Home

Opleidingsniveau Nederland CBS

Percentage van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie en leeftijdsgroepen naar provincies, 2018 De gegevens zijn afkomstig van de Enqûete Beroepsbevolking van het CBS, 2018. Tabblad Onderwijs bevat percentages van mensen van 18 jaar en ouder naar opleidingsniveau naar provincie Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2019. Opleidingsniveau Marges. De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Opleidingsniveaubestand van het CBS. De populatie betreft de op 1 oktober 2018 in de gemeenten van de betreffende provincies ingeschreven bevolking van 15 t/m 74 jaar. De leeftijd is die op 1 oktober 2018. De indeling naar wijken en buurten is conform de CBS standaard wijk- en buurtindeling De indeling naar wijken en buurten is conform de CBS standaard wijk- en buurtindeling. Het opleidingsniveau is gegeven in drie categorieën: Laag: niveau basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw, mbo1; Middelbaar: niveau mbo 2, 3 of 4 en havo, vwo bovenbouw; Hoog: niveau hbo, wo, postacademisch en doctoraat In Nederland heeft bijna 40 procent van de 15- tot 75-jarigen een havo- of vwo-diploma of een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4. Deze groep middelbaaropgeleiden is al jaren de grootste groep en blijft door de jaren heen in omvang vrij stabiel

Percentage mensen in opleidingsniveau en leeftijdgroep - CB

In 2012 telde Nederland 28 procent hoogopgeleiden, een cijfer dat sinds 2003 steeds verder is gestegen. Het aandeel laagopgeleiden daalde, het aandeel middelbaar opgeleiden bleef gelijk. Bij jongere vrouwen steeg het aandeel hoogopgeleiden meer dan bij jongere mannen In 2020 gaf 45 procent van de 18-plussers aan maximaal vier dagen in de week vlees te eten (ook wel flexitariërs genoemd), 5 procent zei nooit vlees te eten. 30 procent at vijf of zes dagen per week vlees. Ongeveer een derde van de volwassenen is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten Kwart 15-plussers spreekt thuis dialect of andere taal dan Nederlands. Ongeveer een kwart van de 15-plussers gebruikt thuis het meest een andere voertaal dan het Nederlands. Daarbij kan het gaan om een dialect, om een regionale taal als Fries, Limburgs en Nedersaksisch, of om een andere taal, zoals Engels, Pools of Turks

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken - CB

Opleidingsniveau nederland cbs - watch cbs with a vpn

Het opleidingsniveau van personen met een Nederlandse achtergrond en van tweede generatie Antillianen en Arubanen is met 41 procent hoogopgeleiden vrijwel gelijk. Bij de tweede generatie Surinamers is een derde hoogopgeleid; bijna 10 procentpunt lager dan bij de tweede generatie Antillianen en personen met een Nederlandse achtergrond Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt al jaren. Het aandeel met alleen basisonderwijs is ten opzichte van 2010 weinig veranderd en ligt in 2019 op 9 procent. Degenen met als hoogst behaald onderwijsniveau havo of vwo of een opleiding op het niveau mbo-2, -3 of -4 vormen met 38 procent nog steeds de grootste groep Cijfers van het CBS over schooladvies, leerlingen op het vmbo, havo, vwo, mbo, hbo en universiteit, examencijfer, voortijdig schoolverlaters, leeftijd bij afstuderen, studierichting en onderwijsniveau van personen met een Nederlandse achtergrond of Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse, Iraanse, Afghaanse en Irakese migratieachtergrond

Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten - CB

  1. StatLine. StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar
  2. Het aandeel jongvolwassenen met een laag opleidingsniveau is in de Europese Unie gedaald van 21% naar 17%. In Nederland was deze daling hiermee vergelijkbaar (van 18% naar 14%). Datzelfde geldt ook voor het aandeel middelbaar opgeleiden van 30-34 jaar, dat in Nederland daalde van 42% naar 38%, en in de Europese Unie daalde van 48% naar 43%)
  3. der dan 21%. Onder mannen is de daling met rond de 5 procentpunten tot ruim 20% een stuk kleiner. Waar in 2008 nog
  4. Hoogopgeleiden, 2020. Een op de drie 15- tot 75-jarigen in Nederland is hoogopgeleid. De sterk verstedelijkte gemeenten hebben veelal de hoogst opgeleide bevolking. Het percentage personen met een hbo of wo-diploma in de aangrenzende gemeenten ligt vaak ook boven het landelijke gemiddelde
  5. aliteit en vrije tijd. Naast de verantwoordelijkheid voor de nationale (officiële) statistieken is het CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken
  6. aliteit en vrije tijd

