Home

Ethische afweging voorbeeld

De DEC-RuG vraagt de onderzoeker om zelf een ethische afweging van de voorgestelde dierproef te maken, d.w.z. het belang van de dierproef af te wegen tegen de aantasting van het welzijn en mogelijk ook van de intrinsieke waarde van de betrokken proefdieren. De volgende punten kunt u in uw afweging betrekken; ze zijn echter niet uitputtend noc 1 STAPPENPLAN VOOR ETHISCHE AFWEGING Begin bij het vierstappenmodel voor een afgewogen keuze bij ethische vragen: 1. Verkennen: wat is er aan de hand? Welke handelingsopties zijn er en wie zijn in deze situatie de betrokkenen? 2. Onderzoeken: wat is de ethische vraag of het dilemma? Welke argumenten (waarden, belangen e

Omgaan met ethische dilemma's in de zorg - werken in de

ETHISCH REFLECTEREN - VERPLEEGKUNDIGE ZORG EN DE NOOD AAN ETHIEKONDERSTEUNING Bert Vanderhaegen Hoofdaalmoezenier UZGent / Lid raad van bestuur AZ Sint-Lucas Gent en KARUS Melle/Gent ten derde de ethiek of de afweging van de waarden. 20. Emoties/buikgevoelens: tweede sta De afweging van botsende ethische waarden De auteur was voorzitter van de commissie medisch-wetenschappelijk onderzoek met wilsonbekwamen. L.C.M. MEIJERS 18 oktober 1995, 00:0 Ethische vragen zijn vragen waarin een afweging wordt gemaakt. Niet over hoe we zaken zo effectief mogelijk kunnen organiseren of wat het goedkoopste is. Het zijn momenten waarin we ons afvragen wat we moeten doen in het licht van goed of kwaad en waarvan de uitkomst (grote) impact kan hebben op het leven van een ander, de cliënt

Wat is ethiek in de zorg? Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Voorbeelden van ethische dilemma´s van een onderzoeker zijn: Wat te doen met een opdrachtgever die probeert het onderzoek ineen bepaalde richting te sturen om daarmee de ´echte´ problemen te omzeilen? Soms weet je als onderzoeker dat daarmee het probleem niet is opgelost maar ´de zaak is gered´
 2. Normcommissie Artificial intelligence & big data bij NEN draagt bij aan mondiale en Europese standaarden. Een belangrijk deel hiervan heeft betrekking op ethiek en het meten en beheersen van de impact van AI. We gaan in op de rol die standaarden spelen bij het borgen van het verantwoord ontwikkelen en toepassen van AI
 3. Voorbeelden juridische beroepsethiek; Verhouding recht - ethiek o Overeenkomsten en verschillen o Sterkte-zwakte van beide o Hoe komen ze elkaar tegen? Ethische theorie 1: utilisme; Voorbeelden juridische beroepsethiek. Soorten ethische problemen: Wat mag ik wel en niet doen? Waar ligt de verantwoordelijkheid

Deze Ethische annotatie geeft verdieping aan het huidige vluchtelingendebat door duidelijk te maken welk spectrum Van groot belang bij de afweging van voors en tegens is volgens de auteurs zo maakt deze Ethische annotatie duidelijk. Eén voorbeeld is de situatie waar de kosten voor de EU gering blijven en waar vluchtelingen. Herkenbare voorbeelden. In elk hoofdstuk staan voorbeelden die rechtstreeks uit de praktijk komen en die vragen om morele afwegingen van elke individuele verpleegkundige. We kennen natuurlijk de ethische dilemma's in de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager. Neem het dilemma tussen gezondheidsbevordering en de keuzevrijheid van de patiënt Thema 3 Bij herhaalde metingen gaat het om het verschil tussen de gemiddelden van metingen die aan elkaar gerelateerd zijn. Metingen kunnen, net als bij de gepaarde t‐toets, om. Samenvatting OP Experimenteel onderzoek. Vak: Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek (PB0402) Samenvatting OP Ex perimenteel onderzoek

