Home

Verwachtingswaarde Archeologie

Snipperlocaties: Toelichting

De Archeologische verwachtingenkaart geeft de kans op het aantreffen van archeologische waarden aan, archeologische waarden zijn overblijfselen (in het landschap) van menselijke activiteiten uit het verleden. De kaart geeft een indicatie van de ligging van gebieden met een hoge, een middelhoge of een lage verwachtingswaarde Archeologische verwachtingswaarden en het bestemmingsplan. Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007 is een (goede) archeologische onderbouwing in bestemmingsplannen verplicht. Het toetsen van ruimtelijke plannen op archeologische waarden is na een aantal jaren gemeengoed geworden in de gemeentelijke praktijk en dat.

Bij elke verwachtingswaarde is in het algemeen aangegeven wanneer er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling groter is dan 100 m 2 en dieper de grond in gaat dan 30 cm. De oppervlakte en diepte is afhankelijk van de verwachtingswaarde (hoog, middelhoog of laag) Archeologische verwachtingskaart. Overheden zijn verantwoordelijk voor het archeologisch erfgoed binnen hun grenzen. Dit is vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). Als overheid moet u daarom op de hoogte zijn van mogelijk aanwezige archeologische resten voordat u 'bodemverstorende activiteiten' toestaat Op basis van de Archeologische beleidskaart is een 'verwachtingswaarde archeologie' bepaald. Deze verwachtingswaarde geeft aan tot welke oppervlakte er bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat er (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen. Dit zijn de vrijstellingsgrenzen. Archeologisch rapport aanlevere bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - middelhoge verwachtingswaarde' over een oppervlakte van meer dan 1.000 m 2; b. bij 'specifieke vorm van waarde - archeologie 1 - hoge verwachtingswaarde' over een oppervlakte van meer dan 250 m 2

Archeologische verwachtingenkaart Data overhei

bijzonder hoge archeologische verwachtingswaarde. Hiervoor geldt als oppervlakte-ondergrens 30 m². Deze grens is zo gekozen omdat dit aansluit bij de bovengrens van vergunningvrij bouwen. Omdat er sprake is van bijzonder hoge archeologische verwachtingswaarden is gekozen voor een verstoringsdiepte van 30 cm. Deze categori de bestemming 'Waarde - Archeologie 4 (Gebieden met een middelhoge verwachtingswaarde)' geheel of gedeeltelijk te doen vervallen en wijzigen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken locatie (geen) archeologische waarden (meer) aanwezig zijn De RCE maakt op dit moment binnen het project Kenniskaart archeologie een begin met archeologische verwachtingskaarten in lagen. Het streven is om op deze kaarten de kans op archeologie in de Nederlandse bodem uit te splitsen naar periode en diepte. Deze kaarten zullen op deze website gepubliceerd worden

Gebieden met lagere verwachtingswaarde In gebieden met een lage verwachtingswaarde kan de gemeente kiezen om een grotere vrijgestelde oppervlakte vast te leggen in het omgevingsplan. Dit om te voorkomen dat de gemeente een initiatiefnemer belast met het doen van archeologisch onderzoek dat naar verwachting niet of nauwelijks zinvol is De verwachtingswaarde is een inschatting van de kans of er archeologische resten in de bodem aanwezig kunnen zijn. De archeologische verwachting is vertaald naar het bestemmingsplan. Op basis van die verwachtingen wordt bepaald of er archeologisch vooronderzoek moet plaatsvinden bij werkzaamheden die de bodem verstoren (bijvoorbeeld de bouw of uitbreiding van een schuur of woning) Het archeologiebeleid bepaalt of er nader onderzoek nodig is bij een initiatief voor een zonneveld. Dit hangt af van de archeologische verwachtingswaarde op die locatie, van de omvang van het oppervlak en tot welke diepte onder maaiveld de bodem mogelijk wordt beïnvloed

