt daarom aan een nieuwe hoogspanningsverbinding verbinding die de energie naar Tilburg transporteert. Vanaf daar kan de energie over het hele land verdeeld worden
 3. Het magneetveld bij de masten met een enkele 380 kV-verbinding en bij masten waarbij een 380 kV- en een 150 KV-verbinding worden gecombineerd, is kleiner dan bij de bestaande verbindingen met traditionele vakwerkmasten. De wintrackmasten staan ongeveer 350 tot 400 meter uit elkaar

Zuid-West 380 kV Oost Milieueffectrapport Samenvatting Versie 2.0 22-2-2021 Meridian nr: 002.678.20 0869160 ĩ'gt ,'A» í I De plannen voor Zuidwest-380, zoals ze ervoor stonden in 2015 in de toen gangbare lezing, zijn inderdaad enigszins opmerkelijk. Door ervoor te kiezen halverwege de afstand, bij Willem Anna Polder, de viercircuitwintracks te laten veranderen in tweecircuitwintracks met meeliftende 150 kV-verbindingen ontstaat een bottleneck en een handvol overgangen en opstijgpunten

 1. Ik zal dit aan de hand van het voorbeeld van de 380 kV Zuidwest nader verklaren. De 380 kV Zuidwest kent al een lange geschiedenis. Veel eigenaren die nu een brief van TenneT hebben gekregen dat hun woning in de indicatieve magneetveld­zone ligt, hebben dat bericht in 2009 ook al een keer ontvangen
 2. 14 april 2021. Han Verbeem. Het leek er enkele jaren geleden nog op dat tientallen hectare bosgrond in Bergen op Zoom-Zuid moest wijken voor nieuwe elektriciteitsmasten van het 380 kV-hoogspanningstracé. Maar uiteindelijk is TenneT akkoord met een ondergrondse oplossing voor dit deel en daarmee blijft het bos gespaard
 3. TenneT verzoeken het gedeelte van de 150 kV-verbinding Geertruidenberg-Waalwijk dat door de kernen van Geertruidenberg en Raamsdonkveer loopt te verkabelen. Nu ik niet kies voor een zuidelijk VKA, wordt de 150 kV-verbinding in de Bredase wijk Haagse Beemden niet afgebroken als gevolg van de inpassing van de nieuwe 380 kV-verbinding
 4. De landelijke netbeheerder TenneT wil een nieuwe (extra) 380 kilovolt (kV)hoogspanningsverbinding in Zuidwest Nederland aanleggen, omdat de capaciteit van de huidige 380 kV niet meer voldoende is. TenneT Zuid-West 380 kv West, Kruiningen. 389 likes. TenneT gaat een nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV aanleggen tussen Borssele en Rilland
 5. Een paar foto's van afgelopen zondag die hier passen vanwege het aanstaande project ZW 380 kV. Bij Woensdrecht de roestige 150 kV lijn, door een mooi bosgebied. Deze heeft nog een paar jaar te gaan. Dan bij Geertruidenberg, de eindmast in de lijn naar Eindhoven stond mooi in het strijklicht. Klassiek beeld
 6. Re: Zuid-West 380 kV Load door michel » ma 15 okt 2018, 18:21 oei dat is een aardige tegenslag voor de Tennet.Tot nader order geen breinaalden in Zeeland en Groningen

Nieuws - Zuid-West 380 k

nieuwe 380 kV-verbinding tussen Borssele en de landelijke ring bij Tilburg: Zuid-West 380 kV (ZW380). Deze verbinding transporteert elektriciteit van de productielocaties in Zeeland en op zee naar Tilburg, waar verder transport via de landelijke 380 kV-ring plaatsvindt. De aanleg van de nieuw uitgangspunten moeten borgen dat het inpassen van 380 kV-kabel geen beperking veroorzaakt of oplegt in de taken die TenneT als systeembeheerder nu en in de toekomst moet uitvoeren. 2 TenneT, juni 2015, 'Harmonische analyse 380 kV-net regio zuidwest Brabant' PU-AM 15-369 3 TenneT, juni 2015, 'Uitgangspunten Harmonische analyse ' PU-AM 15-30 Vestiging zakelijk recht ten behoeve van het 380 kV tracé Zuid-West (Rilland-Tilburg) In 2017 is het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland (Zeeland) en Tilburg (Noord-Brabant) bekend gemaakt. Vanaf dat moment is het tracé verder uitgewerkt. Deze verbinding is nodig om ook in de toekomst voldoende elektra-capaciteit. De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van 250 miljoen euro getekend met TenneT Holding. De financiering gaat gebruikt worden voor de aanleg van een 43 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dit is voor het westelijke deel van het Zuidwest 380 kV project van TenneT. Het gaat om een 380 kV verbinding (in [ Planning Zuid-West 380 kV. In het voorjaar van 2014 is een knip gemaakt in de planning en procedure tussen het Zeeuwse deel ofwel Zuid West 380 kV West (Borssele - Rilland) en het Brabantse deel ofwel Zuid West 380 kV Oost (Rilland - Tilburg) deel. In 2020 is vervolgens ook een knip gemaakt in de planning en procedure voor de realisatie van.

