Home

Eenparige rechtlijnige beweging formule

Δt = gebruikte tijd in seconden (s): hier 360 seconden. Vul in: v gem = Δx/Δt= 2000/360 = 6 m/s. Je kunt de snelheid ook berekenen in kilometer per uur (km/h: h staat voor hour = uur) vgem= Δx/Δt. Waarbij: Δx = verplaatsing in kilometer (km): hier 2. Δt = gebruikte tijd in uur (s): hier 6 minuten = 0,1 uur Een eenparig rechtlijnige beweging of ERB is een eenparige beweging waarbij de grootte van de snelheid en de bewegingsrichting over een tijdsinterval Δt constant blijven. Een voorbeeld van een eenparig rechtlijnige beweging is de beweging die een opwindbaar speelgoedwagentje maakt. Bewegingsvergelijkin Strikt genomen heb je gelijk. Als v= 0 m/s en verder constant blijft is er een constante snelheid en dus een eenparige beweging. Toch zul je het meestal niet zo noemen. Met beweging wordt vrijwel altijd iets bedoeld waarbij v > 0 m/s

Eenparige beweging: bereken snelheid en verplaatsing

Hoofdstuk 1 - Beweging §1 Eenparige rechtlijnige beweging. Om de snelheid te berekenen delen we de afstand door de benodigde tijd om die afstand af te leggen. Hierbij geldt de formule: v = s / t. Alleen bij een eenparige beweging komt hier bij verschillende periodes dezelfde waarde uit (m.a.w. een eenparige beweging heeft een constante snelheid) Klassieke mechanica. Laatste berichten. 22:38. [natuurkunde] 2017- augustus vraag 12 5; 21:0

Video: Eenparig rechtlijnige beweging - Wikipedi

De eenparige, rechtlijnige beweging (ERB) is een beweging waarvan de grootte avn de snelheid constant is (= eenparig) en de richting anv de snelheid astv is (= rechtlijnig). Er is dus geen versnelling. oVor een eenparige, rechtlijnige beweging langs de x-as geldt: x= x 0 +v x 2t v x = constant a x = 0m= Next level leren, waar en wanneer jij wilt Het (v,t)-diagram voor een eenparige rechtlijnige beweging is een horizontale rechte lijn, dus de oppervlakte (= afgelegde weg s) onder de grafiek is gelijk aan hoogte v keer breedte t. Ofwel in formulevorm s = v⋅t. Dit is een vergelijking voor een rechte lijn door de oorsprong (vergelijk maar met y = a⋅x met y = s, a = v en x = t Theorie systematische natuurkundeHavo 4 paragraaf 2.2VWO 4 paragraaf 2. Interessant ook bij het oplossen van vraagstukken met v-t grafieken: De gemiddelde snelheid bij een eenparig versnelde beweging is gelijk aan: vgem = (vt + v0)/2 Dus als we eenparig versnellen van 3,0 m/s tot 7,0 m/s dan is de gemiddelde snelheid 5,0 m/s en zal na bvb. 3,0 s een afstand afgelegd zijn van 15 m. Niet-eenparige beweging De eenparig rechtlijnige beweging De eenparig rechtlijnige beweging met een proefopstelling, hoofdformule en afgeleide formules. Daarnaast werden er ook werkbladen met oefeningen opgenomen

Als deze beweging dan ook nog langs een rechte lijn is, heet dit een eenparige rechtlijnige beweging. Omdat de beweging langs een rechte lijn is geldt dat de verplaatsing gelijk is aan de afgelegde weg. Deze is te berekenen met de formule: is de afgelegde weg in meter (m) is de snelheid in meter per seconde (m/s) is het eindtijdsstip in seconde (s Een eenparige beweging is een beweging met constante snelheid langs een rechte lijn. De resultante (nettokracht = totaal aan krachten) op het voorwerp is in dit geval gelijk aan 0. Voor een eenparige beweging geldt de formule v=s/t ; de snelheid (in m/s) is de verplaatsing (s) gedeeld door de tijdsduur (t)