Informatie over bodemafzettingen en relatie met archeologische verwachtingswaarde. Alle legenda-eenheden zijn verbonden met een hoge of lage archeologische verwachtingswaarde. Hieronder staat per legenda-eenheid de relatie tussen type bodemafzetting en de verwachtingswaarde.. Zeeafzettinge In deze plannen en verordeningen staan bekende archeologische waarden, zoals vindplaatsen. Op basis van de Archeologische beleidskaart is een 'verwachtingswaarde archeologie' bepaald. Deze verwachtingswaarde geeft aan tot welke oppervlakte er bodemverstoringen kunnen plaatsvinden, zonder dat er (mogelijke) archeologische resten in gevaar komen

Archeologische verwachtingswaarden en het bestemmingsplan

2. Standaard Archeologische Inventarisatie (SAI), het analyseren van wat er daad-werkelijk gevonden is en op basis daarvan een verwachtingswaarde bepalen. Deze verwachtingswaarde zal daarna getoetst worden in het veld. Dit gebeurt meestal door het toepassen van non-destructieve prospectiemethoden zoals veldverkennin-gen en/of boorcampagnes. Op de archeologische waarden- en verwachtingenkaart is weergegeven op welke plaatsen in de stad resten uit het verleden in de grond aanwezig kunnen zijn. We onderscheiden daarbij verschillende zones: gebieden die door het Rijk als rijksmonument zijn beschermd; gebieden waar met zekerheid vaststaat dat er geen archeologische resten in de grond. specificeren van de archeologische verwachtingswaarde. Tevens werden verwachtingswaarden voor maritieme archeologie vastgesteld. In de derde versie zijn de deelgebieden Flevoland en de Zeeuwse delta aangepast naar nieuwe inzichten. Daarnaast heeft een herwaardering plaatsgevonden va m.archeologische verwachtingswaarde: de aan een gebied toegekende verwachtingswaarde in verband met de kans op het voorkomen van archeologische relicten; n.waarde - archeologie 1: gronden met een zeer hoge archeologische verwachtingswaarde (categorie 1); o.waarde - archeologie 2

Archeologie en zonneweide - Kenniscentrum InfoMi

 1. 3.8 Waarde Archeologie 5 (WA 5): lage verwachtingswaarde..... 16 3.9 Waarde Archeologie 5a (WA 5a): lage verwachtingswaarde in opgehoogd gebied archeologisch onderzoek moet plaatsvinden (artikel 2.4.4 in de Verordening Ruimte). De Romeinse Limes,.
 2. 3.8 Waarde Archeologie 5 (WA 5): lage verwachtingswaarde. Vastgestelde archeologische waarde en vrijstellingsgrens. In de droogmakerijen is veel afgegraven. Hierdoor liggen er nu oude wadafzettingen aan het oppervlak uit de periode 6000-3000 v. Chr. De verwachting op intacte archeologische resten is zeer laag,.
 3. grepen in dit gebied die dieper gaan dan 0,5 m en een oppervlakte beslaan van 100 m² of meer is archeologisch onderzoek nodig. Dit is in voorliggend bestem
 4. AMK en IKAW. Archeologie in Nederland bestaat uit twee gecombineeerde kaarten: Archeologische Monumentenkaart (AMK) De bestanden die samen de AMK vormen, bevatten per provincie informatie over archeologische terreinen (monumenten), waaronder de wettelijk beschermde monumenten. De kaart toont zowel de geometrie van de terreinen als de thematische informatie
 5. Verwachtingswaarde archeologie - middelhoog Archeologisch waardevol gebied 5: Verwachtingswaarde archeologie - laag Archeologievrij gebied: gebied waar geen bodemarchief meer aanwezig is. Archeologisch waardevol gebied 1: Wettelijk beschermde monumenten. Title: kaart 11_maatregelen_A0_LS_2010_ArcGIS93.mx
 6. 4.7 Archeologie en cultuurhistorie. Archeologie. Voor het gehele gebied van Houten heeft de gemeente een beleidskaart archeologie vastgesteld, waarin de verwachtingswaarde is weergegeven en waarin uitspraken zijn gedaan over de noodzaak van aanvullend archeologisch onderzoek bij ontwikkelingen
 7. De cultuurhistorische kaart van Zuid-Holland geeft een overzicht van cultuurhistorische kenmerken en waarden in deze provincie. Het is een overzicht op hoofdlijnen, bijvoorbeeld van waardevolle verkavelingspatronen, gebieden met een archeologische verwachtingswaarde of monumentale boerderijlinten