Ethisch dilemma, wat is dat? Uitleg met voorbeelden >>

Dat ethische reflectie noodzakelijk is, kan ik aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien. 1. Korting voor je rijstijl. Vele verzekeraars (https://www.consumentenbond.nl/autoverzekering/kor...) bieden premiekorting aan op een autoverzekering op basis van je rijstijl Ethiek, waarden, normen en duurzaamheid. Ethiek is een boeiend vak. Een ppt met interessante links en filmpjes over ethiek is hier te zien. Een opname van het college is hier te zien. Aan het einde gaat het over verschillende stromingen in de milieu-ethiek als antropocentrisme en non antropocentrisme, sentientisme, biocentrisme, ecocentrisme en holocenrtisme

Een voorbeeld: 'Als de familie tegenwerkt, moet ik de rechter vragen om in te grijpen, bijvoorbeeld om een andere mentor aan te wijzen, in het belang van de ontwikkeling van het kind. Veel vraagstukken gaan over rechten en plichten van cliënten en van professionals in verhouding tot de familie. Dat gaat zowel over ethische als juridische. altijd aan de dieren. Daarmee roept fokken ethische vragen op. Het vraagt om een afweging van belangen: belangen van mensen- en dierenwelzijn, belangen van klimaat, biodiversiteit, voedselvoorziening, economie, kortom: duurzaamheid. Een voorbeeld van met de fokkerij samenhangende - en soms onderlin Het is een afweging van emoties: geluksbevinding tegenover ergernis en zorg. It is a balance of emotional feelings, bliss against annoyance and sorrow. Iedere ethische afweging omtrent het BWB moet beide omvatten. Any ethical assessment of the BWB will have to consider both facts

Het belang van het maken van ethische afwegingen bij

Commissie Ethiek helpt sociaal werkers bij ethische

 1. g bij wetenschappelijk onderzoek. Om die besluiten te nemen, zijn er ethische commissies opgericht. Deze ethische commissies maken een afweging van de kosten van een studie (dus zowel mogelijke negatieve gevolgen voor deelnemers als financiele kosten) en de mogelijke opbrengsten. Een studie naar pijnbeleving o
 2. Ethische reflectie is niet vrijblijvend. Het is gericht op het verantwoorden van soms ingrijpende beslissingen. Ethische oordelen zijn ook niet louter subjectief. Ze hebben de pretentie voor iedereen te gelden. Juist daarom is het noodzakelijk om in ethische discussies op zoek te gaan naar argumenten die ook voor anderen redelijk aanvaardbaar zijn
 3. g
 4. Stap 4 Maak een afweging en keuze Verplaats je in de voorbeeldgever Beantwoord de ethische vraag (stap 1): wat zou jij doen als je in de schoenen van de voorbeeldgever stond en waarom? Maak een afweging van de beschreven argumenten: aan welke waarde en norm moet ik het meeste gewicht toekennen (zie stap 2)
 5. Ethische kwesties rondom robotisering en algoritmes, pas veel later kwam daar de ethische afweging bij inzake het probleem met het nucleaire afval, dat een duidelijk langetermijneffect genoemd kan worden. Bekend is het voorbeeld van Amazon:.
 6. Het gezondheidsprobleem van dit verslag is Diabetes Mellitus type 2. De doelgroep is volwassenen leeftijd 19-55. Dit verslag bevat stap 1 t/m 8 van de toetsopdracht Intervention Mapping IT3 blok 2A volledig uitgewerkt volgens het beoordelingsformulier van de Hogeschool Utrecht. Stap 4 en de ethische afweging zijn het individuele gedeelte van de toetsopdracht
 7. De leden van de Ethische Commissie maken een afweging tussen de individuele belangen van inwoners; de collectieve, maatschappelijke belangen binnen Enschede en de politiek bestuurlijke realiteit van de gemeente. De leden komen drie tot vier keer per jaar bij elkaar. Van deze vergaderingen worden reflectieverslagen gemaakt, die op deze website.

