Home

Verkoop tussen particulieren wetgeving

De Wet Koop op Afstand beschermt de consument bij het kopen van artikelen waarbij geen persoonlijk contact plaats vindt tussen koper en verkoper. Het betreft hier dus webwinkels, maar bijvoorbeeld ook postorderbedrijven vallen onder deze wetgeving. De wet is alleen van toepassing bij de verkoop aan consumenten U hebt iets aangeboden en bent met de koper een prijs overeengekomen. Dan is er sprake van een overeenkomst, ook als beide partijen particulier zijn. U bent verplicht de kaarten te leveren, de koper is verplicht te betalen. U kunt allebei de prestatie van de ander opeisen Een particulier die iets verkoopt, is aansprakelijk voor verborgen gebreken, ook als hij hiervan geen weet heeft. Je moet als koper wel kunnen bewijzen dat er effectief een verborgen gebrek was op het moment van de verkoop. In het geval van tweedehandswagens moet je altijd een gespecialiseerde autoexpert inschakelen Nieuwe EU-wetgeving vanaf 1 juli 2021. Op 1 juli 2021 gaan er voor de e-commerce nieuwe EU-regels met betrekking tot het heffen van btw in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van minimaal € 10.000,- uit verkopen aan particulieren in EU-landen

Wetgeving - Wet Koop op Afstan

 1. De nieuwe btw-wetgeving geldt voor ondernemers die vanuit een EU-land producten en/of digitale diensten verkopen en leveren aan particulieren (om precies te zijn: klanten die geen btw-aangifte hoeven te doen, in sommige gevallen dus ook zakelijke klanten) in andere landen van de Europese Unie
 2. Ook de buiten de EU gevestigde online verkoper ontkomt niet aan nieuwe wetgeving. Op dit moment worden zijn online verkopen aan binnen de EU woonachtige particulieren tot een waarde van € 22 nog vrijgesteld van btw. Dit creëert toenemende oneerlijke concurrentie tussen buiten en binnen de EU gevestigde ondernemers
 3. Goederen verkopen aan klanten buiten de EU. Als u goederen verkoopt aan consumenten buiten de EU, hoeft u geen btw aan te rekenen. Maar de btw die u zelf heeft moeten betalen op de goederen of diensten die u speciaal voor die verkoop heeft moeten aanschaffen, mag u wel van uw aangifte aftrekken. Diensten verkopen aan klanten buiten de E

Indien het een verkoop van consumptiegoederen aan particulieren betreft, is de verkoper gehouden tot een wettelijke garantieplicht. Het begrip consumptiegoederen geniet hierbij een ruime interpretatie: alle verplaatsbare, tastbare en zichtbare zaken vallen onder die noemer (bv. vleeswaren, een broodrooster en schoenen) Gelukkig geldt in zaken afspraak is afspraak. Andersom verwacht u ook dat een verkoper zich aan zijn afspraken naar u toe houdt. Mij lijkt dus dat u de verkoop gewoon door moet laten gaan wanneer de koper dit ook nog wilt. U vermeldt niet de reden dat u van de verkoop af wilt zien, maar eventueel zou u kunnen proberen dat met hem te bespreken Naar zoeken Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom [Regeling vervallen per 24-09-2014.] Geldend van 29-03-2011 t/m 23-09-201

verkoop tussen particulieren bindend? - Kass

 1. Verkoop je je auto aan een dealer of handelaar dan worden de vrijwaring en overzetting vaak ter plekke geregeld. Verkoopt je je auto aan een particulier, dan zul je zelf enkele zaken moeten regelen. Tenaamstelling en het vrijwaringsbewijs Zodra de verkoop rond is, moet het kenteken op naam van de koper worden gezet
 2. (1) verkopen aan particulieren in de EU, waarbij de goederen vanuit een non-EU-land worden vervoerd naar de EU en de intrinsieke waarde van de totale zending niet meer bedraagt dan EUR 150; en (2)..
 3. g van de consumenten in geval van verkoop van verbruiksgoederen is er dus op van toepassing. Daarbij is de verkoper eraan gehouden de koper een goed te leveren en te garanderen dat conform is aan de overeenkomst en dit gedurende 2 jaar, te rekenen vanaf de aankoop
 4. Vanaf 1 juli 2021 is ongevraagde telefonische verkoop verboden. Ongevraagde telefonische verkoop verboden Bedrijven en organisaties die aan telemarketing doen, mogen niet ongevraagd naar natuurlijke personen bellen
 5. Rechtmatigheidstoetsing van een nationale regel in een geding tussen particulieren (Delhaize, verkoper moet nakomen). Indirecte horizontale werking/Toetsing privaatrechtelijke wetgeving aan vrijheden Artikel 35 VWE
 6. En 10 miljoen adressen van particulieren in België. We beschikken over meer dan 100+ doelgroepen. Van gezinnen tot autobezitters en senioren. Koop maatwerk adressenbestand met particulieren. BoldData levert alleen particuliere adressenbestanden die conform de AVG wetgeving verzameld en geleverd worden
 7. Zakendoen buiten de EU. Als u zakendoet buiten de EU, hebt u te maken met de btw-regels in ons land en de regels in het andere land. Op de vraag waar u aan moet voldoen buiten de EU, hebben we geen eenduidig antwoord. Dat verschilt per land en u moet zelf nagaan aan welke regels u moet voldoen