Rookte in 2014 nog 26 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder, in 2019 was dat gedaald naar 22 procent. Tegelijkertijd nam het deel van de volwassenen dat nooit heeft gerookt juist toe van 42 naar 46 procent Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2019. Deze tabel geeft het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2019 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15. Sluiten. Deze tabel bevat cijfers over de onderwijsrichting van het hoogst behaald onderwijsniveau van de bevolking van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). De cijfers zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Gegevens beschikbaar vanaf: 2003 • Toegenomen opleidingsniveau Nederlandse bevolking (CBS, 2016, P.36; Bovens, 2012). • Bovens: - Diplomademocratie - Opleiding in veel andere opzichten al nieuwe sociale scheidslijn - Maar de vraag is of deze scheidslijn ook een breuklijn is, dat wil zeggen instiutioneel verankerd is

Nederland heeft vergeleken met de andere landen van de Europese Unie gemiddeld een hoog opleidingsniveau. Van onze verslaggever Robin Gerrits 17 juni 2009 , 11:07 Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag publiceerde Niet-westers, eerste generatie. 57,9. Niet-westers, tweede generatie. 54,1. Het burencontact van de Nederlandse bevolking is tussen 2012-2015 en 2016-2019 gedaald met bijna 4 procentpunten. Bij mensen met een westerse of niet-westerse achtergrond nam het contact met buren met ruim 5 procentpunten af Het patroon dat laagopgeleiden een hogere werkloosheidskans lopen dan hoogopgeleiden doet zich in heel Nederland voor. Echter, in de kennissteden, en zeker in Nijmegen is dit effect veel sterker dan gemiddeld. Figuur: Werkloosheidspercentage naar opleidingsniveau, 2018/2019. Bron: CBS

Onderwijs - Cijfers - Maatschappij Trends in Nederland

Het aantal hoger opgeleiden in Nederland neemt de laatste jaren sterk toe, vooral onder vrouwen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (vanaf nu CBS) is in de periode 1996-2009 is het gemiddelde opleidingsniveau van jonge vrouwen van 25 tot 35 jaar flink gestegen. Mede hierdoor is de arbeidsdeelname van vrouwen ook groter geworden Kinderen beginnen op de basisschool met een achterstand als hun ouders een lager inkomen of opleidingsniveau hebben. Het verschil met andere kinderen verdwijnt niet gedurende hun schoolloopbaan. 9 juni 2021, door Hoger Onderwijs Persbureau. - Laatste wijziging op 10 juni 2021, 13:49. Hoogopgeleiden eten vaker vegetarisch of veganistisch dan mensen met een lager opleidingsniveau, meldt statistiekbureau CBS. Ze maken zich zorgen om het klimaat, hun gezondheid en dierenwelzijn, maar zijn soms ook solidair met vegetarische huisgenoten

Onderwijsniveau bevolking gestegen - CB

  1. Nederlandse bevolking vanaf 18 jaar Gezondheidsmonitor Volwassenen GGD-en, CBS en RIVM 2020: Overmatig drinken, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype. Er is een statistisch model gebruikt om de gezondheid en leefstijl te relateren aan deze achtergrondkenmerken
  2. Kengetallen uit de bouw en infra. Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Bekijk onderstaand de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector
  3. g

Zoeken - CB

Bevolking 15 tot 75 jaar; opleidingsniveau, wijken en buurten, 2013. Deze tabel geeft het aantal laag, middelbaar en hoog opgeleiden per gemeente, wijk en buurt in Nederland. De gegevens hebben betrekking op alle personen die op 1 oktober 2013 in een Nederlandse gemeente waren ingeschreven en op dat moment behoorden tot de leeftijdscategorie 15. Naast leeftijd lijkt ook het opleidingsniveau niet zo'n grote invloed te hebben als bij andere regionale talen en dialecten. Dat zegt volgens het CBS dat het Fries sterker geworteld is in alle opleidingsniveaus vergeleken bijvoorbeeld het Gronings of Drents. Jensma ziet dat ook: Dat laat zien dat Fries voor mensen functioneel is CBS: 7 op de 10 mensen bereid tot vaccinatie tegen corona. Zo'n twee derde van de Nederlanders is van plan zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het CBS na een.

