Home

Definitie bijgebouw

Bijgebouw - 5 definities - Encycl

 1. Een bijgebouw is een gebouw dat volledig los staat van het bedrijfsonroerend goed. Meestal is dat een loods, schuur, los kantoor of garagebox. Gebouwen die met een gevel of ander muurwerk met het bedrijfsobject zijn verbonden wordt beoordeeld als aanbouw
 2. Een bijgebouw is een gebouw dat volledig los staat van het bedrijfsonroerend goed. Meestal is dat een loods, schuur, los kantoor of garagebox. Gebouwen die met een gevel of ander muurwerk met het bedr [..
 3. Bijgebouw: tuinhuis, schuur, garage of buitenkeuken. Een tuinhuis, schuurtje, carport, garage, overkapping, buitenkeuken: allemaal bijgebouwen die u vergunningsvrij mag neerzetten in het achtererfgebied. Van belang voor een bijgebouw is: de plek op het perceel; het oppervlak; de hoogt

Betekenis Bijgebouw - betekenis-definitie

Als bijgebouw (op een perceel met de bestemming 'wonen') wordt beschouwd een bouwwerk dat door indeling en inrichting uitsluitend is bestemd om te worden gebruikt als huishoudelijke (en dus niet: beroepsmatige!) berg- en werkruimte, garage of tuinhuisje De definitie voor een gebouw wordt omschreven in de Woningwet. Een gebouw is elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. Huizen en schuurtjes zijn dus zowel bouwwerken als gebouwen, omdat zij overdekt zijn met een dak en met wanden omsloten zijn Voor een bijgebouw dat een vast onderdeel uitmaakt van de woning, geldt een meldingsplicht. Daarnaast heb je ook een vergunning nodig indien het bijgebouw een uitbreiding is van je woning. Een woonveranda is daar een voorbeeld van. Een carport, garage of ander vaststaand bijgebouw zijn dat niet

bijgebouw - Wat mag ik bouwen » Wat mag ik bouwe

Een garage die tegen een woning is gebouwd kan dus wel degelijk een bijgebouw zijn. Indien er echter een verbindingsdeur wordt aangebracht vanuit de woning naar de garage zal sprake zijn van een aanbouw. Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet in directe verbinding staat met uw huis, maar via een aparte toegangsdeur kan worden bereikt Onze wetgever ziet een bijbehorend bouwwerk als een 'uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak' (artikel 1 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht)

Bijgebouw (Gbg2) Werking van de Vlaamse overhei

 1. is een bijgebouw zodra de carport 2 of meer gesloten wanden en een dak heeft. Een carport mag je daardoor in de meeste gevallen bouwen zonder een omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning is een vergunning die nodig is wanneer er een bouwwerk gebouwd wordt die voor mogelijke hinder kan zorgen voor mens en milieu
 2. Dit blijkt uit de definitie in het Besluit omgevingsrecht (Bor): Voor het gebruiken een bestaand bouwwerk (aan-, uitbouw of bijgebouw) bij een woning voor mantelzorg heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Dit staat in onderdeel 22 van artikel 2, bijlage II Besluit omgevingsrecht
 3. Neem kennis van de definitie van 'bijgebouw'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'bijgebouw' in het grote Nederlands corpus
 4. Uitbreiding / aangebouwd bijgebouw (garage, carport, aangebouwde veranda...) Het uitbreiden van een woning is vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen
 5. Antwoord: Het begrip oorspronkelijk hoofdgebouw is nodig voor het bepalen van de hoeveelheid die er vergunningvrij mag worden gebouwd. Het oorspronkelijk hoofdgebouw is bepalend voor de oppervlakte van het bebouwingsgebied, waarmee wordt berekend hoeveel er mag worden bijgebouwd. Ook is het begrip van belang voor de afstand waarbinnen een.

Vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, serre, poolhouse, garage...) Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig. Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden Definities die `bijbouw` bevatten: Astrueren = Let op: Spelling van 1858 bijbouw en, bijvoegen; ook bekrachtigen, bevestigen, aanleggen. Bijgebouw = 1) Annexe 2) Appendance 3) Barak 4) bijbouw 5) Dependance 6) Paviljoen 7) Schuurtje. Aanbouwen = 1) Aan een huis vast bouwen 2) Aanmaken 3) Aanmaken en bebouwen 4) Bebouwen 5) bijbouw en 6) Cultiveren. Definitie is AFDAK. Valt niet onder bijgebouw. Iets wat géén dak heeft en géén muren of gesloten wanden, is géén afdak noch een bijgebouw, maar wel een OMHEINING. Wat een wet interessant maakt Een schuur is aan te merken als een bijbehorend bouwwerk bij een woning, en komt daardoor in beginsel in aanmerking voor vergunningvrij bouwen. Het is daarbij wel noodzakelijk dat de schuur in het achtererfgebied staat. Over wat het begrip achtererfgebied inhoudt hebben wij al eerder geschreven in deze blog

definitie bijgebouw Bestemmingsplanwijzige

201600324/1/A1 en 201600324/2/A1. Datum uitspraak: 4 maart 2016. AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het hoger beroep van aan bijgebouwen. Bij de vaststelling van dit beleid is tevens de begripsbepaling van woning gewijzigd in hoofdgebouw en is een nieuwe definitie van bijgebouw opgesteld. In deze definitie is niets opgenomen over het gebruik van een bijgebouw. Dit betekent dat in principe in een bijgebouw een slaapkamer kan worden gerealiseerd De definitie van het begrip 'inrichting' sluit weliswaar aan bij die in de Wet milieubeheer, maar heeft een andere inhoud en is dus nieuw. Allereerst is in bijlage I, onderdeel C van het Bor een selectie gemaakt uit de inrichtingen die onder het zeer brede begrip 'inrichting' van artikel 1.1, eerste lid, van de Wm vallen Definitie van bijgebouw in het Online Woordenboek. Betekenis van bijgebouw vertalen bijgebouw vertaling. Uitspraak van bijgebouw. Vertalingen van bijgebouw synoniemen. Informatie betreffende bijgebouw in het gratis Engels woordenboek en encyclopedie. dependance OpenThesaurus. Distributed under GNU General Public License. zelfstandig naamwoord onzijdig meervoud -en gebouw dat bij een. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Uitgebreide aanvraag

Verschil tussen aanbouw en bijgebouw - Vergunningsvrij

bijgebouw (deel van een gebouw) - Gebouwen bij een hoofdgebouw, met een zelfstandige functie en vaak met een aparte ingang; aangebouwd dan wel vrijstaand en deel uitmakend van de architectonische opzet van het hoofdgebouw. Gebruik 'bijgebouwen (vrijstaand)' als algemene term voor bouwconstructies die geen onderdeel zijn van de architectonische opzet van het hoofdgebouw, en bovendien kleiner. definitie bijgebouw. Indien bijgebouw nabij woning ook voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, is bedrijfsgebouw niet meer in functionele zin ondergeschikt aan woning. Geplaatst op 5 september 2012 door De Omgevingsjurist Een reactie plaatsen aangebouwd bijgebouw. een bijgebouw dat direct grenst aan een aan- of uitbouw en niet tevens aan het hoofdgebouw. Voor een aangebouwd bijgebouw geldt de definitie van een bijgebouw, met uitzondering van de eis van vrijstaandheid

Driestroomhuis Damaris Ermelo - Veluwse architecten

Aanbouw, uitbouw of bijgebouw ? Het is goed om eerst even duidelijk te vermelden wat nou eigenlijk wordt bedoeld met een aanbouw, uitbouw of een bijgebouw. Vaak worden deze begrippen met elkaar verward en verkeerd gebruikt. aanbouw-of-bijgebouw.jpg Het verschil tussen een aanbouw-, een uitbouw en een bijgebouw is dat met een aanbouw een afzonderlijke ruimt Re: Vrijstaand bijgebouw Naam: Mark van Leeuwen (datum: 01-06-2012 09:47) Volgens het bestemmingsplan gelden de volgende definitie: - Bijgebouw: een vrijstaand, afzonderlijk van het hoofdgebouw in bouwkundig opzicht te onderscheiden en in functioneel opzicht ondergeschikt gebou Kan ik mijn uitbouw of bijgebouw vergunningvrij bouwen? Voor grotere projecten, bijvoorbeeld een vrijstaande woning, Dit is de verzamelterm voor alle uitbreidingen zoals een uitbouw etc. Dit is gedaan om een definitie mee te kunnen geven en niet overal aparte uitgangspunten voor te hoeven hanteren Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk. Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of bij te bouwen. Bijvoorbeeld een bijkeuken, serre, schuur, garage, carport of mantelzorgwoning. Deze brochure geeft informatie over de regels voor het vergunningvrij bouwen