De delen die wel bebouwd zijn, of waar egalisaties en ontgrondingen hebben plaats gevonden, krijgen een middelhoge indicatieve verwachtingswaarde. Archeologisch onderzoek op o.a. kavel D134 heeft aangetoond dat dergelijke bodemverstoringen een negatieve invloed hebben op de archeologische resten, maar dat archeologisch onderzoek op dit soort. Voor u een omgevingsvergunning krijgt, moet u aantonen dat er geen archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn of verloren gaan. SPA WNP ingenieurs zorgt ervoor dat u dit tijdig in beeld heeft. Aan de hand van een quickscan archeologie is snel in beeld wat de verwachtingswaarde is en of ook ter plaatse van uw perceel nader onderzoek nodig is Onderzoeksinspanning archeologie . Zoals zichtbaar op de kaart in afbeelding 1 is het grootste deel van het gebied in een zone met een lage archeologische verwachtingswaarde gesitueerd. De kans op het aantref fen van archeologie is gering maar niet uitgesloten. De Sandenburgerwaard ligt in een zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde

Archeologische verwachtingskaart Archeologie BAA

 1. grepen met een oppervlak van 100 m2 of groter of bij de ontwikkeling van plangebieden van 1000 m2 of groter en dieper dan 30 cm -mv dient er
 2. der is dan 50 m² en niet dieper dan 50 cm ten opzichte van het maaiveld; b. in het geldende bestem
 3. Waarde - Archeologie Hoge verwachting plaggendekken - Verkennend en karterend proefsleuvenonderzoek - Geen oppervlaktevrijstelling Waarde - Archeologie Middelhoge of hoge verwachtingswaarde Verkennend/karterend booronderzoek bij ingreper groter dan 1.000 m
 4. 4.4.1 Archeologie. In het plangebied komt een hoge archeologische verwachtingswaarde (donkergroen in figuur 4.1) en een middelhoge archeologische verwachtingswaarde (lichtgroen in figuur 4.1) voor. De doelstelling die geldt voor een hoge- en middelhoge verwachtingswaarde is streven naar behoud in huidige staat van archeologische waarden
 5. In de Nota archeologie Grave worden de beleidsuitgangspunten en hun achtergronden beschreven. In hoofdlijnen komt het erop neer dat bij ruimtelijke initiatieven die leiden tot bodemverstoring archeologisch (inventariserend) onderzoek noodzakelijk is in gebieden met een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde en i
 6. gen. Voor zover nodig worden regels en bestem
 7. verwachtingswaarde of archeologisch vrijgegeven (categorie 7) Beleidsregel 5. De gemeente Landerd ligt binnen een provinciaal cultuurhistorisch landschap. Er wordt naar gestreefd om het erfgoed zoveel als mogelijk duurzaam en in samenhang te behouden. De gemeente Landerd heeft geen gemeentelijke archeologische aandachtsgebieden o

4.5 Archeologie. Afbeelding 13: uitsnede uit archeologische beleidskaart (met in groen: lage, geel: middelhoge en oranje: hoge archeologische verwachtingswaarde). Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart 2006 is voor het hele grondgebied van de gemeente Apeldoorn aangegeven wat de verwachtingswaarde op het aantreffen van archeologische resten is: hoog, middelhoog of laag Als laatste aanpassing is de archeologische verwachtingswaarde geschrapt ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het karterend bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen indicatoren zijn aangetroffen die wijzen op een archeologische vindplaats. Het gebied is vrijgegeven en de dubbelbestemming kan daarom verdwijnen zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Het andere geplande nieuw gemengd bedrijf is geheel gelegen in een zone met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Zie ook afbeelding 2.3. De hoge verwachting in de noordwestelijke planlocatie, komt overeen met de ligging op d