Het opleidingsniveau van mensen die in Nederland wonen is in 2050 hoger en het aantal eenpersoonshuishoudens ook. CBS en Nidi schatten dat in 2050 zo'n 45 procent van de bevolking. Levensverwachting op 65-jarige leeftijd bijna 4 jaar hoger voor hoogopgeleiden. Verschillen in (resterende) levensverwachting naar opleidingsniveau bestaan ook op oudere leeftijd. Er zijn dus niet alleen verschillen in sterfte onder de 65 jaar, maar ook op oudere leeftijd zijn er nog sterfteverschillen tussen sociaaleconomische groepen

CBS: Ondanks corona gaat het goed met Nederlanders. Ondanks de coronacrisis waren Nederlanders in 2020 net zo tevreden met hun leven als in het jaar ervoor. Wel nam de tevredenheid over psychische gezondheid en het sociale leven af. Het blijkt uit cijfers die het CBS maandag publiceerde Opleidingsniveau Nederlander stijgt. Goed nieuws! Nederland telt steeds meer hoogopgeleiden. In 2012 was 28 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 65 jaar hoogopgeleid. Dat is zes procent hoger dan in 2003. Volgens de definitie van het CBS is iedereen met minstens een hbo of universitair diploma hoger opgeleid Bron: cbs (StatLine, Onderwijsstatistieken 2019: '08-'18) scp-bewerking Stijging opleidingsniveau verschilt per bevolkingsgroep Ook bij de Nederlanders met een migratieachtergrond stijgt het opleidingsniveau, al heb-ben zij hun achterstand op autochtone Nederlanders nog steeds niet ingelopen. Al jare

Stijgend opleidingsniveau blijkt de drijvende kracht achter ontkerkelijking. 30 oktober 2019. Caroline Kraaijvanger. 98. Niet de welvaart en individualisering, maar het feit dat we allemaal steeds geleerder worden, zorgt ervoor dat de kerken leeglopen. Dat concludeert onderzoeker Joris Kregting - verbonden aan de Radboud Universiteit - in. Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is de afgelopen tien jaar sterk toegenomen. In de jongste leeftijdsgroepen zijn meer vrouwen dan mannen met een hogere opleiding. Zo had in 2016 ruim 45 procent van de 25- tot 45-jarige vrouwen minimaal een bacheloropleiding afgerond, tegen 39 procent van de mannen in die leeftijd Het opleidingsniveau SOI2006 is geaggregeerd vanuit een internationale publicatie-indeling gebaseerd op de International Standard Classification of Education 1997 (ISCED 1997). Deze beschrijft de hoogst behaalde opleiding naar level (niveau), destination (bestemming) en orientation (beroepsgerichte of algemene inhoud) Het aandeel met een lager opleidingsniveau, neemt verder af; van 28% in 2008 tot 21% in 2018. Het aandeel Nederlanders met een startkwalificatie (een havo- of vwo-diploma, of een mbo-diploma op ten minste niveau 2) stijgt dus langzaam. Een startkwalificatie is van groot belang voor de kansen op de arbeidsmarkt. Figuur Hoger opgeleid Zutphen. 20,8. 41,7. 37,5. Hoog. Download data van: Opleidingsniveau werkzame beroepsbevolking per gemeente in 2019. Bron: CBS. Opleidingsniveau werkzame beroepsbevolking per regio in 2019 Lager Middel Hoog 0 20 40 60 80 100 Cleantech Regio Overijssel Gelderland Nederland %. %

