Home

Dichloor apolair

Apolaire verbinding - Wikipedi

 1. Een apolaire verbinding is een molecuul bestaand uit een chemische binding waarin de elektronen zodanig verdeeld zijn, dat het zwaartepunt van hun negatieve lading samenvalt met het zwaartepunt van de positieve lading
 2. We kunnen besluiten dat dichloor een apolaire stof is, omdat deze een symmetrische structuur bevat en omdat het ladingsverschil heel erg klein is. Een molecule van een stof is polair indien deze een asymmetrisc
 3. We kunnen besluiten dat dichloor een apolaire stof is, omdat deze een symmetrische structuur bevat en omdat het ladingsverschil heel erg klein is
 4. Oefening : kruis het juiste antwoord aan (één antwoord per opgave) Polair oplosmiddel Apolair oplosmiddel 1. Br 2 X 2. CCl 4 lost goed op in een 3. Water 4. KCl 5. Natriumbromide 6. Dichloor (Cl 2) De oplossing vind je onderaan op de pagina C:\elementaire chemie\418_polair - apolair.htm ( 9.2. Polaire en apolaire oplosmiddelen). 10
 5. Dichloor: Cl 2 Stel je voor dat in een bepaalde ruimte alleen maar chlooratomen aanwezig zijn: Cl Z = 17 2−8−⑦ Alle aanwezige chlooratomen vertonen de neiging om 1 elektron op te nemen. Er zal dus geen enkel Cl-atoom bereid zijn om een elektron af te geven. Toch kunnen de Cl-atomen een stabiele edelgasconfigurati
 6. Di-jood of moleculair jood (I 2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element jood. Bij normale druk en temperatuur is di-jood een kristallijne vaste stof met een donkergrijze tot donkerviolette kleur en een metaalglans. De vaste stof is vluchtig en sublimeert gemakkelijk tot een paarse damp met een prikkelende geur
 7. Biociden > als desinfecteermiddel in dierlijke en menselijke voedingstoepassingen (PT4) BASF staat vermeld in de 'Europese biocidenverordening (EU/528/2012)' onder Artikel 95 Lijst van leveranciers van werkzame stoffen 'Europese biocidenverordening (EU/528/2012)' onder Artikel 95 Lijst van leveranciers van werkzame stoffe
Atoombinding - Covalente binding - Normale atoombinding

Hexaan is bij mijn weten apolair. Toegevoegd na 1 dag: alkanen zijn volgens mij allemaal apolair, zo heb ik dat zowat 40 jaar geleden geleerd en die visie is in mijn vervolgstudie niet gewijzigd. Ook cyclohexaan en benzeen zijn apolair. Overigens zijn nietheel veel stoffen volledig apolair Als het dipoolmoment van een molecuul ongeveer 0 is, dan is deze stof apolair; zo niet, dan is de stof polair. Polaire stoffen hebben dipoolmoleculen. Polaire stoffen, dus stoffen met ionen of stoffen met dipoolmoleculen, mengen goed met andere polaire stoffen; bijvoorbeeld: water met alcohol Wanneer er gebruikgemaakt wordt van oplosmiddelen met een laag kookpunt zoals ether (kookpunt = 35 °C) of dichloor-methaan (kookpunt = 41 °C) wordt er druk opgebouwd in de gesloten scheitrechter, omdat er wat vloeistof zal verdampen bij kamertemperatuur. Daarom zal de scheitrechter tijdens een extractie regelmatig ontlucht moeten worden

Dichloor of moleculair chloor (Cl2) is de belangrijkste enkelvoudige stof van het element chloor. 252 relaties: Aeromonas, Aftermath: Population Zero, Alkaan, Alleen (scheikunde), Allylacetaat, Allylchloride, Aluminiumchloride, Aluminiumnitraat, Ammoniumperchloraat, Arkema, Aromatische halogenering, Bacteriochlorofyl, Bariumchloride, Bedrijvenpark. apolair zijn [17]. Dat wil zeggen: de octanol-water constante (Kow) moet > ca. 10' à 105 zijn. Desondanks blijkt dat sommige stoffen met een log Kow «4 goed worden tegengehouden (chloroform, dichloorbenzeen, fenolen). Dit betekent dat omzetting bij duininfiltratie een belangrijke rol moet spelen. Zoals afb. 3 laat zien kunnen omzettinge

