Home

Min/max contract vakantiedagen

Het aantal vakantiedagen hangt af van het daadwerkelijk aantal gewerkte uren maar is minimaal het aantal vakantiedagen dat hoort bij de min. Het is echter ook mogelijk dat je geen vakantiedagen opbouwt omdat de waarde ervan verpakt zit in het uurloon. Dat moet je kunnen afleiden uit je arbeidsovereenkomst of uit de CAO Ook bij een min-maxcontract heeft uw werknemer recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Per jaar is dat 4 keer het aantal gewerkte uren per week. Als uw opoepkracht bijvoorbeeld 25 uur per week werkt, heeft hij recht op 100 vakantie-uren per jaar. In een cao kan de opbouw van vakantiedagen afwijken

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht bij een min/max

Dat is ervan afhankelijk wat in je contract staat. Als je geen voltijdse baan hebt, is het soms mogelijk dat je vakantiedagen direct worden uitbetaald en meegenomen worden in je uurloon. Je bouwt wel altijd vakantiegeld op. Dit is doorgaans zo'n 8% van je loon. 28 oktober 2010 00:00 Met een min-maxcontract heb je recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van je brutoloon. Voor de vakantiedagen geldt: je hebt recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Bij veel werkgevers bouw je per uur een bepaald percentage aan vakantiedagen op. Wil je weten hoe de opbouw bij jou gaat Je kunt een min-maxcontract aangaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. Het is een gewone arbeids­overeenkomst, dus net als bij vaste krachten moet je loonheffingen en premies afdragen. Ook geniet een min-maxkracht de bescherming van het ontslagrecht In het contract staat hoeveel uur je minimaal (min) per week, maand of jaar wordt opgeroepen en hoeveel uur maximaal (max). Het minimaal aantal uren zijn de garantie-uren. Deze uren krijg je altijd betaald ook als je werkgever je niet oproept om te komen werken. Je werkgever mag je de niet-gewerkte uren niet later in laten halen

Oproepkracht aannemen met min-maxcontract

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen Min-maxcontract. Een min-maxcontract heeft de volgende kenmerken: U heeft een contract voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd voor een minimumaantal uren per week, maand of jaar. Dit zijn de garantie-uren. U heeft een afspraak voor hoeveel uur u maximaal oproepbaar bent

Minuren verrekenen met vakantiedagen of loon. Jouw werkgever mag je minuren in principe niet verrekenen met je verlofuren of je loon. Er gelden wel een paar uitzonderingen op deze regel. Jouw werkgever mag dit wel doen, als: -Hij of zij er alles aan heeft gedaan om je in te roosteren, maar dit niet kon door jouw situatie Let wel, als je een min/maxcontract voor bepaalde tijd omzet in een contract voor onbepaalde tijd, dan mag je niet opnieuw een proeftijd opnemen. Min/max contract vakantiedagen De werknemer heeft op jaarbasis recht op 4 keer het aantal arbeidsuren per week met het minimumaantal uren als ondergrens In een min/max- overeenkomst komen de werkgever en de werknemer een minimum aantal te werken uren en een maximum aantal te werken uren per dag, week, maand, kwartaal, of jaar overeen. Het minimum te werken uren, ook wel de garantie- uren genoemd, zijn de uren die de werknemer altijd moet werken maar worden ook door de werkgever doorbetaald bij bijvoorbeeld ziekte

Min/max contract met alleen maar een maximum (zoals bij Incassodiensten: 0-40) kun je op twee manieren uitleggen: 1. Voorovereenkomst, waarbij pas arbeidsovereenkomst ontstaat op het moment dat aan oproep gehoor wordt gegeven Een min/max-contract is een speciaal soort tijdelijke arbeidsovereenkomst en telt in zijn geheel als één contract binnen de ketenregeling. Een min/max-contract kan worden aangegaan voor een maand, maar bijvoorbeeld ook voor een jaar. Als de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, moet dat op basis van een van de gronden uit artikel 3.4 van de cao PO