Eenparige beweging - natuurkundeuitgelegd

Bij een eenparige veranderlijke rechtlijnige beweging of EVRB is de versnelling a → constant. Dit betekent dat de snelheid v → verandert 2.1 Onderzoek naar bewegingen. Opgave 1 a De snelheid bepaal je met de formule voor de verplaatsing bij eenparige beweging.. s = v ∙ t Je moet verplaatsing en tijd bespreken om iets over snelheid te kunnen zeggen. De verplaatsing s tussen twee opeenvolgende rode stippen neemt toe. De tijd tussen twee opeenvolgende opnames blijft 0,5 s. Dus de (gemiddelde) snelheid neemt toe. b Δ t = t 10e. Voor beide typen beweging moet je drie diagrammen kunnen tekenen, te weten een (s,t)-diagram, een (v,t)-diagram en een (a,t)-diagram. Eenparige rechtlijnige beweging . Eenparig versnelde rechtlijnige beweging . Met een diagram kun je drie dingen doen, te weten een punt aflezen, een steilheid bepalen en een oppervlakte bepalen

De laatste formule wordt ook genoteerd als : s(t) = v gem .t . NB : De verplaatsing is ook te bepalen met behulp van een v-t diagam. Verplaatsing = Oppervlakte tussen grafiek en t-as . Rechtlijnige eenparige beweging. Rechtlijnige beweging met constante snelheid. Δx = v. Δ t of s(t) = v. 1 Eenparige cirkelvormige beweging Inleidende proef Begrip eenparige cirkelvormige beweging (ECB) definitie Een beweging gebeurt eenparig cirkelvormig als de beweging in dezelfde zin gebeurt, op een cirkelbaan waarbij in gelijke tijden gelijke booglengten worden afgelegd. Ken jij enkele voorbeelden van ECB? Experiment doel: Verschil tussen de hoeksnelheid en de omtreksnelheid aantonen. Eenparige rechtlijnige versnelde beweging zonder en met beginsnelheid. Bij een eenparige veranderlijke rechtlijnige beweging of EVRB is de versnelling a → constant. Dit betekent dat de snelheid v → verandert. De positievector x → op het tijdstip t kan dan als volgt uitgedrukt worden: x → = x 0 → + v 0 → ⋅ t + a → ⋅ t 2 2. Hier. Ik heb een vraag over de formule van een eenparige rechtlijnige beweging. In m`n boek staat de formule st = s0 + v · t. Ik kom in de knel op het moment dat ik niet st moet berekenen maat bijvoorbeeld v. Je kunt hier de formule niet herschrijven met de formuledriehoek, volgens mij gaat het hier om het isoleren van een onbekende

Berekeningen - Hoofdstuk bewerkingen - StuDoc

§ 2.2 Eenparige beweging (deel 1) De eenparig rechtlijnige beweging Voor gemiddelde snelheid geldt: gemiddelde snelheid= verplaatsing / benodigde tijd Als een voorwerp langs een rechte lijn beweegt en de snelheid constant is, spreek je van een eenparig rechtlijnige beweging. Het (plaats, tijd)-diagra 14 BEWEGINGEN 2 Eenparige bewegingen 2.1 Eenparige beweging en snelheid Zie leerlingenproef 1: studie van de eenparige rechtlijnige beweging Proef Een met water gevulde glazen buis bevat een luchtbel. Je trekt vijf merkstrepen op de glazen buis en meet hun afstand D s tot aan de eerste streep. Je plaatst de buis verticaal en start de chronometer wanneer de bovenkant van de luchtbel de eerste. De eenparige rechtlijnige beweging door haar herkennen. De grootheden snelheid, positie (x) en afgelegde weg (Δx) kunnen bepalen. De definitie van een eenparig veranderlijke beweging kunnen weergeven. De x(t)- en de v(t)-grafieken kunnen tekenen en interpreteren. De grafische voorstelling van de positie, de ogenblikkelijk