Ambtenaar moet ethische afwegingen kunnen maken. De samenleving wordt steeds complexer. Dat vraagt om een steeds professionelere instelling van ambtenaren. Dit kan op gespannen voet staan met de traditionele overheidsorganisatie en de bijbehorende werkwijze. De taakvolwassen ambtenaar heeft ruimte en bagage nodig voor ethische afwegingen Bij die afweging spelen allerlei factoren en ethische aspecten mee. Bijvoorbeeld dat een goede sfeer en weinig incidenten met onrustige bewoners fijn is voor de medebewoners. voorbeeld een concrete situatie en maak een lijstje met voor- en nadelen van technologie

'Je moet als professional een afweging maken van wat de minste schade kan aanbrengen in de zorg voor de persoon.' Bij die afweging gaat het niet alleen om de relatie tussen professional en cliënt, volgens Struijs, maar ook om de rol van de familie in de zorg. 'De thuiszorgmedewerkster belt aan. Meneer wil niet meer eten, hij wil dood Begin bij het vierstappenmodel voor een afgewogen keuze bij ethische vragen: 1. het wel of niet nemen van vrijheidsbeperkende maatregelen is een ethische afweging binnen de kaders van de Wzd. Lees over Voorbeeld van een oplossing op micronivea Een ethisch kompas naar Belgisch voorbeeld zou uitkomst kunnen bieden. Met communicatie, context en dialoog als uitgangspunt kan dit kompas zorgprofessionals helpen een afweging te maken tussen vaak conflicterende waarden en tegenstrijdige logica's Er is een bekend voorbeeld uit de klassieke geschiedenis, waarvan sommigen vinden dat het duidt op een veranderd ethisch normbesef. Anderen zijn van oordeel dat het daarbij gaat om een verschillende vorm van afweging van doel en middelen die ook in onze cultuur plaats zou kunnen vinden, maar waar publiekelijk niet zo gemakkelijk over gesproken wordt

- 4 voorbeelden van ethische kwesties: o Een cliënt vertelt je dat hij van plan is zijn ex in elkaar te slaan. Ga je naar de afweging blijft eigenlijk een stuk de basis uitmaken (geluk, genot tgo pijn, nadelen), dat is dan het utilitarisme genoemd, dus utility (het nut van iets) en da Op grond van die afweging komt er een ethisch oordeel tot stand over wat in een specifieke situatie goed handelen is of behoort te zijn. Vanuit de zorgethiek worden die principes van de normethiek uitgebreid en wordt in de afweging van wat goed handelen is of behoort te zijn, bij een ethisch dilemma het relationele aspect tussen de betrokken personen in een specifieke concrete situatie meegewogen Veel gemeenten monitoren burgers online en gebruiken op social media valse profielen, waarmee zij zich in 'juridisch drijfzand' begeven, werd gisteren bekend.Een protocol ontbreekt vaak. Een casus die volgens Jansen, ook beleidsadviseur bij de gemeente Papendrecht, 'zeer passend' is bij de bevindingen van haar onderzoek naar ethische afwegingen in het besluitvormingsproces van.

dilemma's in de ggz systematisch in een beknopt ethisch kader geplaatst. als de ggz nu tot een andere afweging komt dan familie of buurt, dan mag het niet om een toeval- Bij de man uit ons voorbeeld zijn dus inter-venties mogelijk met als primair doel te voorko Stappenplan. Van Ede: Het stappenplan voor ethische besluitvorming in ons whitepaper kan bankmedewerkers - van elk niveau - helpen om goede keuzes te maken. Veel banken werken al met zo'n model. Volg je dat, dan kun je een dilemma zodanig 'afpellen' dat je tot een goed, afgewogen besluit komt Ethische vragen voor de uitvaartverzorger. Die moeder heeft geen last meer van haar geweten en kan geen afweging meer maken Toch zijn er voorbeelden denkbaar dat een wens van de opdrachtgever strijdig is met de ethische normen van een uitvaartonderneming Ethisch leiden. Hoe doen we dat bij TinQwise? Begin december organiseerden wij een online TinQtafel voor onze EthiQs klanten met het thema 'ethisch leiderschap': Roland Notermans nam ons mee in wat ethisch of integer leiderschap is en Bianca Bernecker van SBM Offshore deelde haar ervaringen over hoe je leidinggevenden hierbij kunt ondersteunen