Een bestaande woonfunctie kan uit afzonderlijke gebouwen bestaan, die slechts via de buitenlucht met elkaar in verbinding staan, zoals bijvoorbeeld een bijgebouw waarin wordt geslapen. Het al dan niet droog kunnen bereiken van een verblijfsruimte die buiten de woning zelf ligt, bijvoorbeeld een ruimte achter in de tuin van een woning, wordt aan de markt overgelaten Bouwbesluit en regeling bijgebouwen en overkappingen. Voordat u een houten huis gaat bouwen, komt u voor de vraag; wat mag ik bouwen?, daarvoor gelden de volgende bepalingen; Voor tuinhuizen, garages, blokhutten en aanbouwen geldt een speciale regeling welke een praktisch uitleg geeft van hetgeen U als eigenaar mag bouwen en of U daarvoor een.

definitie bijgebouw Archives - Omgevingsjuris

indien de aan- en uitbouw tot gevolg heeft dat tegen een bestaand bijgebouw wordt aangebouwd, is dit toegestaan, mits het bestaande bijgebouw het bestaande bijgebouw na gereedkoming van het bouwplan voldoet en blijft voldoen aan de definitie van bijgebouw, met uitzondering van de eis van vrijstaandheid en mits het bijgebouw niet toegankelijk is vanuit het hoofdgebouw inclusief aan- en uitbouwen Onder bijgebouwen worden bij de opstalverzekering schuurtjes, volières, garages en dergelijke verstaan. Deze zijn bij de opstalverzekering standaard meeverzekerd. Sommige verzekeraars stellen echter wel beperkingen aan het maximaal aantal vierkante meters dat deze bijgebouwen mogen beslaan. Opstalverzekering bijgebouw - Verzekerde waard De definitie luidt als volgt: erf: al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, en, voor zover een bestemmingsplan of een beheersverordening van toepassing is, deze die inrichting niet verbieden Betekenis bijgebouw. Op deze pagina vind je 2 verschillende betekenissen of definities van het woord 'bijgebouw', geordend van meest populaire betekenis naar minst populaire. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen

Vrijstaande bakovens en bakhuizen | Inventaris Onroerend

Vraag 16 Veelgestelde vragen Helpdesk Bouwregelgeving en

 1. Info over bijgebouw bouwen. Resultaten van 8 zoekmachines! Pagina 1 van circa 1.800.000 resultaten voor bijgebouw bouwen - 0.029 sec
 2. bijgebouw bij) hun eigen woning of juist te gaan wonen in een bijgebouw bij de woning van de mantelzorgontvanger, ontlast mantelzorgers en voorkomt daarmee een groter beroep op professionele zorg en ondersteuning. In een aantal gevallen kan een mantelzorgwoning vergunningvrij worden gerealiseerd (zie vraag 6)
 3. In die regels word als definitie gehanteerd: Een bijgebouw staat op de grond en staat los. Mijn opbouw staat niet op de grond en staat niet los. Hij staat op de garage Verderop wordt in de text opeens ook gesproken over ' aangebouwde' bijgebouwen. (Dat kan dus niet volgens die definitie of anders is dat een op de grond los staande aanbouw :-)
 4. Definitie geurgevoelig object. Uit artikel 1 Wgv. (opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website) geeft de definitie van geurgevoelig object. Daaruit blijkt dat het moet gaan om: gebouw. bestemd voor bewoning of verblijf. geschikt voor bewoning of verblijf. permanent - of daarmee vergelijkbaar - gebruik

Wanneer is een gebouw nog een bijbehorend bouwwerk? • Jurabl

Hoofd- of bijgebouw; een berg(ruimte) verschil

De definitie bebouwingsgebied wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale oppervlakte waarop je vergunningvrij mag bouwen. Bereken hoeveel je maximaal vergunningvrij mag bouwen. Heb je je bebouwingsgebied De oppervlakte van alle bijgebouwen bij elkaar mag niet meer zijn dan de uitkomst van de rekensom die je uit deze tabel. De nieuwe definitie gaat dus uit van een denkbeeldige lijn (rode pijl) waarachter het achtererfgebied zich bevindt. Hieronder lichten we de definitie per onderdeel nader toe. Om te bepalen vanaf welk punt (achter welke lijn) het achtererfgebied begint, moet eerst worden bepaald wat onder het begrip hoofdgebouw wordt verstaan

