Home

Artikel 1.2 1 Besluit ruimtelijke ordening

BOUW - Grensprijs sociale koopwoning en kostengrens NHG

Artikel 1.1 (begripsomschrijvingen) Artikel 1.2 (buitentoepassingverklaring) Hoofdstuk 2 Nationale belangen (Artikelen 2.1.1-2.14.2) Titel 2.1 Rijksvaarwegen (Artikelen 2.1.1-2.1.3) Artikel 2.1.1 (begripsomschrijvingen) Artikel 2.1.2 (bepaling vrijwaringszone) Artikel 2.1.3 (veiligheid scheepvaart op vaarwegen Verwijzingen naar § 1.2 Wetstechnische informatie voor Artikel 1.2.1 Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving Opschrift; Aanhef; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikelen 1.1-1.2) Artikel 1.1 (begripsomschrijvingen) Artikel 1.2 (buiten toepassing verklaring) Hoofdstuk 2 Nationale belang Art. 1.1.2 Bro - Artikel 1.1.2 Besluit ruimtelijke ordening - Artikel 1.1.2 Bij het stellen van regels in een bestemmingsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de wet, rijksbestemmingsplan als bedoeld in artikel 10.3 van de wet of beheersverordening, bij de beslissing op een aanvraag om een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersveror..

§ 1.2 Bepalingen omtrent vormgeving, inrichting, beschikbaarstelling, bekendmaking en terinzagelegging van planologische besluiten. Artikel 1.2.1 Art. 1.2.6 Bro - Artikel 1.2.6 Besluit ruimtelijke ordening - Artikel 1.2.6 1. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de vormgeving en inrichting van de in artikel 1.2.1, eerste lid, bedoelde visies, plannen, besluiten en verordeningen.2 Art. 3.1.2 Bro - Artikel 3.1.2 Besluit ruimtelijke ordening - Artikel 3.1.2 1. Ten behoeve van de uitvoerbaarheid kan een bestemmingsplan regels bevatten met betrekking tot sociale huurwoningen, sociale koopwoningen of particulier opdrachtgeverschap.2 Art. 6.2.1 Bro - Artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening - Artikel 6.2.1 Als bouwplan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid, van de wet, wordt aangewezen een bouwplan voor:a. de bouw van een of meer woningen;b. de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen;c. de uitbreiding van een gebouw met ten minste 1000 m² bruto-vloeroppervlakte of met een of meer woningen;d. de verbouwing van een of meer aaneengesloten gebouwen die voor andere doeleinden in gebruik of ingericht waren, voor woondoe..

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Artikelen: 7a, 7c, 7h. Organisatie- en ondermandaatbesluit Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2017. Bijlage: 1. Regeling plankosten exploitatieplan. Artikel: 1. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012. Artikel: 1. Overzicht van wijzigingen voor de regeling Artikel 1.2. van het besluit tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, is hiervan concreet een weerslag. Het is zeer belangrijk dat de rechtonderhorige zich realiseert dat in de gevallen waar de stedenbouwkundige vergunningsplicht wegvalt, er nog een andere machtigings- of vergunningsplicht kan gelden Art. 3.1.2 lid 2 Bro - Artikel 3.1.2 lid 2 Besluit ruimtelijke ordening - 2. Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening kan een bestemmingsplan regels bevatten:a. waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid, afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels;b. met betrekking tot branches van detailhandel en horeca Het voorstel is: 1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Brandlichterweg 61 en 65 Denekamp' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG6165-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening - Wetten

1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud Ootmarsum' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPOTTERSHAGEN2-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen 1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Brandlichterweg 61 en 65 Denekamp' met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG6165-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen; 2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond me

Op deze pagina vindt u rechtspraak over het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), inclusief uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bevoegdheid tot het vaststellen van bestemmingsplannen ligt op basis van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bij de gemeenteraad. In artikel 1.2.4, eerste lid Besluit ruimtelijke ordening is bovendien opgenomen dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan tevens kenbaar wordt gemaakt welke digitale ondergrond is gebruikt. 3 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 'Tubbergen Buitengebied 2016' met de identificatiecode NL.IMRO.0183.1410621 -vg01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen, met de wijzigingen zoal De basis hiervoor ligt in artikel 160, lid 1, onder b, Gemeentewet. Zie in het verlengde hiervan artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Dit volgt uit artikel 3.1, lid 1 en artikel 3.8, lid 1, onder e, Wet ruimtelijke ordening. Voorbereidin Wijziging Besluit ruimtelijke ordening. Voorts bevat dit besluit een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) op grond waarvan gemeenten en provincies verplicht zijn om in de toelichting van een ruimtelijk besluit de zogenaamde «ladder voor duurzame verstedelijking» op te nemen, wanneer een zodanig besluit een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.2.1 Besluit ruimtelijke ordening kan het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan met ingang van 23 april 2021 ook worden geraadpleegd via www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad en Staatscourant) en via www.ruimtelijkeplannen.nl NL.IMRO.1507.HONIEUWENBERGWEG1-WPV1) Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden. Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2012, nr. IENM/BSK-2012/55325, houdende de vaststelling van digitale standaarden voor de ruimtelijke ordening (Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012) Gelet op artikel 6.14, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht en.

