Home

Aantal daklozen per gemeente

Trimbos.nl Maatschappelijke opvang: feiten en cijfer

 1. der dan in 2018. De populatie daklozen bestaat vooral uit mannen, in 2019 was 84 procent man. Relatief veel daklozen verblijven in een van de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht): 36 procent van alle daklozen was in een van deze vier steden te vinden
 2. Sinds 2009 is het aantal dakloze 18- tot 65-jarigen in Nederland toegenomen van 17,8 duizend naar 39,3 duizend in 2018. Het aantal daklozen tussen 18 en 30 jaar is in deze periode verdrievoudigd, evenals het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het merendeel (84 procent) van de daklozen is man
 3. daklozen per Nederlandse gemeente of provincie. Wel is bekend dat er een relatief groot aantal daklozen verblijft in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Uit schattingen blijkt dat maar liefst rond de 37% van het totaal aantal daklozen in de grote 4 steden verblijft.1 1. Bron: CBS (2019) Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbel
 4. De gemeente meldt enkele duizenden 'economisch daklozen', mensen die zich doorgaans zouden moeten kunnen redden of zelfs een baan hebben. In Amsterdam zijn 523 dak- en thuisloze jongeren in beeld die jonger zijn dan 23. Ook in Den Haag is het belangrijkste knelpunt volgens de gemeente in één woord woonruimte

Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbel

In 2009 lag het geschatte aantal daklozen tussen de 18 en 65 jaar op bijna 10.000 mensen. In 2012 waren dit er 27.300. Tussen 2014 en 2018 steeg het aantal mensen zonder vaste woon- verblijfplaats opnieuw en nam toe met ruim 12.000 Het aantal daklozen in Nederland neemt al jaren toe, ook al in de periode van het plan van aanpak. Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat het aantal daklozen in Nederland sinds 2009 gestegen is van circa 17.500 personen naar circa 30.500 in 2016 (figuur 2.1). Circa 13.000 personen zouden verblijven in één van G4-gemeenten Opvallend is dat het aantal G4-daklozen dat voorkwam in één van de voor de schatting gebruikte registraties minder snel steeg (2220 in 2009 tot 3420). De verborgen populatie(i.e. het aandeel dat niet in de registraties voorkwam maar is bijgeschat) steeg van 66% in 2009 tot 74% in 2016 (Figuur 3b).11

daklozen in de Groningse opvangvoorzieningen. Gemiddeld aantal geregistreerde daklozen per nacht (bron: O&S gemeente Groningen) Deze grafiek geeft het gemiddeld aantal dakloze personen in de opvangvoorzieningen in het verzorgingsgebied van de centrum gemeente Groningen. Deze figuur zegt niet alles over het aantal unie 33.998. 1995. 33.564. Inwoners in de gemeente Goes, 1995 tot en met 2021. Het aantal inwoners in de gemeente Goes is met 5.030 personen toegenomen van 33.564 in 1995 tot 38.594 in 2021 (dat is 15%). Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd

 1. Volgens de VNG, die ook een brandbrief stuurde, is het stijgende aantal dak- en thuislozen een probleem voor alle gemeenten. Het CBS berekende onlangs dat het aantal daklozen in de afgelopen tien jaar is verdubbeld, tot bijna 40.000. Onder jongeren is dat zelfs een verdriedubbeling
 2. Volgens WMO-kennisspecialist Cees van de Geer kunnen de Zaanse daklozen in vier groepen worden verdeeld. Het gaat om jongvolwassenen, buitenslapers, thuislozen; die wisselende overnachtingsplekken hebben, en tot slot de economisch daklozen. De economische daklozen hebben als kenmerk dat ze geen verslaving of psychische problemen hebben
 3. Op basis van een schriftelijke registratie bij drie instellingen gedurende 1 à 2 weken, wordt het aantal daklozen gemeten. Voor Zwolle, Utrecht, Leiden, Den Haag en Alkmaar is deze methodiek gebruikt. Het aantal daklozen in deze gemeenten varieert gemiddeld van 2 tot 5 per 1000 inwoners
 4. Gemeente luidt noodklok om groeiend aantal daklozen: Verdubbeling in tien jaar tijd. Video Het stijgende aantal daklozen groeit de steden boven het hoofd. Daarom vragen Den Haag en de andere drie.
 5. daklozen (in 2018 een verdubbeling ten opzicht van 2009) tot stilstand is gekomen. Op 1 januari 2020 telde Nederland naar schatting ruim 36.000 daklozen tussen de 18 en 65 jaar
 6. Volgens het CBS zijn inmiddels per 10.000 inwoners 37 mensen tussen achttien en 65 jaar dakloos. Via schriftelijke vragen aan het college wil steunfractielid Anna de Groot nu aan de weet komen hoeveel dat er hier zijn en of daar ook inwoners bij zijn die jonger dan achttien of oudr dan 65 jaar zijn

Gemeenten kunnen aanwas daklozen 'niet meer behappen

Dit in tegenstelling tot de landelijke trend: daar is het aantal mensen zonder vaste verblijfsplaats in de laatste tien jaar meer dan verdubbeld. Volgens Marita Schreur, directrice van opvangstichting Het Kopland, ligt het aantal daklozen in de gemeente al een aantal jaar rond de 200 Het onderwerp is: te weinig daklozenopvang in Utrecht. Het aantal daklozen in Nederland is gestegen. Vorig jaar hadden ongeveer 31.000 mensen geen vaste plek om te wonen. In 2009 hadden 13.000 mensen minder geen vaste plek om te wonen. In zes jaar tijd is het aantal daklozen dus met 74 procent gestegen [CITATION Els16 \l 1043 ]

R. Dentener • één jaar geleden. Het CBS heeft becijferd, dat het aantal daklozen in Nederland in 10 jaar tijd verdubbeld is van 17.800 in 2009 naar 39.300 in 2019. In de leeftijdsgroep van 18 tot 30 en de groep daklozen met een migratieachtergrond is zelfs sprake van een verdriedubbeling In 2018 was het aantal daklozen gestegen tot bijna 40.000 mensen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedraagt het gemiddeld aantal feitelijk daklozen per nacht 46 personen; het gemiddeld aantal residentieel daklozen is 33 personen per nacht. Het totaal aantal overnachtingen van daklozen in een kalenderjaar loopt op van 15.930 in 2006 tot 29.001 in 2012. 1 Zie Stappenplan Stedelijk Kompas: Intensivering van de aanpak van dakloosheid

Aantal daklozen afgelopen tien jaar meer dan - gemeent

Aantal inwoners Dordrecht, jaren 2013 tot en met 2020. Het aantal inwoners in woonplaats Dordrecht is tussen 2013 en 2020 met 819 personen toegenomen (afgerond is dat 0%): van 118.465 in 2013 tot 119.284 in 2020. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd NIJMEGEN - Hoeveel daklozen telt Nijmegen? En zijn er ook jongeren die een zwervend bestaan in Nijmegen leiden

Heeft het stadhuis voldoende zicht op daklozen? Dinsdag 7 oktober jl. vernam PvdA Maastricht dat er in Limmel veel overlast is door de opvang van daklozen in Overmaze. [1] Wij kennen de wijkbewoners van Limmel als constructief en meedenkend, dus als zij aan de bel trekken, dan is er ook echt iets aan de hand Naast Doetinchem steeg ook in Tiel steeg het aantal meldingen van overlast door daklozen fors. In 2015 werd 41 maal met de politie gebeld, in 2016 was dat gestegen naar 99 Volgens het Leger des Heils is het aantal daklozen in de stad Utrecht het afgelopen jaar toegenomen. De druk op opvang en beschermd wonen is onverminderd groot, zegt de gemeente Dakloosheid is vanouds een probleem dat zich vooral in grote(re) steden manifesteert. Na een periode sinds 2006 waarin met succes is gewerkt aan het terugdringen van dakloosheid, is de afgelopen jaren het aantal dak - en thuislozen in Nederland weer fors toegenomen, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Ruim een derde van de daklozen (37%

