Home

Intercultureel sensitief

Interculturele sensitiviteit - InjeRech

Interculturele sensitiviteit (tab 6) Interculture sensitiviteit • Gevoel van onbestemdheid mediator onstaat: - Onvoldoende kennis van achtergrond - Angst om fouten te maken • Interventies kunnen hun doel missen • De interculturele leidraad gaat vooral uit van: - Psychologische processen en niet van conflictproce Intercultureel sensitief wil zeggen dat men naar een cultuur kan... Interested? Read the instructions below in order to read the full content of this page atie bijvoorbeeld de sociaaleconomische positie. Intercultureel sensitief zijn betekent dat je culturen kunt onderscheiden en dat je het vermogen hebt om interculturele verschillen te ervaren. Het gaat bij interculturele sensitiviteit om een nieuwsgierige, open houding, het tonen van respect voor andere cul Hoofdstuk 6: interculturele sensitiviteit als groeiproces. Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar een cultuur te kijken, niet alleen vanuit je. eigen referentiekader, maar ook vanuit het referentiekader van een ander. Je verplaatst je niet alleen. in gedachten, maar je bent ook in staat om je gedrag aan te passen

Intercultureel sensitief zijn en handelen gaat over veranderingsprocessen binnen instellingen. Daarbij staan gedrag en daadwerkelijk contact met de cultureel diverse omgeving centraal. Instellingen die geen aandacht besteden aan intercultureel sensitief zijn en handelen maximaliseren hun resultaten op dit gebied niet Voor geslaagde interculturele communicatie zijn nieuwsgierigheid, zelfreflectie en openheid van groot belang. Verdiep je in de achtergrond van de ander, lees erover, zoek op internet. Het is handig om bijvoorbeeld meer te weten over hoe een begroeting verloopt, wat zegt het non-verbale gedrag, hoe worden gevoelens geuit, wat wordt als privé beschouwd

Interculturele sensitiviteit als groeiproces - Management

Hoofdstuk 6: interculturele sensitiviteit als groeiproces Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar een cultuur te kijken, niet alleen vanuit je eigen referentiekader, maar ook vanuit het referentiekader van een ander. Je verplaatst je niet alleen in gedachten, maar je bent ook in staat om je gedrag aan te passen Live online training cultuursensitief werken. We ontwikkelden de cursus ' Cultuursensitief werken en signalering van LVB- en GGZ-problematiek bij migrantenjeugd ' voor professionals die te maken krijgen met deze problematiek (bijv. sociale wijk- en buurtteams, CJG-, JGZ-medewerkers en schoolmaatschappelijk werkers) De directeur maakte van zijn dilemma een casus in de Topclass van Een Intercultureel Fundament, een project van VGN en Actiz dat cultuursensitieve zorg wil bevorderen. De directeur: 'Het binnenhalen van de buitenwereld leidt tot spanning omdat de verschillende groepen elkaar niet kennen en bang zijn voor elkaar

Intercultureel sensitief handelen is binnen je werkveld rekening houden met de culturele achtergrond van degene met wie je werkt. Bijvoorbeeld door je schoenen uit te doen als je bij een Turks gezin komt of door rekening te houden met gevoelens van schaamte als je met een Hindoestaanse jongere het gesprek aangaat over relaties Culturele empathie is wellicht de meest genoemde dimensie van culturele effectiviteit. Het is het vermogen zich in te leven in de gevoelens, gedachten en gedragingen van leden van groepen met een andere cultuur. Interculturele sensitiviteit speelt daarbij een belangrijke rol De trauma-sensitieve ondersteuning is bovendien intercultureel sensitief, zodat ook op maat de juiste begeleiding wordt gegeven kinderen, jongeren en volwassenen met een vluchtelingenachtergrond, afgestemd op hun cultuur, religie en taal. Trauma-sensitieve ondersteuning op schoo