Waar? - Zuid-West 380 k

Re: Voortgang bouw Zuidwest 380kV -West. Load. door Tom » do 22 apr 2021, 20:12. Als de vraag ging over de Wintrackmast dan is daar wel sprake van 4 x 380 kV. Schilderwerk is nog best mogelijk, als ik de foto zie is de mast verzinkt, en moet na samenstellen nog worden geschilderd, niet heel ongebruikelijk 18 februari 2021 ∙ Congestie, de 'vluchtstrook van het hoogspanningsnet', netverzaringen, uitbreidingen en afgezegde sloop. Het zijn goede tijden voor geïnteresseerden in het transportnet. In het noordoosten van het land is de krapte het grootst. Dat vraagt om fikse plannen: Tennet sticht twee nieuwe 380/110 kV-stations, beide ingeknipt in de verbinding Zwolle - Meeden Verzoek aan Provinciale Staten van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om aandacht voor de mogelijkheid tot het geven van een reactie op voorontwerp-inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost op grond van artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening Bijlage onderliggende stukken voorontwerp-inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost Ecologisch onderzoek beschermde flora en fauna ZW380kV-Oost.

Nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV West Tenne

 1. Type: Sealed with Preselection Selection phase: 23 Jan 2020 16:02 — 20 Feb 2020 12:0
 2. Twee 380/150-kV transformatoren op hoogspanningsstation Rilland moeten zorgen dat het Zeeuwse en Brabantse netwerk van elkaar los gekoppeld kunnen worden. TenneT heeft Volker Energy Solutions (Volker-ES) de opdracht gegeven hiervoor. Volker-ES bouwt twee extra 380 kV velden, plaatst twee koppeltransformatoren en bouwt twee volledige 150kV velden
 3. (PRESS RELEASE) ARNHEM, Netherlands, 9-Mar-2020 — /EuropaWire/ — TenneT Holding B.V. and The European Investment Bank (EIB) sign EUR 250 million loan agreement to finance the western section of TenneT's Zuidwest 380 kV project. The EIB financing will support the construction of a new 380 kV transmission line - combined with a 150 kV line for part of the route - from the.

Zuid-West 380 kV hoogspanningsverbinding Gemeente

Zuid-West 380 kV Het project Al geruime tijd wordt door de Ministeries van Economische Zaken (EZ) en Infrastructuur en Milieu (IenM) samen met TenneT gewerkt aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg Zuidwest-west 380kV Borssele-Rilland (perceel 1) Rangeerstraat 2A BAM Infra bouwt in opdracht van TenneT aan een nieuwe hoogspanningverbinding tussen Borssele en Willem-Annapolder. Deze verbinding is onderdeel van de hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg TenneT heeft ons de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum) gegund. De aanleg van de veertig kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (bij Westpoort Groningen) is in het voorjaar van 2020 gestart Randstad 380 kV TenneT legt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land De realisatie van 150/380 kV kabelverbindingen is eind 2016 gestart en de overige kabelverbindingen en opstijgpunten zullen in de loop van 2017 gerealiseerd worden. Bijzonder zijn de grote Aluminium 380kV kabels die voor dit project ingezet worden