Volgens de bewoners is er bij de gemeente geen inhoudelijke visie op het bijeen brengen van daklozen, alcoholverslaafden en harddrugsverslaafden Daklozen Advies aan kabinet: geef daklozen een huis. De rest komt later De spullen van een dakloze. Beeld Maarten Hartman. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld Minister, in 2003 werd het aantal dak- en thuislozen in België op 17.000 geschat. Er bestaat echter geen officiële telling. Dakloosheid kent verschillende verschijningsvormen en kan moeilijk worden gedefinieerd. Hoe staat u tegenover de idee om per gemeente een telling van het aantal daklozen te houden

Héél véél informatie over Goes (update 2021!) AlleCijfers

In tien jaar verdubbelde het aantal daklozen tot bijna 40.000 mensen, onder wie duizenden economisch daklozen. Gemeenten zetten in op het voorkomen van meer dakloosheid en alternatieve vormen van huisvesting. Een baan, eventueel een gezin, maar geen thuis. Het is de realiteit van de duizenden 'economisch daklozen' die Nederland telt Per gemeente Aantal plekken 0: Gooise Meren (Bussum 98 en Naarden 26) Hilversum Huizen (57), Blaricum (4) , Eemnes (2) en Laren (6) Wijdemeren Weesp Jongerenopvang (geopend in 2018) 8 30 Daklozenopvang (2017: 23 plekken Exclusief 7 noodbedden vrieskou) 16 2018 1211 1620 2019 34% 24% 2018 2019 Meldingen Advies en ondersteuning 1306 1622 2017. Personen in Nederland wonend in een particulier of institutioneel huishouden naar plaats in het huishouden, geslacht, leeftijd en regio op 1 januari. - Personen in institutionele huishoudens naar geslacht, leeftijd en regio. De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten

Brandbrieven: meer woningen en geld nodig voor dakloze

Het aantal dak- en thuislozen in Nederland stijgt al jaren en ook de problematiek waarmee deze doelgroep te kampen heeft, lijkt toe te nemen in ernst en omvang. Volgens het CBS is het aantal daklozen tussen 2009 en 2018 verdubbeld naar 39.300. Het aantal mensen dat een beroep doet op de maatschappelijke opvan De gemeente Utrecht en de instellingen ontwikkelen momenteel centrale wachtlijsten voor in- en uitstroom die meer inzicht geven in de keten van opvang en beschermd wonen. Het aantal daklozen in Utrecht is al een aantal jaren min of meer gelijk. Dit geldt ook voor de nieuwe instroom. In 2015 werden 740 daklozen de uitbreiding van het aantal plaatsen voor gezinnen met de wachtlijstmiddelen. Sinds eind 2016 implementeren we als gemeente samen met de ketenpartners de visie 'Toekomst van de daklozenopvang'. De nachtopvang wordt hierbij omgevormd tot een plek waar mensen 24 uur per dag kunnen verblijven en We verwachten dat he Het aantal Nederlanders dat wel een baan, maar toch geen huis heeft, blijft groeien. Dat blijkt uit een rondgang door onze onderzoeksredactie langs gemeenten en hulpverleningsorganisaties. Ze.