 1. o de volgende bewegingen herkennen: eenparige rechtlijnige beweging, eenparig versnelde of vertraagde beweging, vrije val, valbeweging met wrijving; o omgaan met de bijbehorende formules. Weken 40 41 44 45 Verwondersessie leerinhoud 2.1 Snelheid 2.2 Versnellen 2.3 Vallen Toepassing hst 2 Workshopsessie Doen en kunnen Oefenen
 2. Een beweging waarbij de snelheid steeds lager wordt noemen we een vertraagde beweging. Als de snelheid gelijkmatig afneemt noem je de beweging een eenparig vertraagde beweging. Een vertraging is dus eigenlijk een tegengestelde versnelling.!! Een v,t-diagram van een eenparig vertraagde beweging ziet er uit als een rechte lijn die schuin naar.
 3. een eenparige rechtlijnige beweging is ófin rust blijft. En we hebben deze wetten ook toegepast om de beweging te beschrijven van de voorwerpen om ons heen, of zelfs om de beweging te beschrijven van de planeten in hun baan om de zon

afleiden formule eenparig versnelde rechtlijnige beweging

Eenparige beweging formule — strikt genomen heb je gelij

De applet Je ziet een wit punt dat een eenparige cirkelbeweging uitvoert. Als je op Start drukt begint de cirkelbeweging. Met Pauze/Doorgaan onderbreek of herneem je de beweging.; Met Reset breng je het punt weer terug naar de startpositie.; De straal van de cirkel, de omloopstijd van de cirkelbeweging en de massa van het rondcirkelende voorwerp kun je binnen zekere grenzen kiezen 1 Beschrijven van de gewenste beweging (functie) Het beschrijven van een gewenste bewegingsfunctie, als overdrachtsfunctie of als functie van de tijd, kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld: - met een formule (bijv. eenparige beweging, of een sinus), - met discrete punten, - met een aantal aaneengesloten functies Als leerlingen een beetje zicht hebben op de 9 grafieken en vooral de drie bewegingen die van belang zijn (versnelde beweging, beweging met constante snelheid en vertraagde beweging) kan een oefening om s,t-grafieken te vergelijken helpen om de kennis beter te verwerken.. In bovenstaande s,t-grafiek zijn vijf verschillende bewegingen van voorwerpen weergegeven Je hoeft hem dus ook niet te kennen en als je opgaven over versnelde beweging krijgt kun je deze meestal met andere formules oplossen en anders zal de formule er bij staan. (De formule staat trouwens nog wel in BINAS alleen een beetje verstopt: In tabel 35-A1 in de een na laatste formule (plaatsfunctie) staat in de rechterkolom: x(t) = x0 + v0*t + 1/2*a*t^2 3. Eenparige beweging 4. Eenparig versnelde beweging 5. Practicum tikkerband 6. Remmen en vallen 7. Practicum remmen 8. Snelheid op een tijdstip 9. Herhalingsopgaven 10.SO beweging Inleiding beweging In de 3e klas: rechtlijnige beweging (= langs een rechte lijn) Bijvoorbeeld: Soorten rechtlijnige beweging: 1. éénparige (rechtlijnige) beweging

§6 EENPARIG VERSNELDE RECHTLIJNIGE BEWEGING (2) Als we een eenparig versnelde beweging bekijken, dan kunnen we de snelheid op een tijdstip schrijven als tv )( ta. De afgelegde weg op. een tijdstip is de oppervlakte onder de grafiek, en in het geval van een eenparige versnelde beweging is dit ½ · v · t Formule om een eenparig versnelde beweging zonder beginsnelheid te berekenen. originaltype: html gerelateerde artikelen . Gebruikslimieten voor diverse materialen in salpeterzuurmilieu. Kleefband. Indeling van de lasprocessen §5 Eenparig versnelde rechtlijnige beweging (1) Een eenparige rechtlijnige beweging heeft een constante snelheid

Rechtlijnige beweging formules

netto = 0, ΣF = 0) ---> rust óf eenparige, rechtlijnige beweging. Tweede wet : F res = m·a (F netto = m·a, ΣF = m·a) Derde wet : F A op B = -F B op A Gravitatiewet : F G = G·mM/r 2 Tabel 2: Soorten beweging Soort beweging Kenmerk Oorzaak Formules & grafieken Rust v = 0 F res = 0 -- Eenparige beweging v = constant (≠ 0) De formules die je moet kennen staan in een grijs kader. Algemene vaardigheden moet je altijd bestuderen. INHOUD: Algemene vaardigheden: 2 Mechanica 35A 4 Rechtlijnige beweging 35A 1 4 Horizontale worp 35A 2 6 Eenparige cirkelbeweging 35A 3 7 Kracht 35 A 4 10 Arbeid en energie 35 A 5 14 Trillingen, golven en optica 35 B 1

