Home

Sui generis statuut

Het Sui Generis statuut is van kracht sinds 1 april 2003 als overgangsstatuut naar een volwaardige sociale bescherming van de onthaalouders. Een onthaalouders is geen werknemer of zelfstandige, maar krijgt via een eigen statuut beperkte toegang tot de sociale zekerheid. Het werknemersstatuut onthaalouders is in 2015 gestart als een proefproject Het sui generis statuut voor onthaalouders heeft heel wat beperkingen waardoor onthaalouders een heel pak sociale rechten minder hebben dan alle andere werknemers. Daarom voert ACV Puls actie voor een volwaardig werknemersstatuut voor de onthaalouders. Hieronder lijsten we antwoorden op op vragen die ons de voorbije jaren regelmatig werden gesteld De 8ste jaars haio's die starten in het sui generis statuut ontvangen onmiddellijk alle sociale voordelen die aan dit statuut verbonden zijn. Voor die huisartsen-in-opleiding die vorig jaar nog werkten in het statuut van zelfstandige en nu overgeschakeld zijn naar het sui generis statuut wordt door de mutualiteiten een wachtperiode van 3 maanden toegepast Bij overgang van sui generis naar een volledig bediendestatuut verhogen de bijdragen voor de werkgever van 21,08 naar 31,98% en voor de werknemer, de ASO, van 4.70% naar 13,07%. Om te verzekeren dat het netto loon van de ASO ongewijzigd blijft, dient dit te worden gecompenseerd via aanpassing van het bruto-loon

Het Werknemersstatuut en het Sui Generis statuut

Het sui generis statuut zowel voor specialisten als huisartsen geeft je bepaalde rechten op onze sociale zekerheid, maar niet op alles. Hoe zit het nu juist? Wat is het verschil tussen specialisten en huisartsen in opleiding Wat is het sui generis statuut? Huisartsen in opleidin g, hebben sinds 2009 een gelijkaardig sociaal statuut als artsen-specialisten in opleiding: een sui generis statuut. Juridisch gezien bestaat er geen gezagsrelatie tussen jou, als huisarts in opleiding, en je praktijkleider Het sui generis statuut van de arts-specialist in opleiding is een uniek statuut. De ASO's zijn de enige beroepsgroep met dergelijk statuut. Het omvat geen werkloosheidsuitkering, pensioenopbouw of andere sociale voordelen. Lees hier meer

Sui generis statuut onthaalouders

De sociale rechten die gevat worden in het sui generis statuut: ziekte: mutualiteitsuitkering (ongeveer 65%) invaliditeitsuitkeringen (ongeveer 45%) kinderbijslag; kraamgeld; moederschapsverlof en moederschapsvergoeding; omstandigheidsverlof Sui generis is een Latijnse uitdrukking en betekent van zijn eigen soort. Dus een soort op zichzelf zijnde. Sui Generis kan verwijzen naar: Sui Generis (statuut), een Belgisch statuut voor artsen in opleiding. Sui Generis (band), een Argentijnse rockband. Sui Generis (album), een album van de Mexicaanse zangeres Yuri Sinds 1 april 1983 werken arts-specialisten in opleiding onder het zogenaamde Sui Generis statuut. Dit sociale statuut is als het ware de light-versie van een regulier-werknemersstatuut. Initieel werd dit statuut als tijdelijke (overgangs)maatregel aangekondigd Sui Generis statuut. Vanaf het moment dat u als arts afstudeert, valt u tijdens uw opleiding tot huisarts onder het Sui Generis statuut. Hiermee geniet u alle voordelen van de werknemer, behalve de werkloosheidsuitkering en de pensioenopbouw Huisartsen en arts-specialisten in opleiding vallen momenteel onder het zogenaamde Sui Generis-statuut. Hoewel de arts in opleiding steeds onder contract van een werkgever valt, valt dit statuut niet te vergelijken met dat van de doorsnee werknemer

