Home

Redenen voor uitstel rechtszaak

Deze dient akkoord te gaan met uitstel. Vaak wordt telefonisch een nieuwe zittingsdatum besproken. Het telefoonnummer is 088 361 11 71. Als een partij niet verschijnt op de zitting, doet de rechter enkele weken later toch uitspraak. Dit heet een verstekvonnis. De rechter stelt dan meestal de eiser in het gelijk. Informatie voor advocate Mijn vraag is, wij zijn nu al bijna anderhalf jaar bezag met een rechtszaak, eerst heb mijn ex een uitstelt aangevraagd en toen wij uiteindelijk naar de rechtbank in Lelystad kun in April deze jaar heb de rechter de zaak uitgesteld voor 3 maanden omdat wij moeten ging praten met een Medion en als dat niet lukt dan zou hij een uitspraak doen,nou praat wij niet meer met de Medion omdat wij (ik en mijn ex) komt niet uit, heeft de rechter besloten dat in November moet wij weer terug naar de.

1.9 Uitstel op grond van klemmende redenen of overmacht Een gemotiveerd verzoek van een partij om uitstel op grond van klemmende redenen, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier dagen voor de afloop van de desbetreffende termijn of voor de zitting ingediend. De wederpartij kan binnen twee dagen na indiening van het verzoek reageren Je kunt zelf een reactie geven door het schrijven van een brief of door te verschijnen op de zitting. Toch adviseren wij altijd juridisch advies in te winnen bij een advocaat, rechtswinkel of andere professionele partij. Uitstel . Je kunt de rechtbank uitstel vragen door het sturen van deze brief. In principe kan dit één keer voor 4 weken

Uitstel alleen op grond van klemmende redenen of bij eenstemmig gemotiveerd verzoek (art. 1.23 Procesreglement) Klemmende redenen zijn omstandigheden waardoor het voor een partij redelijkerwijs niet mogelijk is de proceshandeling binnen de gestelde termijn te verrichten of op de zitting te verschijnen (art. 1.2 sub m Procesreglement De Raad voor de rechtspraak laat vrijdag weten dat de kans groot is dat er de komende tijd rechtszaken worden uitgesteld vanwege het coronavirus. Toch blijft het het streven om zittingen zo goed. Voor het geval het niet lukt heb ik maar weer de voorbeeldbrief voor je neergezet. De brief lijkt weer erg op de vorige maar dan vraag je geen uitstel, maar verdedig je je zaak. je naam en adres bovenaan de brief. de woonplaats vanwaar je de brief schrijft, datum. Gegevens rechtbank Rotterdam De procedure bij de rechtbank Een procedure bij de rechtbank start bij het aanhangig maken van de zaak door middel van het versturen van een dagvaarding. Na deze handeling zullen er nog een aantal andere handelingen volgen voordat de zaak daadwerkelijk voor de rechter komt op een terechtzitting