Kwart 15-plussers spreekt thuis dialect of andere - cbs

Het CBS wil daarmee op dit terrein tot de best presterende statistiekbureaus blijven horen, zonder complex uitgewerkte kwaliteitssystemen te hanteren. De CBS Kwaliteitsverklaring beschrijft hoe aan bovengenoemde normen wordt voldaan. De tekst van de CBS Kwaliteitsverklaring kan worden gedownload Opleidingsniveau nederland cbs. Het opleidingsniveau kan in de categorieën lager, middelbaar en hoger opgeleid in kaart worden gebracht, maar ook in meer gedetailleerde categorieën, zoals basisonderwijs, vmbo, havo, vwo, mbo, hbo, wo. In de meeste gevallen kan het opleidingsniveau per wijk of zelfs per buurt weergegeven worde De blinde vlek van het CBS: systematische vertekening in het opleidingsniveau De nonrespons in de Enquête Beroepsbevolking Gerard Visscher 1 Inleiding Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking stijgt. Dat geldt in het bijzonder voor vrouwen maar ook voor mannen, zowel voor de autochtone Nederlanders als voor de allochtonen Hoogopgeleiden, 2017. Omschrijving. Het hoogst behaalde onderwijsniveau van de bevolking in de leeftijd 15 tot 75 jaar.Tot de hoogopgeleiden behoren de personen met als hoogst behaalde opleiding hbo (inclusief associate degree) of wo (inclusief doctoraat). Verantwoordelijk instituut

Een kwart van de Nederlanders van 15 jaar of ouder spreekt thuis een dialect of een andere taal dan Nederlands. Het gaat in de meeste gevallen om een van de regionale talen die zijn erkend door de. CBS: Rotterdam minst vermogende gemeente van Nederland. Bron: Pixabay. Huishoudens in de gemeente Rotterdam waren in 2019 het minst vermogend. Een doorsnee Rotterdams huishouden heeft een vermogen. CBS: vooral hoogopgeleiden bedanken voor vlees. Hoogopgeleiden eten vaker vegetarisch of veganistisch dan mensen met een lager opleidingsniveau, meldt statistiekbureau CBS. Ze maken zich zorgen om het klimaat, hun gezondheid en dierenwelzijn, maar zijn soms ook solidair met vegetarische huisgenoten. door Hoger Onderwijs Persbureau

Opleidingsniveau cbs - opleidingsniveau nederlandse . Het woord opleidingsniveau wordt meestal in het midden van een zin gebruikt en wordt uitgesproken zoals het klinkt. Het kan ook in meer formele contexten worden gebruikt. Opleidingsniveau Voorkomen in kruiswoordraadsels. Laag Gemiddeld Hoog. opleidingsniveau verschijnt zelden in. CBS: 'Vertrouwen in rechters groter dan ooit'. Het Nederlandse vertrouwen in de rechterlijke macht is met 71,5% voor het eerst hoger dan de voorgaande piek in vertrouwen van 71,3%, gemeten op 29 mei 1940 , kopt het CBS in een triomfantelijk rapport. HET PARTIJKARTEL CONSOLIDEERT DE MACHT MET KAFKAËSK CARROUSELRAPPORT twittert het FvD.

Talen en dialecten in Nederland - cbs

Want in dat jaar was het aandeel hoogopgeleiden al gelijk aan het Nederlands gemiddelde met 26 procent, zo blijkt uit CBS-cijfers. De spreadsheet van het CBS kun je uitbreiden het CBS [3]. In deze factsheet wordt gesproken over 'roken'. Hieronder valt iedereen die 'wel eens rookt', dus zowel dagelijkse als niet-dagelijkse rokers. Subgroepen binnen de Nederlandse bevolking worden beschreven op basis van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau. Opleidingsniveau is opgedeeld in drie groepen Bulgaarse migranten in Nederland (CBS, 2019b). Er zijn aanwijzingen dat het opleidingsniveau afgerond in het land van herkomst onderling verschilt voor recent gearriveerde immigranten uit Turkije, Polen en Bulgarije. Circa de helft van de Poolse en Bulgaarse immigranten dat naar Nederland emigreert, heef Een derde van de Drenten ouder dan vijftien jaar spreekt thuis een andere voertaal dan het Nederlands. Het Nedersaksisch, waar het Drents onder valt, is het belangrijkste alternatief Opleidingsniveau van Nederlanders stijgt Een bijna officieel afgestudeerde student Beeld anp. Nederland wordt steeds slimmer. In 2012 was 28 procent van de Nederlanders tussen 15 en 65 jaar.