Het sui generis statuut : Veelgestelde vragen Vlaams

Onthaalouder - sui generis Datum geplaatst: Korte omschrijving Je biedt kinderopvang onder eigen dak - tijdens uren die je zelf vastlegt - onder een aantrekkelijk sociaal statuut. Onthaalouders die bij een dienst aangesloten zijn hebben een bijzonder statuut. Ze werken niet al De artsen hebben een sui generis statuut. Net zoals voor de tandarts, architect en advocaat moet de arts een verplichte voortgezette opleiding volgen om toegang tot het beroep te krijgen. Net zo min als de architect, advocaat of tandarts onttrekt de arts zich hierbij aan de arbeidsmarkt Het werknemersstatuut kost meer dan het sui generis statuut. Hiervoor worden middelen voorzien in de meest recente Vlaamse interprofessionele akkoorden (VIA4 en VIA5). Voor de private kinderopvang komt nog een deel middelen uit het Sociale Maribelfonds Alle Haio's werken onder het sui generis statuut. Als Haio treedt u in dienst bij SUi vzw, het door de overheid erkende instituut voor de huisartsenopleiding van de Nederlandstalige taalrol. In strikt juridische zin gaat het om een aannemingsovereenkomst omdat er geen gezagsrelatie is tussen u en de praktijkopleider

Suigeneris - Biografía, Datos, Familia | Famous Birthdays

 1. In het sui generis statuut ben je als onthaalouder geen zelfstandige of werknemer. Je ontvangt een belastingvrije vergoeding voor je prestaties en in bepaalde gevallen kan je ook beroep doen op een opvanguitkering of vervangingsinkomen
 2. Door hun onzeker sui generis-statuut betekent dat de facto: geen inkomen. Vaso trekt aan de alarmbel daarin gevolgd door de universiteiten. De assistenten dreigen het kind van de rekening te worden. In de actuele gezondheidscrisis is de focus gericht op de bestrijding van het corona-virus
 3. g waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen. Technische werkloosheid betekent dus geen inkomen
 4. Sui Generis is een statuut in België voor artsen in opleiding. Het is een soort werknemersstatuut dat gebruikt wordt voor medisch specialisten en voor huisartsen in hun HAIO-stage (vroeger HIBO). Bron: nl.wikipedia.org: 4: 1 4. sui generis. Juridisch overeenkomst die afwijkt van algemeen toegepaste juridische vor

Sociaal statuut artsen in opleiding (sui generis

 1. Onthaalouders 'sui generis' Een onthaalouder 'sui generis', is een natuurlijk persoon die aangesloten is bij een door een Gemeenschap erkende dienst voor de opvang van kinderen in een woning voor de opvang in gezinsverband en die niet verbonden is door een arbeidsovereenkomst met deze dienst
 2. ister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD)
 3. Het statuut geeft recht op: Terugbetaling van gezondheidskosten bv. dokter of tandartsbezoek. Een vervangingsinkomen bij ziekte, moederschapsrust en invaliditeit. Arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of beroepsziekte. Kinderbijslag. Pensioenopbouw. Een opvanguitkering als een kind afwezig is buiten de wil van de onthaalouder. Sui.
 4. imaal) verzekerd als loontrekkende voor de sectoren geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen en kinderbijslag
 5. Dat statuut gaf de kinderbegeleiders in de gezinsopvang een beperkte toegang tot de sociale zekerheid die aan de door hen effectief gerealiseerde kindopvangdagen gekoppeld was. Maar zij bleven noch werknemer, noch zelfstandige. Noch vlees, noch vis dus. Dat sui-generis statuut was uitdrukkelijk bedoeld als een tijdelijke oplossin
 6. statuut 'sui generis'2• Dit statuut valt onder het toepassingsgebied van de RSZ­ wetgeving3, maar verleent de betrokkenen in dat kader slechts !beperkte sociale rechten. De HAlO's en de GSO's zijn immers enkel verzekerd in ~et stelsel van d
 7. stens 187.000 euro van Xerius