Eenparig rechtlijnige beweging - YouTub

Eenparige beweging Een eenparige beweging is een beweging waarbij de snelheid constant (hetzelfde) blijft. Verder nemen we aan dat het voorwerp langs een rechte lijn beweegt. Je krijgt dan een eenparig rechtlijnige beweging 0,5 s 1,0 s 1,5 s 2,0 s 2,5 s 0,0 s Tijd (sec) Plaats (m) De gemiddelde snelheid van de fietser is uit te rekenen met de De eenparige, rechtlijnige beweging (ERB) is een beweging waarvan de grootte avn de snelheid constant is (= eenparig) en de richting anv de snelheid astv is (= rechtlijnig). Er is dus geen versnelling. oVor een eenparige, rechtlijnige beweging langs de x-as geldt: x= x 0 +v x 2t v x = constant a x = 0m= De eenparige cirkelbeweging behoudt, net zoals de eenparige rechtlijnige beweging, een constante snelheid. De eenparige cirkelbeweging kent ook een versnelling. Zijn er nog relevante video's aangaande dit onderwerp? In deze video giet Werner de eenparige cirkelbeweging in een formule. Bekijk ook zeker deze video over de eenparig rechtlijnige.

sirtaqi.com - Optic

beweging ERB = Eenparige rechtlijnige beweging tenzij een netto uitwendige kracht op inwerkt speciaal geval 2e wet (versnelling a = 0) traagheids­ of inertiewet Vooronderstelt een inertiaalstelsel coördinatenstelsel waarin lichamen met constant De inhoud is beschikbaar onder de CC BY-SA 3.0 tenzij anders aangegeven. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 16 jul 2020 om 21:39. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen. Rechtlijnige eenparige beweging. Rechtlijnige beweging met constante snelheid. Δx = v. Δ t of s(t) = v.t

eenparig rechtlijnige beweging - Zoeken - Leermiddelen

4 De eenparige, rechtlijnige beweging N. Experimenteel onderzoek Definitie ERB Formule voor de snelheid van de ERB 5 De eenparige beweging in grafieken x(t)-grafiek van de ER Rechtlijnige beweging (CE) De kandidaat kan rechtlijnige bewegingen beschrijven en analyseren. De kandidaat kan: - Rechtlijnige eenparige bewegingen en rechtlijnige eenparig versnelde bewegingen vanuit rust wiskundig beschrijven: · plaats, verplaatsing, afgelegde weg; · snelheid, gemiddelde snelheid, relatieve snelheid; · versnelling v o Ç v U W Z Á Á Á X l µ ò X W P ð ' ( ] l v À v sZ î s ] i À o W À o À v o o ] v

1.1 Beweging - Natuurkunde uitle

 1. die Keur
 2. Eenparig rechtlijnige beweging : Oefeningen. Tien eenvoudige oefeningen over de eenparig rechtlijnige beweging. De afgelegde weg of tijd alsook de gemiddelde snelheid moeten berekend worden. Interactieve oefening 28-10-2020 (5) Dries Callebaut. Leerkracht
 3. Start studying Deel 8: De eenparige veranderlijke cirkelvormige beweging (EVCB). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Natuurkunde.nl - eenparige bewegin

Eenparige rechtlijnige beweging. Bij een eenparige rechtlijnige beweging of ERB is de versnelling \(\vec{a}\) gelijk aan 0. Dit Vervolgd. Rust en beweging, puntmassa, positie, afgelegde weg. We zeggen dat een. Een eenparig rechtlijnige beweging of ERB is een eenparige beweging waarbij de grootte van de snelheid en de bewegingsrichting over een. Een negatieve a betekent niet noodzakelijkerwijs dat het om een vertraging gaat Formules uit 6 ASO Eendimensionale Bewegingen snelheid dx v dt = [v] = m s versnelling 2 2 dv d x a dt = = [a] = 2 m s Bijzondere gevallen: - Eenparig Veranderlijke Rechtlijnige Beweging (EVRB) 2 0 0 1. . . 2 x = at +v t + x v = a.t +v 0 a = cte - Eenparige Rechtlijnige Beweging (ERB) x = v 0.t + x 0 0 v = v = cte. Eenparige rechtlijnige versnelde beweging zonder en met . Eenparig rechtlijnige beweging . Extra oefeningen. Oefening 1. Men hoort de donder 7,0 s nadat men de bliksem heeft waargenomen. Op welke afstand bevindt zich. Bij een eenparige veranderlijke rechtlijnige beweging of EVRB is de versnelling \(\vec{a}\) constant