Atoombinding is de binding tussen een gemeenschappelijk atomenpaar. Een streepje in een structuur formule geeft 1 gemeenschappelijk elektronenpaar aan. Apolaire stof = de molecuul is geen dipool. EN< 0,5 → gewone atoombinding/ apolaire atoombinding EN> 1,6 → ionbinding/ apolaire atoombinding Huidige adresgegevens: Apolair, Internet Solutions Startbaan 8 1185 XR Amstelveen 31 (0)20 - 707 13 20 info@apolair.nl Contactpersonen: Ing Alle drie soorten (ionisch, polair en niet-polair) worden geclassificeerd als chemische bindingen waarbij er een kracht (elektronegativiteit) is die de aantrekking van de atomen van twee specifieke elementen mogelijk maakt Ik heb nog altijd niet door of aceton apolair dan wel polair zou moeten zijn

Algemene chemie examen 2020-2021 eerste zit HoGent BMLT lector: G.M. Vraag 1. Bestudeer de moleculen: H 2 S O 3 en S O 3. Geef de ideale grootte van de bindingshoeken rond het atoom dat in het vet geschreven is. Is de molecule polair of apolair metaboliet van dichlobenil, 2,6-dichloor-benzamide, gevonden in concentraties tot 0,3 fign. Door het gebruik van onkruidbestrijdings­ middelen komen in het diepere grondwater op een aantal kwetsbare locaties onder spoorrail-complexen bromacil en de metaboliet van dichlobenil, 2,6-dichloorbenzamide, voor. Bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewate Tetrachloormethaan, tetrachloorkoolstof of koolstoftetrachloride, kortweg tetra genoemd, is een organische verbinding van koolstof en chloor, met als brutoformule CCl 4.Tetrachloormethaan wordt ook wel vlekkenwater genoemd. Vlekkenwater is eigenlijk een onjuiste benaming, aangezien er geen water in voorkomt. Water en tetrachloormethaan mengen namelijk niet: water is polair en. HOOFDSTUK 9. Classificatie van stoffen: zuren, hydroxiden, zouten 11. Zure en basische oplossingen In het labo leerde je dat we met behulp van indicatoren een onderscheid kunnen maken tussen zure, neutral

Is de molecule polair of apolair? Wat is de sterkste intermoleculaire kracht die kan optreden? Antwoord vraag 1 (op 3 punten) Ideale bindingshoek (a)polair sterkste intermoleculaire kracht H 2 S O 3 109,5o polair waterstofbrugkrachten S O 3 120 o apolair dispersiekrachten. Vraag 2 (op 5 punten volgordevanlaagnaarhoog:2,3‐dimethylbutaan(apolair,kortereketen),hexaan(apolair,langereketen), 1 1,4‐butaandiamine(kleinerdipoolmoment,2xH‐bruggen),1,2,3‐propaantriol(grootstedipoolmoment,3x H‐bruggen

Polariteit — Chemieleerkrach

 1. Apolair: dijood, linair, tetraëder, Bevatten geen polair covalentebinding en zijn symetrisch (hydrofoob/vetlievend) Polair:waterstofbromide, geknikt, piramidiaal aggregatietoestand kleur dichtheid g/cm 3 kookpunt ° C vlampunt ° C Productinformatie formule molmassa productcode casnummer cmr mengsel H-zinnen P-zinnen Hantering en opslag Hantering Opslag Afgesloten bewaren
 2. Wilt u meer de oranjebruine kleur van de dibroomvloeistof benaderen, dan kan u aan de ontstane oplossing een aantal mL koolstoftetrachloride toevoegen, even schudden en laten rusten; de onderste laag zal een oranjebruine kleur vertonen, de waterige laag verliest haar kleur (doordat Br 2, apolair, beter oplost in het apolaire CCl 4 dan in het polaire H 2 O)
 3. 7 Chemische binding. Eerst even over molecuulformules. Je kunt op verschillende manieren laten zien hoe een molecuul opgebouwd is. We hebben een 'molecuulformule', een 'elektronenformule' enzovoort. Als eenvoudig voorbeeld het watermolecuul
 4. Waterstofchloride in water (zoutzuur) kan door elektrolyse ontleed worden in de gassen diwaterstof en dichloor: 2 HCl H 2 + Cl 2. Waterstofchloride bestaat uit polaire moleculen, die in water volledig ioniseren. Het gedraagt zich dus als een sterk zuur: HCl H + + Cl - of H 2 O + HCl H 3 O + + Cl