Als ik brandhout aan particulieren verkoop, val ik dan onder de regelgeving? Ja, u bent marktdeelnemer omdat u hout op de markt brengt. U hoeft echter niet te registreren aan wie u het hout verkoopt. Immers, verkoop aan particulieren valt buiten de registratieverplichting Zou deze rechtspraak worden uitgebreid tot betrekking tussen particulieren, In werkelijkheid maakte deze regel import en verkoop van voor brommers bedoelde aanhangwagens economisch onaantrekkelijk. Door wie, tegen wie en onder welke omstandigheden kan een dergelijk beroep worden ingesteld? Verwijs naar relevante regelgeving Het is verstandig hier goed naar te kijken voordat besloten wordt het desbetreffende systeem wel of niet toe te passen. Websites De positie van websites en het verkopen van goederen via deze sites aan particulieren verandert ook onder de nieuwe wetgeving Btw over webshop verkoop buitenland: buitenlandse regelgeving. Als je bovenstaande regels toepast, voldoet jouw aangifte btw aan de Nederlandse wetgeving voor btw over webshop verkoop buitenland. Maar daarmee ben je er nog niet. Je moet ook nog voldoen aan wetten van het land van je afnemer. De meeste goederen zijn belast in het land van de. Veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. We beschermen gewassen zoals bomen en planten tegen onkruid, ziekten en plagen. Bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. De overheid maakt regels voor het gebruik van beschermingsmiddelen voor gewassen. Om risico's voor mens, dier en milieu te verminderen

Verkoop meststof aan particulieren? Vanaf 27 juni 2010 is het verboden om aan particulieren stikstofhoudende meststoffen met meer dan 16% ammoniumnitraat te verkopen. Daarmee is de levering van bijvoorbeeld kalkammonsalpeter (KAS) of stikstofmagnesia (MAS) aan particulieren niet meer toegestaan De verkoop van een privécollectie bevindt zich in wezen in de schemerzone van onder andere de werkloosheidsreglementering; maar dus OOK als je een job hebt mag je tweedehands artikelen dus op deze manier blijkbaar NIET verkopen... DE WETGEVING ROND DIT ALLES ZOU VEEL DUIDELIJKER MOET ZIJN.. Hallo, Ik wens mijn personenwagen te verkopen, nu is er iemand via een kennis die mijn voertuig onmiddelijk wil aankopen zonder dat ik naar de keuring hoef te gaan eveneens is een geldige car-pass voor hem niet noodzakelijk

Aankoop tweedehandswagen Wat met verborgen gebreken

Andere hanteren een verkoopprijs afhankelijk van de locatie. De prijzen variëren van bij de eerste 10 m2 van € 1,- tot € 10,- per m2. Bij grotere oppervlakten varieert de prijs van € 42,- tot € 170,-. Bij verkopen van groenstroken is er een duidelijke toegevoegde waarde aan de tuin Tot en met 30 juni 2021 is het zo dat voor dergelijke verkopen op afstand aan particulieren (of niet-btw plichtige rechtspersonen die hun intracommunautaire verwervingen niet aan btw onderwerpen) rekening gehouden moet worden met de verschillende drempelbedragen per land

Het begrip verkoper in de zin van artikel 1, lid 2, onder c), van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor consumptiegoederen moet aldus worden uitgelegd dat het mede ziet op een handelaar die tussenpersoon voor een particulier is en die de consument niet naar behoren op de hoogte. Wetgeving Oprichting Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de Federale Overheidsdienst Financiën (Belgisch Staatsblad, 28 maart 2003) ( geconsolideerde versie