Gemeente Zaanstad komt met plan van aanpak voor opvang dak

De vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) slaan in een brandbrief aan het kabinet alarm over het stijgende aantal daklozen. Zij vragen onder meer om meer structurele. Gemeenten verliezen strijd tegen dakloosheid. De decentralisatie die het kabinet Rutte II in 2017 doorvoerde om zogenaamd 'efficiënter' te werken, zorgt opnieuw voor ernstige maatschappelijke problemen. In de Volkskrant slaan gemeenten alarm omdat ze nu te weinig middelen hebben om daklozen te helpen Zorgen over toename dak- en thuislozen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde vorig jaar dat het aantal daklozen in Nederland in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld was naar bijna 40.000. Wij zien op straat en krijgen signalen uit de stad dat ook in 's-Hertogenbosch het aantal daklozen in die periode sterk is toegenomen Haagse straatdokters zien bijna 200 daklozen per jaar. De Haagse straatdokters bieden zorg aan daklozen in Den Haag, waar mogelijk wijzen zij hen door naar reguliere zorg. Het aantal geregistreerde consulten in 2015 bedroeg 548 en steeg in 2016 naar 666, het aantal patiënten bleef vrijwel gelijk: respectievelijk 186 en 185

Gemeente Breda. Onderzoek en Informatie. De omvang van de ..

Gemeente luidt noodklok om groeiend aantal daklozen

Aantal dakloze jongeren stijgt, gemeenten zoeken oplossingen. Het aantal dak- en thuisloze jongeren is de afgelopen jaren telkens opnieuw gestegen. Volgens de laatste cijfers van het Centraal. Een verblijf in de daklozenopvang zou zo kort mogelijk moeten zijn. We staan nu voor de keuze om de opvangcapaciteit uit te breiden om hetzelfde aantal mensen te kunnen opvangen, De gemeente heeft een bedrag van € 120.000 per jaar gereserveerd voor de opgave van opvang naar wonen voor de komende tien jaar klanten per jaar met tussen haakjes capaciteit in plaatsen Met het Stedelijk Kompas 2008-2011 maakt de gemeente Helmond zich sterk om het aantal daklozen te verminderen en tegelijkertijd voor deze doelgroep te komen tot een betere kwaliteit van leven, om de ambities van de gemeente (o.a. verminderen van dakloosheid) te realiseren

Het aantal daklozen zal blijven groeien, omdat gemeenten minder budget hebben voor hun opvang. Er wordt minder zorg ingekocht en bovendien tegen een lager tarief De ene gemeente telt het aantal bezette plekken in de opvanglocaties, terwijl een andere gemeente haar schatting baseert op het aantal meldingen bij bijvoorbeeld de schuldhulpverlening of de GGD. Zo schrijft de gemeente Amsterdam ons: 'In 2019 hebben bij de GGD 363 jongeren tussen de 18 - 23 jaar zich aangemeld bij de daklozenopvang voor onderdak. Aanleiding hiervoor is de verdubbeling van het aantal daklozen in Nederland in de afgelopen 10 jaar. Dit maakte het kabinet gisteren bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil dakloosheid aanpakken op basis van de plannen van aanpak van 21 centrumgemeenten en het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving ' Herstel begint met een huis ' Hoewel het aantal daklozen in de Hoeksche Waard te behappen lijkt, is een warme slaapplaats er geen vanzelfsprekendheid. Dat is deels een organisatorische kwestie. In Nederland is de opvang van daklozen formeel belegd bij de zogeheten centrum­gemeenten. Voor Hoekse hulpbehoevenden is dat Nisserwaard, op het ­eiland Voorne-Putten Gemeente luidt noodklok om groeiend aantal daklozen: Verdubbeling in tien jaar tijd. 28 oktober, 2019 | Daklozenopvang Den Haag, In de media, Lokale Politiek Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Het stijgende aantal daklozen groeit de steden boven het hoofd. Nieuwsberichten per categorie