Archeologie en cultureel erfgoed Omgevingsdienst Regio

lage verwachtingswaarde: kleine kans op archeologische vondsten of informatie; l. plan van aanpak: plan dat weergeeft hoe een archeologische uitvoerder de vragen zoals omschreven in het programma van eisen denkt te gaan beantwoorden Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om te bepalen wat de verwachtingswaarde is voor de aanwezigheid van archeologische waarden binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Daarom is het binnen het kader van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg uit 2007 (WAMZ), voortvloeiend uit he Data binnen archeologie. Het verzamelen van data is nodig om een afweging te kunnen maken van archeologie tegenover de andere ruimtelijke waarden. Archeologie is voor ruimtelijke ontwikkelingen een need to know. Bovendien zijn aan archeologie aanzienlijke financiële gevolgen te verbinden archeologisch verwachtingsgebied: gebied, aangegeven op de archeologische waardenkaart, waarvan is aangegeven dat in bepaalde mate archeologische vondsten of sporen te verwachten zijn; i. hoge verwachtingswaarde: grote kans op archeologische vondsten of informatie; j

Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk: Artikel 26 Waarde

Beschrijving Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Sluis voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden. Tags archeologie, archeologische-verwachtingskaart, cultuurbeleid, cultuurhistorie. Thema 4.5 Archeologie en cultuurhistorie. Het plangebied en haar omgeving heeft een rijke historie, Bij gebieden met een (middel)hoge verwachtingswaarde, beekdalen en essen is dit 1.000 m2 en bij pingoruïnes 100 m2. Naast de archeologische trefkans in de bodem zijn in het plangebied cultuurhistorisch waardevolle elementen aanwezig Archeologische beleidsadvieskaart van de gemeente Schouwen-Duiveland voor wat betreft de te verwachten archeologische waarden. Archeologische verwachtingswaarde Schouwen-Duiveland. Relaties Vergelijkbare datasets. Archeologische beleidsadvieskaart Gemeente Schouwen-Duiveland,. 1. Algemene Archeologische Inventarisatie (AAI), het in kaart brengen van al beken-de vondstlokaties in samenhang met geofysische omstandigheden. 2. Standaard Archeologische Inventarisatie (SAI), het analyseren van wat er daad-werkelijk gevonden is en op basis daarvan een verwachtingswaarde bepalen. Dez 1.7 archeologisch onderzoek onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een certificaat als bedoeld in artikel 5.1 van de Erfgoedwet beschikt. 1.8 archeologische verwachtingswaarde de aan een gebied toegekende verwachting of waarde in verband met de kennis en de studie van de i

Omgevingsdienst Midden-Holland - Actualisatie archeologische beleidskaart Waddinxveen 4 van 35 Samenvatting Op 14 november 2012 heeft de gemeente Waddinxveen een eigen archeologiebeleid vastgesteld Verwachtingswaarde. Figuur 3. Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart. Bron datalab Purmerend. Naar aanleiding van de verwachtingswaarde te zien op de kaart in figuur 2 is geen archeologisch onderzoek nodig voor deze locatie. Ter verduidelijking kunt u in figuur 3 zien waar de ontwikkellocatie Tarwestraat ligt 1'. Het betreft een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde op grond van de archeologische waardenkaart van de gemeente Oldenzaal. Bij bodemingrepen met een oppervlakte van meer dan 250 m2 dient er een archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Het grondvlak van het te bouwen Skydive Center overschrijdt die grens

3.4 Archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart Walcheren 2006. Per 1 september 2007 is op landelijk niveau de nieuwe Wet voor de Archeologische MonumentenZorg (WAMZ) in werking getreden. Op provinciaal niveau is het beleid met betrekking tot archeologie vastgelegd in de Nota Archeologie 2006-2012 verwachtingswaarde, voor deze locatie is dat dus de hoge verwachtingswaarde. Bij een hoge verwachtingswaarde is archeologisch onderzoek noodzakelijk bij ingrepen in de grond groter dan 250 m2, conform het recente beleid van de gemeente Berkelland (2012)1 hoge archeologische verwachtingswaarde en in gebieden met bekende archeologisch resten (de zogenaamde archeologische terreinen). Een onderzoeksverplichting geldt als de oppervlakte van de bodemverstorende ingreep groter is dan een voor de gebieden vastgestelde ondergren Rapportage archeologisch onderzoek Nederweert-Midden-paleoliticum (1978-1985) Locatie Ospel Groote Peel: Creator: Bruekers, A.W.J. (STRABO hoewel hun verspreidingspatroon wel bijdraagt aan de kennis over, en de verwachtingswaarde van, middenpaleolitische vindplaatsen in relatie tot de geologische gesteldheid van de ondergrond in.