Fysica/Kinematica - WikibooksMouvement rectiligne uniformément accéléré — Wikipédia

Natuurkunde Samenvatting H1 Beweging en andere samenvattingen voor Natuurkunde, Natuur en Techniek. Een korte, duidelijke samenvatting van Natuurkunde met korte uitleg , formules en symbolen Eenparige rechtlijnige beweging Krachten zijn in evenwicht Lift = Gewicht Weerstand = Trekkracht HtHJ/VSH/Aerodynamica_v01 februari 2011 1 . Aerodynamica | Draagkracht Continuïteitswet: In elke doorsnede van de stromingsbuis is de doorstroming constant. Afhankelijk van de aanduiding in de keuzevakken (geval 1 en geval 2) volgt de autobus een andere eenparige rechtlijnige beweging. Doel: - gebruik van de formule v = (x / (t. inzicht in de (x,t)-grafiek van de E.R.B. inzicht in de (v,t)-grafiek van de E.R.B. Opdracht 1: Beweging 1: Stel in geval 1: (X) en geval 2: (X) Start de simulatie Les 1: Rechtlijnige beweging Eenparige rechtlijnige beweging Wij zijn hier geïnteresseerd in bewegingen waarbij een voorwerp (mens, trein, kogel en zo voort) een bepaalde afstand in een bepaalde tijd teruglegt. Je kunt in een diagram een grafiek van de afgelegde weg (y-as) met verstreken tijd (x-as) maken

Hoofdstuk 2 Beweging 2.1 Onderzoek naar bewegingen 2.2 Eenparige rechtlijnige beweging 2.3 Eenparig versnelde beweging 2.4 Beweging in het algemeen 2.5 Gebruik van formules en diagrammen 2.7 Afsluiting dan wel eenparige rechtlijnige beweging. DEFINITIO IV. Vis impreſſæ eſt actio in corpus exercita, ad mutandum ejus ſtatum vel quieſcendi vel movendi uniformiter in directum. Uitgeoefende kracht is een actie uitgeoefend op een lichaam, bedoeld om zijn toestand van ofwel rust dan wel eenparige rechtlijnige beweging te veranderen Hoofdstuk 5: De eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging Versnelling, formule versnelling, snelheid- tijd- grafiek. Hoofdstuk 6: De snelheidsformule Snelheidsformule. Hoofdstuk 7: De eenparige cirkelbeweging Straal van de baan, BINAS? Hoofdstuk 8: Studiehulp Antwoorden en uitleg. Grootheden met eenheden en symbolen

bioj een eenparig versnelde beweging geldt altijd dat de versnelling contant is en dus levert dit een rechtevenredig verband op in je (v,t)-diagram op, want a = delta v / delta t. in je (s,t)-diagram levert dit een kwadratisch verband op, want s = 1/2 * a * t^2 (a = constant en hebben we de vorm y = c * x^2 --> kwadratisch evenredig verband. In formule, met als eenheid dus m/s: De snelheid van een massapunt bij een willekeurige rechtlijnige beweging op een tijdstip t is de grenswaarde waartoe de gemiddelde snelheid over het interval D t, volgend op het tijdstip t, nadert als dit tijdsinterval nul nadert. In formulevorm Door de eerste formule in t uit te drukken en deze waarde voor t in de tweede formule in te vullen is y uit te drukken in x en is daarmee de gevraagde vergelijking van de parabool bekend. De snelheid v 0 is zonder verdere problemen uit de eerste formule af te leiden omdat het daar om een eenparige rechtlijnige beweging gaat, wat betekent dat de snelheid in de x-richting constant is