Zitting verplaatsen rechtbank Noord-Hollan

 1. De partij die uitstel vraagt, dient de verhinderdata van beide partijen op te geven voor een door de rechtbank te bepalen periode. De beslissing op een uitstelverzoek als hiervoor bedoeld, wordt schriftelijk aan partijen medegedeeld
 2. In artikel 64 van de Vw is bepaald dat uitzetting achterwege blijft zolang het gelet op de gezondheidstoestand van de vreemdeling of die van een van zijn gezinsleden niet verantwoord is om te reizen. Het beleid hieromtrent is nader uitgewerkt in paragraaf A3/7.1 van de Vreemdelingencirculaire 2000 (Vc). 7
 3. UITSTEL De rechtbank kan de geldboete en/of het rijverbod als gunst met uitstel van tenuitvoerlegging uitspreken. Zo kan u bijvoorbeeld een deel van de geldboete met uitstel krijgen. Dat deel moet u dan niet betalen op voorwaarde dat er tijdens de proefperiode geen nieuwe verkeersovertreding wordt begaan
 4. Een verzoek tot uitstel om klemmende redenen kan bij de rechtbank worden ingediend indien er sprake is van bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden waarom er niet eerder op de dagvaarding kan worden gereageerd. Het criterium is dat het redelijkerwijze niet mogelijk is om de proceshandeling binnen de gestelde termijn te verrichten
 5. De rechtbank is degene die beslist of er sprake is van voldoende klemmendheid van de opgegeven redenen. De rechtbank zal in het algemeen de verhindering van een advocaat wegens een zitting elders of wegens ziekte niet aanmerken als voldoende reden voor uitstel
 6. Indien de rechtbank uitstel voor het verrichten van een proceshandeling ter rolle verleent, gelden de termijnen zoals genoemd in artikel 2.7, tenzij de rechtbank anders beslist. 2.9 Producties en proceshandelingen voorafgaand aan getuigenverhoor, comparitie, descente of pleidoo
 7. 1.11 Uitstel op grond van klemmende redenen of overmacht Een gemotiveerd verzoek van een partij om uitstel op grond van klemmende redenen, wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vier dagen voor de afloop van de desbetreffende termijn of voor de zitting ingediend. De wederpartij kan binnen twee dagen na indiening van het verzoek reageren

Waarom wordt de Rechtszaak elke keer uitgesteld? - GoeieVraa

In geval een voor behandeling gestelde zaak ter zitting zal worden uitgesteld om redenen die liggen bij de rechtbank, bv. wegens samenstelling van de zetel, afwezigheid en ziekte, zullen - behoudens overmacht - de advocaten en eventueel de partijen zelf, hiervan zodra als mogelijk, schriftelijk, hetzij bij fax, hetzij telefonisch verwittigd worden De rechtbank ziet naar aanleiding van het volgende reden om toepassing te geven aan artikel 39, vierde lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Verzoekster heeft op 16 november 2020 in haar herhaalde uitstelverzoek in de hoofdzaak erop gewezen dat, indien de rechtbank het uitstel andermaal afwijst, dit de schijn van partijdigheid meebrengt

Redenen voor aanvraag uitstel van betaling. De ontstane betalingsproblemen zijn ontstaan door een combinatie van factoren. Ten eerste de grootse groeiambities van De Keizer International. Hierdoor is het bedrijf weliswaar snel gegroeid, maar zijn ook inefficiënties ontstaan in werkprocessen en klantafspraken Natuurlijk kan ik ook uitstel bepleiten bij de rechter. Alleen moet je daar dan ook redenen voor hebben. Wat ik wilde aangeven is dat Dexia daar zodanig op uit is dat ze in hun replieken de truckjes zodanig inbouwen dat ze indien nodig uitstel kunnen realiseren Een veroordeling met uitstel Je kan aan de rechtbank vragen om de geldboete waartoe je wordt veroordeeld (deels) met uitstel op te leggen. Als de rechter dat ook effectief doet, betekent dat dat je het deel dat met uitstel wordt gegeven niet moet betalen als je binnen de door de rechter opgelegde termijn geen nieuwe feiten pleegt De rechtbank heeft vervolgens niet gemotiveerd welk zwaarder wegend belang aan inwilliging van het uitstelverzoek in de weg stond. Dat het uitstel kort voor de zitting is gedaan, betekent niet dat het verzoek te laat is gedaan (HR 28 januari 2011, nr. 09/04360, BNB 2011/84)