wetten.nl - Informatie - Besluit ruimtelijke ordening ..

Besluit algemene regels ruimtelijke ordenin

Artikel 1. (29/11/2015-) In dit besluit wordt verstaan onder: 1° 2° gebouwengroep: minstens drie gebouwen of gebouwencomplexen, al dan niet aan dezelfde kant van de straat gelegen, die samen geen functioneel, maar wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen; 3°. Opschrift; Aanhef; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen (Artikelen 1.1-1.2) Artikel 1.1 (begripsomschrijvingen) Artikel 1.2 (buiten toepassing verklaring) Hoofdstuk 2 Nationale belang ARTIKEL I. De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen

Art. 1.1.2 Bro - Artikel 1.1.2 Besluit ruimtelijke ..

 1. standaarden voor de ruimtelijke ordening (Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012) De Minister van Infrastructuur en Milieu, Gelet op artikel 6.14, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht en paragraaf 1.2 van het Besluit ruimtelijke ordening; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: besluit: Besluit ruimtelijke ordening
 2. 1.2 Uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat er sprake is van een goede ruimte-lijke ordening. Een van de vereisten voor het mogen nemen van een projectafwijkingsbesluit is dat de activiteit niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke ordening. Het te nemen besluit dient een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten
 3. gsplan, wijzigings- of uitwerkingsplan, exploitatieplan of rijksbestem
 4. Artikel 1.2 Aanpassing ruimtelijk besluit besluit: Besluit ruimtelijke ordening; bio-energie: energie die wordt opgewekt uit organisch materiaal (biomassa), zoals mest, hout, vezels, plantaardig en dierlijk vet;.
 5. gsplan. 3.1 conform artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt bij vaststelling van een bestem

Video: Staatsblad 2008, 145 Overheid

In artikel 5, eerste lid, wordt «een besluit als bedoeld in de artikelen 10, 11, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 19, eerste, tweede en derde lid, 28, 37, 39b en 40, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van een besluit tot het verlenen van vrijstelling als bedoeld in artikel 11 van de Woningwet» vervangen door: een besluit als bedoeld in de artikelen 3.1. Het bestuursprocesrecht van de Algemene wet bestuursrecht beperkt de kring van personen die tegen een besluit kunnen opkomen in bezwaar en beroep. Alleen belanghebbenden kunnen tegen een bestuursrechtelijk appellabel besluit opkomen. Wie belanghebbende is, bepaalt artikel 1:2 van de Awb. Dit blogbericht richt zich tot de vraag wanneer een rechtspersoon op grond van lid 3 [ Volgens artikel 3.8 lid 1 onder e van de Wet ruimtelijke ordening beslist de gemeenteraad omtrent vaststelling van het bestemmingsplan. 7.1 Conform artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt bij vaststelling van een bestemmingsplan aangegeven welke ondergrond is gebruikt de bevoegdheden als bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2, 3.1, 3.6 en 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening, de bevoegdheid te beslissen over een omgevingsvergunning waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 30, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan wordt afgeweken, alsmede de bevoegdheden als bedoeld in de artikel 3.10 en 3.27 van de Wet.

Overzicht ruimtelijke besluiten en verantwoordingsvorm Art Wet ruimtelijke ordening Wabo Verant-woorden Verantwoor-dingsplicht 3.1 de vaststelling van een bestemmingsplan, bedoeld in artikel 3.1, eerste tot en met derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 3.6 lid 1 onder a: binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzige artikelen 1.2 en 4.3. De objecten waaraan deze artikelen zijn gekoppeld (aanpassing ruimtelijk besluit voor artikel 1.2 en kantoren en kantoren op knooppunt voor artikel 4.3) zijn daarom ook opgenomen in de correctie. De overige, ongewijzigde objecten zijn in de correctie niet verbeeld