HOOFDSTUK 10. Oplossingen in water - PDF Free Downloa

Hier kan je het soortelijk gewicht, dichtheid en soortelijke massa krijgen van vloeistoffen. Zoals water, alcohol, bier, diesel, zwavelzuur, kwik, he Scheikunde H15, 17, 18 - overig. Vak: Scheikunde (1000SCHE12) Scheikunde H15 Groene c hemie. 15.1 Atoomeconomie. Gro ene chemie is het str even naar de ver duurzaming in de chemische eco nomie. Het maakt pr ocessen veiliger, gebrui kt duurzame gro ndstoffen en pr oduceert. minder afval (BInas 97F). Met de a toomeconomie bepaal je hoe efficiënt. De silanen kunnen ofwel rechtstreeks op de oppervlakken worden aangebracht (bijv. 1,7-dichloor-1,1,3,3,5,5,7,7-octamethyltetrasiloxaan wordt in de biochemie vaak gebruikt als een 5% -oplossing in heptaan). direct op glas aangebracht om een tijdelijke antiaanbaklaag te creëren) of een primer kan eerst worden gemaakt, b.v. B. door middel van vlamcoating of fysische opdamping, waarop de silanen. 11,1 mg / ml bij 18 ºC. Chinonen in het algemeen zijn zeer oplosbaar in water en polaire oplosmiddelen vanwege hun vermogen om waterstofbruggen te accepteren (ondanks de hydrofobe component van hun ringen). dichtheid. 3.7 (in relatie tot de lucht genomen als 1) Stoom druk. 0,1 mmHg bij 77 ºC (25 ºC). zelfontbranding. 1040ºF (560ºC) Lijst van analyses en parameters: Zoeken op (deel van) de 'Analyse': gevonden: : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V.

goed in polaire organische oplosmiddelen veiligheidsinstructies Let op de vrijstelling van de etiketteringsplicht voor medicijnen, medische hulpmiddelen, cosmetica, voeding en diervoede If you look at the Lewis structure for NH3 we can see that it is not a symmetrical molecule. However, to determine if NH3 is polar we need to look at the mo..

Dichloor reageert met een overmaat C6H14 in aanwezigheid van licht volgens de reactie: De OH-groep is een zeer sterk polaire binding, sterker dan de dubbele O-binding. Het kookpunt van IV zal dus hoger dan 80 °C zijn. Antwoord C Vraag 15 Augustus 2015 Vraag: Augustus 201 butylfosfaat; trimethylazidocyclohexeen; tri(1,3-dichloor-2-propanol)fosfaat; indaan en tri(2-chloorethyl) fosfaat. Van de onbekende verbindingen zijn er 9 die in GV-screening aan criterium A of B voldoen. Voor deze stoffen zou eerst de identiteit achterhaald moeten worden voordat een toxicologische evaluatie uit-gevoerd kan worden. Samenvattin Dichloor. Dichloor of moleculair chloor Een polaire verbinding is een molecuul die bestaat uit een chemische binding met een zodanige verdeling van de elektronen, dat het centrum van de negatieve ladingen niet samenvalt met dat van de positieve ladingen. Nieuw!!: Tetrachloormethaan en Polaire verbinding · Bekijk meer. 9. Polaire covalente binding - Elektronegativiteit. Wij mogen nooit uit het oog verliezen dat wij niet in staat zijn een atoombril op te zetten waarmee atomen in hun gebonden toestand kunnen geobserveerd worden, verre van iets te kunnen zien i.v.m. hun elektronenomringing apolaire en een (medium) polaire fase. Voorbeelden van geschikte kolomcombinaties zijn RTX5/DB-XLB, HT-8/DB-XLB, CP-Sil8/CP-Sil13 en CP-Sil8/CP-Sil19. 4.2.8. Fused silica GC-kolom met apolaire stationaire fase (fenylmethylsilicone of overeenkomstige carboraancopolymeer), bvb. HT-5 25 m x 0,22 mm x 0,10 µm of HT-8 50 m x 0.22 mm