Opleidingsniveau van de bevolking Kengetallen

Ongeveer een kwart van de 15-plussers in Nederland gebruikt thuis het meest een andere voertaal dan het Nederlands. Daarbij kan het gaan om een dialect, om een regionale taal als Fries, Limburgs en Nedersaksisch, of om een andere taal, zoals Engels, Pools of Turks, meldt het CBS Nieuwe OAB indicator (CBS 2017) 12%, 18% doelgroepkinderen per school, 0% of 5% doelgroepkinderen per gemeente) 5 mogelijke varianten Wat is nu het gemiddelde opleidingsniveau in Nederland? Volgens het cbs ben je hoof opgeleid wanneer je universitair of hbo diploma hebt Voor een land met 80,8 miljoen inwoners komt dat neer op 5.900 asielzoekers per Over het opleidingsniveau Probleem is ook dat. In Delft heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 1). Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016 In Wassenaar heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Haaglanden en Nederland, maar dit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (tabel 2). Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Wassenaar, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016

CBS Statlin

CBS ontwikkelt nieuwe indicator onderwijsachterstanden. mei 18, 2021. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe onderwijsachterstandsindicator voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze indicator kan in de toekomst worden gebruikt om de extra middelen die beschikbaar zijn voor het verminderen van onderwijsachterstanden. Arbeidsrekeningen; geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2001-2005. Deze tabel bevat jaaruitkomsten van de Arbeidsrekeningen over het gemiddeld aantal banen, arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en zelfstandigen en de beloning van werknemers (loonkosten). De uitkomsten zijn gedetailleerd naar economische activiteit, geslacht. Bron: CBS. Populatie: Leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs die een schooladvies hebben gekregen. Definitie: Bij het opleidingsniveau van de ouders wordt het hoogst behaald opleidingsniveau van de vader en moeder vergeleken en indien beide bekend zijn wordt het hoogste niveau meegenomen Opleidingsniveau is nog steeds één van deze factoren, maar niet de enige. De factoren die het CBS onderzoekt zijn onderverdeeld in kind-, gezins-, school- en buurtkenmerken en bevatten onder andere de volgende factoren (de opsomming is niet uitputtend): Kindkenmerken: o.a. sociaal-emotionele problematiek van een kin

Sociaaleconomische status Cijfers & Context Opleiding

De ruim 457.000 deelnemers aan de Gezondheidsmonitor zijn anoniem in een beveiligde omgeving gekoppeld aan registratiebestanden van het CBS. Deze bestanden bevatten informatie over een reeks achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, herkomst, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau, inkomen en woningtype 'Waar Nederland vroeger verzuild was naar politieke en religieuze overtuiging, is opleidingsniveau de nieuwe verzuiling,' aldus hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Lager- en hoger opgeleiden komen elkaar weinig meer tegen AMSTERDAM - Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking is gemiddeld hoger dan in andere landen van de Europese Unie (EU). In 2007 had 31 procent van de 25- tot 64-jarigen in Nederland een. Nederlanders vindt Nederland een gastvrij land voor migranten. Het aandeel autochtonen (40% in 2012) dat vindt dat er te veel migranten in Nederland wonen is echter afgenomen. Dit duidt op 1 Het percentage van de Antilliaans-Nederlandse groep valt volgens het CBS in deze analyse lager uit, omdat alleen jongeren zijn meegetel Leefpatroon en opleidingsniveau Die modellen moeten ons vervolgens leren begrijpen hoe sociale ongelijkheid tot stand komt, en belangrijker nog: hoe het in stand wordt gehouden. De modellen baseren zich op zaken zoals opleidingsniveau, leefpatroon of inkomen. De gegevens die worden gebruikt, komen van het CBS

De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Het man-vrouwverschil in arbeidsparticipatie, opleidingsniveau en de verdeling van zorgtaken is in Nederland klein vergeleken met andere Europese landen Omschrijving. Het hoogst behaalde opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Tot de beroepsbevolking behoren alle personen van 15 tot en met 64 jaar die: betaald werk hebben van minimaal 12 uur per week, die werk voor ten minste 12 uur per week hebben aanvaard of. die werk zoeken voor minimaal 12 uur in de week, hier actief naar zoeken en ook op.