Ethische dilemmas in ijzonder eheer Een onderzoek naar ethische dilemmas rondom Voorbeelden van dagelijkse dilemmas in de praktijk van argumenten waargenomen welke een rol spelen in de afweging om het klantbelang al dan niet centraal te stellen In dit artikel onderzoeken wij in hoeverre de ethische principes van Beauchamp en Childress in het gedrang kunnen komen tijdens de COVID-19-pandemie. Respect voor autonomie Onder respect voor autonomie verstaan Beauchamp en Childress dat patiënten na het wegen van adequate informatie uiteindelijk zelf beslissingen nemen over zaken die hun gezondheid aangaan Deze ethische code is direct toepasbaar op jouw werk als coach. Zolang je al deze principes in acht neemt, behandel je jouw cliënten en collega's ethisch verantwoord. Wijk je, bewust of onbewust, af van deze waarden, dan gaat er vroeg of laat iets wringen. Je kunt jezelf niet meer in de ogen kijken en je begint stuurloos te raken

Het recht om een morele afweging te mogen maken Stephan

Om een goede afweging te kunnen maken in ethische dilemma's rondom technologie en data heeft het Enschedese college van B&W, als eerste in Nederland, een Ethische Commissie in het leven geroepen. Als onafhankelijk klankbord helpt zij het college in concrete casussen - zoals de inzet van drones - bij het maken van een afweging tussen waarden zoals privacy, rechtvaardigheid en autonomie Ethisch onbehagen 7 Onderzoek naar mogelijke alternatieven 7 Probleemstelling 9 III. Ethische analyse van het probleem 10 Normatief-ethische modellen 11 Bespreking Ethische Matrix m.b.t. doden eendagshaantjes 12 IV. Vergelijking vanuit ethisch perspectief 1

Ethische richtlijn in de maak: wie krijgt er straks

Welke ethische theorieën en stromingen zijn er? KNM

Ethische principes betreffende de gelijkwaardigheid van intensieve zorg tijdens de COVID-19-pandemie van 2020 in België: advies van de Belgische Vereniging voor Intensieve Geneeskunde Geert Meyfroidt, Erika Vlieghe, Patrick Biston, Koen De Decker, Xavier Wittebole, Vincen Ethisch Ethisch is het gebied van de praktische filosofie die handelt over wat goed en kwaad is. Het betekent of iets moreel verantwoord is. Ouders geven aan kinderen hun waarden en normen mee waarvan zij denken dat die goed voor hun zijn. Het is zo dat de ouders hun kind meegeven op welke manier zij in het leven staan Begin maart promoveerde hij op de rol van ethiek in terrorismebestrijding. Zijn conclusie: ethiek is onderdeel van de professionaliteit en een sterk ethisch kompas kan bijdragen aan beter beleid. De aanslagen van 11 september gaven Kowalski een voorbeeld van een groot dilemma waar terrorismebestrijding mee te maken heeft

Ethische overwegingen - Harvard Universit

Het staat open voor iedereen, ongeacht of hij een professionele scholing of training als journalist heeft gehad en ongeacht of hij met zijn werkzaamheden een inkomen verdient. De Code voor de Journalistiek beoogt niet een toets te zijn voor de vraag of iemand zich journalist mag noemen, maar geeft ethische normen voor journalistiek handelen Immers, zoals duidelijk is uit de voorbeelden gaat het in een ethische afweging niet om een calculus, maar om een tamelijk gecompliceerde beoordeling van een situatie. 5 Men zou kunnen verdedigen dat het nemen van voorzorgsmaatregelen ten behoeve van leedreductie voor de dieren er blijk van geeft dat de intrinsieke waarde van het dier wordt 9 gerespecteerd