Di-jood - Wikipedi

Tetrachloormethaan of koolstoftetrachloride, kortweg tetra genoemd, is een organische verbinding van koolstof en chloor, met als brutoformule CCl 4.Tetrachloormethaan wordt ook wel vlekkenwater genoemd. Vlekkenwater is eigenlijk een onjuiste benaming, aangezien er geen water in voorkomt. Water en tetrachloormethaan mengen namelijk niet: water is polair en tetrachloormethaan apolair het dichloor-hexasilaan (Cl-(SiMe2)6-Cl) even groot is als die van de Cl-Si binding in het monochloorhexasilaan (Cl-(SiMe2)6PhBr). Dit betekent dat het elektronisch effect polaire aangeslagen toestand die leidt tot de solvatochrome emissie van de verbindin Tetrachloormethaan, tetrachloorkoolstof of koolstoftetrachloride, kortweg tetra genoemd, is een organische verbinding van koolstof en chloor, met als brutoformule CCl4. Tetrachloormethaan wordt ook wel vlekkenwater genoemd. Vlekkenwater is eigenlijk een onjuiste benaming, aangezien er geen water in voorkomt. Water en tetrachloormethaan mengen namelijk niet: water is polair en. De S N 1-reactie is een substitutiereactie in de organische chemie, waarvan de naam verwijst naar het Hughes-Ingold-symbool van het mechanisme. S N staat voor nucleofiele substitutie en 1 zegt dat de snelheidsbepalende stap is unimoleculair.Zo wordt de snelheidsvergelijking vaak getoond als eerste-orde-afhankelijkheid van elektrofiel en nulde-orde-afhankelijkheid van nucleofiel

Biociden > als desinfecteermiddel in dierlijke en

De Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) Navigator is een hulpmiddel voor vergunningverleners en toezichthouders. De Navigator toont bij welke activiteit (en) een ZZS wordt gebruikt of geëmitteerd. Lees meer achtergrondinformatie over de ZZS-Navigator. Vragen of opmerkingen over de ZZS-Navigator kunt u indienen via de Helpdesk Risico's van stoffen Aanbevelingen voor leerkrachten chemie De inzendingen voor de wedstrijd 'Chemieleerkracht van het jaar' hebben een aantal originele ideeën onder de aandacht van collega's gebracht, maar maakten ook duidelijk da 19 2,3-dichloor-3-propylhexaan 20 3-ethyl-3,4,5-trimethyl-1-octyn 21 1-broom-3-chloor-5-(1-methylethyl)cyclohexaan 22 2-methyl-2-butanol 23 3- hydroxy-2,2-dimethylpropaanzuur Opgave 9 (H6) 24 Wat verstaan we onder een hydraat? 25 Beschrijf een proef waarmee je kunt aantonen dat aluin een hydraat is. Maak ook een doorsne

Module 6 Organische chemie Antwoorden 3 7 Vertakkingen kunnen nooit aan begin of einde van de hoofdketen vast zitten. De juiste naam van onderstaande structuur is tetramethylbutaan. H 3 C C C CH 3 C CH 3 H 3 C H 3 8 In onderstaande structuur bestaat de langste keten niet uit 4 maar 5 koolstofatomen. De juiste naam is dus 3-methylpentaan Opmerking: Vermijd producten die sterk polaire solventen bevatten zoals ketonen (aceton, methylethyleen keton) of dichloor methaan en andere solventen die chloor bevatten. 2. Procedure: Breng het solvent aan op een droog doek en wrijf dit over het te reinigen oppervlak. Vervolgens reinigen met een proper zacht doek. Geen borstel of spons gebruiken Aggregatietoestand butaan. Butaan is dus iets meer dan twee keer zo zwaar als lucht. Doordat butaan zwaarder is dan lucht kan het zich, bij onvoldoende ventilatie, laag bij de grond ophopen met mogelijk gevaarlijke situaties als gevolg. Uit veiligheidsoogpunt moet daarom worden voorzien in onderventilatie bij opslag en gebruik van butaan De aggregatietoestand is de macroscopische. Halogeenalkaan. 1,1,1,2-tetrafluorethaan is een kleurloze vloeistof met een laag kookpunt (-26,3°C). Derhalve kookt ze reeds bij kamertemperatuur. De halogeenalkanen (ook wel aangeduid als haloalkanen of alkylhalogeniden) vormen een omvangrijke stofklasse van organische verbindingen. Ze zijn afgeleid van alkanen, waarbij een of meer.