Voor de normen per archeologische verwachtingswaarde, die we voorstaan, verwijzen we naar het schema onderaan dit hoofdstuk. Tegemoetkomingen aan de belangen van agrariërs. Normale agrarische activiteiten tot 50 cm onder maaiveld krijgen niet te maken krijgen met de eis van archeologisch onderzoek Ter plaatse van de ontwikkelingslocaties is overwegend sprake van een hoge archeologische verwachtingswaarde. Nader onderzoek naar archeologische waarden is dan ook noodzakelijk. Voor deze locaties, waaraan allemaal een wijzigingsbevoegdheid is toegekend, moet de haalbaarheid van de ontwikkeling in ieder geval in het op te stellen wijzigingsplan zijn aangetoond bepalen wat de archeologische verwachtingswaarde is binnen het plangebied en of deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast. Binnen het kader van de Wet op de Ar-cheologische Monumentenzorg (2007), voortvloeiend uit het Verdrag van Malta uit 1992, is men ver-plicht voorafgaand archeologisch onderzoek uit te voeren (zie.

Het bevoegd gezag kan de aanduiding 'Waarde - Archeologie 5' wijzigen dan wel toevoegen en/of. verwijderen indien: a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat bepaalde gronden feitelijk een archeologische waarde hebben of waarvan is vast komen te staan dat deze gronden een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde hebben; b In het plangebied zelf is geen archeologisch onderzoek uitgevoerd. In de wijdere omgevin g maar binnen dezelfde archeologische verwachtingswaarde (WR -A-3) zijn er vier uitgevoerd waarvan er drie gerapporteerd zijn en voor het plangebied bruikbare informatie hebben geleverd De manier van archeologisch vooronderzoek dat de gemeente voorschrijft bij plannen en projecten is afgestemd op de verwachtingswaarde. Archeologie is daarmee een integraal onderdeel van de ruimtelijke ontwikkelingsprocedures. De gemeente toont hiermee aan dat zij met de archeologische belangen zorgvuldig omgaat in ruimtelijke ontwikkelingsplannen

in een gebied met hoge archeologische verwachtingswaarde en het te verstoren gebied kleiner is dan 100 m2. b. in het geldende bestemmingsplan en beheersverordening regels zijn opgenomen ter bescherming van de archeologische monumentenzorg. c. sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 2.12, eerste en tweede lid, van. Archeologie West-Friesland heeft in 2018 de bekende waarden (terreinen waarvoor een vrijstellingsgrens van 0 of 100 m 2 geldt) opnieuw begrensd op basis van gedetailleerde gegeorefereerde historische kaarten en archeologische onderzoeken. Tevens zijn de recent vrijgegeven terreinen afgeschreven Archeologie gaat over sporen en resten van menselijke aanwezigheid vanaf 300.000 jaar geleden in de bodem en onder water. Deze zichtbare en onzichtbare resten vertellen veel over hoe mensen vroeger leefden en werkten. Onze bodem is daarom een archief dat we willen bewaren. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wijst namens de minister van. lage verwachtingswaarde Kwalitatief -- tot ++ Het beschadigen of verstoren van Archeologische Rijksmonumenten is zonder vergunning niet toegestaan (Monumentenwet '88, art 11). Indien terreinen met een archeologische status en bekende archeologische vindplaatsen (dit zijn vindplaatsen di

Facetbestemmingsplan Archeologi

Archeologie in Nederland - AMK en IKAW Bronnen en

Archeologische vondsten moeten zo mogelijk onaangetast in de grond bewaard blijven, of anders op verantwoorde wijze worden opgegraven. Maar natuurlijk lang niet altijd wordt er iets gevonden. Soms heeft een gebied een lage archeologische verwachtingswaarde en mag er zonder meer verstoring plaatsvinden Bij elke verwachtingswaarde is in het algemeen aangegeven wanneer er archeologisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling groter is dan 500 m 2 en dieper de grond in gaat dan 100 cm. De oppervlakte en diepte is afhankelijk van de verwachtingswaarde (hoog, middelhoog of laag) Het bevoegd gezag kan de aanduiding 'Waarde - Archeologie 3' wijzigen dan wel toevoegen en/of. verwijderen indien: a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat bepaalde gronden feitelijk een archeologische waarde hebben of waarvan is vast komen te staan dat deze gronden een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde hebben; b