Zuid-West 380 kV west volgens het huidige Ontwerp Inpassingsplan scoort goed, maar er zijn ook nog andere alternatieven -Verkabeling van korte stukken tracé wordt zeker mogelijk geacht, en indien dit niet mogelijk of wenselijk is. -is er nog een alternatief , namelijk: 4-circuit 380 kV Wintrack Borssele-Rilland met verkabelin NW380 in afgeslankte vorm verder: TenneT informeert betrokkenen. 20 / 02 / 2014. Door gewijzigde marktomstandigheden in de energiesector moeten de plannen van de nieuwe verbinding Noord-West 380 kV worden bijgesteld. De wijzigingen hebben gevolgen voor sommige direct betrokkenen. Met hen neemt TenneT persoonlijk contact op Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de ondergrondse aanleg van de 380 kV-kabel bij Bergen op Zoom. Dat schrijft de minister naar aanleiding van Kamervragen van GroenLinks. Voor Bergen op Zoom is dat goed nieuws 4 4 22 Augustus INLEIDING In opdracht van TenneT zijn de 0,4 microtesla magneetveldcontouren berekend rondom het nieuw te bouwen 380/150 kv hoogspanningstation Vijfhuizen. De te bouwen installatie omvat op hoofdlijnen het volgende: - Bouw van een nieuw 380/150kV hoogspanningstation. - Aansluiting van het 380kV station op de nieuw te bouwen.

Arnhem. TenneT werkt samen met de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost tussen Rilland en Tilburg. Deze verbinding is nodig om de aansluitcapaciteit van de opwek van windenergie op zee en land in de toekomst te waarborgen De door TenneT geplande investeringen van circa 5 miljard euro in de komende 10 jaar zorgen er voor dat Nederland kan blijven rekenen op een hoge zekerheid van levering van stroom èn het net de verdere verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening, (Noordwest 380 kV) Zuidwest 380 en Noordwest 380.

TenneT, provincie Groningen en andere partijen kunnen definitief aan de slag met de uitvoering van de maatregelen van het landschapsprogramma voor de hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten 380 kV. De maatregelen uit het landschapsprogramma moeten in 2028 in uitvoering zijn genomen TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ten westen van het Boterdiep van Vierverlaten tot aan Bedum gegund aan BAM Infra Nederland. De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de hoogspanningsmasten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland. In totaal gaat het om ca. 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen. Via dat hoogspanningsnet maken 41 miljoen eindgebruikers gebruik van een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening

Contact Nieuwsmagazine-ZuidWest-West-jun-2019 - In het kort

TenneT in het kort - Contact Nieuwsmagazine-ZuidWest-West

The European Investment Bank (EIB) has signed a €250 million loan agreement with TenneT Holding B.V. to help finance its Zuidwest offshore wind farm. The financing will be used for the western section of TenneT's Zuidwest 380 kV project, which will enable the transmission of rapidly growing amounts of offshore wind energy to users in the. Industriebouw Tennet, 380KV Station Maasbracht. Voor de uitbreiding van een 380 KV schakelstation in Maasbracht zijn door ons ca. 100 buisschroefpalen en 47 HEKbuispalen met groutinjectie aangebracht. Het uitdagende van dit project was, dat de toegestane werkhoogte beperkt was TenneT: Tracécoördinator Zuid-West 380 kV: Tarik Sahin: TenneT: Projectcoordinator Zuid West 380KV: Otto van Westrenen: TenneT: Projectcoordinator & Stakeholdermanager: Arnout Broer: TenneT: Senior Project Controller Large Projects: Jos van Jole: TenneT: Project Manager Tennet: Patrick Piepers: TenneT: Manager Cluster Zuidwest 380kV: Bianca. Beter Benutten Bestaande 380 kV is een programma voor het vergroten van de capaciteit van delen van het landelijke 380 kV elektriciteitstransportnet. Het beter benutten wil zeggen dat er geen nieuwe lijn komt maar dat de capaciteit van een bestaande verbinding wordt uitgebreid. Dit gebeurt door de bestaande geleiders te vervangen door nieuwe.

380 kV Restricted Direction 220kV Restricted Direction 150kV Restricted Direction 110kV Friesland Upwards Upwards. Groningen, Drenthe en Flevoland Noord * Upwards. Overijssel -Eemshaven Upwards Upwards Eemshaven Oudeschip Doekegat Upward TenneT 'ritst' kabels de grond in. TenneT anticipeert voortdurend op technologische ontwikkelingen om de impact van hoogspanning op de omgeving te verminderen. Ook bij de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380kV innoveert TenneT samen met aannemers. Bij de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring introduceert het Europese.