Met een min max contract recht op vakantiedagen? - GoeieVraa

Min max contract vakantiedagen Net als de oproepkracht met een 0 uren contract heeft ook een medewerker die werkt op basis van een min max contract recht op vakantie uren. Omdat het aantal gewerkte uren per week kan verschillen, ga je uit van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week Bij meerdere oproepkrachten dienen de oproepen zo evenredig mogelijk te worden verdeeld. De arbeidsovereenkomst met een min/max aantal uren is een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW. Juridische aandachtspunten bij een min/max uren contract met oproepclausule: Art 7:628 BW Het doorbetalen van loon wanneer er niet gewerkt wordt All-in salaris bij een oproepcontract. Bij werknemers met een oproepcontract (nuluren- of min/maxcontract) kan het voor de werkgever handig zijn vakantietoeslag en vakantiedagen maandelijks uit te betalen. Dit wordt het zogenaamde 'all-in salaris' genoemd. In hoeverre is het all-in salaris wettelijk toegestaan Jouw werkgever moet dan een contract aanpassen voor 27 uur per week. Daarmee gaat dus ook je loon omhoog, jouw verlof en vakantietoeslag Waardoor je feitelijk al een vaste overeenkomst hebt van 27 uren (ondanks het min-max contract) Vakantierechten. Voor ieder jaar dat de medewerker op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaam is heeft hij recht op minimaal viermaal de (overeengekomen) arbeidsduur per week. De opbouw van de vakantierechten begint vanaf het in dienst treden (werkzaam worden) van de medewerker (art 7:634 BW). In veel cao's wordt er een hoger recht op vakantie.

Oproepkracht met een min-maxcontract? Dit zijn je rechten

Kennisbank: artikelen over HR · Loket

Min-maxcontract, wat is het en hoe werkt het

Bekijk hier alle onderwerpen in de Cao Kinderopvang 2021 - 2022. Hoofdstukken. 1Algemeen. 2Relatie tussen werkgever en medewerker. 3De arbeidsovereenkomst. 4Aantal uren, werkdagen en werktijden. 5Beloning. 6Toeslagen en vergoedingen. 7Vakantie, verlof, arbeid en zorg In een min max contract zijn alle afspraken met de oproepkracht opgenomen. Dit kunnen afspraken zijn over bijvoorbeeld het salaris, vakantiedagen, concurrentiebeding, etc. Een arbeidsovereenkomst oproepkracht voor onbepaalde tijd is ook mogelijk Vakantiedagen worden net als vakantiegeld opgebouwd. Dit gebeurt bij een 0-urencontract door middel van het aantal gewerkte uren. Hierdoor bouwt de werknemer maandelijks een aantal uren op. De werknemer heeft recht om deze uren op te nemen wanneer hij verlof aanvraagt. Het afkopen van wettelijke vakantiedagen is verboden Het min/max-contract roept bij werknemers vaak vragen op. De meest voorkomende lees je hier. Voorbeeld van een veelgestelde vraag Ik heb een min-max contract van 8-20 uur. Mijn werkgever zet mij vaak in voor 20 uur in de week. Kan ik afdwingen dat de min wordt opgehoogd Een min-max contract is een contract voor bepaalde tijd. Het is daarom van belang om te weten tot welke datum het contract van de betreffende medewerkers loopt. Tot dat moment hebben zij namelijk recht op betaling over de min-uren en over de daadwerkelijk gewerkte uren tussen de afgesproken min en max

Arbeidsgeschil - Clearman Legal

Min/max-contract. In het min/max-contract, spreekt de werkgever een minimum aantal te werken uren af met de werknemer: de zogenoemde garantie uren, die altijd worden uitbetaald. Verder staan in het min/max-contract afspraken over een maximum aantal werkuren, waarvoor u de werknemer incidenteel kunt oproepen Info over min max contract rechten. Resultaten van 8 zoekmachines Ik werk via uitzendbureau voor bepaalde tijd met min-max contract van 24-32uur. Ik heb voor de zomer toestemming gekregen van werkgever om 3 wk aaneengesloten vakantie op te nemen. Het probleem is nu dat wordt gezegd dat dit mij per week 5x8 uur voor ma-vr kost en 1x4 uur voor de zaterdag. Heb elke wk een dag vrij en werk 32 uur per week tot nu. In zijn arbeidsovereenkomst staat dat hij recht heeft op 15 vakantiedagen per jaar. Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen voor Pieter bedraagt 4 x 3 dagen = 12 vakantiedagen per jaar. De 3 resterende vakantiedagen zijn dus zogenaamde bovenwettelijke dagen. De opbouw van vakantiedagen verloopt parallel aan het verloop van uw dienstverband De minimum hoeveelheid vakantiedagen waar een werknemer recht op heeft is vier keer het aantal uur dat deze persoon werkt per week. Bij een fulltime contract van 40 uur kom je dus uit op 4 keer 40 is 160 uur vakantie per jaar, ofwel 20 verlofdagen per jaar. Bij bovenwettelijke vakantiedagen is het uitbetalen van vakantiedagen wél toegestaan