Dit werkboek nodigt professionals uit tot het ervaren van interculturele sensitiviteit en helpt om samen met de allochtone cliënt zichtbare en achterliggende behoeften en problemen te bespreken, en verborgen leed naar boven te halen Tegelijkertijd zijn onze zorgprofessionals intercultureel sensitief. Dat wil zeggen dat zij bekend zijn met uiteenlopende omgangsvormen in de verschillende culturen van herkomst van zorgbehoevende ouderen. Daarin schakelen zij behendig tussen de zorgbehoeften van vandaag en de zorguitdagingen van morgen Een reis door de wereld van intercultureel sensitief vakmanschap. Lees verder. Vragen? U kunt telefonisch contact opnemen,of u kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Er zal telefonisch of face to face een intake gesprek volgen. Contact. 06 - 398 24 353 kinddonya@gmail.co Methodiek om sociale en culturele sensitiviteit in organisaties te vergroten. Discriminatie bij zowel instroom als doorstroom binnen bedrijven is een van de belangrijkste oorzaken van de grote werkloosheid onder zwarte, migranten en vluchtelingen. Vergeleken met de autochtone bevolking is die werkloosheid drie tot vier maal zo hoog De interculturele pedagogiek gaat uit van dynamiek in opvoedingspatronen (Bouteh, 2010). De nadruk wordt gelegd op het begrijpen van cultuurverschillen in verband met opvoedingsopvattingen en - praktijken. Niet zozeer de voorgeschiedenis staat centraal, maar er is ook oog voor d

Bij interculturele communicatie gaat het erom je bewust te worden van de basiswaarden van je eigen cultuur. Daarnaast gaat het om het herkennen van basiswaarden van andere culturen. Met mensen uit andere culturen kun je dan effectiever en creatiever communiceren, of zelfs inspiratie en groei halen uit culturele verscheidenheid Je bent intercultureel sensitief; je inleven in andere culturen met eigen normen en waarden is dan ook geen probleem Je kunt resultaatgericht werken, er is sprake van taakstellingen wat betreft het aantal contacten Interculturele hulpverlening Medewerkers van Social Unity werken cultureelsensitief en spreken meerdere talen. Dit zorgt ervoor dat de hulpverlening aan mensen met een andere culturele achtergrond makkelijker wordt. We werken vooral meer cultuur- dan taalgericht Het netwerk gaat ervan uit dat organisaties en instellingen, door cultureel sensitief te werken, eerder en beter zullen anticiperen en inspelen op vragen en behoeftes van álle mensen in onze samenleving, die hulp of zorg nodig hebben of verplicht onderwijs volgen.We helpen professionals zich te kwalificeren in interculturele expertise Is integer, betrouwbaar, intercultureel sensitief en denkt en handelt met kennis van dekolonialisme, intersectionaliteit en andere relevante ontwikkelingen in de samenleving; Heeft een visionaire blik op Foam en fotografie in alle mogelijke vormen en draagt dit uit

Interculturele Sensitiviteit Docent: drs

Je bent intercultureel sensitief; je inleven in andere culturen met eigen normen en waarden is dan ook geen probleem. Je kunt resultaatgericht werken, er is sprake van taakstellingen wat betreft het aantal contacten. Je bent stressbestendig ; Je bent een goede netwerker en hebt plezier in het leggen van professionele contacten Maar hoe intercultureel sensitief zijn uw studenten eigenlijk? Interculturele test Via deze website kunnen studenten een test doen die een indicatie geeft van hun interculturele sensitiviteit. Zij beantwoorden 15 meerkeuzevragen en u als docent krijgt een overzichtelijk beeld van hun resultaten Wat is 'culturele sensitiviteit' precies? Geplaatst door Birgit Klapper op August 08, 2018. De term 'cultuursensitief' wordt vaak gebruikt. Maar wat betekent het nou precies? In onderstaande video wordt uitgelegd welke fasen er zijn bij het 'sensitief' zijn ten opzichte van verschillende culturen. Hoe cultuursensitief ben jij eigenlijk? Trefwoord: interculturele sensitiviteit. Dossier. #Woest. Boze burgers zijn geen speelballen van abstracte krachten. Te vaak wordt de boze burger beschouwd als een economisch slachtoffer van de globalisering. Maar diens wantrouwen is dieper geworteld dan dat. Een cultuursociologische blik kan beleidsmakers helpen De termen 'intercultureel vakmanschap' en 'cultuur competente hulpverlening' zijn nuanceringen in de soms lastige terminologie. In deze kennisupdate komen we tot slot bij de term cultuursensitiviteit. Hieronder verstaan we het vermogen om culturele verschillen waar te nemen. Een open houding en gedrag zijn een voorwaarde voor zowe