Welk sociaal statuut heb je als huisarts in opleiding

Statuut ASO UZ Leuve

 1. Dat zal ook nog wel het geval zijn. grondwet moet bijz positie bieden voor uitzondering, het statuut. Te maken met sui generis constructie, je bent een staat maar een dunne staat, weinig dat die 4 delen bindt. Geen staat maar volkenrechtelijke organisatie, gebaseerd op verdrag. Volksrecht gebaseerd
 2. Onthaalouders 'sui generis' Een onthaalouder 'sui generis', door de CAO van 22/12/2014 binnen PC 331 aangegeven worden als gewone werknemers met werknemerskengetal 495 type 0 en statuut D1 in de zone 00053 van blok 90015 tewerkstelling van de werknemerslijn
 3. g voor de erkende onthaalouders werd uitgewerkt. Het statuut van de erkende onthaalouders is bijzonder in verschil-lende opzichten. Ten eerste, kan aangeduid worden dat de berekening van de soci
 4. Er bestaat dikwijls verwarring omtrent het sociaal statuut van stagiairs die een stage doorlopen met de bedoeling later een vrij beroep uit te oefenen. Dienen zij de artsen in opleiding die beschikken over een goedgekeurd stageplan vallen onder een sui generis statuut en genieten van een partieel werknemersstatuut
 5. Sui generis-statuut. De Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso) vraagt dringend een oplossing. Want doordat assistenten werken onder een 'sui generis' statuut hebben ze in de.
 6. g bij geneeskundige verzorging. recht op een vervangingsinkomen bij moederschapsrust, ziekte en invaliditeit, arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval of een beroepsziekte
Suigeneris – Cashing Out f

ICHO Platfor

Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Sociaal Fonds 331 - Vlaamse welzijns- en gezondheidssector vzw Vlaamse social-profitfondsen (VSPF) Handelskaai 48 - 1000 Brussel - Tel 02 229 20 29 - Fax 02 250 38 58 helpdesk@vspf.org - www.vspf.or Sui Generis is een statuut in België voor artsen in opleiding. Het is een soort werknemersstatuut dat gebruikt wordt voor medisch specialisten en voor huisartsen in hun HAIO-stage (vroeger HIBO).Ook bepaalde onthaalouders werken onder dit statuut ; Betekenis Van Sui Generis (Wat Is Het, Concept E Sui Generis [statuut] - Sui Generis is een statuut in België voor artsen in opleiding. Het is een soort werknemersstatuut dat gebruikt wordt voor medisch specialisten en voor huisartsen in hun HAIO-stage (vroeger HIBO). ==Werking== Voor de huisartsen treedt een vzw op als werkgever Sui generis is een Latijnse uitdrukking en betekent enige in zijn soort.Sui Generis kan verwijzen naar: Sui Generis statuut Wet arbeidsduur 2010 Work-life balance -deeltijds werk Administratieve ondersteuning C. Verdediging ASO's UZ Leuven Regionale stagemeesters Politiek . Vertegenwoordigin

Sui generis - Wikipedi

 1. Je werkt in het kader van jouw stage meer specifiek onder het sui generis-statuut, wat gedeeltelijk gebaseerd is op het bediendenstatuut. Voor de specialisten in opleidingen zal het ziekenhuis waar stage wordt gelopen het contract van dit statuut opmaken. Voor de huisartsen treedt een vzw op als werkgever
 2. Onthaalouders 'sui generis' Een onthaalouder 'sui generis', de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018 aangegeven worden als gewone werknemers met werknemerskengetal 201 type 0 en statuut D2 in de zone 00053 van blok 90196 tewerkstelling van de werknemerslijn PPL..
 3. 1° Sui generis statuut van de ASO en de HAIO (bron: RSVZ) De arts-specialist in opleiding (ASO) en de huisarts in opleiding (HAIO) hebben een sui generis statuut : zij vallen onder het sociaal statuut van de werknemers, maar enkel voor bepaalde takken van de sociale zekerheid (namelijk de sector geneeskundige verzorging, d

Centraal staat de aanpassing van het sui generis-statuut. Zonder dat de aso sociale bijdragen betaalt, voorziet het zo in een werkloosheidsvergoeding in verhouding tot de duur van de tewerkstelling. De Block verwijst naar de pandemie waarin sommige specialismen tot werkloosheid gedoemd waren Indien u een vervangingsinkomen ontvangt ingevolge uw sociaal statuut als onthaalouder (opvanguitkeringen, ziekte-uitkering, moederschapsuitkering, arbeidsongevallenuitkering), dan wordt dit inkomen niet beschouwd als een vervangingsinkomen in zoverre het maandelijks bedrag ervan niet hoger ligt dan 586,90 euro voor de betrokken maand (geïndexeerd bedrag) Dienst Gezinsopvang Zottegem zoekt dringend onthaalouders (Sui Generis statuut) We zijn dringend op zoek naar: 1 VT onthaalouder en 2 deeltijdse onthaalouders om samen aan de slag te gaan voor een bestaande groepsopvang. 1 VT onthaalouder en 2 deeltijdse onthaalouders om samen te werken voor een op te starten groepsopvang Werkvoorwaarden tijdens de master-na-master huisartsgeneeskunde: het sui generis statuut Ethiek en deontologie tijdens de opleiding Handleidinge