Aantal daklozen stijgt in Drenthe: 'Steeds meer verwarde

Groeit ook hier het aantal dakloze inwoners? - Zaansta

 1. elen
 2. opgelopen tot 295 daklozen per nacht. Het aantal feitelijk daklozen neemt toe van gemiddeld 108 in 2006 tot 141 per nacht in 2014. Het aantal residentieel daklozen stijgt in dezelfde periode van gemiddeld 97 tot 154 per nacht. Totaal aantal ovemachtingen van daklozen per jaar 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.00
 3. Daklozenopvang Utrecht blijft een relatief klein aantal vergeleken met andere grote steden, De overheid besloot dat gemeenten per 19 mei de noodopvang van arbeidsmigranten weer moesten.
 4. dering van de verhuurderheffing van 25.000 per woning krijgen indien ze nieuwe en Kerstens (PvdA) over de verdubbeling van het aantal daklozen. (2019Z16052 Ook heeft de Minister van BZK samen met een aantal gemeenten een aantal woondeals gesloten.
 5. De woordvoerder van VWS vertelt dat het per gemeente verschilt hoe goed ze de 'nieuwe daklozen' in de gaten hebben. 'Deze groep is heel moeilijk meetbaar.' Dit laat ook het rapport Inzicht in dakloosheid zien, van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), afgelopen december

Aantal daklozen in gemeente Groningen gelijk gebleven

Beeklaan 'overvallen' met daklozenopvang. Omwonenden van het voormalige Willem Dreeshuis aan de Beeklaan maken bezwaar tegen de huisvesting van daklozen in het pand. De gemeente kondigde vorige week aan dat er in het leegstaande verzorgingshuis op korte termijn 119 zelfstandige huurwoningen komen'voor mensen die zorg nodig hebben' Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats, in 2018 waren dat er 39.300.Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is zelfs verdrievoudigd tot 12.600

Het aantal daklozen met een westerse migratieachtergrond verdubbelde in deze periode ruimschoots, het aantal daklozen met een Nederlandse achtergrond verdubbelde bijna. Daklozen met een niet-westerse achtergrond zijn gemiddeld jonger: 39 procent van hen was 18 tot 30 jaar (7,1 duizend), tegen 27 procent van de daklozen met een Nederlandse of westerse achtergrond De afgelopen 10 jaar verdubbelde het aantal daklozen in Nederland. Gemist. Kijk live Binnenland Steeds Verantwoordelijkheid van de gemeente. 20 nachten per maand in een passantenhotel VNG Magazine nummer 20, 20 december 2019 Auteur: Annemieke Diekman Een baan, een gezin, maar geen dak boven je hoofd. Het tekort aan betaalbare en toegankelijke huurwoningen leidt tot een toename van het aantal economisch daklozen. Amsterdam en andere grote steden luiden de noodklok De G4 heeft onlangs onderzoek uitgevoerd naar het aantal daklozen in de G4 (2). Geïnterviewden noemen het tekort aan geschikte en betaalbare woningen en de ambulantisering in de ggz als mogelijke oorzaken voor de toename van het aantal daklozen in de afgelopen jaren. Zij noemen ook andere oorzaken, bijvoorbeeld dat 'alles ingewikkelder wordt' 6 Doelbereik en verrichte prestaties per gemeente 71 6.1 Alkmaar 71 6.2 Almelo 72 6.3 Almere 73 6.4 Amersfoort 75 6.5 Apeldoorn 77 is een aantal gemeenten dat hun doelen bijstelt, • Voor de tweede meting op rij lijkt het totaal aantal feitelijk daklozen af te nemen

Het aantal meldingen van overlast door daklozen in Overijssel is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus. Bij de politie kwamen er een. West-Brabant houdt grip op daklozen, wel meer complexe gevallen. BERGEN OP ZOOM/BREDA - Het aantal daklozen in West-Brabant stijgt veel minder hard dan de landelijke trend. Terwijl de Stichting. Brief aan informateur door 'boegbeelden' dakloosheid. 26 april 2021. Bert Frings en Leen van Dijke constateren, in hun rol als 'boegbeeld' voor de aanpak van dakloosheid, veel knelpunten die verhinderen dat snel een einde komt aan dakloosheid in Nederland. In opdracht van de ministeries van VWS, BZK en SZW bezoeken zij vele gemeenten.