m2 als grens (bij zeer hoge archeologische verwachtingswaarde). Voor de rest van de woon- gebieden in de gemeente geldt 100 m2 als norm bij hoge archeologische verwachtingswaarde of 1000 m2 voor middelhoge verwachtingswaarde. Jaarlijks zijn er tot circa 5 bouwplannen die meer dan 100 m2 betreffen De bescherming van archeologische waarden dient juridisch geregeld te worden in een vergunningstelsel. In de praktijk zal dit betekenen dat via het bestemmingsplan wordt geregeld dat bij een bouwvergunning of een bodemingreep in een gebied met een hoge archeologische verwachtingswaarde, nader archeologisch onderzoek zal worden geëist Econsultancy Archeologisch Rapport 1 Versie 1 betreft een rapport waarvan geen beoordeling van de bevoegde overheid is ontvangen, bij versie 2 is het rapport wel beoordeeld door de bevoegde overheid. archeologische quickscan en verkennend boor- bied een lage verwachtingswaarde middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde en in gebieden met bekende archeologisch resten (de zogenaamde archeologische terreinen). Een onderzoeksverplichting geldt als de oppervlakte van de bodemverstorende ingreep groter is dan een voor de gebieden vastgestelde ondergrens én indien d of hoge archeologische verwachtingswaarde en in gebieden met bekende archeologisch resten (de zogenaamde archeologische terreinen). Een onderzoeksverplichting geldt als de oppervlakte van de bodemverstorende ingreep groter is dan een voor de gebieden vastgestelde ondergrens én indien de verstoring ook dieper reik

Uithuizen: Toelichting

Regels aan archeologisch onderzoek in het omgevingsplan

De raad heeft zich bij de vaststelling van dit plan gebaseerd op de gemeentelijke nota Archeologie van 27 september 2011 en de daarbij behorende archeologische beleidskaart. In deze Nota staat dat er een onderscheid is gemaakt tussen archeologisch waardevolle gebieden waar daadwerkelijk archeologische resten zijn aangetroffen en gebieden waar sprake is van archeologische verwachtingswaarde Hazenberg Archeologie AMZ Publicaties 2011-15. Titel: Toelichting op de archeologische waarden- en verwachtingen en beleidskaart Waddinxveen Projectnummer: 5600 Projectcode: Waddinxveen Archeologiebeleid Auteurs: H. van den Ende, F. Hogenboom, A.W.Verhoef Opdrachtgever: Gemeente Waddinxveen Status rapport: definitief - versie 1. Op basis van de erfgoedverordening is het verboden om zonder (omgevings)vergunning de bodem dieper dan 40 cm onder de oppervlakte te verstoren, tenzij het gaat om onder andere een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde hoogste archeologische verwachtingswaarde (de concentratie prehistorische grondsporen in proefsleuven) tussen sleuf 4 en 8 aan de zijde van de Holterweg een vlak aangelegd over een breedte van circa 20 m en een lengte van 47 m. Op deze wijze konden eventueel aanwezige patronen in de grondsporen en structuren wor-den vastgesteld Artikel 12 Waarde-archeologie-1 en Artikel 13 Waarde-archeologie-2. Gebieden die op de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart, bijlagen van de Beleidsnota Archeologie in Purmerend (2009) zijn aangewezen als gebieden met een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde, worden beschermd via de dubbelbestemming 'Waarde.