Onthaalouders met een sui generis statuut die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen. Opgroeien heeft aan de bevoegde Brusselse overheid gevraagd om dit ook voor hen mogelijk te maken. Meer informatie. Het agentschap Werk en Sociale Economie is bevoegd voor de uitvoering van deze regeling in Vlaanderen Aangesloten kinderbegeleiders vallen onder dit sui generis statuut. De begeleiding van en samenwerking met kinderbegeleiders, in de geest van dit statuut, mag geen gezagsverhouding vertonen, waardoor er ook geen arbeidsovereenkomst kan afgesloten worden

Video: U bent klaar voor de toekomst! Maar hoe maakt u de juiste

SUIvzw is de vzw die voor huisartsen in opleiding optreedt als werkgever, dit omdat artsen in opleiding in een sui generis-statuut werken. U mag ook een kopie van uw diploma opsturen, maar dat hoeft niet. Attest inschrijving in een wachtdienst: bij uw stageplan is dit niet verplicht (wel bij uw stageboekje) sui generis = Een theorie, gedachte of andersinds dat niet past in de bestaande kaders. De Nederlandse vertaling van sui generis: van eigen aard De Engelse vertaling is: of its own kind. Sui Baoku = sui Baoku (25 april 1986) is een Chinees shorttracker

Onthaalouders (Sui Generis statuut) Dienst Gezinsopvang Zottegem zoekt dringend onthaalouders (Sui Generus statuut). Zorgkundige (tijdelijk) Het stadsbestuur Zottegem gaat over tot aanwerving van zorgkundigen. Personeel en organisatie Administratief Centrum Sanitar Het huidige sui generis-statuut van de artsen-spe-cialisten in opleiding biedt onvoldoende bescherming, zowel op het vlak van sociale zekerheid als inzake arbeidsrechtelijke regels. Dit wetsvoorstel beoogt derhalve een verbetering en verfijning van dit statuut. Enerzijds wordt de sociale bescherming verde Sui Generis [statuut] - Sui Generis is een statuut in België voor artsen in opleiding. Het is een soort werknemersstatuut dat gebruikt wordt voor medisch specialisten en voor huisartsen in hun HAIO-stage (vroeger HIBO). ==Werking== Voor de huisartsen treedt een vzw op als werkgeve Externe personeelsdienst voor huisartsen in opleiding. Vlaanderen telt jaarlijks zo'n 600 huisartsen in opleiding (haio's). Tijdens hun huisartsenopleiding werken zij onder een speciaal statuut: het sui-generis-statuut. Hierbij fungeert vzw SUi juridisch als werkgever voor de haio's Open brief: het sui generis statuut van de artsen in opleiding. Actualiteit. Deze inhoud is gereserveerd voor abonnees. Registreer gratis om toegang te krijgen tot de volledige inhoud van MediQuality op al uw schermen . Ik schrijf me gratis in Ik heb al een MediQuality-account

ken. Echter, dit had nog geen statuut tot gevolg. Het statuut van de aangesloten onthaalouder trad in werking in 2002 en was destijds een gevolg van een federaal-Vlaams politiek akkoord. Aangezien onthaalou-ders in de feiten geen werknemer en ook geen zelfstan-dige zijn, kwam er een specifiek sui generis-statuut dat twee bekommernissen verzoende sui generissui-generis. Andere vertalingen. La décision sur les MSS est spécifique et sui generis. De beschikking inzake mobiele satellietdiensten is specifiek en sui generis. Il est sui generis et nous devons donc trouver des moyens de le développer. Dit is sui generis en daarom moeten wij methodes vinden om dit orgaan tot stand te brengen 53 sui generis statuut 36u voor klinisch werk zo efficiënt mogelijk max. 6u avondconsultaties (na 18u) geen zaterdagvoormiddagen, tenzij compensatie in de werkweek praktijkwachten facultatief, in onderling overleg, niet vergoed 12 u recuperatie voor wacht/werk >12u indien volgende dag een werkdag is extra compensatieverlof indien de haio de PO.