 1. Op 17 december 2020 is de Betalingsuitstelwet, tijdelijke voorziening betalingsuitstel COVID-19, in werking getreden. Deze wet biedt de ondernemer de mogelijkheid om de rechtbank te verzoeken een faillissementsaanvraag, maar ook andere verhaalsacties van schuldeisers, aan te houden. Lees hier meer over de Betalingsuitstelwet
 2. aanhoudingsverzoeken. Met deze aandachtspunten en aanbevelingen in dit protocol wordt beoogd de (formele) rechtseenheid, een voortvarend verloop van de procesgang en een optimale benutting van de zittingscapaciteit te bevorderen. Het protocol geldt met name voor verzoeken tot aanhouding voorafgaande aan de zitting
 3. Opnieuw uitstel rechtszaak rond moord op Joey Moes uit Enschede Daarom heeft de rechtbank in Almelo besloten de rechtszaak tegen hoofdverdachte Diego U. (32) uit Hengelo opnieuw uit te stellen
 4. Uitstel rechtszaak enorme wietkwekerij Stevensbeek. DEN BOSCH/ STEVENSBEEK - De rechtszaak tegen een 28-jarige man uit Sint-Anthonis, die volgens het Openbaar Ministerie betrokken was bij een.
 5. Redenen bezwaar dagvaarding. U kunt in 4 situaties bezwaar maken: Het feit waar de officier van justitie u van verdenkt is niet strafbaar, Bel dan met de rechtbank en vraag om uitstel. Heeft u een advocaat? Laat uw advocaat dan voor u om uitstel vragen. Reden uitstel rechtszaak
 6. Als een belanghebbende tijdig en met goede redenen verzoekt om uitstel van de mondelinge behandeling, zal de rechter dit verzoek in beginsel moeten honoreren. Wie diverse malen de zaak laat uitstellen, riskeert echter dat voor de rechter de maat op een gegeven moment vol is

Wanneer er geen redenen zijn tot het vorderen van uitstel of achterwege laten van de v.i., beslist de CVv.i. over het stellen van bijzondere voorwaarden aan de v.i. De voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt van rechtswege altijd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde3 zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit verzoek om uitstel Denkt u dat u meer tijd nodig hebt voor het voorbereiden van uw antwoord, dan kunt u de kantonrechter schriftelijk of mondeling om uitstel vragen. U moet daarbij de reden van uw verzoek om uitstel geven. Als u schriftelijk om uitstel vraagt, dan moet u dit voor de dag van de zitting doen

2. Redenen Een wederpartij kan bij herhaling uitstel vragen voor het verrichten van de aangewezen proceshandeling. Het is mogelijk dat de rechtbank een of meerdere tussenvonnissen wijst, alvorens tot een eindvonnis te komen. Wegens drukte en onderbezetting op de rechtbank kan een dergelijk vonnis vele weken op zich laten wachten Voor zover het gevraagde uitstel deze termijn overschrijdt, wordt het afgewezen. De partij die uitstel vraagt, dient de verhinderdata van beide partijen op te geven voor een door de rechtbank te bepalen periode. De beslissing op een uitstelverzoek als hiervoor bedoeld, wordt schriftelijk aan partijen medegedeeld. 6. Verhoor van minderjarige Bestuurders van MF Global en betrokken banken hebben ook al geschikt met aandeelhouders. Tegen de voormalig directeur van MF Global, Jon Corzine, en een andere medewerker loopt nog een andere rechtszaak. 2. MS Mode krijgt uitstel van betaling. Kledingwinkelketen MS Mode heeft van de rechtbank Amsterdam uitstel van betaling gekregen ABRvS 17 maart 2021, ECLI:NL:RVS:2021:584 - rechtbank mag bij uitspraak geen uitstel verlenen voor nemen nieuwe BoB in handhavingsprocedure tot uitspraak onaantastbaar is. door Thomas Sanders · 17 maart 202 Redenen tot uitstel van een hofdatum Een juridische hoorzitting of proces bepaalt de uitkomst van alles van schendingen van het verkeer en het lawaai te scheiden en kind bewaring regelingen. Sla nooit een hofdatum ontvangende toestemming om dit te doen. Kan dit resulteren in een arrest