Ethisch leren reflecteren - Waarde

De ethische valkuilen van werken op afstand. In samenwerking met House of Performance - Nu de coronacrisis voortduurt en de 'tweede golf' over ons land rolt, lijkt hybride werken (deels thuis, deels op kantoor) de nieuwe norm te worden. Welke ethische valkuilen brengt dit met zich mee Iedere ethische afweging omtrent het BWB moet beide omvatten. Er worden alleen voorbeelden gegeven om u te helpen het woord of de woordcombinatie waarop u hebt gezocht, te vertalen. Deze worden niet door ons geselecteerd of gevalideerd en kunnen ongepaste taal bevatten Ruime ethische tolerantie indien er een context is van een terminale fase en ondraaglijk lijden?Deskundige - o.m. ethische - afweging blijft belangrijk Is het verschil tussen 'terminaal' en 'niet terminaal' ethisch relevant Op 1 december publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken het whitepaper 'Ethische besluitvorming en integriteit' op het NVB Ledennet. Sharon van Ede van de Nederlandse Vereniging van Banken maakte het whitepaper samen met de NVB-Werkgroep Ethiek. Het is toegespitst op de bankenpraktijk, maar ook bruikbaar voor andere organisaties die voor complexe dilemma's staan en die [ Relativiteit en afweging in de ethiek. Het centrale probleem in de ethiek is niet het bepalen van het verschil tussen goed en kwaad. De Engelse filosoof GE. Moore poneerde een eeuw geleden al de stelling dat we meestal heel goed [1] weten wat in concreto goed is en wat verkeerd. Dat is volgens hem het probleem niet echt

En toen maakte zij zelf de afweging om iets te doen wat medisch gezien slecht voor haar was, maar zij zei: 'Mijn welbevinden is toch net wat belangrijker voor me'. In dit voorbeeld zit een dilemma voor zorgverleners verscholen. De ethische vraag is, kan een zorgverlener meegaan in deze keuze van de patiënt om minder te willen dialyseren De ethische horizon is het geheel van waarden ten opzichte waarvan we een ethische afweging maken. Als ethische horizon wordt voorgesteld: een leefbare aarde. Wat daaronder wordt verstaan staat niet vast. Integendeel, juist daar duidelijkheid over krijgen, vormt onderdeel van het gesprek Ethisch neutraal gedrag leiding gevaar voor integriteit En ja, het kan je de kop kosten. Dat is zeker een risico daarbij. Wat helpt in de afweging is dat je jezelf als leidinggevende de vraag stelt hoe belangrijk je integriteit vindt en vandaaruit handelt en collega's aanspreekt', 'Als voorbeeld noem ik de auto

Zelf aan de slag KNM

Ethisch leren denken. van Jan Ebskamp en Henk Kroon, biedt een vergelijkbaar model: Er is een moreel probleem, een dilemma . Stap 1 . Wat zijn de feiten die relevant zijn voor de ethische beoordeling? De situatie moet zo objectief mogelijk beschreven worden. Emoties moeten nu geen rol spelen. Stap Momenteel maken Dier Experimenten Commissies de ethische afweging, maar deze commissies zitten volgens de Dierenbescherming te dicht op de instellingen die de dierproeven uitvoeren Ethische kwesties rondom robotisering en algoritmes, pas veel later kwam daar de ethische afweging bij inzake het probleem met het nucleaire afval, dat een duidelijk langetermijneffect genoemd kan worden. Bekend is het voorbeeld van Amazon:.