Vakantiedagen zijn pas officiële vakantiedagen voor een zieke werknemer, als de werknemer (jij) daarmee akkoord gaat of als daar al specifieke afspraken over zijn gemaakt in je arbeidsovereenkomst of cao. Dit geldt alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen, want je houdt altijd recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen 20 vakantiedagen x 8 uur / 261 werkbare dagen x 8 uur = 160/2088 = 0,0766283. De werknemer bouwt dus ieder uur dat hij werkt 0,0766283 vakantieuren op of 4,6 minuten. Als Jos dus in januari 62 uur heeft gewerkt, bouwt hij 62 x 0,0766283 = 4,75 uren of 285 minuten op. Tip. Bereken maandelijks het vakantietegoed en vermeld dit op de loonstrook Minimum / Maximum urencontract. Aangepast aan het nieuwe arbeidsrecht! Bij een minimum / maximum urencontract is de werkgever altijd verplicht het minimum aantal uren uit te betalen aan de werknemer bij een vast dienstverband, ongeacht of de werknemer het aantal uren heeft gewerkt in de gegeven periode

Een min-maxcontract is een flexibel contract waarbij je met je werkgever afspreekt hoeveel uur je minimaal en hoeveel uur je maximaal per week moet werken. Het minimum aantal uren dat je moet werken, worden de garantie-uren genoemd. Goed om te weten natuurlijk. Want met deze informatie weet jij precies hoeveel je maandelijks minimaal gaat. Maar let op! Want per 1 januari 2020 krijgen werknemers met een nulurencontract of een min-max contract (ook) sterkere rechten op het gebied van loondoorbetaling. Onder de Wab hebben oproepkrachten namelijk wél recht op loon, als: je de oproep afzegt of wijzigt binnen vier dagen voor aanvang van het werk Voorbeelddocument | Arbeidsovereenkomst min-max contract. Door mr. Edith van Schie op 2 januari 2017 Arbeidsovereenkomst. Een min-max contract is een variant van een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht, waarbij werkgever en werknemer een minimaal aantal uren en een maximaal aantal werkuren afspreken

Opbouw vakantie flexibele arbeidsrelaties. Bij flexibele arbeidsrelaties (oproepovereenkomsten en min/max- overeenkomsten) waarbij geen bepaalde arbeidsduur is overeengekomen, moet gekeken worden naar de feitelijke arbeidsduur om de vakantieopbouw te berekenen. De vakantieopbouw wordt dan per gewerkt uur berekend Een contract is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarin de duur -bepaalde of onbepaalde tijd - proeftijd, het salaris, de vakantiedagen en de werktijden zijn vastgelegd. De proeftijd is bedoeld om aan elkaar te wennen en zo de kans op conflicten of ontslag verkleind Een arbeidsovereenkomst voor vakantiewerk is een normale arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij minimaal het minimumloon¹ betaald moet worden. Ook andere wettelijke bepalingen (zoals het doorbetalen bij ziekte, vakantiedagen en -toeslag) gelden onverkort voor de vakantiewerker 7 Vakantiedagen . Kies een van de volgende mogelijkheden: Werknemer heeft recht op <aantal> vakantiedagen met behoud van loon per jaar. Deze worden naar evenredigheid van de duur en de omvang van de arbeidsovereenkomst opgebouwd. Werknemer heeft recht op <aantal> vakantie-uren met behoud van loon per jaar Let op: deze informatie is inmiddels geactualiseerd in dit artikel. Heb je medewerkers in dienst op basis van een nulurencontract of een min-max contract? Dan zijn er nogal wat regels om rekening mee te houden. En met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 gaat er voor oproepkrachten bovendien nogal wat veranderen. In dit artikel beantwoord ik de 11 meest gestelde.