Waterweg 8 Beemte Broekland: TOELICHTINGTe koop: Leemkuilenweg, Beesel - Vastgoedvanhetland

een middelhoge archeologische verwachtingswaarde nieuwe bouwplannen bestaan dient voor deze locatie voorafgaand aan de omgevingsvergunning een archeologisch rapport te worden opgesteld. Om dit goed vast te leggen in het bestemmingsplan is het advies om bijgaande bestemmingsplanregels op te nemen Voor de locatie van het plangebied zie afbeelding 1 en kaartbijlage 187838-S1. Het gebied waarin het plangebied ligt, is op de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) van de Rijksdienst voor de Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) een lage verwachtingswaarde toegekend archeologische verwachtingswaarde toegekend. Advies Indien bodemingrepen worden uitgevoerd die dieper reiken dan 0,3 m -mv en die buiten het huidige ruimtebeslag van de N264, de Oudedijk en de Rouwstraat vallen (zie kaart 5) adviseert Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie deze vooraf te laten gaan door een archeologisch vooronderzoek De gemeente Boekel hanteert voor de gebieden met een vastgestelde archeologische waarde of een hoge archeologische verwachtingswaarde (beleidscategorieën 1 t/m 4) een diepteondergrens van 0,4 m mv. Voor de gebieden met een middelhoge archeologische verwachtingswaarde (beleidscategorie 5) wordt een diepte-ondergrens van 0,5 m mv gehanteerd

Archeologie - Gemeente Vijfheerenlande

gemeentelijke archeologische beleidskaart: topografische kaart van het gemeentelijke grondgebied of delen van het grondgebied, waarop archeologische monumenten en archeologische verwachtingsgebieden zijn aangegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in hoge, middelhoge en lage verwachtingswaarde; Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als: Enkelbestemming: Agrarisch met waarden - Landschap Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie verwachtingswaarde hoog Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie verwachtingswaarde middelhoog Dubbelbestemming: Waarde - Landschap Bouwvlak: Bouwvlak Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch - veehouderij Gebiedsaanduiding: Overige. verwachtingswaarde voor archeologische resten uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijd is daarom op basis van de resultaten van het verkennend booronderzoek hoog voor het noordelijke deel van het plangebied en laag voor het zuidelijke deel van het plangebied. Rapport 12415.002 versie

Archeologie - Wijk bij Duursted

archeologische verwachtingswaarde. - Zeeuws Archeologisch Archief (ZAA). In dit archief berusten de verslagen van alle in het verleden in Zeeland uitgevoerde archeologische onderzoeken, gegevens over losse vondsten en dergelijke. Dit archief geeft een indicatie van de vondsten die in het verleden gedaan zijn De kijkdagen zijn helemaal vol gepland. Een afspraak maken is op dit moment helaas niet meer mogelijk. Wel kunt u zich laten noteren op een reservelijst door ons te mailen. 5X GEEN PLEK ZOALS VEENWEG 10 TE RHENEN 1. Centraal en landelijk gelege 9.4.3 Strijd met bestemming. a. Uitvoering van de andere-werken is in strijd met de bestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten gevolgen een onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan plaatsvinden, hetgeen dient te blijken uit een rapport waarin de archeologische waarde van de gronden. De zone die op de gemeentelijke kaart een hoge archeologische waarde heeft, is op de IKAW juist deels een lage en deels en middelhoge verwachtingswaarde toegekend. Vanwege de discrepantie tussen beide kaarten is door zowel de gemeente Lelystad als de provincie Flevoland aangegeven dat op een strategische manier de discrepantie tussen beide kaarten dient te worden onderzocht bestemmingsplan een dubbelbestemming waarde archeologie 'verwachtingswaarde hoog'. Hiervoor geldt een onderzoeksplicht archeologie bij een bodemverstorende activiteit groter dan 100 m² én dieper dan 30 cm ten opzichte van maaiveld (Artikel 25). Archeologische kenmerken van het gebie

5.9.2 Archeologie In 1992 is op Malta een Europees Verdrag gesloten over het cultureel erfgoed in de bodem, het Verdrag van Valletta (kortweg: Malta). Doel van Malta is om bij ruimtelijke plannen meer en beter rekening te houden met de archeologische waarden die zich in de bodem bevinden en deze, waar mogelijk, beter te beschermen 5.11 Archeologie. Met de ondertekening van het Verdrag van Valletta (1992) en de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) heeft de Nederlandse overheid zich verplicht erop toe te zien dat met archeologische vindplaatsen rekening wordt gehouden bij ruimtelijke ordening, bouwactiviteiten en andere ingrepen in een gebied