Redenen uitstel. Er zijn drie redenen Overigens geeft de ontvanger van de belastingen geen uitstel van betaling voor zover het gaat om motorrijtuigenbelasting, In een zaak voor Rechtbank Zeeland-West-Brabant had de ontvanger tijdens het administratief beroep van de belanghebbende aanmaningskosten in rekening gebracht De rechtbank heeft het verzoek om uitstel van de rechtbankzitting terecht afgewezen, omdat het uitstelverzoek van X ook toen te weinig concreet was en bovendien te laat ingediend. Verder oordeelt het hof dat X en haar echtgenoot terecht tweemaal griffierecht moesten betalen bij de rechtbank voor de beroepen tegen de aanslagen IB/PVV Dat bleek maandag bij aanvang van de inhoudelijke behandeling van de zaak in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol. De beveiligde rechtszaal bij Schiphol Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen uitstel en wil dat de strafzaak deze en volgende week doorgaat. De rechter wees de getuigenverhoren om verschillende redenen af. Tagh 2. Ongedocumenteerde migranten met uitstel van vertrek vanwege medische redenen (Artikel 64) Uitstel van vertrek om medische redenen moet aangevraagd worden bij de IND. Als de IND de aanvraag goedkeurt (en in sommige gevallen ook tijdens de procedure) bestaat recht op opvang in een AZC en een Rva-uitkering Een kort geding (in België vaak kortgeding) is een kort durende civiele procedure voor spoedeisende zaken die naar hun aard snel beslist moeten worden. Een gewone rechtszaak duurt langer, omdat er eerst een schriftelijke behandeling plaatsvindt en partijen de gelegenheid hebben na de schriftelijke en mondelinge behandeling deskundigen of getuigen te laten horen

Brief uitstelverzoek kantonzaak - Legalloy

 1. g (in de volksmond ook wel E.O.T genoemd) Scheiden met onderlinge toestem
 2. De beveiligde rechtszaal bij Schiphol Het Openbaar Ministerie verzet zich tegen uitstel en wil dat de strafzaak deze en volgende week doorgaat. De rechter wees de getuigenverhoren om verschillende redenen af. Taghi Derk Wiersum (44) werd op 18 september 2019 doodgeschoten in de buurt van zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert
 3. g van voren-staande regels gevraagd uitstel zal altijd worden verleend. 5.4. Verzoeken om uitstel van de behandeling ter zitting
 4. De nieuwste rechtszaak tegen Klaas Otto (53) is maandag uitgesteld. De oprichter en oud-leider van motorclub No Surrender mag om medische redenen niet terug naar huis en dus ook niet naar de.
 5. De rechtbank heeft de NVWA zes weken uitstel gegund in de fipronil-rechtzaak. Dit bericht de NVP. Die heeft, samen met LTO en 120 pluimveebedrijven, de NVWA gedagvaard. De belangenbehartigers stellen dat de NVWA verschillende malen heeft verzuimd actie te ondernemen toen ze melding kreeg van.
 6. Uitstel rechtszaak tegen Tielts slachthuis tot november. Het Exportslachthuis wil de rechtszaak echter goed voor bereiden en vroeg uitstel met nieuwe conclusietermijnen. De redactie behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, aanstootgevende of commercieel ingegeven reacties te verwijderen

Grote kans op uitstel van rechtszaken als gevolg van

 1. Toshiba haastte zich om te zeggen dat er geen 'technische of commerciële redenen' voor het hernieuwde uitstel te verzinnen om een slepende rechtszaak te reden zijn voor de uitstel
 2. Reactie van mr. Richard Korver, advocaat van enkele nabestaanden van Mitch Henriquez, inzake het uitstellen van de op 6 april geplande rechtszaak: In deze zaak zijn er tal van nabestaanden overgekomen en vliegtickets geboekt om de inhoudelijke behandeling, die geagendeerd stond op 6 april, bij te wonen
 3. Weer uitstel rechtszaak dodelijke aanslag zwavelzuur op Rijsbergenaar. Om 'juridische redenen', Voor Jeanne en haar ex-man Kees van Dongen is het nauwelijks te verteren,.
 4. De Gentse correctionele rechtbank heeft een 43-jarige pater van de orde van de Salesianen veroordeeld tot 18 maanden cel met uitstel. De man werd beschuldigd van de aanranding van twee.
 5. Een federale rechter heeft een rechtszaak afgewezen die was aangespannen door een groep medewerkers van het Houston Methodisy Hospital in Houston (VS) die strijden tegen het Covid-19-vaccinmandaat van het ziekenhuis. 116 werknemers hadden eind mei het ziekenhuis aangeklaagd nadat de entiteit ee
 6. Maar de rechtszaak en de berichten daarover in de media waren volgens uitgever Wim De Bock van Borgerhoff & Lamberigts niet de reden voor het uitstel. Er waren al praktische redenen voordien.
 7. DEN HAAG - [update 17:33 uur] De rechtbank in Den Haag heeft geldtransporteur SecurCash uitstel van betaling gegeven. Donderdag weigerde dezelfde rechtbank nog het bedrijf failliet te verklaren