sms Kan een ASO (arts specialist in opleiding) met een sui generis contract ook voor tijdelijke werkloosheid in aanmerking komen (Social Profit)? Deze komt hiervoor niet in aanmerking. shar Als huisarts of arts-specialist in opleiding val je onder het sui generis-statuut binnen de Sociale Zekerheid. Ontdek uw rechten! Downloaden. Gids vastgoed - Uw pensioenplan gebruiken om vastgoed te kopen. Downloaden. Gids VAPZ - Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Omdat het sui generis statuut van HAIO en ASO geen recht geeft op pensioenopbouw (noch op werkloosheidsuitkering) pleiten wij ervoor om voor hen het Riziv sociaal statuut bijkomend te verhogen. Om deze verhogingen te verkrijgen rees in de medicomut de vraag om het Riziv sociaal statuut dan ook exclusief te reserveren voor wie in de ziekteverzekering actief is

Sociaal statuut - VGS

Pin by nasia nave on amazing | Cute boys, Boyfriend

De NCAZ benadrukt de noodzaak om een grotere aandacht te besteden aan de sociale rechten van de arts in opleiding. Hierbij zou kunnen overwogen worden om het bestaande sui generis statuut aan te vullen met een bijdrage voor de sector pensioenen en voor de sector werkloosheid Sui, meaning years of age in Chinese age reckoning; Sui or mizu, 水, meaning Water in Japanese, one of the elements in the Japanese system of five elements and representing the fluid, flowing, formless things in the world; Sui (粋), an ideal in Japanese aesthetics similar to ik Sui Generis [statuut] - Sui Generis is een statuut in België voor artsen in opleiding Transcript haio`s INTRODUCTIE-INFORMATIE voor kandidaat huisartsen-in-opleiding (haio's) Guy Gielis 17/01/2014 Interuniversitair Centrum voor HuisartsenOpleiding vzw PROGRAMMA: • voorstelling master huisartsgeneeskunde en context • het opleidingsprogramma • hoe praktijkopleider vinden ? • sociaal statuut • praktische afspraken • aanspreekpunten ICHO Interuniversitair Centrum voor. Verdrag houdende het Statuut van de Europese Scholen, Brussel, , 21-06-1994 Geldend van 01-10-2002 t/m heden. Alles openklappen Alles dichtklappen overwegende dat het stelsel van de Europese Scholen een stelsel sui generis is;.

Open brief: Het sui generis statuut van de artsen in

 1. sui generis. Sui Generis is een statuut in België voor artsen in opleiding. Het is een soort werknemersstatuut dat gebruikt wordt voor medisch specialisten en voor huisartsen in hun HAIO-stage (vroeger HIBO). Bron: nl.wikipedia.org
 2. imale bescher
 3. Elke kinderbegeleider in de gezinsopvang die werkt in het sui generis statuut, heeft recht op 20 sluitingsdagen met behoud van sociale rechten. Dit ongeacht het aantal opvangkinderen, het aantal dagen dat zij beschikbaar is voor opvang en de maand van het jaar waarin zij gestart is
 4. stens gelijk aan de bruto wedde van adjunct adviseur in federale ambtenarenkader met gelijke anciënniteit =
 5. Het gaat om het zogenaamde 'sui generis statuut' waardoor dit type onthaalouders niet wordt beschouwd als werknemer of zelfstandige. Ze ontvangen geen echt loon, maar wel een vorm van.
 6. De onthaalouders die vallen onder het sui generis statuut mogen de dienstencheques ook gebruiken om de ruimtes te laten poetsen die zowel privé als voor de opvang van de kinderen worden gebruikt. Deze uitzondering geldt niet voor onthaalouders die werken als zelfstandige of als werknemer, zij kunnen voor die gemengde ruimtes eventueel gebruik maken van een poetshulp die niet met.
 7. st op arbeidsrechtelijk en disciplinair vlak. van een arbeidsovereenkomst sui generis, waarbij vooral de arbeidsover-eenkomst voor betaalde sportbeoefenaars (18) in het oog springt
Sui Generis Font | FontspringFrancisco Goitia, un artista sui generis | NTR ZacatecasPhoto - Kleinsäuger sui generisNoticia: Homenajean a Sui Generis con una estátua