Hongarije - Familie Tramper in Hongarije

Eind januari 2020 werd bekend dat er voor 20 daklozen een slaapplaats in gereedheid werd gebracht aan de Ringbaan-West. Uitgangspunt is immers dat er in Tilburg geen mensen op straat hoeven slapen. Maar met de verdubbeling van het aantal daklozen in Nederland in de laatste 5 jaar, is dan wel meer opvang nodig Het aantal daklozen in de gemeente Los Angeles steeg in 2020, nog voor de pandemie, met 13 procent tot 66.436 mensen, op een bevolking van ruim tien miljoen 1 En per 1 januari 2008 ook voor de gemeente Haarlemmermeer. beleidsvoornemens sneller kunnen realiseren en we een substantieel groter aantal daklozen kunnen bereiken. De plannen die het college van B&W van de gemeente Haarlem, onafhankelijk van landelijke besluitvorming rondom het Kompas to Ook relatief gezien verdubbelde het aantal daklozen in de periode 2009-2018ruimschoots, van 17 naar 37 per 10 duizendinwoners van 18 tot 65 jaar. Ruim 8 op de 10 daklozen zijn man Net als in voorgaande jaren was in 2018 het merendeel (84 procent) van de daklozen man De cijfers van het CBS geven inzicht in het aantal daklozen in Nederland. Om tot een goede aanpak te komen, is echter meer nodig dan een landelijk beeld van het aantal daklozen en de oorzaken van dakloosheid. De problematiek verschilt immers per regio en gemeente

Landelijk zien we dat het aantal daklozen groeit. (ondersteuning per cliënt op o.a. huisvesting, geldt voor individuele situaties. Mocht een gezin dakloos raken, kunnen zij zich melden bij het Regieteam van de gemeente. Voor deze categorie daklozen zijn afspraken gemaakt met Neos. Of ben je op zoek naar CBS Statlin Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor de Wmo-ondersteuning die zij mensen thuis bieden. Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen

Gemeente maakt plaats voor opvang 400 vluchtelingen - RTVAVragen over illegale daklozenopvang Zwolle - RTV OostVrijwilligers doen hun best om de Biesbosch plasticvrij tedaklozenopvang Timisoara

StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar De Brede Centrale Toegang registreert het aantal nieuwe daklozen per jaar. In de eerste helft van 2020 zijn er 202 mensen in onze regio geregistreerd als dakloos. Dit zijn alleen de daklozen die zich in 2020 hebben gemeld. Het totale aantal dak- en thuislozen is in werkelijkheid hoger omdat niet alle dak- en Graag ons kenmerk vermelden bij uw. Het probleem. De afgelopen tien jaar is het aantal daklozen in Nederland meer dan verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000. Steeds meer mensen ontbreekt het aan de meest basale dingen: onderdak, voedsel en gezondheidszorg De 18-jarige Dominique raakte door een samenloop van omstandigheden alles kwijt. In een paar maanden veranderde haar leven zo, dat ze op straat moest zien te overleven. En ze is zeker niet de enige. Het aantal jongere daklozen in Rotterdam is dramatisch gestegen. Tussen 2015 en 2017 deden een kleine 40 procent méér jongeren een beroep op de gemeente, zo blijkt uit cijfers die de Rotterdamse. Daaruit blijkt dat de afgelopen drie winters, toen de gemeente aaneengesloten winteropvang bood voor daklozen in Amsterdam, er per nacht ongeveer 50 tot 75 daklozen buiten sliepen Daarbij bestaat 90 procent van die woningen uit gezinswoningen die voor daklozen onbetaalbaar zijn. Het aantal daklozen in Amsterdam staat op circa 10.000; de gemiddelde inschrijfduur voor een sociale woning is 12 jaar. De stad heeft ook andere toelatingscriteria voor haar daklozenopvang dan veel andere gemeenten