3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt voorbereid voor de ontwikkeling van woningbouwlocatie Stationstuinen; De geometrische plaatsbepaling. bedoeld in artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening, van het werkingsgebied van dit besluit met bijbehorende regels en bijlagen is vervat in he VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING. CONCORDANTIETABEL I. Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. TITEL I. Inleidende bepalingen. HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen. Artikel 1.1.1 Wij besluiten de omgevingsvergunning voor de activiteiten: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) te verlenen. Het besluit is genomen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub c, juncto artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 2 van d als bedoeld in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening. 1. Inleiding In dit hoofdstuk worden de aanleiding voor de bestemmingsplanherziening, het doel van het plan en de ligging van het plangebied aangegeven. Dit wordt geïllustreerd door middel van een luchtfoto (zie figuur 1), waaruit de ligging van het plangebied blijkt gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening, B E S L U I T: 1. Op het perceel Uiterdijkenweg 32 te Luttelgeest een zorgboerderij, kinderopvang en buitenschoolse opvang toe te staan; 2

Art. 1.2.6 Bro - Artikel 1.2.6 Besluit ruimtelijke ..

Art. 3.1.2 Bro - Artikel 3.1.2 Besluit ruimtelijke ..

Hetgeen aan artikel 6.14 Bor is toegevoegd ziet alleen op de verlening van een waboprojectbesluit en niet op het ontwerp daarvan: De mededeling, bedoeld in de eerste volzin, wordt tevens langs elektronische weg gedaan en aan eenieder beschikbaar gesteld op de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening regels ruimtelijke ordening. Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning voor de activiteiten: bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening te verlenen. Het besluit is genomen op grond van artikel 2.1, lid 1, sub a en c, juncto artikel 2.10 en 2.12. lid 1, sub a, onder 2 van de Wet algemene bepalinge in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (Besluit handelingen algemeen belang) op volgende punten: — Sportinfrastructuur — Dienstenzones / servicestations — Warmte- en koude-netleidingen — Begraafplaatse 1.2 Context 44 1.3 Leeswijzer 66 In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is vastgelegd dat planologische visies, plannen, besluiten, artikel 2.1 lid 1 onder c juncto artikel 2.12 eerste lid, onderdeel a mogelijk onder toepassing van artikel 1.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening is de Paraplunota ruimtelijke ordening met inbegrip van de in de bijlagen genoemde documenten langs elektronische weg beschikbaar op het webadres van de Provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl)

Kattenburg - Ambtshuisterrein

In artikel 3.1 wordt in achtneming vervangen door: inachtneming. I . Bijlage 5.9 wordt vervangen door de bijlage, behorende bij dit besluit, genaamd Bijlage 5.9 bij het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening . Artikel II . Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Wro afgebakend door de tekst van artikel 4.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Uitsluitend voor de in dit artikel opgenomen gevallen kan op grond van artikel 3.23 Wro ontheffing worden verleend van het bestemmingsplan. Binnen het kader van artikel 4.1.1 Br Bijlage B, behorend bij artikel 1, onderdeel Q, van het Besluit van tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening in verband met herziening van de Beleidslijn kust en enige andere wijzigingen Bijlage 3 bij Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Detailkaart qrote rivieren noord 4 4 -w'. lUID rivierbe - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1, 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester en van artikel 561 van het besluit van de. 1.2.1 tot en met 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastleggen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond BGT, oktober 2016. 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening vaststellen. 4. Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest

Art. 6.2.1 Bro - Artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ..

Ingevolge artikel 1.2.3 lid 1 Bro worden de in artikel 1.2.1 lid 1 Bro bedoelde plannen, waaronder bestemmingsplannen, langs Onlangs is het Besluit van 17 juni 2011 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit archeologische monumentenzorg (Bam) in. 1.2 Inhoud jaarverslag Bijlage 2: Artikel 4, Bijlage II Besluit Omgevingsrecht In artikel 10.1, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat burgemeester en wethouders de gemeenteraad jaarlijks verslag doen over • De uitvoering van de bestuursrechtelijke handhavin Handleiding toepassing uitvoeringsbesluit 'kleine wijzigingen' 1 Handleiding bij de toepassing van het Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van arti- kel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling va 4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Bij het vaststellen van ruimtelijke plannen dient rekening te worden gehouden met het Barro, inclusief de wijzigingen In artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, wordt het tweede lid opgeheven

Video:

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de

 1. gsplan inzake verantwoording van de gemaakte keuzes van de bestem
 2. 1 Zie daartoe de artikelen 3.1.1, eerste lid en 1.1.1, tweede lid van het Besluit ruimtelijke ordening. 2 Zie daartoe artikel 3.26, eerste lid Wet ruimtelijke ordening. 3 De overheden en diensten zijn op 7 november 2017 per mail uitgenodigd en hebben tot en met 5 december 2017 gekregen om een reactie aan de provincie kenbaar te maken
 3. Overeenkomstig artikel 1.1.1, lid 3 van het Besluit ruimtelijke ordening is hoofdstuk 3 en de daarop rustende bepalingen van het Besluit ruimtelijke ordening mede van toepassing op wijzigingsplannen als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening. Het wijzigingsplan is voorzien van een toelichting, regels en verbeelding

Art. 3.1.2 lid 2 Bro - Artikel 3.1.2 lid 2 Besluit ..

K4 ruimtelijke ordening Proef/oefen tentamen 18 Januari 2015, art. 3.1.2 lid 1 Bro) - uitsluitend toegestaan om te werken met percentages Bepaling van planwijziging, planuitwerking of nadere eis - Omgevingsvergunning gebaseerd op 2.1. lid 1 sub c Wabo - Besluit om omgevingsvergunning aan te houden 3.7 Wro. 20 JULI 2012. — Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeeste van wordt gedaan in het Jaarverslag Toezicht en Handhaving. Het jaarverslag ruimtelijke ordening gaat uitsluitend over de ruimtelijke plannen. Een aantal van de in artikel 10, lid 2 Wro genoemde onderdelen hebben zich in 2018 niet voor gedaan en komen in dit jaarverslag niet aan de orde. 1.2 Inhoud jaarversla

Zilverschoon 248-254: ToelichtingZuilenstein-Huis de Geer

Gemeenteraad 05 juli 2021 19:30:00, Gemeente Dinkellan

 1. 1 Onderwerp: besluit geen exploitatieplan vast te stellen voor de uitwerkingsplannen scheepmakerskwartier fase 1, 2A en 2B 1. Inleiding Het besluit omtrent het (al dan niet) vaststellen van een exploitatieplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad ingevolge artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro)
 2. gsplan in elektronische vorm een volledige verbeelding daarvan op papier vaststellen. 5.1 Een exploitatieplan is in dit geval niet nodi
 3. gsplan Holterschans 28. 18-06-2019. Bestem
 4. gsplan Berkel I, 1e partiële herziening nieuwbouw PWA en De Kwakel met identificatienummer BP0157H01; 2
 5. gsplan voorbereiden voor het realiseren van 4 vrijstaande woningen op enkele kavels aan de Oude Reekstraat (kavel 1, 2, 21 en 22)
 6. Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, §2, en artikel 4.7.1, §2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester bvr 5/5/2000 b.s. 19/5/2000 wijz. bvr 11/5/2001 b.s. 22/6/200
 7. Op grond van de huidige wetgeving kunnen provincies een ruimtelijke verordening vaststellen als provinciale belangen dat noodzakelijk maken (artikel 4.1 van de Wet ruimtelijke ordening). De regels in die verordening moeten ruimtelijk relevant zijn

Gemeenteraad 25 mei 2021 19:30:00, Gemeente Dinkellan

 1. Art. 1.1.2. Voor de toepassing van deze codex wordt verstaan onder : 9° /1 projectbesluit: een besluit als vermeld in artikel 2, 10°, of een bouwverordening vastgelegd op grond van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening,.
 2. gsplan in relatie tot De algemene onderzoeksverplichting van artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke.
 3. De Vlaamse Regering, Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 1.1.5, 5.2.7, 5.3.1 en 5.3.2; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot uitvoering van artikel 134, §§ 2 en 3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
 4. gsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, onder meer, regels bevatten met betrekking tot branches van detailhandel en horeca
 5. gsplan, bedoeld in artikel 3.1, eerste tot en met derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening; 3.6 lid 1 onder a: binnen bij het plan te bepalen grenzen het plan kunnen wijzige
Wijzigingsplan, Renseweg 52 in De Mortel: Toelichting