Nieuwe EU-wetgeving voor e-commerce vanaf 1 juli 202

 1. 30.40.00 Verkopen op afstand en fiscaal vertegenwoordiger 1 Verkopen op afstand 1.1 Algemeen De wetgeving maakt het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om accijnsgoederen die in een andere lidstaat tot verbruik zijn uitgeslagen tot verbruik over te brengen naar een particulier of een publiekrechtelijk lichaam in Nederland
 2. Geconsolideerde regelgeving Regeling CVDR400807_1. Toon Betalingsregeling voor particulieren 78. 25.5.1. Duur betalingsregeling particulieren 78. Als een onderhandse verkoop van in beslag genomen zaken naar verwachting aanzienlijk meer oplevert dan de verwachte opbrengst bij openbare verkoop,.
 3. Wetgeving; 16 juni 2012 12:43. Juridisch heb je geen enkel punt om de auto terug te kunnen kopen. Een contract tussen particulieren is niet nodig, dus ook dat punt is niet van toepassing. Nee, bedenktijd tussen particulieren is er niet tenzij beiden dat overeenkomen
 4. ister: de verkoopregels corporatiewoningen. Sinds 2013 stonden die regels in een zogeheten Circulaire (de MG 2013-02). Die is per 1 juli 2015 vervallen. De verkoopregels zijn per die datum grotendeels ongewijzigd vastgelegd in de Woningwet 2015

De nieuwe btw-regels voor e-commerce (EU) - 1 juli 202

Naar een doeltreffende aanpak van Ook is de bestaande wet- en regelgeving vaak niet toereikend in het adresseren van de probleemeigenaar. gemeente of regio vestigt voorkeursrecht op een locatie/pand waardoor particulieren bij vrijwillige. verkoop als eerste bij de gemeente /regio het bezit moeten aanbieden Daar zit dus het probleem: Volgens NL wetgeving is een particuliere verkoper niet snel aansprakelijk voor gebreken. Het tekenen van zo'n overeenkomst kan je als verkoper allerlei problemen opleveren. Stel dat de koper een week later roept dat er wel schade was, dat de km-stand 2 keer zo hoog is, of wat dan ook maar, dan zit je als verkoper ineens met een probleem Een tweedehandswagen verkopen op een legale manier met de juiste formulieren en hoe dit moet gebeuren? Dat leest u in dit artikel over de verkoopsovereenkomst tussen particulieren over een voertuig. Inleiding. Wanneer je bij een particulier een tweedehandswagen koopt, kun je best een duidelijke overeenkomst opstellen

Online verkopen en toekomstige btw-wetgeving RSM AUDIT

 1. Aanwijzingsbesluit bevoegde ambtenaren belastingen BghU 2020.pdf. Besluit mandaat, volmacht en machtiging belastingtaken BghU 2020.pdf. Organisatieverordening BGHU 2020.pdf. Uitvoeringsprotocol BghU 2021.pdf. Leidraad Invordering 2021 BghU.pdf
 2. Verkoopsovereenkomst tussen particulieren voor de verkoop van een voertuig. Voorbeeld brommer of motor
 3. g van de consument; ook deze zijn gebaseerd op de Europese regeling die ook in Nederland geldt. In België kan de koopovereenkomst drieledig worden ingedeeld naargelang de aard: koop tussen particulieren onderling en koop tussen handelaars onderling
 4. Afstandsverkopen zijn verkopen aan particulieren en ondernemers zonder btw-nummer, die gevestigd zijn in EU-landen. Huidige situatie (tot 1 juli 2021) Tot en met 1 juli 2021 mag bij afstandsverkopen binnen de EU, met uitzondering van diensten, Nederlandse btw op de factuur worden gezet, zolang de verkopen in het desbetreffende jaar onder het drempelbedrag blijven van het land waar de.
 5. Per 1 juli zijn er diverse regels in werking getreden die ook ondernemers in de recreatiesector (kunnen) raken. Ongevraagde verkooptelefoontjes zijn straks verboden en artikelen van wegwerpplastic mogen niet meer worden verkocht. De Kamer van Koophandel maakte een overzicht, waar wij weer de meest.