De definitie voor een b&b luidt volgens deze handreiking als volgt: aan- en uitbouwen en bijgebouwen, tot ten hoogste 45 m² mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep; b. degene die de activiteiten in de woning uitvoert, dient tevens de bewoner van de wo De betekenis van bijgebouwen vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van bijgebouwen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Verschil definitie woning en hoofdgebouw in bestemmingsplan. De gemeente Monster heeft een uitwerkingsplan vastgesteld. Het uitwerkingsplangebied heeft betrekking op de bestemming 'Uit te werken woondoeleinden', en voorziet in 5 kleine uitgeefbare kavels met bijbehorende infrastructuur ten behoeve van 5 tot 8 onder zelfrealisatie te bouwen woningen definitie voor bijgebouw is aangepast. Gekozen is voor een éénduidige regeling voor bijgebouwen. Als begrip is daarom voor de volgende omschrijving gekozen. Een bijgebouw is een al dan niet aangebouwd gebouw of uitbouw, dat in bouwkundig en ruimtelijk opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde erf gelegen hoofdgebouw e

De toepassing van de kruimelregeling

Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op een bijgebouw voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist, voor zover dat bijgebouw niet tot bewoning bestemd is, maar wel tot een hoofdgebouw behoort dat op hetzelfde terrein is gelegen Je kunt ook zelf een definitie van Paviljoen toevoegen. 1: 12 0. Paviljoen. Een klein bijgebouw dat volledig losstaan van het hoofdgebouw, en meestal dient voor recreatieve doeleinden. Paviljoenen zijn vaak terug te vinden in parken en tuinen. Voor het tuinfeest werd het paviljoen prachtig ingericht Mantelzorg is tijdelijk. U heeft de schuur omgebouwd tot mantelzorgwoning, deze mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden of zo aangepast dat het niet meer bewoond kan worden. Sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn. Een bijgebouw zet je niet voor eventjes, het lijkt dan ook vaak een hele onderneming. Het is dan een hele geruststelling om dit in handen te geven van ervaren vaklui. Wij verzorgen voor jou het bouwen van A tot Z, van ontwerp over voorbereidende werken, aanleg van de nodige verharding, de effectieve bouwwerken, tot en met de inrichting

Bijgebouw vergunning nodig? Regels vrijstaande gebouwen in

Verzoek om voorlopige voorziening hangende bezwaar tegen met toepassing van art. 19, 3e lid, WRO verleende bouwvergunning voor een (woning met) bijgebouw bedoeld als fysiotherapie-praktijk. In het licht van de wetsgeschiedenis betekent het ontbreken van een (oppervlakte)beperking niet dat uitbreidingen of bijgebouwen ongeacht hun omvang voor toepassing van artikel 19, 3e lid, WRO in aanmerking. Wat is een bouwwerk? Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren, voor zover dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit het bouwen van een bouwwerk. Indien men zonder deze omgevingsvergunning toch een dergelijk bouwwerk bouwt, dan is he Beleidsregel 'aan huis gebonden beroepen'. 1. Inleiding. Deze beleidsregel dient te worden aangemerkt als aanvullend beleid op het gebied van 'aan huis gebonden beroepen' zoals dit is vastgelegd in de bestemmingsplannen. Tevens dient deze beleidsregel als vervanging van 'de beleidsnota tot uitoefening van kleinschalige beroeps- en. Wat is een aanbouw; geen definitie in bestemmingsplan. ABRS 20-2-2013, LJN BZ1663 In het bestemmingsplan is het mogelijk gemaakt een aanbouw te realiseren. Niet is echter bepaald wat een aanbouw is. De Afdeling verwijst naar haar eigen jurisprudentie daaromtrent: 5.2