voorbeeldbrief uitstel aanvragen dagvaarding - Kass

Voor 1 oktober beslist de bestuursrechter, na het horen van de partijen, over het lot van de ceder. Afstel van executie De Natuur- en Milieuraad pleit er in de beroepszitting voor, dat het uitstel van executie ook afstel wordt. De ceder kan prima ingepast worden in de uitwerking van de toekomstplannen voor het Burgemeester Janssenplein Wederpartijen rechtszaak Hakrinbank vragen uitstel. Lokaal. September 10, 2019. Gisteren ging de rechtszaak voor die de aandeelhouders van de Hakrinbank hebben aangespannen tegen de directie, Raad van Commissarissen van de Hakrinbank, de Centrale Bank van Suriname en de Staat Suriname, in het bijzonder het ministerie van Financiën De meeste schuldeisers zijn in deze tijden bereid uitstel van betaling te verlenen aan transportondernemers die tijdelijk niet hun vorderingen kunnen voldoen. Sommige schuldeisers kunnen zich dat. De dj ging in hoger beroep tegen de straf van de rechtbank, omdat hij uitstel wilde van de uitvoering van de straf, om praktische redenen. Het gerechtshof in Amsterdam stelde in september 2017 echter dat zo'n uitstel geen reden kan zijn om een vonnis aan te vechten en verklaarde het hoger beroep niet-ontvankelijk

De procedure bij de rechtbank Zakelijk: Juridisc

Procesreglement alimentatieprocedure: alle documenten bij

Uitstel dreigt voor proces-Belliraj De rechtszaak tegen terrorist Belliraj moet op 16 oktober nabij Rabat beginnen Exclusief voor abonnees door 4 oktober 2008, 0:0 Wanneer er geen redenen zijn tot het vorderen van uitstel of achterwege laten van de v.i., beslist de CVv.i. over het stellen van bijzondere voorwaarden aan de v.i. De voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt van rechtswege altijd onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde4 zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit rechtbank worden gestuurd. In dat geval zal het openbaar ministerie de zaak opnieuw voor de rechtbank brengen (dagvaarden). vermenigvuldigd worden met 6 zijnde de zogenaamde 'opdeciemen'. (Let op : voor feiten voor 01/01/2012 is dit x 5,5) De rechtbank zal bij het uitspreken van een geldboete ook een vervangend De rechtbank willigt het verzoek om uitstel in of wijst het af, waarna in het laatste geval het onderzoek met inachtneming van artikel 280, eerste lid, wordt voortgezet. 4. Bij toepassing van het tweede lid of inwilliging van het verzoek, bedoeld in het derde lid, beveelt de rechtbank de schorsing van het onderzoek en de oproeping van de verdachte tegen het tijdstip van hervatting van het. Uitstel van straf Geplaatst onder #Probatie - op 25/09/2015. De uitstel van straf is een modaliteit die de strafrechter bij de strafbepaling kan toekennen wanneer de beklaagde aan de toepassingsvoorwaarden hiertoe voldoet. Rechtsbronnen. Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Art. 1. § 1