Rechtspraak bestuursrecht Rechtspraak Besluit

 1. 5.1. In artikel 1:2, eerste lid, van de Awb wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. In artikel 8:1 van de Awb is bepaald dat een belanghebbende tegen een besluit beroep kan instellen bij de bestuursrechter. Alleen wie een voldoende objectief en actueel, eigen en persoonlijk belang heeft.
 2. gsplannen en (provinciale) verordeningen. Hierin wordt bepaald op welke locaties welke functies (bestem
 3. 3 Artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 4 Artikel 3.8, eerste lid, onder d, van de Wet ruimtelijke ordening 5 Artikel 3.10, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 6 Artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 7 Artikel 8.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening
 4. Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 5. Tagarchief: artikel 4.1.1 Besluit ruimtelijke ordening. definitie bijgebouw. Indien bijgebouw nabij woning ook voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, is bedrijfsgebouw niet meer in functionele zin ondergeschikt aan woning. Geplaatst op 5 september 2012 door De Omgevingsjurist • Een reactie plaatsen
 6. gsplan slechts ruimtelijke.
Zesde Tochtweg nabij 1, Moerkapelle: Toelichting

Raadsvoorstel en -beslui

ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) ongewijzigd vast te stellen; 3. op grond van artikel 1.2.4 Bro de digitale ondergrond met identificatiecode N L. I M RO.01 8 0.21 O2O1 }OOA-VSO 1 va st te stel I en; 4 1.4. Digitale vastlegging. Wet ruimtelijke ordening (Wro) In de Wro wordt op diverse plaatsen aangegeven dat nadere regels kunnen worden gesteld omtrent de vormgeving en inrichting van de in deze praktijkrichtlijn onderscheiden gebiedsgerichte besluiten. In het Besluit ruimtelijke ordening zijn die uitgewerkt. Besluit ruimtelijke ordening (Bro term 'ruimtelijke plannen en besluiten' gebruikt. Het betreft 3: • de structuurvisie (artikel 2.1, 2.2 en 2.3 Wro) • het bestemmingsplan (inclusief inpassingsplan) (artikel 3.1, 3.26 en 3.28 Wro) 1 Besluit van 18 augustus 2009 (Staatsblad 2009, 365), houdende wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening betreffende uitstel van d besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse Bouwmeester herzien. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1 vervangt de.

Laan van Spitsbergen 89: Ruimtelijke onderbouwing

Overzicht: procedure bestemmingsplan met MER

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Art. 2. § 1. De vergunningsaanvragen die het voorafgaande advies van de Bouwmeester vereisen in uitvoering van artikel 11/1, § 2, van het BWRO zijn de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen die betrekking hebben op een project van in totaal meer dan 5.000 m 2 vloeroppervlakte. Deze handelingen worden nader omschreven in artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Op het eerste komt ee Betere besluiten dankzij Dashboard Verstedelijking. Dit is een verkorte versie van het artikel in ROm 1-2, Bij de Directie Ruimtelijke Ordening op het ministerie van BZK is ze nauw betrokken bij de uitwerking van de regionale verstedelijkingsstrategieën Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan: Besluit omgevingsrecht (Bor), artikel 6.18 jo. artikel 3.1.1 Bro; Ontwerp: Bestemmingsplan: Wet ruimtelijke ordening (Wro), artikel 3.8 (zie ook Bro artikel 1.2.1 a) Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 3.10 en volgende.

Wijziging Bro en Barro - Kenniscentrum InfoMi

1 2-0 1-20 1 1 WAALSE OVERHEIDSDIENST [2011/200049] Ruimtelijke Ordening. — Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 16 december 2010 wordt, overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd plan, het ontwerp van herziening van de gewestplannen van La Louvière-Zinnik en Thuin-Chimay voorlopig aangenomen, met inbegrip van 1. Op 1 juli 2017 treedt in werking het besluit tot wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de aanpassing van de ladder voor duurzame verstedelijking (Stb 2017, 182). Met deze aanpassing worden drie leden van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) gewijzigd dat geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening noodzakelijk is omdat het verhalen van de kosten anderszins verzekerd is; dat wordt voldaan aan de bepalingen over de vormgeving, inrichting, beschikbaarstelling, bekendmaking, en terinzagelegging van ruimtelijke besluiten (paragraaf 1.2 Besluit ruimtelijke ordening)

Op grond van artikel 6.12 Wro dient de gemeenteraad in principe een exploitatieplan vast te stellen als er sprake is van kosten die de gemeente (mogelijk) moet maken in geval van een voorgenomen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening Op 1 juli 2014 is artikel 3.1.6 lid 4 Bro in werking getreden ( Stb. 2014, 174). Ook deze bepaling is 'verstopt', namelijk in het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer va gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de Nota Zienswijzen (bijlage 1); 2. het plan Valkseweg XVIII, partiële herziening Buitengebied 2012 met planidentificatie NL.IMRO.0203.1530-0002 in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen Besluit omgevingsrecht: Artikel 3.1: Ruimtelijke ordening U bent momenteel niet ingelogd. Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord om deze pagina te bekijken of gebruik te maken van deze dienst