Is hexaan polair of apolair? - GoeieVraa

Structuren Van Stoffen - Internetboe

Halogeenalkaan. 1,1,1,2-tetrafluorethaan is een kleurloze vloeistof met een laag kookpunt (-26,3°C). Derhalve kookt ze reeds bij kamertemperatuur. De halogeenalkanen (ook wel aangeduid als haloalkanen of alkylhalogeniden) vormen een omvangrijke stofklasse van organische verbindingen. Ze zijn afgeleid van alkanen, waarbij één of meerdere. Dichloor-1,1,1-trifluorethaan (CAS RN 306-83-2) met een zuiverheid van 99 of meer gewichtspercent. 2903 72 00 90. andere. Koolwaterstoffen Een eerste klasse van organische verbindingen zijn de koolwaterstoffen. Deze organische verbindingen bestaan enkel uit koolstof en waterstof Een waterige oplossing is een oplossing waarbij water het oplosmiddel is. Water is in de natuur verreweg het meest voorkomende oplosmiddel Je kan zien dat er symmetrie is. Aan alle kanten van het C-atoom zit een H-atoom. Dit is dus een apolair molecuul. Teken eerst de structuurformule van trichloormethaan Opgave 10.31 Structuurformule tekenen 1 4,5-dimethyl-2-propylhexaan. a. b. Deze naam is niet correct. De langste keten heeft 8 C-atomen Vertalingen in context van vaste stof in Nederlands-Spaans van Reverso Context: Elke foto heeft tenminste één vaste stof die gemakkelijk herkend kan worden

Zo is het polaire HF (MM = 20) een vloeistof, terwijl het niet-polaire N2 (MM = 28) een gas is bij 0°C. De grootte van het dipoolmoment speelt ook en rol bij het vergelijken van kook-en smeltpunten Het 9H - (1, 3-dichloor-9, 9-dimethylacridin- 2-on-7-yl) β-D-galactopyranosidesubstraat werd gebruikt om β-Gal-expressie te volgen als een verslaggever van tumorgroei of van de fysiologische niveaus van een endogeen gen of van genoverdracht in de long NL8001618A - Trifluormethyl-2-(thio)pyridonverbindingen en werkwijze voor het bereiden en toepassen van deze verbindingen. - Google Patent

Vloeistof-vloeistofextractie - nl

Dichloor - Unionpedi

Bijvoorbeeld CO 2: dit molecuul heeft twee polaire C=O-bindingen, maar geen dipoolmoment, omdat het een lineair molecuul is vb. Methaan: CH4(g) + 2 O2(g) CO2(g) + 2 H2O(l) ∆H : +76 + 0 -394 + 2 -286 kJ = -890 kJ/mol Op deze manier kunnen ook vormingsenthalpieën berekend worden van stoffen, waarvan de vorming uit de niet-ontleedbare stoffen niet rechtstreeks mogelijk is Andere broeikasgassen. ddt : s.m. Chem. - Symbool voor Dichloor-Difenyl-Trichloorethaan, een zeer giftig organochloorhoudende insecticide werkt in op het zenuwstelsel van de insecten. DDT is zeer slecht afbreekbaar en dringt door in de hele voedselketen. In de meeste geïndustrialiseerde landen is het gebruik ervan nu verboden

Van Rijn naar Rein - WU

Bij 3,4-dichloor is wel cis/trans isomerie mogelijk. Hieronder de trans isomeer in 3-D. 6 De C-Cl binding is een polaire atoombinding. Bij de cis-isomeer zijn er gescheiden ladingscentra. Het is een dipool molecuul. Bij de trans-isomeer valt het centrum van positieve lading samen met het centrum van negatieve lading. Dit is geen dipool molecuul. Een apolair molecuul kan polaire atoombindingen hebben, maar heeft meestal alleen apolaire atoombindingen. A 26 Het zwaveldioxidemolecuul heeft twee polaire atoombindingen en is niet lineair. Daardoor ontstaat er een ladingsverdeling in het molecuul en is dit molecuul een dipoolmolecuul Richtlijn van de Raad van 27 juli 1976 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (76/769/EEG