Min max contract Wanneer je te maken hebt met een wisselende hoeveelheid aan werk is het prettig om flexibel personeel in dienst te hebben. Dan biedt een min max contract uitkomst. Het min-maxcontract is in het bijzonder geschikt als medewerkers flexibel inzetbaar willen zijn, maar jullie beide bepaalde garanties willen hebben Bekijk de volledige (juridische) tekst van de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 MIN/MAX-CONTRACT VOOR BEPAALDE TIJD (op te maken in tweevoud) De ondergetekenden: Naam Adres Plaats hierna te noemen werkgever. Naam Adres De werknemer heeft recht op het. (aantal) vakantiedagen en 8% vakantietoeslag per kalenderjaar conform de cao Afbouw

Min-max contract - FN

 1. -max-arbeidsovereenkomst is dus een contract dat een
 2. De opgenomen vakantiedagen worden geregistreerd door werkgever als ware het de opname van vakantie. De werknemer mag van het systeem van het all-in uurloon geen financieel nadeel ondervinden. De afspraak dat het salaris inclusief vakantiedagen is, moet net als bij de maandelijkse uitbetaling van het vakantiegeld expliciet zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst
 3. /maxcontracten worden
 4. /max overeenkomst (ook wel deeltijdovereenkomst met oproepclausule) waarmee een

-OVEREENKOMST - Min-max-contract DE ONDERGETEKENDEN: <naam werkgever>gevestigd te < vestigingsplaats werkgever>in deze vertegenwoordigd door <naam vertegenwoordiger>, hierna te noemen Werkgever, en <naam werknemer>geboren te <geboorteplaats contractant2>op <geboortedatum contractant2>thans wonende aan de <adres contractant2>te <woonplaats contractant2>, hierna te noemen Werknemer 3 Min-max contract. De laatste vorm van het oproepcontract is het min-max contract. Dit contract spreekt eigenlijk voor zich. De naam zegt genoeg. Bijvoorbeeld minimaal 10 uur, maximaal 20 uur per week. Wat houdt dit in? 3.1 Minimale uren. In het oproepcontract staat een minimaal aantal uren, die je moet werken in een week, maand of jaar

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht? Rijksoverheid

Welke contracten zijn er voor - Rijksoverheid

home / hrm vraagbaak arbeidsovereenkomst arbeidsvoorwaarden / het min max contract. Het MIN-MAX contract. Het MIN-MAX contract kan prima ingezet worden als arbeidsovereenkomst voor flexwerkers en oproepkrachten.U sluit als werkgever een arbeidscontractvast waarbij u een aantal werkuren garandeert (garantieuren) en daarnaast zijn er flexibele uren waarbij u de werknemer kunt oproepen Een min max contract is één van de oproepovereenkomsten. Je laat een oproepkracht een minimaal en maximaal aantal uren in een bepaalde periode werken. Meer info. Arbeids­overeenkomst dga. In deze overeenkomst zijn alle afspraken met de directeur opgenomen. Bijvoorbeeld afspraken over het salaris, vakantiedagen, concurrentiebeding, etc. Meer. Bij een min-max contract worden het minimum en maximum aantal uren per week/maand afgesproken. In een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd is het aantal uur juridisch vastgelegd. Het verschil tussen die contracten is dat er in een contract voor bepaalde tijd al een einddatum is bepaald en dat contracten voor onbepaalde tijd doorlopen tot werkgever of werknemer de arbeidscontract beëindigd

Een min max contract maakt u voortaan zelf, maar wel met een uitgebreide toelichting en de mogelijkheid om gratis invulhulp in te schakelen van onze juridische helpdesk zodat u de juiste keuzes kunt maken. Wij garanderen de kwaliteit: dit min max contract is gemaakt in samenwerking met ervaren advocaten, gespecialiseerd in flexibele arbeid Echter, het min-max contract heeft wel degelijk voordelen ten opzichte van een nulurencontract. Een min-max contract is een arbeidsovereenkomst waarin partijen geen vast aantal arbeidsuren afspreken, maar een ondergrens en een bovengrens. Zo kunnen partijen bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer minimaal 20 uur per week werkt (en daarmee dus. Een min-max-contract is een mengvorm. Het is een gewone arbeidsovereenkomst voor het minimumaantal uren, het is een oproepcontract voor de uren die tussen het minimum en het maximum liggen. Kortom: er is geen enkele verplichting om de werknemer meer uren in te zetten dan het minimum. Min-max-contract en ziekt Een min-max contract is een arbeidscontract waarin je flexibele werkuren afspreekt met de werknemer. De werknemer heeft recht op een minimum aantal werkuren per week. Daarnaast spreek je een maximaal aantal uren af, waarin de werknemer pas komt werken als jij hem oproept Het min/max-contract is een oproepovereenkomst waarin u minimaal te werken uren afspreekt met de oproepkracht, die u altijd moet uitbetalen. Nadere uitleg en een model contract vindt u hier. Een min/max-contract is een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht voor bepaalde of onbepaalde tijd waarin een oproepclausule is opgenomen