Sociaal statuut Haio Domus Medic

De UBO-definities van verschillende entiteiten/rechtspersonen. Dit is de UBO-definitie voor 5 verschillende juridische entiteiten. In navolging van onze vorige blog over de 2018 definitie voor het UBO-register leggen we u nu uit wie de UBO's (ultimate beneficial owner, oftewel uiteindelijk belanghebbende) zijn binnen 5 soorten organisaties en kinderbijslag (sui generis-statuut) -HAIO wordt niet meer betaald door stagemeester, maar door interuniversitair coördinatiecentrum -Het coördinatiecentrum wordt hiervoor gedeeltelijk door het RIZIV en gedeeltelijk door de stagemeesters gefinancierd. Totstandkoming huidi Sinds 1983 hebben artsen in opleiding het Sui Generis-statuut.Dit wil zeggen dat ze een werknemerscontract krijgen waarop de werkgever de normale belastingen (voorheffingen) betaalt en een verminderde sociale bijdrage van zowel werkgevers- als de werknemersbijdrage

C. Verhoging van de onkostenvergoeding onthaalouders in het sui generis statuut Onthaalouders sui generis 1.053.622 . VIA 5 - 8 juni 2018 Pagina 9 van 72 Groepsopvang T2B zonder werknemers 496.058 Op dit bedrag (ingeschatte loonkostbasis 2016) zal naar 2020 toe de stijging van de. Ejusdem generis is een Latijnse uitdrukking betekent van dezelfde soort. Als een juridische term verwijst het naar een principe voor het interpreteren van de taal van een statuut. De regel van ejusdem generis zegt dat wanneer een generieke beschrijving volgt specifieke artikelen, wordt de meer algemene beschrijving lezen om alleen van toepassing op zaken die tot dezelfde groep of klasse als. Financieel-Juridisch kader. Kenmerken van de Belgische bevoegdheidsverdeling Complexe federale staat ('sui generis') - Door centrifugale vorm - Door beperkt aantal deelstaten - Doordat deelstaten ~ taalgemeenschap - Door 2 soorten (deels overlappende) deelstaten: GM & GW -Doordat deelstaten toegewezen bevoegdheden hebben & federale niveau de residuaire -bevoegdheden (maar..

Onthaalouders in een werknemersstatuut - De Blauwe Leli

Sedert 1 januari 1987 worden alle ziekenhuizen, waar ge­neesheren-specialisten in opleiding zijn, op grond van wat men een sui generis contract noemt, als werk­gever van deze GSO's beschouwd. Dit bijzonder statuut voor de GSO's wordt ook wel eens een partieel bediendenstatuut genoemd publiekrechtelijke rechtspersoon met een sui generis statuut. Voor al wat niet uitdrukkelijk geregeld is door het Decreet, zijn op de Opdrachthoudende vereniging de bepalingen van toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen die gelden voor de vennootschapsvorm van de coöperatieve vennootschap Er is een verschil voor onthaalouders met werknemersstatuut en onthaalouders met een sociaal statuut (sui generis). Onthaalouders-werknemers: Onthaalouders kunnen niet-zieke kinderen toegewezen krijgen van collega-onthaalouders die moeten sluiten omwille van eigen ziekte of aanwezigheid van zieke gezinsleden Men heeft oplossingen moeten zoeken om conform te blijven met het burgerlijk wetboek zoals eventuele verbodspanelen, toegankelijkheidsregelingen waarvan het statuut niet duidelijk is, sui generis regels die indruisen op bestaande buurtwegen en erfdienstbaarheden, geen inachtname van de rechten van de eigenaar in zijn eigen bossen enz