Apolaire atoombinding - een apolaire ve

Een koolwaterstof bevat uitsluitend C- en H-atomen. Hier zijn ook O-atomen, dus glucose is geen koolwaterstof. 2 Schrijf de vergelijking op van deze vergisting. C6H12O6 (aq) → 2 CO2 (g) + 2 C2H6O (aq) 3 Leg uit waardoor je kunt zeggen dat gebruik van bio-alcohol geen bijdrage levert aan het broeikaseffect dichloor als voorvoegsel 1. juiste plaatsaanduiding 1. Indien een onjuiste structuurformule is gegeven met bijbehorende juiste naam 0. Maximumscore 3. Een juist antwoord kan er als volgt uitzien: stap 1 van het mechanisme juist 2. stap 2 juist 1. Indien in een overigens juist antwoord in stap 1 na de pijl geen cyclisch chloroniumion is getekend Koolstofchemie-antw-VWO.docx 25 15% 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan ≡ 300 kg in het uiteindelijke reactiemengsel. Massa reactiemengsel = 300 kg : 15% x 100% = 2000 kg De hoeveelheid vormt 20% van de massa vóór afscheiding benzeen. Massa overmaat benzeen = 80% : 20% x 2000 g = 8000 kg

Polaire verbindingen kunnen zijn: Zouten, bestaande uit positieve en negatieve ionen Een chemische binding is de aantrekkende kracht tussen twee of meer atomen, ionen of moleculen van een gegeven scheikundige stof.De aantrekkingskrachten binnen een atoom, tussen protonen, neutronen en elektronen, zijn geen chemische, maar fysische bindingen Een waterstofbrug is een voorbeeld van een. Leidraad bij het onderwijs in de scheikunde (Taverne, N.J.A., 1922) (pag. 70) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n PH waarde zeepoplossing. Door het drinken van 'zure' frisdranken kan de pH onder die 7 (neutraal water) zakken. Als de pH onder de 5,5 (dus al bij een beperkt zure omgeving) komt, lost het tandglazuur langzaam op. Het oplossen van het tandglazuur wordt ook wel tanderosie genoemd Een pH-waarde geeft aan hoe zuur of basisch een vloeibare oplossing is.. Due to a planned power outage, our services will be reduced today (June 15) starting at 8:30am PDT until the work is complete. We apologize for the inconvenience Waterstofchloride in water (zoutzuur) kan door elektrolyse ontleed worden in de gassen diwaterstof en dichloor: 2 HCl H 2 + Cl 2. Waterstofchloride bestaat uit polaire moleculen, die in water volledig ioniseren. Het gedraagt zich dus als een sterk zuur: HCl H + + Cl - of H 2 O. Zuren en zuursterkte. Zuren in water

Video: Polair apolair en elektronegativiteit - de c=o-binding in

Alkaan Lewisformule Zaagtandformule methaan ethaan propaan butaan apolair zijn hebben de alkanen lage smelt- en kookpunten en zijn ze zeer. Het smeltpunt van grafiet is 3500 o C (6332 o F) en het kookpunt is 4830 o C (8726 o F). Elementair koolstof is een mengsel van slecht oplosbare zuren,. dampen met een kookpunt > 65 °C, kleurcode: bruin) 10.6 Enkelvoudige stoffen zoals dichloor, diwaterstof, - Lineair structuur - Gemeenschappelijke elektronen - Er is geen ladingsverschuiving door gevolg een apolaire molecule - De twee chloor atomen binden met elkaar - Geen deellading = apolair. VOORWAARDEN VOOR EEN POLAIRE MOLECUL polair of apolair bepaald apolair door EN en geometrie slechte geleider, behalve grafiet goede geleider. Vademecum Chemie SOHO diwaterstof O2 - zuurstofgas - dizuurstof N2 - stikstofgas - distikstof Cl2 - chloorgas dichloor H2S - (di)waterstofsulfide CO2 - koolstofdioxide - koolzuurgas NH3 - ammoniak SO2 - zwaveldioxide SO3 - zwaveltrioxide.

Invoering. Congenitale, infantiele en kinderachtige vormen van cataract aanwezig met een geschatte incidentie van 2, 5 - 3, 5 gevallen per 10.000 levendgeborenen, 1 en goed voor ~ 4% van de blindheid van volwassenen in geïndustrialiseerde landen. 2 Ten minste een derde van alle gevallen kan een genetische basis hebben, 3 hetzij als onderdeel van een multisysteemziekte, hetzij, vaker, als een. Ethaan is een verzadigde koolwaterstof, met als brutoformule C 2 H 6. Het is het op een na meest eenvoudige alkaan. Van ethaan is de ethylgroep afgeleid, een veelvoorkomende alkylgroep in de organische chemie Het is heel gemakkelijk om van de structuurformule de brutoformule te maken: je telt de achterste H op bij die van de restgroep => C 2 H.