Wat zijn je rechten bij minuren? - Kna

Een min/max-contract is een arbeidsovereenkomst waarin een bandbreedte van een minimum en maximum aantal uren wordt afgesproken, waarbinnen de werknemer in enige periode kan worden opgeroepen. Het contract vestigt voor de werknemer een minimum aanspraak wat betreft de loondoorbetaling tijdens ziekte of wanneer hij voor minder uren wordt opgeroepen Hoofdstuk VII: Vakantie en bijzonder verlof. 50 Artikel 30 Vakantie 50 Artikel 31 Verwerven van vakantierechten en buitengewoon verlof 50 Artikel 32 is de volgende Collectieve Arbeidsovereenkomst aangegaan voor de periode 1 juli 2016 tot en met 31 december 2018 Een werknemer krijgt minstens 4 keer het aantal werkdagen per week als wettelijke vakantiedagen. Bij een 4-daagse werkweek heeft hij dus recht op 16 vakantiedagen per jaar. En bij een volledige werkweek op 20 dagen per jaar. Komt uw werknemer pas in de loop van het jaar voor u werken, dan berekent u de vakantiedagen natuurlijk naar verhouding 3.4 Een arbeidsovereenkomst met min/max-afspraken over uren 7.2 Vakantie als de arbeidsovereenkomst van de medewerker eindigt Min-uren: uren die de medewerker minder heeft gewerkt dan het afgesproken gemiddeld aantal uur per maand volgens de jaarurensystematiek Medewerkers met een nul-urencontract. 9 juli 2021 / in Nieuws, Nieuws / door Annemarie Oorthuizen. Wanneer je afspreekt met een werknemer dat deze op basis van nul-uren jouw team komt versterken heeft dit zo zijn voordelen. Je kunt de extra hulp in drukke periodes goed gebruiken en daarnaast zijn oproepkrachten vaak flexibel inzetbaar

Op basis van jouw min-max contract werk je minimaal 24 en maximaal 32 uur per week bij je werkgever. Helaas word je na 1,5 jaar ziek. Je zit al een tijdje thuis als je aan het eind van de maand jouw loonstrook ontvangt. Op die loonstrook zie je dat jouw werkgever voor 24 uur heeft uitbetaald tijdens je ziekte Nulurencontract in de horeca, dit zijn de regels. 26991 Het werk in de horeca is niet altijd voorspelbaar en kent pieken en dalen. Met een nulurencontract kun je op een flexibele manier hierop inspelen. Wel moet je als horecaondernemer rekening houden met de wet en de horeca-cao - Loon tijdens ziekte, rechtsvermoeden arbeidsduur, min/max arbeidsovereenkomst (Kantonrechter Assen 20 mei 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:3002) 19-08-2015 Tussen werkgever en werknemer geldt een min/max arbeidsovereenkomst van 16 tot 32 uur per week Toch wordt een all-in loon in het algemeen toegestaan, mits de werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen. De vier voorwaarden zijn: specificatie loonstrook: op de loonstrook moet expliciet onderscheid worden gemaakt tussen (1) het brutoloon, (2) de vakantietoeslag en (3) de betaling voor de vakantiedagen Cao-onderhandelingen Cao Eerste Lijn Fysiotherapie opgestart. Op 21 januari hadden de onderhandelingsdelegaties van cao-partijen werkgeversvereniging WVF en Fysiovakbond FDV met elkaar het eerste gesprek over de inhoud van de Cao Eerste Lijn Fysiotherapie. Dat betekent dat de onderhandelingen zijn begonnen

In de wet wordt een arbeidsovereenkomst omschreven als een overeenkomst waarbij de ene partij (de werknemer) zich verbindt in dienst van de andere partij (de werkgever) tegen loon om gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Arbeidsovereenkomsten zijn er in soorten en maten, denk aan een fulltime of parttime dienstverband, het min-max. Regels min-uren. Om te bepalen welke regels over min-uren gelden, moet u de arbeidsovereenkomst of cao controleren. Vooral in cao's is vaak afgesproken wat de regels over min-uren zijn. In veel cao's staat dat opgebouwde min-uren binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moeten worden ingehaald Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Lees meer over de opbouw van vakantiedagen, het opnemen en het weigeren van vakantie op het Juridisch Loket Een min-maxcontract is een arbeidsovereenkomst waarbij er wél een minimum aantal uren is vastgelegd. Dit worden de garantie-uren genoemd. Dit minimum aantal uren geeft jou iedere periode recht op loon en je bouwt bijvoorbeeld ook vakantiedagen op. Bovenop dit minimum aantal uren, kan het zijn dat je voor meer uren wordt opgeroepen Vakantie. Volgens de wet heeft uw werknemer elk jaar recht op een aantal vakantiedagen. In uren is dit minimaal 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Als iemand 32 uur per week werkt, heeft hij dus recht op 128 vakantie-uren per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantie-uren