Btw op goederen en diensten binnen de EU - Your Europ

Webshop-eigenaren opgelet! Er komen nieuwe btw-regels aan vanaf 1 juli 2021. Vóór 2015 was de btw-regelgeving voor facturen naar het buitenland erg overzichtelijk. Men hanteerde Nederlandse btw, verlegde btw (0%) of helemaal geen btw (btw-vrij). Vanaf 2015 werd het ingewikkelder omdat er buitenlandse btw moest worden berekend En aan de andere kant de professionele verkoper, de winkel of webshop. Er is pas sprake van consumentenkoop als voldaan is aan de vereisten dat de koper een consument is en de verkoper een professionele partij. Een overeenkomst tussen 2 particulieren via marktplaats valt hier dus niet onder

Verkopen in en uit de winkel: wat zegt de wetgeving? - Blogbo

Nee, de op donderdag 15 oktober aangepaste regelgeving op verzoek van de overheid om zelfbedieningsgroothandels toegankelijk te laten zijn voor particulieren is per 17 december 2020 beeindigd. In lijn met de coronamaatregelen verkopen wij tussen 20.00 uur en 7.00 uur geen alcohol 08 maart 2021. Op 1 juli 2021 gaan de nieuwe EU-regels btw e-commerce in. Deze wetgeving geldt voor Nederlandse webshops met een jaaromzet van € 10.000 of meer uit verkopen aan particulieren in EU-landen buiten Nederland Particulieren Burgers, maar ook rechtspersonen. Lidstaten Overheidsinstanties.-Doorwerking Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen zogeheten verticale en horizontale situaties. Bij verticale situaties wordt een beroep gedaan op het Unierecht ten opzichte van een overheidsinstelling van een lidstaat Regelgeving en controle Het gebruik van zonnebanken is voor mensen jonger dan 18 jaar al verboden. Tot 2012 bestond actief toezicht hierop, met naleving van 85 procent als resultaat. In 2013 werd dit vervangen door reactief toezicht: het aantal jongeren dat geweigerd werd, daalde naar 24 procent car pass en keuring voor verkoop: wetgeving is 'n lachertje. Wanneer je in België een 2dehandswagen wil verkopen, en je verkoopt hem niet als wrak, voor export of louter voor de onderdelen — maar wel als een gebruiksklaar voorwerp dat zich opnieuw in het verkeer gaat begeven — dan ben je wettelijk verplicht om bij verkoop de documenten.

Verkoop je aan particulieren binnen de EU dan dien je in de tabel 'Basis financieel' de volgende instelling te maken. Vink de optie Voor de afstandsverkopen van de OneStopShop gebruik maken aan + sla de wijziging op. TABEL GROOTBOEK. Maak in de tabel 'Grootboek' een aparte debiteuren-sluitrekening aan voor particulieren binnen EU Voor particulieren met name: Advies aangaande nieuwe regelgeving eigen woning bezit (overwaarde bij verkoop woning) Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken dan AOW leeftijd. Inkomens & vermogens planning (estate planning) Schenk- en erfbelasting (advies afwikkelen zaken voor en na overlijden) Verzorgen aangiften inkomstenbelasting

Verkoop tweedehands auto tussen particulieren

Bedrijfsmatige fokkers van vogels, reptielen, amfibieën, vissen, honden, katten en overige zoogdieren moeten op 1 juli 2020 beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid . Wie met de fokkerij na 1 juli 2014 is begonnen, moet sinds 1 juli 2016 een dergelijk diploma hebben. Regelgeving schapen en geiten. Alle regelgeving is te vinden in de wiki. Als een product dat u in de EU heeft gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, moet de verkoper het gratis herstellen of vervangen, of u uw geld teruggeven. U heeft het recht om binnen 14 dagen alsnog af te zien van online-aankopen en van andere aankopen van goederen en diensten die u niet in een winkel gedaan heeft (bijv. telefonisch of aan de deur) WETGEVING . O ndanks het feit dat Wapens per postorder of via het internet verkopen of te koop aanbieden aan particulieren, of de verkoop op afstand van wapens aan particulieren te organiseren is strikt verboden. Jachtsite komt op geen enkele manier tussen in de communicatie tussen koper en verkoper..