Aanbouw, uitbouw of bijgebouw Vergunningaanvraag

Hier een probleem waar we mee worstelen en waar iemand ons hopelijk wat duidelijkheid kan bieden. We hebben een bestaande woning (OB) op een terrein van 10 are. Naast ons ligt een hoekperceel van 11are dat we gekocht hebben van de gemeente. Nu willen we deze beiden natuurlijk omvormen tot een.. Deze definitie komt in de plaats van de definities die in de verschillende bestemmingsplannen zelf zijn opgenomen. Hierdoor vindt er nu al in de hele gemeente een soort gelijkschakeling plaats. Dit is een voorbereiding op het moment dat er voor de hele gemeente één omgevingsplan komt, waarin vanzelfsprekend voor ieder begrip één definitie is opgenomen Tijdelijk, mobiel en zelfstandige mantelzorgwoning (Definitie 3 en 5) Een andere mogelijkheid om de vertrouwde locatie te blijven wonen is een mantelzorgwoning in de tuin. In de bovenstaande definities wordt duidelijk wat er onder een mantelzorgwoning wordt verstaan. Dit is een zelfstandige woning voor de kwetsbare doelgroep Met zijn klokkentoren op een heuveltop, smalle steegjes en oude loopbrug, is het de definitie van pittoresk. En deze villa aan de rand van de stad is de perfecte plek om alles in je op te nemen. Bestaande uit het hoofdgebouw en een klein bijgebouw, voelt alles hier licht en gastvrij

Hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Wij leggen hier graag uit hoe de WOZ-waarde tot stand komt. We gaan vooral in op de taxatie van woningen. Gemeenten gebruiken hiervoor een vergelijkingsmethode, ook wel bekend onder de naam modelmatige waardebepaling. Zowel verkoopcijfers als de kenmerken van een woning spelen daarbij een rol Vrijstaande bijgebouwen komen niet in aanmerking als kangoeroewoning, omdat dit kan leiden tot een volwaardige tweede woning. Een uitzondering kan worden gemaakt voor reeds bestaande (voormalig agrarische) bijgebouwen in het lint van Heerhugowaard, mits wordt voldaan aan de voorwaarden o.b.v. de strategie voor de linten van Heerhugowaard 2018 1 Wat hoort er bij de eigen woning? Soms is het niet meteen duidelijk wat bij uw eigen woning hoort. Bijvoorbeeld als u een deel van uw woning gebruikt voor uw onderneming. Of als bij uw woning een garage, schuur of land hoort. Dit heeft gevolgen voor het eigenwoningforfait en uw eigenwoningschuld definitie die deze objecten ondubbelzinnig en min of meer volledig omschrijft is niet eenvoudig. Niet op zijn minst omdat een definitie in deze visie niet alleen de termen landgoed en buitenplaats moet uitleggen, het moet de gemeente ook ondersteunen bij het selecteren van de terreinen en objecten waarop deze visie van toepassing is Maatwerk hoeft per definitie niet duur te zijn. Van ontwerp tot plaatsing, tegen een betaalbare prijs. We gebruiken de beste materialen die voldoen aan de verwachtingen van onze klant. Uw bijgebouw, In uw eigen stijl. ONZE WERKWIJZE (Klik hier om te zien hoe dit gebouw werd gerealiseerd

Hoe bepaal je of een hoofdgebouw en een bijbehorend

Daarbij is relevant of de veranda een gebouw, dan wel een bouwwerk geen gebouw zijnde is. In de planregels is de standaarddefinitie opgenomen van het begrip gebouw, die inhoudt dat een gebouw elk bouwwerk is, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt Daarom is nu gekozen voor de term bijbehorende bouwwerken waaronder zowel aanbouwen, uitbouwen, bijgebouwen als overkappingen vallen. De voorwaarden waaronder bijbehorende bouwwerken zonder omgevingsvergunning gebouwd mogen worden zijn opgenomen in artikel 2 en 3 van bijlage II bij het Bor. De definitie van het begrip bijbehorend bouwwerk is terug te vinden in artikel 1 lid 1 van dezelfde bijlag Vergunningvrij bouwen en verbouwen. Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor gewoon onderhoud of het plaatsen van een dakkapel aan de achterkant van uw woning

Kasteel De Marsch te Zutphen / Gelderland Nederland

Is een carport een bijgebouw? BouwadviesShop

stedelijke ontwikkeling immers de volgende definitie: ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen. Nu in onderhavig geval sprake is van het realiseren van één woning en een bijgebouw binne Een berging is een bergruimte of bijgebouw met een algemene bergfunctie op een apart perceel of met een eigen adres, vaak in een aaneengesloten rij met andere berghokken of bijgebouwen. Boerderij. Een woning inclusief bedrijfsdelen die deel uit maakt van een bedrijfsmatig geëxploiteerd agrarisch bedrijf, veelal gericht op landbouw of veeteelt

Je moet alle bijbehorende bouwwerken (alle aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen, alles met een dak) optellen, en die oppervlakte aangeven als aantal m2 aan bijbehorende bouwwerken op je perceel. Mits deze in het bebouwinggebied liggen. Als je een hoekhuis hebt, en in je aanbouw zit een verblijfsgebied (woonkamer, keuken, slaapkamer) dan telt. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Wij Beatrix, bij de gratie Gods. Vloeroppervlak. De vloeroppervlakte (VO) van een gebouw geeft, in bepaalde mate, de grootte van het gebouw weer. Vloeroppervlakte wordt in vierkante meter (m²) uitgedrukt. Berekeningen: Lengten in één richting ten minste in decimeters bepalen. Product van lengten in twee richtingen, ten minste in centimeters bepalen

Mantelzorg - Kenniscentrum InfoMi

Bijgebouwen en aanbouwen. Een bijgebouw is een gebouw wat volledig los staat van de woning. Een bijgebouw valt buiten de bouwtechnische inspectie als daar op het opdrachtformulier niet expliciet opdracht voor is gegeven. Garages, serres, luifels en uitbouwen van normale afmetingen di Dat bijgebouw (of het nou een overkapping of een dichte schuur wordt, moet achter de woning komen. Bij ons staat het bijgebouw (schuur + kantoor in ons geval) uiterst rechts achter het huis. Daar heb je dan in principe nog wel meer dan genoeg ruimte over voor een flinke overkapping (of alleen een frame voor bijvoorbeeld een schaduwdoek ofzo • het bijgebouw mag niet voor de voorgevellijn staan, dus alleen op het zij- of achtererf • het bijgebouw mag, afgezien van de eventuele kap De definitie van voor- en achterkant vind u in de algemene folder. In gebieden met hoge beeldregie toetst de stadsbouwmeester in relati Bij heggen en schuttingen op de erfgrens geldt: Wie een heg of schutting (erfafscheiding) op de erfgrens wil plaatsen, heeft toestemming van de buren nodig. De erfafscheiding op een erfgrens is gezamenlijk eigendom. Daarom moet je de kosten voor de heg of schutting en het onderhoud delen. Een erfafscheiding mag maximaal 2 meter hoog zijn

21 november 2007. Noot bij: ABRvS 21 november 2007, TBR, 2008, 52 (Definitie van het begrip bijgebouw bij buitenplanse vrijstelling 3.1.1 Definitie. Onder aan-huis-gebonden beroepen wordt verstaan: de uitoefening van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen kan worden uitgeoefend, waaronder in ieder geval niet wordt.

Definitie mantelzorg. MantelzorgNL volgt de definitie van het Sociaal Cultureel Planbureau. Het SCP definieert mantelzorg als volgt: 'Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen Deze bouwwerken tellen derhalve mee bij de vraag of met de aangevraagde bouwwerken, zoals vermeld onder nr. 4 (de berging) en nr. 5 (de loods) van de situatietekening, kan worden voldaan aan het maximum van 100 m2 aan bijgebouwen op een perceel waarvoor toepassing kan worden gegeven aan de bevoegdheid als bedoeld in artikel 9.4.4 om van het bestemmingsplan af te wijken Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfd Uw veranda aanbouwen, het invoegen van een aanbouw, bijgebouw, tuinkamer of achterbouw, Kamo doet het allemaal. U kan op onze site vrijblijvend een offerte aanvragen voor deze aanbouw Deux cottages gelegen in een bijgebouw complementeren ons aanbod iets organiseren. U kunt genieten van het zwembad en park. Het is echt hier dat u de definitie van de woorden kent: rust, stilte, rust en vriendelijkheid. Oorspronkelijke beschrijving

Dan is een vergunning of melding dus niet verplicht. Daarvoor moet je carport wel minstens aan de algemene regels op Vlaams niveau voldoen: De maximum oppervlakte is 40 m² (opgelet: ook bestaande losstaande bijgebouwen worden daarbij gerekend). De totale hoogte is maximum 3,5 m (gemeten op het hoogste punt) bijgebouw bijgebouw bij huis bijgebouw bij winkel of magazijn bijgebouwen bijgebracht bijgedachte bijgedachte, bijbedoeling bijgedragen bijgehouden bijgaand Definitie in het woordenboek Nederlands. bijgaand. Definities. in dezelfde verzending opgenomen Voorbeelden. Verbuig Definitie onroerendgoedbelasting - januari 2016. De onroerendgoedbelasting hoort thuis in de categorie van lokale belastingen. De belasting is van toepassing op woningen, met inbegrip van tweede huizen en onbewoonde huizen, evenals hun bijgebouwen. Deze belasting moet worden voldaan door eenieder, zowel huurders als eigenaren