Let op: als je al een dienstverband had voor 2001, dan kan het zijn dat je volgens het bedrijfsreglement of je individuele arbeidsovereenkomst recht hebt op 25 vakantiedagen (200 uren). Minimum aantal vakantiedagen volgens de wet Iedere werknemer heeft recht op vakantie met doorbetaling van het salaris Ik heb vakantiedagen opgenomen, maar door de coronamaatregelen is mijn vakantie geannuleerd. Min-max contract: het salaris over het minimaal overeengekomen aantal arbeidsuren moet worden doorbetaald. Ook hier kan het rechtsvermoeden (zie bovenstaand) een rol spelen Bij een min-maxcontract wordt een minimaal aantal uren per week of per maand gegarandeerd. De werkgever is verplicht het minimale aantal uren te betalen, ongeacht of er is gewerkt. Voor een min-maxcontract geldt: De werknemer heeft een doorlopend arbeidscontract. Per week, maand of jaar wordt een minimum aantal uren afgesproken: de garantie-uren Dat gebeurt dan via je arbeidsovereenkomst, via je collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) of via het arbeidsreglement. Een extra dag vakantie per vijf jaar anciënniteit is een typisch voorbeeld. Net zoals twaalf zogenaamde recupdagen voor bedienden die 40 uur werken in een sector die de 38-urenweek hanteert

Min/maxcontract - Download Modelcontrac

Vakantiedagen. De werknemer heeft per kalenderjaar recht op 25 vakantiedagen met behoud van loon. De werkgever is verplicht de werknemer in de gelegenheid te stellen vakantiedagen op te nemen. De werkgever dient de vakantie vast te stellen overeenkomstig de wensen van de werknemer. De werkgever kan hiervan afwijken op grond van gewichtige redenen 0 uren contract, oproepcontract en min max contract. Voor oproepcontracten worden verschillende termen gebruikt, o.a. min max contract en 0 uren contract. Ze komen en gaan dan ook in verschillende vormen. Kenmerkend is steeds dat partijen afspreken dat de werkgever de oproepkracht kan of moet oproepen. De oproepkracht komt daarna pas werken Min-Max overeenkomst. Bij een min-max contract spreken werkgever en werknemer een minimaal en een maximaal aantal werkuren af. Voor het minimum aantal uren heeft de werknemer aanspraak op loon, ook als hij die uren niet werkt. Anderzijds is de werknemer ook verplicht over deze uren arbeid te verrichten

Min/max- overeenkomst - Arbeidsrechtchecke

 1. Arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht/o urencontract (mup) De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, om tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten
 2. uren. Ik heb zelf al meerdere malen aangegeven dat ik eerder op de dag ingepland moet worden ipv van middagtijden (om 10.00 uur ipv 16.00uur) omdat ik anders niet door deze
 3. /max contract) Medewerkers tot 21 jaar, die niet meer dan gemiddeld 12 uur per week werken
 4. /max contract
 5. Dit hoor jij uitbetaald te krijgen tijdens je vakantie. Naast je normale basisloon heb je mogelijk ook recht op doorbetaling van andere looncomponenten tijdens je vakantie. Jouw recht op doorbetaling tijdens #vakantie gaat verder dan je basisloon. Het uitgangspunt is dat de werknemer tijdens zijn vakantie zijn normale loon moet ontvangen