Het statuut van de onthaalouders is een bijzonder sui generis statuut waarbij men geen echt loon ontvangt maar wel een vorm van onkostenvergoeding. Dit is een zeer specifieke situatie die we in andere beroepsgroepen niet tegenkomen In dit artikel gaan we verder in op de opwaardering van het sociaal statuut van artsen in opleiding: Sinds 1 april 1983 werken artsen in opleiding onder het zogenaamde Sui Generis statuut. Dit sociaal statuut werd initieel als een tijdelijke maatregel aangekondigd doch is 37 jaar later nog steeds van toepassing Arts-specialisten in opleiding werken onder een uniek sui generis-statuut.Dat houdt in dat ze geen recht hebben op enkele sociale beschermingsmaatregelen waar een bediende, arbeider of zelfstandige wel op kan rekenen Uniek statuut. Arts-specialisten in opleiding krijgen geen sociale bescherming zoals een bediende, arbeider of zelfstandige. Ze werken onder het unieke sui generis-statuut. Wanneer de arts-specialisten in opleiding technisch werkloos zijn, hebben ze geen recht op een vervangingsinkomen. Dat statuut stond al meermaals ter discussie Een op vijf arts-specialisten in opleiding overweegt zijn opleiding stop te zetten omwille van slechte arbeidsomstandigheden. Sommigen werken tijdens de coronacrisis 100 uur per week. Kamerlid Frieda Gijbels wil dat nú paal en perk wordt gesteld aan de misbruiken. De arts-specialisten in opleiding (ASO's) werken al vele decennia onder een zogenaamd sui generis statuut, da

Sui Generis - Der Absinthladen in Erfurt - Absinthla noche de los lapices - Sui Generis - cancion para mi

De autonome gemeentebedrijven en andere entiteiten met een sui generis statuut hoeven niet te voldoen aan de verplichtingen van het UBO-register. Meer informatie vind u op de website van de FOD Financiën. Bron: VVSG 17 mei 201 Statuut huisartsen-in-opleiding: Universiteiten zeggen 'NEEN' aan de Commissie Artsen-Ziekenfondsen. Artsen in opleiding (tot huisarts of specialist), verzorgen tijdens de opleiding patienten, en worden hiervoor vergoed. Voor de specialisten is sinds de jaren '80 een specifiek statuut uitgewerkt 'Sui generis',. Ook voor artsen in opleiding Als huisarts of arts-specialist in opleiding ben je geen klassieke werknemer of zelfstandige, maar je valt onder een uniek sociaal statuut dat sui generis heet. Hoewel je nog niet volledig zelfstandig arts in hoofdberoep bent, behandel je wel al patiënten en ben je al dan niet (gedeeltelijk) geconventioneerd

volwaardig sociaal statuut geniet: u bouwt namelijk geen pensioenrechten op. GSO: voor medische en niet-medische zelfstandige activiteiten wordt u als zelfstandige in bijberoep beschouwd als u die prestaties verrichtte tussen 1 april 1983 (invoering Sui Generis Statuut) en 30 juni 2014 hervorming van het 'sui generis'-statuut van artsen in opleiding; Het akkoord mag worden gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Gepubliceerd door FOD Kanselarij van de Eerste Minister - algemene directie Externe Communicatie . Maggie De Block, minister van Sociale. De dagen van het sui generis statuut van de artsen gelden niet als vervulling van de beroepsinschakelingstijd. De artsen worden hier duidelijk gediscrimineerd. Het is dan ook opportuun dat artikel 36 §2 , KB 25/11/1991, wordt aangepast zodat deze discriminatie wordt opgegeven

Het specifieke statuut van de artsen in opleiding, zowel huisartsen als specialisten, geeft geen opbouw van het wettelijk pensioen tijdens de stagejaren. Huisartsen: Na je stage val je niet meer onder het sui generis statuut en moet je dus zelf zorgen voor een verzekering beroepsaansprakelijkheid statuut 'sui generis', uitgebreid met de eerste pijler - pensioenen werknemers - de best mogelijke optie is. Die uitbreiding zou toelaten om al tijdens de stage pensioenrechten op te bouwen. Maar een volwaardig statuut - met naast pensioenopbouw, ook werkloosheidsuitkering, palliatief verlof, vakantiegeld en een 13de maand - zoals Groen. Vlaanderen kent bijna 7.000 aangesloten onthaalouders die instaan voor een belangrijk deel van de kinderopvang. Deze onthaalouders genieten sinds 2003 van een sui generis statuut dat hen toegang verleent tot bepaalde sociale rechten, zoals de terugbetaling van gezondheidszorg, uitkeringen in geval van ziekte of invaliditeit, pensioen, kinderbijslag en een opvanguitkering wanneer een kind.