De rechter die een hem gevraagd uitstel van tenuitvoerlegging weigert, dient overeenkomstig artikel 8, § 1, vierde lid Probatiewet die weigering met redenen te omkleden overeenkomstig artikel 195 Wetboek van Strafvordering. Deze rechter moet aldus nauwkeurig,(weze het beknopt), de redenen vermelden voor die beslissing Voor wat betreft het uitstel voor het indienen van het verweer zal ik, Het verzoek was gebaseerd op klemmende redenen. Dat blijkt uit de toelichting bij het verzoek. Het moet daarom voor de rechtbank duidelijk zijn geweest dat het een eenzijdig verzoek betrof uitstel; pleidooi, voor het geval de rechtbank zou overwegen de incidentele vorderingen niet toe te wijzen. Tegen deze incidenten c.q. verzoeken hebben de eisers gemotiveerd verweer gevoerd. Daarbij hebben ze onder andere gesteld dat toewijzing van hetgeen de gedaagde partijen hebben gevraagd, tot onredelijke vertraging van de procedure leidt In een procedure kunnen partijen er om hen moverende redenen voor kiezen om nieuwe beroepsgronden, argumenten of nieuwe stukken in een laat stadium in te dienen. Uiteraard kan dit niet zonder meer. Maar wat als bijvoorbeeld in de procedure bij de rechtbank te laat stukken worden ingediend

De procedure bij de Rechtbank - Jongbloed Fiscaal Juriste

Strafproces tegen Rico R. uitgesteld (UPDATE4) 2 juni 2020. De rechtbank van Amsterdam heeft dinsdagavond besloten rechtszaak tegen Richard Rico R. aan te houden. Pas op 10 augustus is er weer een pro forma-zitting. Eigenlijk wilde de rechtbank de zaak over grootschalige cocaïnehandel deze week al inhoudelijk behandelen Sinds november loopt een zaak met belastingdienst (toeslagen) -we hebben toen in nov 2013 bezwaar ingediend en vorige week kregen we te horen dat deze is door BD als ongegrond verklaard. We hebben net een rechtzaak opgestart, dat loopt nog, via jurist, er is nog geen datum bekend wanneer moeten we naar de rechtbank. Het betreft bedrag van 2900 euro Bij de civiele rechter moet u een advocaat in de arm nemen. Hij of zij meldt zich vervolgens bij de rechtbank met een stelbrief. Vervolgens geeft de rechtbank een termijn voor de conclusie van antwoord (zijnde zes weken bij de civiele rechter en vier weken bij de kantonrechter) De veroordeelde kan bij de rechtbank een met redenen omkleed bezwaarschrift indienen tegen: de beslissing om geen v.i. te verlenen; de beslissing om de beslissing over het verlenen van de v.i. uit te stellen; de beslissing om de v.i. te herroepen (art. 6:6:8 Sv). Tegen de aan de v.i. verbonden voorwaarden staat geen bezwaar open

Eerste aanleg - enkelvoudig Vreemdelingenrecht - Uitspraken

Uitstel hoger beroep is geen uitstel voor ontruiming van terrein Deze zomer veroordeelde de rechtbank in Zwolle maar dat ging om toen nog onduidelijke redenen niet door Aanvraag voor het verblijfsdoel 'humanitair tijdelijk' • overige humanitaire redenen; • uitstel van vertrek om medische redenen Laat de bewijsmiddelen dan vertalen door een vertaler die door een rechtbank is beëdigd. Lever (een kopie van) de vertaling en. De heer Pietersen heeft beroep ingesteld bij de rechtbank tegen een voor hem ongunstige beslissing op zijn bezwaar. De ontvanger verleent de heer Pietersen geen uitstel van betaling gedurende de beroepsfase en dreigt te gaan invorderen. De heer Pietersen wil daarom zo snel mogelijk naar de rechter om een voorlopige voorziening te treffen Hof Amsterdam 060218 opwerpen incident (vrijwaring) i.p.v. cva heeft niet te gelden als misbruik van procesrecht 2 Beoordeling2.1De zaak stond op de rol van de rechtbank van 8 februari 2017 voor het nemen van een conclusie van antwoord Geachte rechtbank, Bij deze verzoeken wij de rechtbank de bovengenoemde bodemprocedure versneld af te stopgezet vanuit ambtelijk machtsmisbruik want hun redenen/overwegingen stroken niet met de wetgeving artikel 40 van de Participatie Wet. Verder uitstel met als argument Corona is een Rechterlijke Gotspe