Werkneemster heeft een min/max-contract en werkt in de thuiszorg. Na het einde van het dienstverband vordert de werkneemster betaling van te weinig toegekende vakantie-uren. De werkgever stelt dat de vakantie-uren zijn verrekend met uren die de werknemer te weinig had gewerkt Meenemen wettelijke vakantiedagen. Als werknemer ben je verplicht om je wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar op te maken. Doet je dat niet, dan vervallen deze vakantiedagen. De regeling is met name ingevoerd om werknemers te stimuleren regelmatig vakantiedagen op te nemen met het oog op hun veiligheid en gezondheid Risico's bij een min/max-contract. 14 juni 2017. Het komt veel voor dat werkgevers een arbeidsovereenkomst sluiten met een minimum en een maximum aantal uren per week of maand. Dat kan prima, Werkgevers opgelet: waarschuw uw medewerkers tijdig voor verval vakantiedagen Maar in de arbeidsovereenkomst of in een cao kan worden afgesproken dat de vakantietoeslag op een ander moment of bijvoorbeeld maandelijks wordt uitbetaald. De vakantietoeslag mag dus maandelijks worden betaald, mits dat schriftelijk is afgesproken. Vakantiedagen. Met vakantiedagen ligt dat een stuk lastiger Nee, nulurencontracten zijn niet verboden. De eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst is een nulurencontract mogelijk. Na deze 26 weken is dit alleen mogelijk als het in een cao is opgenomen. Daarbij moeten de aan de functie verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen

min/max contract en ziekte/vakantiedagen - Contracten en

Ik werk al enige tijd in de kinderopvang en heb een min-max contract van 25-35 uur en de meeste collega's ook. Wij werken echter vaak tussen de 35 en 40 uur en krijgen deze uren ook allemaal uitbetaald. Mijn vraag is: bij vakantie of ziekte krijgen we maar 25 uur uitbetaald (bij ziekte 70% van 25 uur), terwijl we gemiddeld 36/37. Flexcontracten: oproepcontract, nul-urencontract - Loonwijzer.nl. Een arbeidsovereenkomst kan schriftelijk of mondeling gesloten worden. In het laatste geval moet de werkgever toch binnen een maand na aanvang een aantal zaken op papier zetten. Voor meer informatie, zie onze pagina over Arbeidsvoorwaarden, of check de Rijksoverheid Wat regelt de min/max regeling? Met deze oproepovereenkomst zorgt u ervoor dat de oproepkracht een ondergrens heeft met betrekking tot de gewerkte uren. Verder stelt u met dit contract ook een maximum aan het aantal gewerkte uren per week Rechten en plichten van het nulurencontract 5 januari 2021 HR Juridisch Werkzoekend Er zijn drie soorten oproepcontracten: een oproepcontract met voorovereenkomst, een nulurencontract en een min-max contract. In dit blog leggen we je uit wat een nulurencontract inhoudt en wat je rechten en plichten zijn als je een nulurencontract hebt Als er een cao op de overeenkomst van toepassing is, gebruik dan ons model Arbeidsovereenkomst MUP (min-max) (met cao). Inhoud Deze overeenkomst bevat onder meer afspraken over aanvang en duur van de overeenkomst, proeftijdbeding, wanneer de overeenkomst tussentijds kan worden beëindigd, salaris, vakantietoeslag en vakantiedagen, pensioenregeling, voorschriften bij arbeidsongeschiktheid en.

Min/max-contracten PO-Raa

 1. /max contracten als ik het wel heb..) Als de werkgever TS vaste dagen/uren claimt als voorwendsel waarom 8 dagen verlof niet kan, laat dat maar op schrift stellen heb je meteen reden om een contract met vaste uren te claimen.
 2. De arbeidsovereenkomst is het document waarin voornamelijk de individuele afspraken tussen werkgever en werknemer worden opgenomen. Naast de individuele afspraken is het goed om in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar eventuele bedrijfsregelingen en naar van toepassing zijnde bepalingen uit de cao
 3. Ben ik verplicht vakantie op te nemen als er te weinig werk is door het coronavirus? Uw werkgever mag met u praten over een oplossing als er te weinig werk is door het coronavirus. Hij kan u vragen vakantiedagen op te nemen. Kijk in uw contract, cao en bedrijfsreglement welke afspraken er zijn over het opnemen van vakantiedagen

Vakantie uren en 32 uurs contract. Geplaatst door de TopicStarter: 27-01-20 15:23 . Misschien dat Bokt raad weet Blij als ik ben heb ik nu een 32 uurs contract bij mijn werkgever. Echter wordt ik ingepland dat ik net niet aan mijn uren kom Plus- en minuren tijdens de coronacrisis en erna 20-07-2021. Nu we midden in de coronacrisis zitten en velen thuis zitten of thuis hebben gezeten, is de kans groot dat je werkgever je gevraagd heeft plusuren op te nemen Oproepcontract min-max laten nakijken? Wil je jouw min-max contract laten nakijken? Dit kan snel en makkelijk via je Ligo dashboard. Als member kun je gratis offertes opvragen bij onze specialisten. Je uploadt het contract en binnen 1 werkdag na aanvraag ontvang je verschillende offertes van onze juristen, advocaten en fiscalisten Model arbeidsovereenkomst voor arbeid met uitgestelde boven het minimum aantal tot het vermelde maximum de werknemer werkzaamheden op te dragen. vakantie-uren op te nemen in de minimum garantie-uren, indien de werkgever gedurende die garantie-uren geen werk zou hebben Het wettelijk minimum aantal vakantiedagen De wetgever heeft in artikel 7:634 BW bepaald dat een werknemer minimaal recht op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt aan vakantie-uren heeft. Bij een volledige werkweek van 40 uur heeft de werknemer dus recht op 160 uur vakantie, oftewel 20 vakantiedagen per jaar