Begrippenlijst multiculturaliteit - StudeerSnelsessie 39 ppt superdiversiteit

Onze interculturele zorg is gericht op mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten ons op asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC), statushouders en migranten. Ook hebben we trainingen voor professionals die werken met deze doelgroepen Sensitiviteit, inlevingsvermogen. Met sensitiviteit of inlevingsvermogen wordt bedoeld: de mate waarin je rekening houdt met de gevoelens en behoeften van anderen. Er wordt ook wel gesproken van interpersoonlijke sensitiviteit. Als je gevoelig bent voor de gevoelens van anderen, dan wordt dat empathie of empathisch vermogen genoemd Interculturele consulenten. Soms is het moeilijk om elkaar goed te begrijpen als je een verschillende achtergrond hebt en elkaars taal niet goed spreekt. Als hulp-, zorg- of dienstverlener kun je je afvragen hoe je goed aan kunt sluiten bij mensen met een andere achtergrond. Ons team interculturele consulenten kan daarbij helpen Interculturele eerste en tweedelijns GGZ Landelijk i-psy, interculturele psychiatrie i-psy biedt behandeling die rekening houdt met cultuur en geloofsover- tuiging. Bij i-psy werken hulpverleners die naast Nederlands bijvoorbeeld ook Turks, Marokkaans, Arabisch, Pools, Russisch, Frans, Engels of ander

Video:

Hoe word je intercultureel sensitief? - Chapter 6 JoH

Er is sprake van interculturele communicatie wanneer personen of groepen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar communiceren. Omdat elke cultuur zijn eigen normen, waarden en omgangsvormen kent, liggen misvattingen en onbegrip op de loer 'Interculturele communicatie' is onmisbaar voor het ontplooien van interculturele sensitiviteit. Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar een andere cultuur te kijken. Niet alleen vanuit je eigen referentiekader maar ook vanuit het referentiekader van de ander Je bent intercultureel sensitief; je inleven in andere culturen met eigen normen en waarden is dan ook geen probleem. Je kunt resultaatgericht werken, er is sprake van taakstellingen wat betreft het aantal contacten. Je bent stressbestendig ; Je bent een goede netwerker en hebt plezier in het leggen van professionele contacten [toc] Hoofdstuk 1: Cultuur en interculturele communicatie Cultuur is iets wat is aangeleerd. Ook heeft cultuur invloed op de wijze waarop we denken en voelen en op ons gedrag. Daarvan zijn we ons vaak niet bewust. Met behulp van bewustwording en inzichten over de manier waarop cultuur onze communicatie beïnvloedt kunnen we beter intercultureel communiceren Het Culturele Interview. Voor POH-ers heeft Pharos in samenwerking met NIVEL een trainingsprogramma ontwikkeld waarin Het Culturele Interview en cultuursensitief werken een plaats hebben gekregen. Daarnaast leren zij hun uitleg, begeleiding en adviezen af te stemmen op (migranten)patiënten die geen of weinig scholing hebben gehad