Uitstel - Proces-verbaal

Wanneer uitstel van betaling door de rechtbank definitief wordt verleend, dan wordt dit voor maximaal 1,5 jaar gedaan. Surseance kan verlengd worden Vervolgens kan de partij aan wie surseance is verleend (lees: de aanvrager) keer op keer een verlenging vragen voor de duur van steeds weer maximaal 1,5 jaar prejudiciële vragen relevant voor de afdoening van deze zaak. 12. De rechtbank overweegt dat verweerder bij het beslissen op een eerste asielaanvraag ambtshalve dient te beoordelen of eiser vanwege medische redenen in aanmerking komt voor uitstel van vertrek op grond van artikel 64 V w. Verweerder heeft niet gemotiveerd o Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Vanaf 1 oktober 2009 geldt de 'Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen'. In de wet staat dat een gemeente op tijd een besluit moet nemen op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift. Doet ze dit niet dan loopt de gemeente de kans dat ze een geldsom (= dwangsom) moet betalen Er wordt geen rekening gehouden met leningen voor betalingen op belastingschulden waarvoor geen uitstel van betaling of kwijtschelding kan worden verleend, zoals de motorrijtuigenbelasting. Uitgaven voor het levensonderhoud van een ex-echtgenoot, ex-echtgenote of kinderen (alimentatieverplichtingen), mits deze uitgaven ook daadwerkelijk worden gedaan Ze overhandigde de rechtbank een lijvige bundel met alle stukken die moeten bewijzen dat de eisen tot uitstel van de verdediging geen steek houden. De voorzitter heeft die stelling nu gevolgd. Hij acht het niet nuttig noch noodzakelijk om het proces op de lange baan te schuiven

Informatie dagvaardingsprocedure kanton Sociaal Verhaa

Zelf pleiten op rechtbank eerste aanleg. 05 dec 2007 22:03. Inzake een betalingsgeschil tussen mij, garage, en een klant heb ik onlangs een brief ontvangen van advocaat van tegenpartij. Hierin staat dat mijn vordering zonder enig grond en volkomen onrechtmatig is en vraagt een tegeneis. De verklaring van haar client staat echter vol leugens. Een verloren zaak voor Hoogweide dus. Wel moppert hij nog over de 'oneerlijke' procedure. De rechtbank had immers het verzoek van Hoogweide om aanhouding om medische redenen afgewezen; hij vindt de rechter 'vooringenomen'. De Raad constateert dat Hoogweide keer op keer om uitstel vroeg, en eens moet het genoeg zijn De rechtbank van eerste aanleg in Marrakech heeft donderdag besloten om de zaak tot 11 juni uit te stellen. Dat gebeurde op vraag van de advocaten van Dounia Batma, die om medische redenen niet aanwezig was. De 29-jarige zangeres wordt vervolgd voor haar vermeende betrokkenheid bij de zaak Hamza mon bb en wordt verdacht van het hacken en zonder toestemming verspreiden van persoonlijke en. Instemming met verder uitstel uitspraak op bezwaar geen bijzondere omstandigheid overschrijding redelijke termijn. X woonde in 2007 in Nederland en was in dienstbetrekking werkzaam bij D Sarl gevestigd te Luxemburg en verrichtte als Rijnvarende werkzaamheden aan boord van binnenvaartschip H DEN HAAG (ANP) - Radio dj Giel Beelen raakt zijn rijbewijs kwijt, omdat hij twee keer is veroordeeld voor het rijden onder invloed. Ook moet hij een boete betalen van 750 euro. De Hoge Raad heeft.