Volker-ES voert in opdracht van TenneT werkzaamheden uit op het project Maasvlakte 380kV. Het gaat hierbij om uitbreidingen van het bestaande station om het net op zee Hollandse Kust Zuid (HKZ) aan te sluiten op de hoogspanningsinstallatie Maasvlakte 380 kV Antwoord 6. Het ontwerp-inpassingsplan zal volgens de huidige inzichten van het ministerie van EZ en TenneT naar verwachting najaar 2017 samen met het Milieueffectrapport (MER) en de ingediende ontwerpvergunningen/ ontheffingen ter inzage worden gelegd. Art.-41-vragen-RvO-inzake-wijziging-tracé-380-kV-hoogspanningsleiding1 (436 KB) pdf TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding ten westen van het Boterdiep van Vierverlaten tot aan Bedum gegund aan BAM Infra Nederland. De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de hoogspanningsmasten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van d 380 kV Restricted Direction 220kV Restricted Direction 150kV Restricted Direction 110kV Friesland - -Groningen, Drenthe en Flevoland Noord * -Overijssel -Eemshaven Upwards Upwards Eemshaven Oudeschip Doekegat Upwards Flevoland Zuid *, Gelderland en Utrecht - The European Investment Bank (EIB) has agreed to lend 250 million euros to the electricity transmission company TenneT for the western section of TenneT's Zuidwest 380 kV project.. According to the bank's statement, the project will enable the transmission of rapidly growing amounts of offshore wind energy to users in the Netherlands and beyond

Zuid-West 380 kV oost RVO

The European Investment Bank (EIB) has signed a €250 million loan agreement with TenneT Holding B.V.The financing will be used for the western section of TenneT's Zuidwest 380 kV project, which will enable the transmission of rapidly growing amounts of offshore wind energy to users in the Netherlands and beyond Ministerie van Economische Zaken Oosterhout, 28 september 2014 Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Telefoonnummer: 070-379 8911 Postbus 20401 2500 EK Den Haag T.a.v. de heer H.GJ. Kamp Van: VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR INZAKE AANPASSING TRACE Zuld-West 380 kV Geachte heer Kamp, Op 27 augustus 2014 publiceerde u o.a. het volgende: Het trace voor de geplande hoogspanningsverbinding. (Persbericht TenneT:) Arnhem, 14 juli 2020 - TenneT gunt de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland aan BAM Infra bv en aan een consortium van Mobilis bv en Strukton Civiel Projecten bv. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van Willem-Annapolder (van Borssele tot aa Informatieavonden. Landelijk netbeheerder TenneT organiseert in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vier informatieavonden over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV van Rilland naar Tilburg

Station Tilburg - TenneT

Zuid-West 380 kV Oost Projectboek 3 - Cover - Tenne

 1. Woensdagochtend 6 september 2017 is ter hoogte van het Bentwoud de eerste hoogspanningsmast van het meest zuidelijke deel van het traject neergezet. Een flin..
 2. isters stellen zich op het standpunt dat het schadebeleid, zoals verwoord in het document Schade & vergoedingengids Bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbindingen van TenneT TSO (hierna: de Schadegids), in algemene zin toereikend en niet onredelijk is. Volgens de
 3. ister Kamp van Economische Zaken van het voorkeursalternatief voor de hoogspanningsverbinding Zuidwest tussen Rilland en Tilburg, een blog 1) geschreven over de impact die een dergelijke bekendmaking heeft op de eigenaren van de woningen in het beoogde tracé
 4. TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten gegund aan BAM Infra Nederland en aan een consortium van Mobilis en Strukton Civiel. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van het Boterdiep (van Vierverlaten tot aan Bedum.

TenneT heeft op 10 oktober 2019 de nieuwe hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Met de aanleg van de 60 kilometer lange verbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk is nu ook de noordelijke 380 kV-ringstructuur in de Randstad gerealiseerd. De Zuidelijke ring is al in 2013 in gebruik genomen TenneT heeft de mogelijkheid van een gesprek toegezegd, nadat TenneT eerst met de gemeente en de provincie heeft gesproken. In januari jl. heeft het bewonerscomité de gemeente van Bergen op Zoom geïnformeerd over het feit voorstander te zijn van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380 KV The financing will be used for the western section of TenneT's Zuidwest 380 kV project, which will enable the transmission of rapidly growing amounts of offshore wind energy to users in the. Wintrack II Tennet. Projectplaats Tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West) Omschrijving Realiseren nieuw type hoogspanningsmast. Rol Eye-Con. Adviseur Staal 2 e lijns keuringe