Samenvatting Interculturele Communicatie Hoofdstuk

(deze opdracht hoort bij opdracht 'Hoe intercultureel sensitief ben ik?') Opdracht deel 1 maken in de les: Van Boom educatief: Bekijk het filmpje om te zien hoe je een vlog maakt. Maak een vlog van maximaal twee minuten. Vertel in hoeverre jij zelf intercultureel sensitief bent. Geef minimaal drie voorbeelden. Lever de vlog in bij je docent Professionalisering en interculturele didactiek. Werken bij HR betekent werken in een interculturele en internationale onderwijsomgeving. Dat vraagt van de staf dat ze internationaal competent en intercultureel sensitief zijn en zich hierin scholen en voortdurend willen ontwikkelen Je bent intercultureel sensitief als je je bewust bent van je eigen vanzelfsprekendheden en daar bewust mee omgaat als je kijkt naar een andere cultuur. Tijdens de training wordt gebruikt gemaakt van oefeningen en worden er werkinstrumenten ingezet Cultuursensitief vakmanschap: ken je eigen (voor)oordelen. 'Cultuursensitief' of 'diversiteitgevoelig' werken: de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd van Noord-Brabant, Twente en Amsterdam namen dit thema de afgelopen jaren uitgebreid onder de loep. Ze wisselden de opgebouwde kennis en ervaring onderling uit

5 competenties. 5 competenties blijken essentieel te zijn voor goed intercultureel contact: culturele empathie. openmindedness. sociaal initiatief. emotionele stabiliteit. flexibiliteit. De IET-test helpt u om deze competenties bij uzelf in kaart te brengen, met uitzondering van emotionele stabiliteit en flexibiliteit De training: Een brug tussen culturen ; een reis door de wereld van intercultureel sensitief vakmanschap. Doel van de training: Het doel van de training is de cursisten mee te nemen in het leven van de vluchtelingen vanuit het oogpunt van de vluchteling We passen deze diversiteitskennis toe op concrete onderwerpen als communicatie, discriminatie en uitsluiting, radicalisering, cultuursensitief werken met migranten en vluchtelingen, onderwijs en opvoeding, (gezondheids-) zorg. De vaardighedenlijn bestaat uit drie trainingen: Diversiteitscompetenties, Beschermjassen, en Intercultureel coachen

2B in Change Intercultureel organisatieadvies - Apeldoor

Intercultureel communiceren in de zorg Kennisplein Zorg

 1. Nederlandse cultuur voor nieuwkomers Expats, migranten, statushouders en andere nieuwkomers die hier naartoe komen verbazen zich vaak over de Nederlanders. Waar zij eerst op een roze wolk naar de molens, de tulpen en de vrijheid- blijheid mentaliteit kijken, komt vaak later ook de dip. Cultuur training zorgt voor een zachte landing i
 2. Tarieven voor advies en workshops. Ik bied advies en workshops aan bedrijven, scholen en instellingen, met betrekking tot interculturele communicatie en intercultureel sensitief werken
 3. kan bijdragen aan diversiteits-sensitief beleid kan dilemmas op het gebied van diversiteit hanteren . Landstede Pedagogisch Werk Zwolle - Pagina 5 kan voorbeeldgedrag tonen (open houding, gespreksvoering rekening houdend met diversiteit
 4. Vacatures Intercultureel. Zoeken binnen 300.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Intercultureel - is makkelijk
 5. g met wijkverpleegkundigen, Intercultureel zorgmedewerker, dagbestedingscoach en anderen door casemanagers dementie van Parkhuis en Spectrum voorlichting gegeven over dementie
 6. 20 Tijdschrift LVW jaargang 11 nummer 4 Diversiteit Minderheden Meer dan 3 miljoen Nederlanders zijn van allochtone afkomst. De grootste groepen allochtonen zijn van Turkse en Marokkaanse origine (CBS, 2010)
 7. Religie als taboe-onderwerp in de zorg. Met een interreligieuze sensitieve houding kunnen hulpverleners in de zorg vooral open staan voor dialoog. Ook kunnen ze levensbeschouwelijke elementen herkennen en bespreekbaar maken. Om jongeren te begeleiden in een gezonde identiteitsontwikkeling, maar ook om volwassenen met een andere.
Interculturele sensitiviteit – InjeRecht