Algemene chemie examen 2020 Ho Gent BMLT - StuDoc

 1. Polaire en apolaire moleculen. Proef: buret met water, buret met ether, straal laten afbuigen met elektrostatisch geladen staafje.De tetraëder kan uiteraard niet gefundeerd worden op hybridisatie
 2. H-binding werd waargenomen tussen het substraat en de S144-zijketen van MdtM, polaire interacties werden gemaakt met D22, Y57, S144 en Q257, en de A119-zijketen interageerde ook met het substraat (figuur 2b). Bovendien vormden hydrofobe interacties gevormd tussen chlooramfenicol en de C116- en I148-resten van MdtM
 3. Vlaamse Chemie Olympiade - PDF Free Download. 1 Vlaamse Chemie Olympiade Schooljaar ste editie Meedoen is belangrijker dan winnen. De gedachte die Pierre de Coubertin meegaf aan de moderne Olympis... Author: Alfred Sebastiaan Janssens. 73 downloads 139 Views 3MB Size. Report

Aanwezigheid en verwijdering van bestrijdingsmiddele

Polaire en apolaire stoffen De leerlingen kunnen: Denken we in dit verband aan industri le elektrolytische bereidingen van zuivere metalen, natriumhydroxide en dichloor, galvaniseren, verzilveren van voorwerpen, kathodische bescherming van schepen,. Er zijn slechts een paar bekende organische ferro-elektrische systemen bekend, met name die welke bij hoge temperaturen werken. Hier onthult de ontdekking van ferro-elektriciteit boven kamertemperatuur bij leden van een alomtegenwoordige familie van organische moleculen de mogelijkheid van nieuwe goedkope elektronische toepassingen

Alle scholen zijn verplicht een goedgekeurd leerplan te gebruiken voor elk onderwezen vak van de basisvorming en het specifiek gedeelte. De inspectie van de Vlaamse gemeenschap beoordeelt het leerplan op basis van het 'Besluit van de Vlaamse Regering in verband met leerplannen (10/11/2006)' en op basis van omzendbrief SO 64 Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: 1966, jaargang 101, Author: KNMP, Length: 1205 pages, Published: 2014-03-3 An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon De naam komt overeen met de internationale chemische identificatie in deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006

VERTALEND EN VERKLAREND WOORDENBOEK D WOORDENBOEK N.V. VAN DE GARDE & CO'S DRUKKERIJ, ZALTBOMMEL VERTALEND EN VERKLAREND WOORDENBOEK VAN UITHEEMSE GENEESKUNDIGE TERMEN DOOR DR H Verordening REACH Verordening (EG) 1907/2006 van 18 december 2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de. 3 0. 2 10 3.7 104 11 300. 1 0. 1 0. 1 0. 1 0.1. 10 10 2.4 99 4.9000000000000004 200. 10 10 4.4000000000000004 101 8.9 200. 10 10 3.5 99 7.1 200. 10 10 1.5 99 4.

Tetrachloormethaan - nl

Polymer mechanochemie biedt kansen om gewenste chemische transformaties te beheersen en te engineeren. Hier presenteren Craig en zijn medewerkers een mechanisch poortsysteem, waarbij één mechanofoor de reactiviteit van een ander moduleert, wat resulteert in een mechanochemische cascade-reactie

HOOFDSTUK 9. Classificatie van stoffen: zuren, hydroxiden ..

Aggregatietoestand dijood aggregatietoestand: vast kleur

RAAD VAN Brussel, 24 november 2011 (30.11) Verordening (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van XXX tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven - Hoofdinhou Zoutzuur is een covalente verbinding, maar door de aantrekkingskrachten van het polaire water zal zoutzuur ioniseren in H+ en Cl 1017 dichloor. 1038 etheen, sterk gekoeld, vloeibaar. 1044 brandblusapparaten die een samengeperst of vloeibaar gas bevatten. 1045 difluor, samengeperst III- L Anabolisme L Assimilation chlorophyllienne ou Photosynthèse. §1 mise en évidence et mesure des échanges gazeux chlorophylliens: a) chez les végétaux aériens b) chez les végétaux aquatiques. §2 l intensité des échanges chlorophylliens et ses variations a) les facteurs internes b) les facteurs externes