Bijlage 1 Overzicht bijlagen bij inpassingsplan Zuid-West 380 kV west. Bijlage 2 1a MER Zuid-West 380 kV west deel A en B. Bijlage 3 1c AGD Natuur. Bijlage 4 1d AGD Landschap en cultuurhistorie. Bijlage 5 1e AGD Leefomgeving. Bijlage 6 1f AGD Bodem en water. Bijlage 7 1g AGD Ruimtegebruik Zuidwest 380 kV West project involves the construction of a new connection that will double the transport capacity on the Borssele-Rilland grid, to give the electricity grid additional capacity for power generated by sources such as new offshore wind turbine parks

TenneT Zuid-West 380 kv West - Home Faceboo

TenneT heeft alle aannemers aan boord voor de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. De opdracht omvat het aanleggen van werkwegen, werkterreinen en mastfundaties voor de masten en het cultuurtechnisch herstel van gronden na ingebruikname van de hoogspanningsverbinding. De aanleg van de 48 kilometer lange 380 kV-verbinding tussen de hoogspanningsstation (Persbericht TenneT:) Arnhem, 10 januari 2020 - TenneT heeft de civiele werkzaamheden voor de aanleg van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten gegund aan BAM Infra Nederland en aan een consortium van Mobilis en Strukton Civiel. De aannemers voeren ieder de helft van het werk uit. BAM Infra verzorgt het traject ten westen van het Boterdiep (van Vierverlate

Oorspronkelijk strekte het project Noord-West 380 kV zich uit van Eemshaven via Ens tot Diemen. Op basis van studies naar de behoefte aan extra transportcapaciteit heeft TenneT het Ministerie van EL&I geïnformeerd dat op het tracé Ens - Diemen de behoefte aan extra transportcapaciteit kleiner is dan aanvankelijk berekend TenneT 380 kV. Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek middels grondboringen in het plangebied Randstad 380 kV Zuidring. DAR 99 - J. P. L. Bakx & B. Penning. Administratieve gegevens Opdrachtgever: TenneT TSO B.V. Contactpersoon: Mw. J. van Mourik-de Wit Periode van uitvoer: Februari, maart, mei, juni en november 2010, novembe wordt versmald. Door deze eigenschappen is het mogelijk nieuwe, bovengrondse 380 kV verbindingen aan te leggen met een veel lagere impact op de leefomgeving. De Wintrack II masten zullen worden toegepast op de geplande hoogspanningstracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West) TenneT zegt miljoenencontract met Heijmans voor bouw 380kv-lijn bij Rilland op. Update 14.02 uur RILLAND - Netbeheerder TenneT heeft het miljoenencontract opgezegd met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles, voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten tussen Borssele en Rilland. De beëindiging van het contract heeft directe gevolgen voor de planning van de.

Uitvoeringsbesluiten RIP Zuid-West, 380 kV-west - Hoogstat

RANDSTAD 380 kV StaNd vaN ZakeN TenneT bouwt de komende jaren in heel Nederland nieuwe 380 kV-hoogspannings - verbindingen om de leveringszekerheid van stroom te kunnen blijven waarborgen en om aan de toenemende vraag naar energie te voldoen. De eerste nieuwe ver TenneT. TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en in een deel van Duitsland. In totaal gaat het om ca. 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen. Via dat hoogspanningsnet maken 41 miljoen eindgebruikers gebruik van een betrouwbare en ononderbroken elektriciteitsvoorziening. TenneT streeft ernaar om te voldoen aan de behoeften van. The European Investment Bank (EIB) has signed a EUR 250 million loan agreement with TenneT Holding B.V. The financing will be used for the western section of TenneT's Zuidwest 380 kV project, which will enable the transmission of rapidly growing amounts of offshore wind energy to users in the Netherlandsoffshore wind energy to users in th Als projectleider werk ik aan diverse hoogspanningsprojecten van TenneT. Het gaat hier om projecten zoals 380 kV- en 150 kV-verbindingen, zowel boven- als ondergronds en een nieuw 380 kV-station in Zuid-Nederland. Van 1 oktober 2016 - 1 april 2018. Adviseur planologie & coördinator ruimtelijke ontwikkelingen

Voorlopige gunning, nieuw mastconcept - Europoort KringenTracékeuze 380 kV hoogspanningsverbinding - WB de RuimteJan Albers - EMVI-manager - Heijmans | LinkedIn