Werkelijk intercultureel sensitief word je door je nog meer te verdiepen in andere culturen en door training. Fase 6 Integreren. In deze fase weet je niet alleen veel over allerlei culturen Je kunt je ook gedragen vanuit verschillende waarden en normen Je hebt een sterk ontwikkeld inlevingsvermoge Intercultureel vakmanschap 15,0 EC. In onze hedendaagse diverse samenleving is het noodzakelijk dat een professional beschikt over kennis-, houding- en vaardigheidsaspecten op het gebied van diversiteit. Er wordt verwacht dat hij cultureel sensitief kan werken. Binnen deze minor.

Sensitiviteit. 1. (Statistisch, epidemiologisch) Het percentage personen met een bepaalde ziekte die door een test terecht als ziek worden geclassificeerd (aantal terecht-positieven). Soms heeft men geen absolute waarneming van de ware (ziekte)toestand en moet men zich tevreden stellen met een algemeen aanvaarde standaard ('gouden standaard') je bent open-minded en intercultureel sensitief. Nyenrode is een kennisinstituut en kenmerkt zich door een persoonlijke, informele sfeer en een professionele werkwijze. Resultaatgericht werken en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling gaan hand in hand, zo kan je bijvoorbeeld deelnemen aan exclusieve seminars en lunchcolleges Interculturele communicatie maakt studenten in het hoger beroepsonderwijs nieuwsgierig om kennis te maken met andere culturen. De stof zorgt ervoor dat zij zich bewust worden van de eigenheid van hun cultuur, die ze meestal zo vanzelfsprekend vinden Religie en levensbeschouwing zijn voor jongeren vaak een belangrijk onderdeel van hun leven en identiteitsontwikkeling. Professionals in de hulpverlening hebben een centrale rol in het begeleiden van jongeren bij het ontwikkelen van hun identiteit. Het is dus van belang dat deze professionals de competenties hebben om om te kunnen gaan met vragen rond religie e Cultureel-sensitief zorgen in de ouderenzorg Intercultureel communiceren Gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken, zoals urineverlies, palliatieve zorg en het levenseind

IMA samenvatting Hoofdstuk Interculturele communicatie

 1. Cultuur sensitief werken. Interculturele communicatie & sensitiviteit. Maak kennis met culturele dynamiek. Hoe kunnen onze medewerkers leren zich bewust te zijn van hun eigen normen en waarden in relatie tot onze klanten? Hoe kunnen we leren beter om te gaan met de interne cultuurverschillen in ons team
 2. Cultuursensitief werken. betekent dat je (je) als professional: Bewust bent van de effecten die culturele en levensbeschouwelijke achtergronden hebben op het alledaagse leven van mensen (waaronder kinderen) en daar rekening mee houdt in het contact dat je hebt met anderen
 3. Cultuursensitief werken. Als hulpverlener of dienstverlener werk je met mensen met verschillende culturele achtergronden. Kennis van interculturele aspecten is dan belangrijk net als zicht op de verschillen in verbale en non-verbale communicatie. Wat bedoelt de ander en wordt jouw boodschap misschien anders opgevat dan jij bedoelde
 4. Sensitief. Als bij basiscompetentie. Als bij basiscompetentie. Als bij basiscompetentie. Vaardigheden. Bewust van eigen culturele bril. Bewerkstelligen van aansluiting. Vermijden van generalisatie. Betrekken van de sociale omgeving. Verwerken van verschillen in normen, waarden en wereldbeeld in de interventie. Vermijden van stereotypering. Als.
 5. Superdiversiteit is hip. Studiedagen over diversiteit, interculturele competenties, cultuur- en divers-sensitief werken, volgen elkaar in snel tempo op. De voorbije weken publiceerde Sociaal.Net een boeiende reeks over jeugdhulp in tijden van superdiversiteit. De populariteit van het concept 'superdiversiteit' biedt kansen, maar houdt ook een risico in. Houden we de focus scherp op wat.
 6. stens zo belangrijk. Je kunt jezelf flink wat flaters en misstappen besparen en een soepele omgang met anderen bevorderen door je van culturele.