B. overwegende dat in de preambule van het Verdrag houdende het Statuut van de Europese scholen van 1994 bepaald wordt dat het stelsel van de Europese Scholen een stelsel sui generis is en dat met dit stelsel een vorm van samenwerking tussen de lidstaten onderling en tussen de lidstaten en de Europese Gemeenschappen tot stand komt, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid. Sui generis (/ ˌ s uː i ˈ dʒ ɛ n ər ɪ s / SOO-ee JEN-ər-iss, Latyn: [ˈSʊ.iː ˈɡɛnɛrɪs]) is 'n Latyn frase wat beteken van sy / haar / haar / hul eie soort, in 'n klas op sigself, dus uniek. 'N Aantal dissiplines gebruik die term om na unieke entiteite te verwys. Dit sluit in: Biologie, vir spesie wat nie pas in 'n soort wat ander spesies insluit ni Het statuut Sui Generis dekt jouw stagevergoedingen en bepaalde sociale uitkeringen. Het stelt je gelijk aan het geconventioneerd statuut, maar geeft je geen recht op sommige uitkeringen zoals vb. werkloosheidsvergoeding, vakantiegeld en een uitkering 13 de maand. Ook is er geen opbouw van het wettelijk pensioen

De Brusselse rechtbank van koophandel en het Hof van beroep hebben dit sui generis statuut bevestigd. Zie met name onderstaande citaten uit het arrest1 van 1 juni 2011: [] le stock d'or de la BNB fait partie des réserves officielles de change de l'Etat belge qu'elle ne détient et gère que dans le cadre des missions e RIZIV. Ontdek hier de verschillende offertes voor uw Sociale voordelen artsen RIZIV 2021 5.088,58€ + toeslag 1.262,62€* hetzij 6.351,20€ in totaal. Start uw loopbaan en kies zelf je toekomst. * Huisartsen en specialisten in opleiding die onder het statuut sui generis hun beroep uitoefenen, krijgen een toeslag van 1.250 euro Verder moeten er werkgroepen komen waarbinnen de aso's geprivilegieerde partners zijn in de discussies over thema's die hen aanbelangen en die aan bod komen in fase 2 van het akkoord : de herziening van het sui generis statuut en het recht op een werkloosheidsuitkering en pensioen.Daarnaast willen de aso's inspraak in de opstelling van de teksten over de toepassing van het akkoord, om op die. beroepsziekten. Het 'sui generis statuut' biedt de betrokkenen bijgevolg geen bescherming tegen werkloosheid, noch voorziet het in wettelijke pensioenopbouw. 1.2 De (on)moge/ijkheid tot gelijkstelling in het kader van pensioenopbouw Sinds 1 januari 1997 kunnen geneesheer-specialisten die binnen de 180 dagen n

Het team gezinsopvang ijvert overigens nog steeds ijvert voor een volwaardig statuut voor onthaalouders. Het ontbreken daarvan is tot op vandaag een pijnpunt, ook al is er sinds 2003 een beperkte sociale zekerheid via het zogeheten sui generis-statuut Onthaalouders aangesloten bij een dienst voor onthaalouders in het statuut sui generis kunnen geen vorming aanvragenElke organisatie die onder het toepassingsgebied van het paritair comité 331 valt en als rsz kengetal 122 heeft. Concreet zijn dat organisaties uit de: centra voor geboorteregeling ; centra voor geestelijke gezondheidszor Wat absoluut niet kan, zijn partijpolitieke uitspraken. Mensen hebben recht op een politieke overtuiging, maar in de hoedanigheid van ambtenaar of een statuut sui generis mag men zich niet publiek uitlaten over die politieke overtuiging. Mijnheer de voorzitter, collega's, ik heb hierover al meerdere vragen gekregen Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding 01/07/2021. Maggie De Block heeft samen met collega Nathalie Muylle een wetsvoorstel ingediend om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren. Maggie De Block : Op vandaag hebben de artsen in opleiding een zogenaamd sui-generis statuut Kinderbijslag Door je opvangactiviteiten open je een recht op kinderbijslag. Voor kinderbegeleiders gehuwd met een partner die een zelfstandige activiteit uitoefent is het belangrijk te weten dat zij kinderbijslag kunnen aanvragen op hun eigen naam via het sui generis statuut omdat het systeem is geënt op het systeem van de werknemers