Je maakt berekeningen aan eenparige rechtlijnige bewegingen. Je bepaalt eigenschappen van bewegingen aan de hand van plaats-tijddiagrammen en snelheidtijddiagrammen. Je herkent de volgende bewegingen: eenparig rechtlijnige beweging, eenparig versnelde/vertraagde beweging, vrije val, valbeweging met wrijving Blok 18 sluit aan op blok 15 (tikkerstroken, eenparige rechtlijnige beweging, eenparig versnelde beweging, kracht en beweging) en blok 17 (statica). II. Inhoud 1.Het onderzoeken van een beweging. 2. Kracht en snelheidsverandering. 3. Kracht en versnelling. 4. Rekenen aan bewegingen. 5. Traagheid en rekenen aan veiligheid. 6. Stoot en impuls. III Daaruit volgen formules analoog aan de lineaire beweging. Voor een eenparige rotatie geldt: θ(t) = θ 0 + ω.t Voor een eenparig versnelde rotatie: θ(t) = θ 0 + ω 0.t + α.t 2 /2 De hoeksnelheid ω wordt voorgesteld als een vector gericht langs de rotatieas. Bij rotatie rond een as met vaste richting zal ook α volgens deze as liggen

Fysica/Kinematica - Wikibook

- Voor een eenparige beweging (een rechtlijnige beweging met constante snelheid) geldt: en Waarbij geldt: - Voor een eenparig versnelde (rechtlijnige) beweging met constante versnelling geldt: en Zoek de formules op in je Binas en noteer alle relevante tabellen. Vragen Maak de vragen 104, 105, 106,. Eenparig bewegen. Een beweging langs een rechte lijn waarbij de snelheid constant is heet een eenparige rechtlijnige beweging, De snelheid bij eenparig bewegen. Snelheid meten Formule snelheid is. Snelheid = verplaatsing . Benodigde tijd. V= X T. Km/h ( m/s = : 3,6 . m/s ( Km/h = 3,6. de standaard eenheid voor snelheid is m/s. grafieke De welbekende formule van Einstein de eenparige rechtlijnige beweging, de versnelde en vertraagde bewegingen, de vrije val, de verticale en horizontale worp en tenslotte de eenparige cirkelbeweging. De studie hiervan is experimenteel. In het eerste semester zijn er een aantal practica: eenparig rechtlijnige beweging, eenparig versnelde. Voor de beweging langs de x-as in het stelsel-in-rust heb je nu de uitkomst: Merk op: de plaats x is gewoon evenredig met de tijd t. De ingewikkelde term vóór t is echter niet gewoon de som van de snelheden in de x-richting. Op gelijke wijze pak je de formule aan voor de beweging in de η-richting: η = w η. τ

PowerPoint: Verschillende PowerPoints rond de onderwerpen

Eenparig cirkelvormige beweging formules - f r = m ⋅ v 2

De formules leert de rechtlijnige eenparige beweging te berekenen eenvoudig aanbrengen variabelen te berekenen gegeven via de speling elk ten opzichte van de andere. Een vervolg zal ze uitleggen: - De Afstand (D) die bedekt wordt berekend door het snelheid (V) die we moeten niet vergeten dat altijd is in overeenstemming met de Time (T) te vermenigvuldigen die de route welzijn van volgt D = V * T De rechtlijnige beweging van het karretje verandert pas als de linkerwand van de verhuiswagen de naar binnen gerichte kracht gaat leveren. Newton heeft in zijn Principia een formule afgeleid waarmee de naar binnen gerichte krachtbij een kromlijnige beweging berekend kan worden

Eenparig versnelde beweging - 2 voorbeelden - Technische

Eenparige beweging Een eenparige beweging is een beweging constant (hetzelfde) blijft. Verder nemen we aan dat het voorwerp langs een rechte lijn beweegt. Je krijgt dan eenparig rechtlijnige beweging 0 m 0, 0 s Tijd (sec) Plaats (m) 0, 0 0, 5 00 = 120 m 6 3 Manier 2 2 Uit 1 m. b. v. formule Δx vgem= volgt dat Δt 0 0 10 20. 1. Eenparige rechtlijnige beweging. Inleiding. Jullie gaan in groep de leerstof over dit onderwerp op zelfstandige basis bestuderen. Je gaat op bepaalde punten geholpen worden door links. Hier kan je terecht voor meer informatie. Deze leerstof komt de eerste les van oktober aan bod. Dit is dan ook de datum voor jullie presentatie