Wat is 'culturele sensitiviteit' precies? - Study2G

- Interculturele competenties in de care- Profiel interculturele competenties voor beroerachten in het primaire proces van de gehandicaptenzorg en VVT, ActiZ/VGN, 2013 - Samen verschillend - Pedagogisch kader diversiteit in kindercentra 0-13 jaar, Reed Business, Amsterdam 2012 - Servicedocument Intercultureel Vakmanschap, MBO-raad, 201 De training cultuur sensitief werken maakt mensen binnen de (jeugd)hulpverlening bewust van de invloed die culturele verschillen hebben binnen gezin/familie systemen. De deelnemers krijgen instrumenten om de interculturele dialoog te voeren en daarbij meer inzicht te krijgen in de achtergrond en beweegredenen van de gesprekspartner. Instrumenten die wij hierbij behandelen zijn, het genogram. Interculturele communicatie let op: datum is gewijzigd! Omgaan met mensen uit een andere cultuur geeft soms verrassingen. De ander reageert op een onverwachte, soms zelfs ongewenste manier. In deze training leer je cultuurverschillen te herkennen en ermee om te gaan. Nieuwsgierigheid, culturele sensitiviteit en kennis van andere culturen zijn. interculturele training & coaching Cultuursensitief werken 'de enige echte ontdekkingsreis bestaat niet uit het (be)zoeken van nieuwe landen, maar in het kijken met nieuwe ogen Binnen de eerste categorie aansluiten/(cultuur)sensitief vallen de volgende succesfactoren: interesse tonen, een open houding en 'echt' contact maken, een respectvolle betrouwbare relatie tussen de jeugdige en hulpverlener, het betrekken van familie en (formeel en informeel) netwerk, outreachend werken en het inzetten van een intercultureel mediator, tolk of sleutelpersoon

Interculturele Zorg – Flex4Zorg

Wat zijn aandachtspunten voor interculturele gespreksvoering? De training duurt 3 of 6 uur, afhankelijk van de specifieke leervragen en de wens om al dan niet te werken met een trainingsacteur. Na afloop van deze eendaagse module: kun je aangeven wat cultureel competente zorg inhoudt Om sensitief te kunnen omgaan met deze verschillen, moet je ze ten eerste kunnen herkennen en plaatsen. Maar dat is slechts de eerste stap. Blijven steken bij de eerste stap - het herkennen van (negatieve) verschillen tussen culturen - maakt een NT2-docent nog niet intercultureel competent, integendeel Aoulad Baktit is bij het Radboudumc ook intercultureel consulent. Haar ziekenhuis, dat betrokken is bij diverse projecten van het ZonMw-programma Palliantie, behoort in Nederland tot de voorlopers in 'cultuursensitief communiceren', zoals Aoulad Baktit het noemt. 'De medewerkers - van verzorgenden tot specialisten - doen hun uiterste. cultuur- sensitief exploreren. samenwerken aan een inclusieve samenleving. intercultureel communiceren. presentie & dialoog. zingevend werkenmet religie en levens- verhalen. verbinden vanuit empowerment. Figuur 1 Vijf pijlers voor meervoudig kijken en verbinden in het sociale domei