CAO MITT. Een cao is een arbeidsovereenkomst die vakbonden, werkgevers of werkgeversorganisaties samen afsluiten. In de cao staan de afspraken over de arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld loon, arbeidstijden en vakantiedagen. In onze branche zijn het MODINT en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie die de cao-afspraken maken Min-max contract: Hierbij heb je een contract voor een bepaalde of onbepaalde tijd, voor een minimum aantal uren per week, maand of jaar. Meer informatie over het min-max contract vind je hier. Hoogte uurloon. Aangezien er geen horeca CAO actief is, is een werkgever verplicht om jou het minimum uurloon uit te betalen

Vanaf 1 januari 2020 geldt de opzegtermijn van een maand niet meer voor werknemers met een oproepovereenkomst. Voor oproepkrachten geldt vanaf die dag een opzegtermijn van slechts vier dagen. De oproepkracht hoeft ook niet op te zeggen tegen het einde van de maand. Let wel, deze ultra korte termijn geldt alleen als de oproepkracht opzegt Min-max contract. Kenmerken. Uitgangspunt is dat alleen betaald hoeft te worden als een oproep is gedaan (en aanvaard) via de oproepclausule. Gedurende de eerste zes maanden van de MUP overeenkomst, kan de werkgever de verplichting om loon te betalen uitsluiten voor het geval er niet wordt gewerkt Oproepovereenkomst. Min/Max. (bepaalde. tijd) Een oproepkracht is letterlijk een kracht die je kan oproepen zodra je hem nodig hebt. Er zijn dus geen vaste werktijden. Dit is natuurlijk erg prettig in uiteenlopende situaties. Wel heb je veel zaken te regelen net als met elke andere arbeidskracht. Dit doe je met de oproepovereenkomst van Legal Fit

Title: De voordelen en risico's van een min-max-contract Author: Eva Knipschild Subject: Image Created Date: 12/29/2009 4:21:23 P Een min/max-overeenkomst biedt u als werknemer meer zekerheid dan een oproepovereenkomst in de vorm van een 0-urencontract. Want zolang de werknemer niet meer werkt dan de afgesproken bandbreedte, zal hij niet snel met succes meer vaste uren kunnen claimen ('rechtsvermoeden van arbeidsomvang') U kon eerder al lezen over de 0-urencontracten van Nederland. Ook bestaan er nog min-max contracten. Wat dit precies inhoudt lees je hier. Ook deze kunnen handig zijn in de praktijk. Wanneer je aan de slag gaat met min - max contracten, spreek je een minimum en maximum uur af. Uiteraard is het wel z min max contract meer uren. Esther 04-09-2008 22:02. Ik heb een 17-27 contract voor onbepaalde tijd in de kinderopvang sinds mei 2007. Nu werk ik eigenlijk al sinds het maar als ik zelf ziek ben of met vakantie ben krijg ik maar 17 uur uitbetaald. Wie weet wat de periode is waarna een aanstelling voor het gemiddeld. Gratis modelbrief aan jouw de werkgever. Het is het einde dienstverband. Dan heb je naast je laatste loon, ook recht op uitbetaling van je openstaande vakantiegeld en vakantiedagen. Het maakt niet uit wat de reden van het einde van je contract was. Als je dat niet betaald krijgt, dan eis je het met deze brief op. In winkelwagen Een min-max contract is een oproepcontract die de minimum en maximum uren per een bepaalde tijdseenheid wil vastleggen. Er zijn drie soorten oproepcontracten, een nul urencontract die geen werkuren wil vastleggen en een voorovereenkomst oproepcontract die de risico's op loondoorbetaling bij ziekte, ontslagbescherming, etc. zo lang mogelijk zo beperkt mogelijk wil houden