Samenvatting Natuurkunde Hoofdstuk 2, Beweging (4e klas

 1. (rust of eenparige rechtlijnige beweging) behoudt zolang er geen uitwendige kracht wordt op uitgeoefend. Moest de beweging van het voertuig niet gepaard gaan met wrijving (interne wrij-ving, wrijving tussen de band en de weg, aerodynamische weerstand), zou je vol-gens de eerste wet van Newton de motor kunnen uitschakelen zodra de kruissnel
 2. • Formules horend bij de eenparige rechtlijnige veranderlijke beweging • Bewegingsvergelijkingen van een projectiel • Werken met normale en tangentiële componenten • Relatieve en gekoppelde beweging 7.1 Verband tussen plaats, snelheid en versnelling VRAAG 7-1
 3. 1. bij de eenparige rechtlijnige beweging wordt de relatie tussen kracht en tegen­ kracht verkeerd beoordeeld, en wel op grond van het denkschema overwinnen van tegenwerking 2. bij de wisselwerking tussen twee zeer ongelijke voorwerpen wordt de relatie tussen actie en reactie verkeerd beoordeeld, en wel door het denken in termen van sterk-zwa
 4. rechtlijnige beweging; Formule snelheid: v = ∆x/∆t Eenparig rechtlijnige beweging (ERB) 7, 13, 14 3. tijdsduur experimenteel bij een eenparige rechtlijnige beweging het verband tussen de verplaatsing en de bepalen; Leerlingenproef: bepaling van de constante verhouding tussen verplaatsing en tijdsduur bij een ERB 7, 11 4. bewegingstoestan
 5. Formules uit 6 ASO Eendimensionale Bewegingen snelheid dx v dt = [v] = m s versnelling 2 2 dv d x a dt = = [a] = 2 m s Bijzondere gevallen: - Eenparig Veranderlijke Rechtlijnige Beweging (EVRB) 2 0 0 1. . . 2 x = at +v t + x v = a.t +v 0 a = cte - Eenparige Rechtlijnige Beweging (ERB) x = v 0.t + x 0 0 v = v = cte - Valbeweging en verticale

Formules horend bij de eenparige rechtlijnige veranderlijke beweging Bewegingsvergelijkingen van een projectiel Werken met normale en tangentiële componenten Relatieve en gekoppelde beweging 7.1 Verband tussen plaats, snelheid en versnelling VRAAG 7-1. De positie van een puntmassa P wordt gegeven door ⃗ ; L :3 Berekeningen en beschrijven van eenparig vertraagde beweging en vrije val Kennis van de formules die horen bij de eenparige rechtlijnige beweging en de eenparig versnelde beweging Je kunt een computermodel maken die een baan beschrijft dat een voorwerp maakt bij een horizontale worp of een schuine lancering VWO Systematische Natuurkunde Hoofdstuk 7 'Cirkelbewegingen' en andere samenvattingen voor Natuurkunde, Natuur en Gezondheid. Natuurkunde samenvatting van Systematische Natuurkunde 5V. Samenvatting van hoofdstuk 7 Cirkelbewegingen. Het is een volledige samenvatting inclusie..

Berekeningen en beschrijven kunnen uitvoeren van eenparig versnelde beweging -Berekeningen en beschrijven van eenparig vertraagde beweging en vrije val -Kennis van de formules die horen bij de eenparige rechtlijnige beweging en de eenparig versnelde beweging Hoofdstuk 2: -Natuurverschijnselen kunnen verklaren op basis van elektrische lading

Untitled Document [users

Domein C. Beweging en energie. Subdomein C1. Kracht en beweging. Specificatie. De kandidaat kan: 1. Berekeningen maken aan eenparige rechtlijnige bewegingen: Een beweging langs een rechte lijn met een constante snelheid heet een eenparige rechtlijnige beweging. Meestal zeg je alleen maar eenparige beweging Eenparige rechtlijnige beweging. Bij een eenparige rechtlijnige beweging of ERB is de versnelling \(\vec{a}\) gelijk aan 0. Dit Vervolgd. Rust en beweging, puntmassa, positie, afgelegde weg. Dit blijkt uit de formule. \begin{eqnarray*} B Vervolgd. Magnetisch veld in en rond een solenoïde Welke beweging maakt het wagentje als het rijdt?   Waarover gaat deze video over de eenparig rechtlijnige beweging? In deze video voert Nick een experiment uit dat toont welke beweging het wagentje maakt als het rijdt. Er zijn verschillende hypotheses: Het wagentje beweegt in een rechte baan met een veranderlijke snelheid. Het wagentje beweegt in een rechte baan met een constante.