'Cultuursensitief werken is creatief omgaan met de

Cultureel sensitief werken Bouchra Lahrech Trainer en intercultureel werker. Omgaan met variatie in de echoscopie Petra Kuiper, MSc. Verloskundige, echoscopist, docent. €15,- Corona antigeen-sneltest afnemen. Lees verder. €125,- Doppler begrijpen en interpreteren. Lees verder Intercultureel bewustzijn, interculturele kennis en interculturele vaardigheden. Dat wil zeggen dat de hulpverlener intercultureel sensitief moet zijn: culturen moet kunnen onderscheiden en de verschillen moet kunnen ervaren, hij moet een open, nieuwsgierige houding hebben en respect kunnen tonen voor andere culturen Als deze succesfactoren onderdeel uitmaken van een organisatie en haar jeugdhulpaanbod, zal de (jeugd)hulp waarschijnlijk beter aansluiten bij vluchtelingenkinderen (en hun ouders). Bekijk, eventueel aan de hand van de checklist, welke succesfactor (en) al (deels) wordt (en) toegepast in jouw werk en/of jouw organisatie

In dialoog over ouderschap bij ziekte en zorg - Ouderschap

Van cultuurverschillen naar radicalisering SBO Blo

 1. interculturele training & coaching. Cultureel sensitief werken. Cultureel sensititief werken Waarom lukt het me niet om echt contact te maken met sommige cliënten?.
 2. Buro Kanik wil een bijdrage leveren aan kennisvergroting van professionals door advies en consult te verzorgen rondom culturele dilemma's, het omgaan met multiculturele complexe casussen en bij calamiteite
 3. Werknemers met verschillende achtergronden zorgen voor een culturele en etnische mix op de werkvloer. Van werknemers die oorspronkelijk uit Nederland komen. En van werknemers met een andere moedertaal en cultuur. Bijvoorbeeld als zijzelf, hun ouders of grootouders buiten Nederland zijn geboren en.
 4. Je bent intercultureel sensitief als je in staat bent om naar een andere cultuur te kijken. Niet alleen vanuit je eigen referentiekader maar ook vanuit het referentiekader van de ander. Met respect. En je verplaatst je in die ander, niet alleen in gedachten maar ook daadwerkelijk in gedrag
 5. Interculturele Theorie. Communicatie tussen mensen uit verschillende culturen wordt ook wel interculturele communicatie genoemd. Twee verschillende werelden die samen worden gebracht kan veel waardevolle uitwisselingen opleveren. Aan de andere kant maken de verschillen tussen deze werelden, dat de communicatie complex kan zijn
 6. Helaas neemt agressief gedrag toe in de huisartsenpraktijken in deze tijd van corona alleen maar toe. Daarom organiseert DAI huisartsen speciaal voor huisartsen en andere zorgverleners (die in de achterstandswijken werkzaam zijn) twee scholingen: 'Omgaan met agressie' en 'Interculturele communicatie'

Interculturele effectiviteit - Brons

Inzicht in verschillende waardensystemen helpt om meer vat te krijgen op interculturele miscommunicatie. De training gaat verder dan het uitwisselen van stereotype lijstjes ('Nederlanders zijn recht-door-zee, Aziaten zeggen nooit nee') en geeft handvatten om in nieuwe situaties 'cultureel sensitief' te reageren Op deze pagina vind je samenvattingen voor het boek Interculturele communicatie, geschreven door Carlos Nunez & Raya Nunez-Mahdi. De samenvattingen zijn door studenten zelf geschreven, waardoor je de inhoud van het boek nog beter kunt begrijpen. Denk aan uitleg over cultuur, Trompenaars, interculturele sensitiviteit, TOPOI, wat is cultuur, Interculturele communicatie, basiswaarden van Hall. Na het volgen van het ontwikkelblok Cultuur heb je de volgende resultaten behaald: Kennis hebben van de opbouw cultuur. Cultuur elementen kennen en herkennen. Cultuur sensitief werken kennen en vorm kunnen geven. Stadia van effectief communiceren kennen. Vanuit kennis vaardigheden ontwikkelen voor cultuur sensitief werken