Bericht van de teamvoorzitter familierecht - BalieBulletin

Schema over rechterlijke macht hof van cassatie procedurefout: uitspraak vernietigen overgezonden naar ander rechtscollege van het niveau waarvan uitspraak i De veroordeling met uitstel is van toepassing op al de straffen die, vóór de inwerkingtreding van deze wet, krachtens bijzondere wetten niet met uitstel mochten worden uitgesproken, ter uitzondering van de straffen bedoeld in de artikelen (143 van de wet van 15 april 1896, 27 van de wet van 12 december 1912,) 16 van de wet van 29 augustus 1919, gewijzigd bij artikel 5 van de besluitwet van.

De redenen voor z'n telefoons waren ondermeer een nachtlawaai, een blaffende hond en andere kleine zaken die hem irriteerden. Het parket tilde zwaar aan de zaak en dagvaardde de man voor de rechtbank. Hij kreeg een gevangenisstraf van tien maanden waarvan de helft met uitstel voor een periode van vijf jaar Uitstel voor tuinder die woonunits arbeidsmigranten moet slopen in 's-Gravenzande Amarylliskweker J.W. Knoppert en Zn. uit 's- Gravenzande (ZH) krijgt in ieder geval tot 31 januari 2022 uitstel om vier woonunits te slopen waar in totaal 78 arbeidsmigranten in wonen De redenen waarvoor u wordt gedagvaard bij de Politierechtbank zijn uiteenlopend. Uw advocaat kan u bijstaan in bv. de volgende gevallen: Denk aan opschorting van straf (eenvoudige schuldigverklaring), een weekendrijverbod, een werkstraf of een straf met uitstel. De Rechtbank kan alleen maar ingaan op hetgeen u vraagt Eerder maandagochtend heette het dat Kuipers - hij woont in Emmen - om medische redenen niet in staat was naar Groningen te komen. Advocaat Van der Wal verzocht de rechtbank om aanhouding (uitstel. De rechters in de eerste terrorismerechtszaak in Hasselt zien geen redenen om Twee Albanezen van 27 en 32 jaar hebben zich woensdag voor de Hasseltse rechtbank 3 jaar cel met uitstel voor.

Netanyahu volgende maand in rechtbank voor corruptieproces. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu moet op 8 februari in de rechtbank verschijnen in het corruptieproces dat tegen hem loopt. Voor de invulling van het begrip overmacht, kan de universiteit zich steunen op de rechtspraak van de Raad van State: Overmacht, te weten een gebeurtenis die niets van doen heeft met verzoeker, en die niet voorzien, verhinderd of overwonnen kon worden. Sinds de brand bij de scheepswerf in De Punt op 9 mei richt alle publiciteit zich vooral op de eigenaar van de werf Wessel Beuving. De rechtszaak tegen hem was op 23 september

Thomas Markle, de vader van Meghan (39), is 'geen belangrijke getuige' in de rechtszaak die zijn dochter heeft aangespannen tegen uitgeverij Associated Newspapers. Dat zei de rechter betrokken bij de rechtszaak woensdag volgens Britse media. Het is daarom niet noodzakelijk dat Markle aanwezig is om in de rechtbank te getuigen Vandaag om. 17:57. De Franse ex-president Nicolas Sarkozy is maandag schuldig bevonden aan corruptie en machtsmisbruik. Hij krijgt drie jaar cel, waarvan een jaar effectief. Sarkozy gaat in beroep. De straf voor Sarkozy is een primeur in Frankrijk. De 66-jarige Sarkozy, die president van Frankrijk was van 2007 tot 2012, is de eerste Franse ex. Rechtszaak tegen Wilders over 'minder Marokkanen' na de zomer. De rechtszaak tegen PVV-leider Wilders wordt pas na de zomer gehouden. De inhoudelijke behandeling begint op 31 oktober, bevestigt de.

Staatscourant 2015, 406 Overheid

Opnieuw uitstel rechtszaak rond moord op Joey Moes uit