Ethisch afwegingskader in beleidsprojecten met een

 1. Samenvatting over Hoofdstuk 3: ethiek voor het vak levensbeschouwing. Dit verslag is op 7 februari 2017 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie
 2. De verpleegkundige voelt zich vernederd en geïntimideerd. Stap 3. De gespreksleider nodigt de verpleegkundige uit de morele vraag te formuleren en stimuleert de aanwezigen haar te helpen. De groep komt tot de volgende morele vraag: ga ik de confrontatie met de agressieveling aan (A) of trek ik mij terug en 'doe ik of mijn neus bloedt' (B)
 3. Van ethische beginselen naar een ethische organisatie 13 4. voorbeeld bij het verlenen van een vergunning of het houden van toezicht, maar steeds vaker slui- dat de afweging ten aanzien van de inzet van data en digitale technologie openbaar is. Maar ook dat e

De afweging van botsende ethische waarden Trou

Zijn afweging was dat hij niet mocht en kon liegen. Want Spijkers geeft met zijn keuzes een voorbeeld van hoe je de ethische richtlijnen van je beroep moet hanteren. Bijvoorbeeld als de opdrachtgever eisen stelt die daarmee in strijd zijn Moreel ethische verklaring Ik verklaar dat ik mijn functie als zorgverzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Geheel in lijn met de kernwaarden betrouwbaar, klantgericht en ondernemend van CZ. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de zorgverzekeraar betrokken zijn KIVI Ethische Code 1.3 De ingenieur zal zijn klant of opdrachtgever op de hoogte stellen, wanneer zijn professionele afweging wordt overstemd in omstandigheden die het welzijn en/of die de veiligheid van de maatschappij in gevaar brengen Met 'normatieve ethiek' wordt in de hedendaagse ethische discussie het specifieke gebied van de ethiek aangeduid dat zich bezighoudt met reflectie over en kritiek op morele normen en hun rationele fundering. Het begrip 'norm' (Latijn: norma, richtsnoer, regel, norm; vertaling van het Griekse kanon) is sinds Cicero in de ethische en rechtsfilosofische discussie gebruikelijk

Praten over ethische vragen in de zor

 1. 4. Een voorbeeld van een ethisch oordeel: een winkel die niets aan een product kan verdienen, kan dat product beter buiten het assortiment laten. of 5. Bij beginselethiek zijn de gevolgen die mogelijk optreden naar aanleiding van een besluit niet van belang voor de ethische afweging. of 6
 2. Dus geen deugdenleer maar manier van redeneren. Dit is belangrijk, omdat in sommige opleidingen ethiek wordt gezien als overdragen van beroepscode, hoe je behoort te gedragen. Dat is geen ethiek, kan wel de uitkomst van een ethische discussie zijn. Maar ethiek zelf is de afweging die je maakt. Persoonlijk voorbeeld. Ze vertrok op 18 e uit Baarn
 3. 1 Ethisch toetsingskader voor proefdiergebruik Praktische handreiking voor Dierexperimentencommissies Inleiding Het uitgangspunt van de Wet op de dierproeven (Wod) is dat dieren een intrinsieke waarde hebben die moet worden gerespecteerd. Daaruit volgt het nee, tenzij beleid met betrekking tot het gebruik van proefdieren

De ethische matrix is een methode die speciaal geschikt lijkt om de fase van ethische verkenning en verheldering snel en systematisch te doen verlopen. Waardenverheldering Waardenverheldering is decennia geleden opgezet als een aanpak voor morele educatie op (Amerikaanse) scholen Voorbeeld bachelorproef 2. Vak:Bachelorproef (V3S866) Hoe fixatie-arm is ons fixatie-arm . beleid? Evaluatie va n de implementatie van een fixatie-arm beleid in de p raktijk van een WZC. D' haene Jessica & De Coninc k Sarah. gezondheidszorg. bachelor in de verpleegkund e Voorbeelden van ethische thema's zijn het belang van betekenisvol contact, de impact op de professionele autonomie van de docent, de gevolgen voor inclusiviteit, vooroordelen in algoritmes en de mogelijke gevolgen van digitale monitoring. Zie ook Pedro's samenvatting Ethiek is een valkuil bij het ontwikkelen van nieuwe, vaak digitale proposities. Dat is wat veel managers in het bedrijfsleven, bewust of onbewust, denken. Dat je maar beter goed zicht kunt hebben op die valkuil lijkt voor zich te spreken. In de praktijk is dat niet vaak het geval, betoogt Ronald Jeurissen, hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit