Home

Verhoudingsformule zouten oefenen

Enkele oefenopgaven over het maken van verhoudingsformules en namen van zouten. De antwoorden kun je hieronder vinden. Zet de onderstaande namen om in een verhoudingsformules: A Natriumsulfaat. B Ammoniumcarbonaat. C Aluminiumwaterstofcarbonaat. D Lood (IV)chloride. E Koper (I)sulfide. F Kaliumnitraat Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan: A NaCl B CaCl2 C MgF2 D CsI OPDRACHT 17 LEVEL 1 Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan: A Na2O B Ca3N2 C AlBr3 D Li3P OPDRACHT 18 LEVEL 2 Geef de formules van de ionen waar de volgende zouten uit bestaan: A Na2CO Oefenopgaven ZOUTEN vwo UITWERKINGEN OPGAVE 1 01 ZnS en ZnO 02 + 6 Totale lading 0: NH 4 + + 2 SO 4 2- OH-= 9-. Voor 3 ijzerionen: 9+ , dus elk ijzerion is 3+. 03 Rooster met ionen Zn 2+ en daartussen vrije elektronen. 04 Metaalbinding. OPGAVE 2 05 De verontreiniging moet je laten neerslaan. Je kunt niet Cl-laten neerslaan zonder dat SO4 2 We hebben dus 2 Fe-ionen en 3 O-ionen nodig om een neutraal zout te maken. De molecuulformule wordt dan Fe 2 O 3. Oefenen: Wat is de formule van de volgende zouten? Magnesiumoxide; Ammoniumchloride; Natriumfosfaat; Wat is de naam van de volgende zouten? Na 2 SO 4; PbCl 4; K 2 CO 3; Antwoorden. MgO; AlCl3; Na3PO4; Natriumsulfaat; Lood(IV)chloride; Kaliumcarbonaa verhoudingsformule geeft aan welke ionen, in welke kleinst mogelijke verhouding aanwezig zijn in een zout. Bij de naamgeving van zouten zijn de volgende zaken van belang: 1. Positieve ionen bestaat altijd uit één metaalatoom. Een uitzondering is het ammoniumion (NH 4 +). Het is gebruikelijk het positieve ion vooraan in de verhoudingsformule te zetten. 2

Geef de verhoudingsformule van: 7. natriumfosfaat. 8. zinksulfide 9. ijzer(II)nitraat Behalve de genoemde zouten kunnen ook andere aanwezige zouten boosdoener zijn (zie de derde alinea). 10. Leg uit welke van de bovengenoemde zouten (natriumfosfaat; zinksulfide en ijzer(II) nitraat) tot de boosdoeners gerekend kan/kunnen worden Stap 6: Stel de verhoudingsformule op van het neerslag In het neerslag is per Pb2+-ion (1 x 2+) één SO 4 2--ion (1 x 2-) nodig om het zout ladingneutraal te maken. ==> Verhoudingsformule: klad: (Pb2+)(SO 4 2-) ==> netjes: PbSO 4 Stap 7: Stel de vergelijking op van de neerslagreactie Neerslagreactie voor lood(II)sulfaat: Pb2+(aq) + SO 4 2-(aq) → PbSO 4 (s) Eventuele. 7 Zouten en water. Leerdoelen. Je leert: hoe je de verhoudingsformule van een zout moet opschrijven, wat samengestelde ionen en wat overgangsmetalen zijn, hoe je oplosvergelijkingen moet opstellen, hoe je bepaalt of er een neerslagreactie plaatsvindt, op welke manieren neerslagreacties toegepast worden, wat kristalwater is Een ionbinding houdt de ionen bijeen, maar een zout splitst in ionen als het oplost. De ionen bewegen zich vrij door het oplosmiddel, waardoor een zoutoplossing een goede stroomgeleider is. Bij het mengen van twee verschillende zoutoplossingen kunnen positieve en negatieve ionen bij elkaar komen die samen een slecht oplosbaar zout vormen; er ontstaat een neerslag

Verhoudingsformules - ScheikundeFrit

Zouten#en#water# ionformule Verhoudingsformule Na+, SO 4 2-Na 2 SO 4 Cu2+, CO 3 2-CuCO 3 Al3+, S2-Al 2 S 3 Mg2+, ClO 3-Mg(ClO 3) 2 Li+, OH-LiOH Na+, HCO 3-NaHCO 3 NH 4 +, NO 2-NH 4 NO 2 Ag+, C 2 O 4 2-Ag 2 C 2 O 4 Fe3+, SO 3 2-Fe 2 (SO 3) 3 LRB vrijdag 2 maart 2012 17:26:18 Midden-Europese standaardtij - Als je teveel van een oplosbaar zout probeert op te lossen - lukt dat niet en blijft een deel van de vaste stof over 11 KAl(SO 4)2 12 K+ (l) + Al 3+ (l) + 2 SO 42- (l) → KAl(SO 4)2 (s) 13 KAl(SO 4)2 (s) → K + (aq) + Al 3+ (aq) + 2 SO 42- (aq) 14 - Anne moet eerst een hoeveelheid aluin oplossen in wate Uitleg over het opstellen van verhoudingsformules van zouten. De zouten bestaan uit enkelvoudige ionen. Geschikt voor havo en vwo scheikund Een zout opgebouwd uit Na +en O2-ionen: De lading van Na +is 2 keer zo klein (tegengesteld) als de lading van O2-. Het aantal Na +ionen moet dan 2 keer zo groot zijn als het aantal O2-ionen. Verhoudingsformule: Na 2O (spreek uit: en-a-twee-o) Naam: Natriumoxide formules van ionenverbindingen Een zout opgebouwd uit en Pt4+en S2-ionen

Bijvoorbeeld de verhoudingsformule van het zout calciumcarbonaat bestaat uit Ca²⁺ en CO₃²⁻. Dus de verhoudingsformule wordt dan CaCO₃. - hoe je met behulp van binas tabel 45 achterhaalt welke ionen samen een goed oplosbaar zout vormen en welke nie Een zout bevat Na+-ionen en Br−-ionen. Om evenveel pluslading als minlading te krijgen moet de verhouding tussen de ionen 1:1 zijn. De verhoudingsformule wordt dus NaBr. Een zout bevat Ca2+-ionen en Cl−-ionen. Om evenveel pluslading als minlading te krijgen moet de verhouding tussen de ionen 1:2 zijn. De verhoudingsformule wordt dus CaCl2 6. Geef de naam en de verhoudingsformule van een zout dat in kunstmest kan zorgen voor zowel 'calcium' als 'stikstof'. Volgens een bron op internet is aluin een zogenaamd dubbelzout: het is opgebouwd uit drie soorten ionen: kaliumionen, aluminiumionen en sulfaationen. 7. Geef de (eenvoudigste) verhoudingsformule van aluin

Hoe kun je de naam en molecuulformule van een zout weten

  1. oefeningen met het opstellen van verhoudingsformules (samengestelde ionen) havo vwo scheikund
  2. NASK Actief / Natuur- en Scheikunde Actief - 5 verhoudingsformules zouten - Doornrose woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen
  3. Namen geven aan zouten Noem eerst het positieve ion Noem dan het negatieve ion Formules maken van zouten Zorg dat de + en - kloppen Zet een index in de formule om. Onbekend zout (1) • Maak een oplossing van het 1e onbekende zout. MgCl • Maak een oplossing van het zout Na 2CO 3 • Geef de oplosvergelijking

Bekende praktijkvoorbeelden van zouten zijn keukenzout, roest en gips. Verhoudingsformule en naamgeving Een zout is elektrisch neutraal. Dat betekent dat de verhouding tussen de aantallen positieve ionen en de aantallen negatieve ionen zodanig moet zijn dat de netto-lading van het zout gelijk is aan 0 hoofdstuk zouten. zouten stoffen die uit positieve en negatieve ionen zijn opgebouwd. de grootte van de Proef/oefen tentamen 23 april 2016, vragen en antwoorden - Model Molekulen zijn hierin niet aan te wijzen. De verhoudingsformule geeft de verhouding tussen de aantallen positieve en negatieve ionen aan. Met behulp van de.

Author: H.J. Woudt Created Date: 12/3/2011 1:19:46 P 6 Werkblad 2 Verhoudingsformules en oplosvergelijkingen (4 mhv) Voer de opdrachten uit en beantwoord de opgaven. Lees de handleiding. Open de simulatie Zouten en oplosbaarheid, tabblad Ontwerp een zout. Oefen met de simulatie tot je het volgende beheerst: stilzetten, beeld voor beeld afspelen, wissen en starten, kranen bedienen, aantallen ionen en volume aflezen Oefeningen met het opstellen van verhoudingsformules met samengestelde ionen Scheikunde havo en vwo havo (4 & 5) en vwo (4, 5 & 6) Uitlegvideo 1304 6.3 Geef een cijfe De verhoudingsformule wordt dus CaCl 2. Een zout bevat Ba 2+ -ionen en NO 3 -ionen. Om evenveel pluslading als minlading te krijgen moet de verhouding tussen de ionen 1:2 zijn. De verhoudingsformule wordt dus Ba(NO 3) 2. Let op de haakjes die om het nitraation staan. Een zout bevat Al 3+ -ionen en SO 4 2 -ionen Berichten: 17. Re: Oefening molecuulformule afleiden. Heb opnieuw de berekenig gemaakt, maar ik kom weer niet juist uit: eerst aantal mol van CO2, H20 en N2 berekenen: n H20 = 0.0115/ 18.016 = 0.000638. n N2 = 0.00151/ 28.02 = 0.0000539. n CO2 = 0.0470/ 44.01 = 0.00107. Dan omzetten naar het aantal mol per element

2p11 Ammoniumnitraat is een zout, want ammonium is NH 4 + en nitraat is NO 3 −. Omdat ammonium 1+ is en nitraat 1−, is de verhoudingsformule 1 : 1. Ammoniumnitraat is dus: NH 4 +NO 3 − en mag ook als NH 4 NO 3 worden geschreven. 1p12 A is het juiste antwoord. Ca(H 2 PO 4) 2 is de verhoudingsformule van superfosfaat. Het calciumion is. Onderwerp: Omschrijving : atoombouw: opbouw atoom, kern, elektronen, elektronenschil, massagetal, ionen, (niet-)metalen, zout: atoomtheorie: dalton, opbouw atomen.

Er bestaat een zout met de verhoudingsformule TlFeFe(CN) 6. In dit zout komen cyanide (CN‒)ionen voor. De twee ijzerionen die in de formule zijn gegeven verschillen van lading. 2 Leid af welke lading het Thallium-ion in dit zout heeft. TlxFe2+Fe3+(CN‒) 6 x = 6 - 2 - 3 = 1+ Opgave 12 1 Ga na of de volgende zouten goed, matig of slecht. Oefentoets T2 4 VWO. Mineralen. Hiernaast staat een afbeelding van een Mexicaanse postzegel. om deze twee zouten uit de verhoudingsformule te halen moet je de formulex2 doen om dat in de verhoudingsformule maar 1 Cl zit en in PbCl 2 zitten 2 chloor dus Pb 10 Cl 2 (PO 4) 6 Oefentoets zouten VWO. Voorbeeldtoets zouten en neerslagreacties (vwo) Marslandschap mogelijk gevolg van grootschalig vrijkomen van kristalwater Tal van foto's van Mars tonen landschapsvormen zoals dalen en ravijnen die sterke gelijkenis vertonen met verschillende reliëfvormen op aarde. Dergelijke reliëfvormen kennen we op aarde als gevolg.

Oplossen en neerslaan van zouten 4hv - StudeerSne

Oplosvergelijking Voorbeeldin Zouten. Oplosvergelijking Voorbeeld. Aan de hand van de verhoudingsformule van een zout kun je afleiden wat de reactievergelijking is voor het oplossen van dit zout. Bekijk aan de hand een voorbeeld hoe je hiermee te werk gaat. scheikunde Oplosvergelijking kaliumfosfaat wet van behoud van lading en mas De verhoudingsformule voor koper(II)nitraat wordt daarmee Cu(NO3)2 Je kunt de zoutformule opstellen bij de rationele naam van een zout met samengestelde ionen . 1 - Noteer de naam van het zout . 2 - Verander de naam van de ionen in symbolen. 3 - Schrijf de ladingen eronder

07 H7 Zouten en water - Lesmateriaal - Wikiwij

Sk-09 Zouten - Lesmateriaal - Wikiwij

Ionen 2 Het opstellen van verhoudingsformules van zouten

4. verhoudingsformule : 5. vereenvoudigen : Vraag 4. noteer het oplossen van de volgende zouten: A. calciumwaterstofcarbonaat B. ijzer(III)fosfaat C. kwiknitraat D. tincarbonaat Vraag 5. Schrijf de formules van de volgende zouten met de ionlading. Schrijf ook de namen van de zouten erachter. A. K 2 SO 4 B. AL 2 (CO 3) 3 C. Pb(HCO 3) 2 D. (NH 4. Zouten. 5. 2.6.4. Moleculaire stoffen in bloed. 6. 3. Stof uit reguliere lesboeken. 6. 3.1 Om de chemie beter te kunnen begrijpen, is het nuttig dat zij dit oefenen. Het is niet de bedoeling om van les tot les aan te geven wat de te verklaren of te voorspellen. Hier is te zien hoe uit een model een verhoudingsformule volgt of andersom. In de uitleg 'Zouten' hebben we aan de hand van het voorbeeld 'ijzer(III)sulfaat' besproken hoe romeinse cijfers gebrukt worden bij de naamgeving van een zout. Daarnaast kon je met behulp van de lading van bromide (te vinden in de begrippenlijst) en de tip dat zouten in zijn geheel neutraal moeten zijn, afleiden dat kwik een lading van 2+ moest hebben

VWO 4 Samenvatting Chemie Overal Scheikunde: Hoofdstuk 4; Zouten en zoutoplossingen Judith Vuijst CSVVG Vincent van Gogh Scheikunde samenvatting Hs 4: Zouten en zoutoplossingen 4.2 Zouten De vorming van een zout Tijdens reactie van een metaal met een niet-metaal ontstaat een zout. Metaalatomen staan daarbij één of meer elektronen af aan de niet-metaalatomen 9.3 Zout in oplossing 9.4 Zure en basische oplossingen 10. Redox 10.1 Oxidatietrap 10.2 Halfreacties 10.3 Redoxvergelijkingen . Voorkennis chemie voor Farmaceutische Wetenschappen en Biomedische Wetenschappen Voor Geef de verhoudingsformule van waterstofperoxide. Geef de verhoudingsformule van waterstofperoxide (molecuulformule H 2 O 2) en van glucose (molecuulformule C 6 H 12 O 6). Stel de juiste verhoudingsformule op voor de ionverbindingen opgebouwd uit de volgende ionen: 1) 2) & 3) 3.2 Samenstelling van de stof herkennen op basis van chemische formule [ Maar door de opbouw van de e-klas biedt de mogelijkheid om als docent meer begeleidend bezig te zijn. De e-klas chemische bindingen & zouten is een module voor vwo 4. Aan bod komen alle voor. rja/ZB-VWO/171211/15 ©2008-2017 R.C.M. Jakobs, Arnhem Pagina 2 van 16 ZUREN EN BASEN 1. Vooraf - Als hier wordt gesproken over een oplossing, zonder nadere aanduiding, dan wordt ee

Stel de juiste verhoudingsformule op voor de ionverbindingen opgebouwd uit de volgende ionen: 1) 2) & 3) 3.2 Classificeren van stoffen op basis van chemische formule [ ] Geef een voorbeeld van een Kation Anion Molecuul Binaire verbinding Formule-eenheid Homogeen mengsel Zou Hoofdstuk 2 Anorganische samengestelde stoffen 19. 5 We beperken ons tot stoffen met slechts twee elementen (binaire verbindingen). Metaalionen zijn altijd positief geladen. het niet-metaalatoom negatief geladen. Voorbeeld 1: formule van de verbinding tussen natrium en chloor De lading van het natrium: 1+, van het chloride-ion: 1- SCHEIKUNDE 5e klas pww herfst. Ionbinding= positieve en negatieve ionen die elkaar aantrakken vormen een hele sterke binding. Daardoor zijn ze bijna altijd vast bij kamertemperatuur. Verhoudingsformule= deze geeft aan welke ionen, in welke kleinst mogelijke verhouding aanwezig zijn in een zout je tijdens de cursus ook oefenen met opgave 223. Met deze kennis kon je de twee melkzuurmoleculen veresteren en de vraag volledig beantwoorden. 4 2 III Wat was/waren de extra denkstap(pen)? De extra denkstap die je hier kon zetten, was het bedenken dat bij verdampen de bindingen tussen de moleculen wordt verbroken

Oplosvergelijking zouten oefenen - gearresteerdongeveer . Aristotle: a book on Science - daltonmavo ; Enorm assortiment · Betalen met iDeal · Altijd lage prijze ; Wonen & Keuken bij Amazon - Gratis levering vanaf 20 eur ; Schoolsamenvatting.nl-chemie Overal Hoofdstuk 4 Zouten en. Goedemorgen Fijne Vrijdag bijna weekend. Toneelstuk Harry Potter Kaliumbromide. Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar ). Kaliumbromide (KBr) is een zout dat is opgebouwd uit kalium - en bromide -ionen. De stof komt voor als een wit kristallijn poeder, dat goed oplosbaar is in water 8 Ga na of de volgende zouten oplossen in water. Als ze oplossen geef dan de oplosvergelijking. a. Zinkbromide b. koperhydroxide c. aluminiumsulfaat. Opgave 7. Tantaaloxide heeft de verhoudingsformule Ta2O5 en is opgebouwd uit twee tantaal-ionen (Ta x+) en vijf oxide-ionen . 9 Leg uit wat de lading van het tantaalion in Ta2O5 is verhoudingsformule van de volgende zouten a magnesiumchloride b aluminiumhydroxide c ammoniumsulfiet 2 geef de naam van de volgende zouten a baco 3 b k 2 s c fe 2 so 4 3 3 een koper ii chlorideoplossing wordt bij natronloog gegoten a geef de oplosvergelijking van koper ii chloride, je kunt hier materiaal downloaden waarmee je kunt oefenen voor ee

Onderwerp: Zouten Vraagbaak v

Verhoudingsformule. De verhoudingsformule van een chemische verbinding geeft de samenstelling van de verbinding. In de verhoudingsformule staan de chemische symbolen naast elkaar. Rechtsonder elk symbool staat een geheel getal (index). Deze indices geven de eenvoudigste verhouding van de aantallen atomen of ionen in de verbinding Scheikunde H4 samenvatting 4.2 Zouten Het atoommodel van Bohr en de octetregel kun je gebruiken om de vorming van zouten te verklaren. Tijdens een reactie van een metaal met een niet-metaal ontstaat een zout. De metaalatomen staan daarbij één of meer elektronen af aan de niet-metaalatomen. De positieve en negatieve ionen die hierbij ontstaan worden gerangschikt in een ionrooster ← ze. De waterstofbrug Onder moleculen bevinden zich enkele krachten die zich manifesteren in alledaagse verschijnselen. Een van deze krachten zorgt ervoor dat ethanol (drinkbare alcohol) oplosbaar is, water een vloeistof is op kamertemperatuur en wij vitamine C kunnen uitscheiden via urine indien er een overschot aanwezig is in ons lichaam Verhoudingsformule Netwerkformule 3.3 Classificeren van stoffen op basis van chemische formule Inhoud: Aan de hand van een chemische formule een stof herkennen als zout, zuur, base, hydroxide, oxide, edelgas, metaal of niet-metaal. Voorbeeldopgaven verhoudingsformule hydroxy-apatiet: Ca 5 (PO 4) 3 OH De lading van 3 PO 4 3− ionen en één OH− ion is samen 10−. Er moeten dus 5 Ca 2+ ionen bij (5 ∙ 2+ = 10+) om een neutraal zout te krijgen. 4p 3

BINAS EXAMENS OEFENEN. APLYM COM. BINAS NASK1 2 2E ED VMBO KGT NOORDHOFF UITGEVERS. 'H1 5 verhoudingsformule met enkelvoudige ionen dl2 2 / 6. June 12th, 2018 - NaSk 2 Scheikunde Verhoudingsformule met enkelvoudige ionen Zout formules Formules ionaire stoffen Met dan 9789006078718 inkijkexemplaar by ThiemeMeulenhoff - issuu. - zelfstandig voorbereiden op het examen - examen voorbereiden op basis van persoonlijk studieadvies - stapsgewijs toewerken naar het. Vraag over scheikunde. Geplaatst door de TopicStarter : 22-02-09 18:57. Momenteel ben ik bezig met het leren voor m'n herkansing van het schoolexamen scheikunde (ik zit in 6VWO), dit gaat over redox- en zuur-basereacties. Nu stuit ik echter op een probleem en ik kan het niet in mijn boek of op internet vinden Koper(II)sulfaat is het koperzout van zwavelzuur.De zuivere watervrije stof komt voor als een wit kristallijn poeder.Koper(II)sulfaat vormt echter gemakkelijk blauwe kristallen van het pentahydraat: CuSO 4 · 5 H 2 O. . Watervrij koper(II)sulfaat komt in de natuur voor onder de vorm van het mineraal hydrocyaniet.Het pentahydraat komt voor als het mineraal chalcanthie

Oefeningen met het opstellen van verhoudingsformules met

Natriumjodide (25) Vak: Farmaceutische Chemie 1. Naam: Charlotte E eckhout. Kimberly D'Haese. Binomium: 25. Opleiding: 2 e bachelor f armaceutische w etenschappen. Opleidingsonder deel: Farmaceu tische chemie I pra cticum. Dat a uitvoering: 10/03/2017 en 13/03/ 2017 verhoudingsformule van de volgende zouten a magnesiumchloride b aluminiumhydroxide c ammoniumsulfiet 2 geef de naam van de volgende zouten a baco 3 b k 2 s c fe 2 so 4 3 3 een koper ii kunt oefenen voor een toets je kunt hier ook de uitwerking vinden zodat je de toets zelf kunt nakijken advie Zouten-HAVO.docx 4 Van het element Thallium, symbool Tl, atoomnummer 81, komen zowel thallium(l)-ionen als Thal-lium(lll)-ionen voor. Er bestaat een zout met de verhoudingsformule TlFeFe(CN) 6. In dit zout komen cyanide (CN‒)ionen voor. De twee ijzerionen die in de formule zijn gegeven verschillen van lading

5 verhoudingsformules zouten - woordjesleren

Save Save Oefen_v_02_zouten For Later. 0% 0% found this document useful, Mark this document as useful. 0% 0% found this document not useful, Mark this document as not useful. Embed. Share. Print. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Geef de verhoudingsformule van zinksulfide en van zinkoxide Oefenset 2005_1 Antwoorden 1 Opgave 1 Twee eeuwen terug 1 C xH yO z + (x + ¼ y - ½z) O 2 fi x CO 2 + ½y H 2O 2 MgCl 2(s) + 6 H 2O(l) fi MgCl 2. 6H 2O(s) 3 CO 2 + 2 NaOH fi Na 2CO 3.H 2O 4 Er is 5,54535 - 5,46311 = 0,08224 g CO 2 opgenomen. Dat komt overeen met 0,08224 4 Zouten worden weergegeven met een verhoudingsformule. Een verhoudingsformule geeft de verhouding tussen de positieve en negatieve ionen weer, zodat de formule een elektrisch neutrale stof weergeeft

Oplosvergelijking zouten oefenen - gearresteerdongeveer

Kijk of de haakjes nodig zijn. Deze zijn eventueel alleen nodig bij samengestelde ionen. 5 (Mg2+)1(Cl )2 Verhoudingsformule: 4 Noteer de verhoudingsformule. Zet de ionen tussen haakjes. De aantallen in de verhoudingsformule schrijf je rechtsonder. 4 1 : 2 Verhouding: 3 Zet de verhouding van de ionen in het zout eronder Het gaat niet alleen over de zouten, maar staan 2 vragen in die over hoofdstuk 6 gaan. 1. Leg in de hand van een ruimtelijke structuur uit van dipool is. 2. Geef de verhoudingsformule van salmiak. 3. Geef van triviale en rationale namen ieder 4 voorbeeld. 4. Zoek de smeltpunt en zet ze in volgorde van klein naar groot verhoudingsformule elektronenformule ionenformule Als atomen elkaars elektronen gemeenschappelijk gebruiken, vormen ze moleculen. In het geval het atoomgroepje een lading heeft, noem je het een samengesteld ion, of complex ion verhoudingsformule verhoudingstabel verkleuren vermogen (E=Pxt) vermogen (P=UxI) versnelde beweging versnelling vertraagde beweging vertraging vervangingsweerstand zout zoutformule zuiver zuivere stof zuur zuurrest zwaar metaal zwaarte- energie zwaartekracht zwaartepun

Kenniskaart - H7. Theorieblad zouten - Scheikunde In Bedrij

Ruud Groot. De molaire massa van Al2 (SO4)3 kun je vinden door in Binas de atoommassa van aluminium te zoeken en met 2 te vermenigvuldigen, die van zwavel met 3 te vermenigvuldigen en die van zuurstof met 3*4 = 12 te vermenigvuldigen, daarna alles op te tellen. Je kunt ook in Binas bij de tabel molaire massa van veel gebruikte stoffen kijken Definitie: Water dat in het ionrooster van een zout kan worden ingesloten in dit rooster. Algemeen: zout + n H 2O → zout.nH 2O Voorbeeld: Wit kopersulfaat wordt blauw als het in contact komt met water: CuSO 4 + 5 H 2O CuSO 4.5H 2O wit blau Analyse van energiesystemen. Deze website vormt het webdictaat voor het vak TB142E Analyse van energiesystemen, behorende bij de opleiding Technische Bestuurskunde aan de TU Delft, in het collegejaar 2020-2021. Dit webdictaat kan het beste worden bekeken met de browsers Chrome, Safari en evt. (afhankelijk van het besturingssysteem) ook Firefox

Hoofdstuk 2 Zouten - StudeerSne

Oefentoets Periodiek Systeem. 68. 74 81 1. Natuurwetenschappen. Zeewater is een mengsel van voornamelijk water en zout. We spreken in dit geval van een oplossing. Verhoudingsformule Formule waarin de verhoudingen van de elementen in een stof zijn weergegeven De verhoudingsformule van natriumoxide is daarom Na 2 O. Bij de vorming van dit zout hebben beide natriumatomen elk een elektron afgestaan (zodat ze lading 1+ krijgen) en heeft het zuurstofatoom deze twee elektronen opgenomen (zodat het een lading van 2- krijgt) Er zijn 4 zouten , die bij oplossen in water een echte reactie met H 2 O geven, dat zijn de 4 oplosbare oxiden: natriumoxide. Binas. tabel 66A. Een zout geef je weer m.b.v. een verhoudingsformule (zoutformule). Hierin is de verhouding tussen de positieve en negatieve ionen zo, dat de formule een elektrische neutrale stof aangeeft. Water als een oplosmiddel voor zouten. Als een zout oplost in water laten de ionen van het zout elkaar los en worden ze omringd door Chemisch rekenen/Massapercentage. Het berekenen van het massapercentage gaat precies hetzelfde als het berekenen van het volumepercentage. Het verschil is alleen dat de invoer dit keer een massa is en geen volume, ook bij deze berekening moet dus opgelet worden dat de eenheden gelijk zijn bij het invoeren van de formule

LESBRIEF PhET simulatie Zouten en oplosbaarheid - PDF

brutoformule : De brutoformule van een stof geeft het aantal atomen van elke atoomsoort weer waaruit de molecule van die stof is opgebouwd. In geval van ionverbindingen geeft de brutoformule de verhouding van voorkomen van de verschillende elementen weer. De app omvat ionische en moleculaire verbindingen, zuren, basen, polyatomaire ionen. Chemie overal - 4 en 5 - philippine woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Chemisch rekenen oefenen HAVO 4. havo/vwo Chemisch rekenen-HAVO 4 Opgave 4 Een koolwaterstof bestaat voor 85,6 massaprocent uit koolstof. 1Bereken de verhoudingsformule van deze koolwaterstof Chemisch rekenen Om bijvoorbeeld oplossingsreacties en neerslagreacties van zouten te kunnen. Oefen opgaven rekenen 4 HAVO bladzijde 1 Opgave 1.

36e Nationale Scheikundeolympiade 2015 Voorronde 1 Meerkeuzevragen 6 Rekenen 5 Ammoniak en zuurstof kunnen in een aflopende reactie als volgt met elkaar reageren: 4 NH 3 (g) + 5 O 2 (g) → 4 NO(g) + 6 H 2 O(g) In een reactievat, dat door een beweegbare zuiger is afgesloten, mengt men 50 cm3 ammoniak en 60 cm3 zuurstof en laat de reactie optreden.. toets 3 zouten 1 geef de verhoudingsformule van de volgende zouten a magnesiumchloride b aluminiumhydroxide c ammoniumsulfiet 2 geef de naam van de volgende zouten a baco 3 b k 2 s c fe 2 so 4 3 3 een koper ii chlorideoplossing wordt bij natronloog gegoten a geef de oplosvergelijking van koper ii chloride, nova natuurkunde 3vwo h1 krachten en. STOF NATRIUMHYDROXIDE wolfram STOCKBEHEER Formule: NaOH Molecuulmassa:40 Plaats in de stock: 42 wikipedia H-zinnen H 314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P-zinnen P 280.1+3-301+330+331-305+351+338 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal. 5 gram van een zout wordt opgelost in 50 ml water. Bepaal (als de apparatuur er is) het vriespunt van dit mengsel en dus de v.p.v. Bereken de molecuulmassa van het zout. 4.2 Methode II Indien de stof (g) is, heb je per definitie met een homogene stof te maken; een gas is altijd homogeen over de ruimte verdeeld Aantal verbindingen scheikunde. Scheikunde - handig ionen overzicht Een zout is een verbinding die is opgebouwd uit ionen. Om bijvoorbeeld oplossingsreacties en neerslagreacties van zouten De geschiedenis van het bleekwater Iedereen van ons heeft wel al eens bleekwater of bleekloog gebruikt Met het begrip valentie of waardigheid wordt in de scheikunde het maximale aantal univalente atomen (in. 4 Extra oefeningen Thema 2: Anorganische stoffen 1 Vul de volgende tabel verder aan. brutoformule naam stofklasse Ba(OH)2 bariumdihydroxide hydroxide MgO magnesiumoxide (metaal)oxide HIO3 waterstofjodaat ternair zuur waterstofnitraat ternair zuur dinatriumsulfaat ternair zout aluminiumtrihydroxide hydroxide kaliumchloraat ternair zout dijoodheptaoxide (niet-metaal)oxide HF waterstoffluoride