Verkopen via bijvoorbeeld je eigen webshop of een ander platform tel je hier dus bij op. En ben je eenmaal een jaar over deze drempel van €35.000 heen gegaan, dan betaal je het volgende jaar over al je verkopen btw in België - ook als je in dat jaar niet over het drempelbedrag heen gaat Vijf e-commerce richtlijnen op een regelrechte rij. Verkoop je als onderneming producten of diensten aan particulieren via het internet? Dan geldt volgens de FOD Economie de regelgeving over de verkoop op afstand. Wil je online verkopen in België, dan moet je dus een heleboel wettelijke e-commerce regels respecteren Elk jaar vallen er ernstige gewonden door vuurwerk. Regels voor het bezit en het afsteken van vuurwerk moeten dit voorkomen. Bijvoorbeeld regels voor opslag, vervoer en verkoop van vuurwerk. Vanaf de jaarwisseling 2020-2021 zijn sommige vuurwerkartikelen voor consumenten verboden

Omzetbelasting en overdrachtsbelasting, verkoop onder

Overdracht van de auto - Auto verkopen - ANW

Huis te koop in Lier - 160m² - 300 000 € - Logic-immoVerkoopovereenkomst auto: Wat moet je weten

Nieuwe btw-regels e-commerce: actiepunten voor ondernemers

 1. Ximena uit Uden kon voor 1,55 euro zelfmoordpoeder kopen, vader reageert op stop verkoop aan particulieren. UDEN - Als ik me inschrijf bij de Kamer van Koophandel en doe alsof ik een bedrijf ben, heb ik het middel zo in huis, zegt Randy Knol, vader van de Udense Ximena die drie weken geleden het zelfmoordpoeder nam
 2. Voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren geldt het volgende: U hebt een vergunning nodig van de gemeente. U mag vuurwerk verkopen op de laatste 3 werkdagen van het jaar. U mag geen vuurwerk verkopen aan jongeren onder de 16 jaar. U mag niet meer dan 25 kilo per levering verkopen
 3. 2.1.1.1. Het vervoer gebeurt door u als verkoper of voor uw rekening in de andere lidstaat naar België = verkoop op afstand Deze situatie komt het meeste voor bij webverkopen. In de accijnswetgeving noemen we dit een verkoop op afstand. Let op! Deze regeling is enkel beperkt tot particulieren in Belgi

Particulieren kunnen vanaf 3 mei geen boeken, muziek en films meer verkopen via Bol.com. Het handelsplatform laat vanaf dan alleen nog maar zakelijke verkopers toe. Sinds 2010 konden particulieren. Met een stacaravan van O'Hara kiest u voor de knowhow en 20 jaar ervaring van een grote fabrikant. Onze dealers en verkopende campings staan klaar om u stap voor stap te begeleiden bij de aankoop van uw stacaravan, van het zoeken naar een perceel tot het kiezen van een terras. Klik hier om uw dichtstbijzijnde professional te vinden Er zijn aanvullende voorwaarden waaraan beleggingstitels moeten voldoen om in het assortiment van Rabobank te worden opgenomen. Zo kun je bijvoorbeeld niet direct handelen in aandelen van bedrijven die niet voldoen aan onze criteria voor de wapenindustrie of aandelen waar nog niet in gehandeld wordt door onze klanten De producten van Koch-Chemie behoren tot de beste reinigings- en verzorgingsproducten in de autoverzorgings- en reinigingssector. Onze premium reinigings- en verzorgingsproducten worden met enthousiasme en succes gebruikt door de grootste detailleringsbedrijven in Duitsland en vele autofabrikanten zoals Mercedes, BMW, VW en Porsche

Naar andere talen: • verkoop aan particulieren > DE • verkoop aan particulieren > EN • verkoop aan particulieren > ES. verkoop aan particulieren: vente aux particuliers: Bron: Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `verkoop aan particulieren regelgeving. Over ons. Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé. Emailadressen huren. Binnen een week een emailcampagne versturen naar 10.000 of als u wilt 1.000.000 adressen van de door u gewenste doelgroep. U bepaalt de aantallen, doelgroep en het verzendmoment en wij regelen de rest. » Meer over emailadressen huren Vastgoed verkopen. Woningcorporaties mogen woningen en maatschappelijk vastgoed verkopen, maar ze zijn wel aan regels gebonden. Voor woningen zijn er regels voor verkoop aan particulieren voor eigen bewoning en regels voor verkoop aan anderen, zoals beleggers. Voor verkopen van ander vastgoed en grond gelden geen regels Opschrift; Aanhef; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikel 1) Artikel 1 Begripsbepalingen; Hoofdstuk 2 Kentekens (Artikelen 1a-5) Artikel 1a Uitzondering kentekenplicht; Artike