Trauma Company Ondersteunin

Ben jij sensitief? Hoog sensitiviteit kenmerkt zich m.n. door de grotere gevoeligheid voor prikkels. Niet elk hoog sensitief persoon (hsp*) is voor de zelfde dingen gevoelig en ook de mate van gevoeligheid varieert. Testjes en lijstjes van kenmerken kunnen je helpen een beeld te vormen van je eigen gevoeligheid Diversiteit en interculturele competentie. Culturele diversiteit verwijst naar allerlei verschillen: op het gebied van afkomst, opleiding of sociale klasse, etniciteit, religie, taal, geslacht of gender, leeftijd, handicap en seksuele oriëntatie. De samenleving van de 21e eeuw is steeds diverser

Interculturele Zorg - Flex4Zor

 1. Cultuur sensitief in de zorg. Datum: dinsdag 06 november 2018 - 09u00 tot 16u00. Locatie: In deze workshop geven we inzichten, handvaten, tools en hulpmiddelen mee om de interculturele competenties van het personeel te versterken. We werken via het Topoi model, dit is een intercultureel communicatiemodel (Hoffman)
 2. • Interculturele communicatie: Deelnemers leren een aantal vaardigheden aan die nodig zijn om cultuur sensitief te kunnen werken. Het gaat om:.
 3. or is het opdoen van interculturele ervaring op een andere locatie dan je eigen locatie. Zo ben je te gast op Curaçao / in Suriname en zal je je moeten aanpassen aan de omgeving en de cultuur. Je voelt hoe het is om in de
 4. 3 november 2014. ALERT, tijdschrift over sociaal werk en soicale politiek, heeft in zijn recentste nummer (2014 nummer 4) de aandacht geschonken aan superdiversiteit en zijn impact op het sociaal werk. Benieuwd naar de resultaten

Home - Bocah Dony

interculturele psychodiagnostiek: Sensitiviteit voor problemen van validiteit en vertekening in interculturele diagnostiek en kennis van de relevante literatuur zijn belangrijker dan de keuze voor een standaardaanpak. Er zijn tests die bruikbaar zijn en tests die minder bruikbaar zijn in interculturele diagnostiek. Er zijn geen cultuurvrije tests Sabine (Claudia) van der Velpen-Neuss Kerncompetenties: enthousiasmerend, leergierig, sensitief, narratief en creatief trefwoorden: intercultureel, inzicht, burnout en herstel na ziekte Ver voorbij het idee van goed en fout is een plek. Ik ontmoet je daar. CaSa Coaching is een ontmoetingsplek waar mensen in vertrouwen, met respect en gericht op gemeenschappelijke doelen met elkaar in dialoog zijn Interculturele, interreligieuze en sociale vraagstukken - (Culturele)diversiteit, religie en sociaal-cultureel sensitief handelen - Interesse in het aanbod Aanmelding: Onderwijs Algemeen. Naam * First Name. Last Name. Naam onderwijsinstelling.

Methodiek om sociale en culturele sensitiviteit in

Bernice Van den Hurk | Nederland | Afstudeerproject bij Winkel in Ambitie | Everyone is a genius. | 449 connecties | Volledig profiel van Bernice op LinkedIn en bekijken en connectie make 3 opleidingen, trainingen en cursussen van Buro KleurKracht. Onze naam zegt het al: Buro KleurKracht haalt kracht uit kleur. Kleur staat voor cultuur en diversiteit. Wij houden ons bezig met de vraag hoe bedrijven en o..

Wat is cultuur en interculturele communicatie? - Chapter 1

 1. SPV Indigo GGZvacatures
 2. Social Unity - Begeleiding op maa
 3. Visie - netwerkcultuursensitiefwerken
 4. Vacature Artistiek Directeur bij Foam solliciteer nu
 5. SPV/GGZ Agoog Harderwijk - Werken bij Indig
 6. Inclusive Works > Onze expertise > Advies > interculturele
Mayra - Box: 656 - TopConsulenten