Flexibel bestemmen; niet zonder risico! Veel gemeenten hebben de laatste tijd de voorkeur gegeven aan flexibiliteit in bestemmingsplannen. Aanleiding hiervoor was onder andere de crisis: projecten stagneerden, werden gewijzigd of gingen niet door. Flexibel bestemmen kan onder andere door globale of ruime bestemmingen op te leggen in het. vergunningsplichtige bijgebouwen toe te staan. KAVELS 4,5 EN 6 - In de zijtuinstrook verplicht op te richten bijgebouw op 5m achter de voorgevelbouwlijn en met een maximum diepte van 7,50m. De garages zijn enkel toegangkelijk langs de ventweg aan de achterzijde van de woning. - In de achtertuin zijn enkel losstaande bijgebouwe Het feit dat het uitvoeren van deze functies in een bijgebouw vergunningsplichtig zijn, wil echter niet zeggen dat ze per definitie verboden zijn. Het kan natuurlijk wel zijn dat, door specifieke voorschriften inzake afmetingen, bijvoorbeeld in verkavelingsvergunningen, je botst op het feit dat je geen vergunning kunt krijgen

Wat een 'historische buitenplaats' precies is, daarover verschillen de meningen. Wij hanteren hier de volgende definitie: Een historische buitenplaats is een monumentaal huis dat met een of meer bijgebouwen een harmonieus geheel vormt met een omliggende tuin of park Bewoonbare oppervlakte heeft geen vaste definitie voor zover ik weet. Een bijgebouw is geen bewoonbare oppervlakte, dit zijn garages, stallingen, tuinhuizen en dergelijke. je hebt ook uitbouw keuken of veranda, deze staan in rechtstreekse verbinding met hoofdgebouw Maar als bijgebouw om te koken ken ik het niet. Dan is het een kotje. Toegevoegd door Kastanjeoog op 31 Dec 2013 11:20 Voeg een reactie toe. Ingelogde gebruikers kunnen reacties aan deze definitie toevoegen. Log in. Registreer als nieuwe gebruiker om het Vlaamse Woordenboek op zijn best te kunnen gebruiken

Als je al andere bijgebouwen hebt staan is het belangrijk dat je hun afmetingen ook kent. In totaal mag er een maximum van veertig vierkante meter worden gebruikt voor bijgebouwen. Reken daarbij carports, tuinhuisjes, poolhouses, Je pergola mag tot de nok maar 3,5 meter hoog meten. De plaatsing van je pergola is ook belangrijk Definitie (decreet 25/04/2014 - BVR 27/11/2015) bijgebouwen, met inbegrip van carports, in de zijtuin tot op 3 meter van de perceelsgrenzen of in de achtertuin tot op 1 meter van de perceelsgrenzen. De vrijstaande bijgebouwen kunnen in de achtertuin ook op of tegen d Doel: Deze nota tracht tot een gemeentelijk beleidskader te komen voor beroepen en bedrijven aan huis. De nota probeert daarbij inzicht te verschaffen in de bestaande problematiek die speelt bij de rekbaarheid van de bestemming woondoeleinden met daaraan gekoppeld de vraag of (en zo ja, in hoeverre) een aan huis verbonden beroep, een aan huis verbonden bedrijf en. Aangifteformulier 43B: ingebruikname of eerste verhuring (PDF, 1.17 MB Robinia palen zijn heel duurzaam maar per definitie niet recht. Een afwijking in rechtheid is toegelaten. Deze palen hebben diameter 6 tot 8 cm, beschikbaar in lengte 160 tot 250 cm. Fijnbezaagde of bezaagde planken worden vooral gebruikt ter bekleding van gevels van tuinhuizen, bijgebouwen en zelfs dierenverblijven

Kasteel Slangenburg te Doetinchem / Gelderland NederlandHoutskeletbouw, passief en laagenergie woningen