Een op de drie Nederlanders heeft beperkte Beperkte gezondheidsvaardigheden hangen deels af van opleidingsniveau, maar ook hoger opgeleiden kunnen moeite hebben met medische tegenover 1,5% van de hoogst geletterde mannen. Voor vrouwen is dat verschil nog groter: respectievelijk 6% en 0,9% (CBS, Den Haag/Heerlen) CBS, RA-omgeving en CBS-website. verblijfsduur moeder in Nederland, opleidingsniveau moeder, opleidingsniveau vader en schuldenproblematiek. De variantie rond het intercept is geïnterpreteerd als het schooleffect. Scholen met een positief schooleffect scoren hoger dan verwacht o Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuwe onderwijsachterstandsindicator voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze indicator kan in de toekomst worden gebruikt om de extra middelen die beschikbaar zijn voor het verminderen van onderwijsachterstanden (regeling Leerplusarrangement vo), te verdelen over de vo-scholen CBS: 7 op de 10 mensen bereid tot vaccinatie tegen corona. Zo'n twee derde van de Nederlanders is van plan zich te laten inenten tegen het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van het CBS na een enquête onder 2000 mensen van 16 jaar en ouder. De vaccinatiebereidheid loopt op met de leeftijd en met het onderwijsniveau: 64 procent van de 16- tot. Ruim de helft van de Nederlanders sport wekelijks*. In 2020 deed 55% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker aan sport. Het percentage wekelijkse sportdeelname voor Nederlanders van 12 jaar en ouder is relatief stabiel over de tijd

CBS-onderzoek naar drugsgebruik in Nederland. Nieuwe cijfers over drugsgebruik onder bijna 6.000 Nederlanders tussen 15-64 jaar van het CBS in samenwerking met het RIVM en Trimbos-instituut.. Hieronder zetten we de belangrijkste gegevens van de Gezondheidsenquête/ Leefstijlmonitor 2014 voor je op een rijtje.. Algemeen Maar hoogopgeleiden kiezen minder vaak voor vlees of vis dan volwassenen met een lager opleidingsniveau, rapporteert het CBS. Zo eet slechts 16 procent van de hbo'ers en wo'ers iedere dag vlees en is bijna de helft (47,1 procent) flexitariër. Verder eet 2,6 procent nooit vlees of vis en kiest 0,8 procent uitsluitend voor vegan producten Opleidingsniveau. Diabetes komt in Nederland meer voor bij laagopgeleide mensen dan onder mensen met een hoger opleidingsniveau (zie tabel 1). Tabel 1. Diabetes in Nederland in 2017 naar hoogst behaalde onderwijsniveau bij personen ouder dan 25 jaar

Tevens is voor Nederland bekend dat er sprake is van segregatie naar sociaal-economische achtergronden. Laagopgeleiden en hoogopgeleiden wonen vaak in andere buurten en wijken (Ponds, Van Ham & Marlet, 2015, p. 8). Uit onderzoek van het CBS blijkt dat allochtonen gemiddeld lager opgeleid zijn (CBS, 2007). Laagopgeleide autochtonen leve Mensen die betaald werk hebben voelen zich gezonder dan mensen die werkloos zijn. 90 procent van de werkenden voelt zich gezond, terwijl slechts 76 procent van de werklozen gezond zegt te zijn Dit in tegenstelling tot landen waar werknemers zelf beleggen voor hun pensioen. Daar telt de pensioenrekening wel mee als vermogen. Volgens de statistieken is het vermogen in die landen veel beter verdeeld dan in Nederland. In 2019 verzocht het kabinet het CBS uit te zoeken hoe het zit met de verdeling van het pensioenvermogen Opleidingsniveau van Nederlanders stijgt Nederland wordt steeds slimmer. In 2012 was 28 procent van de Nederlanders tussen 15 en 65 jaar hoogopgeleid

CBS: flexwerkers zijn enorm diverse groep - ABU

Bron: CBS (EBB'08-'20), CBS (StatLine) Percentage flexwerkers kromp tussen 2018-2020, maar blijft hoger dan in 2008 Door de lage werkloosheid kregen werkgevers vanaf 2018 steeds meer moeite met het vervullen van vacatures (CBS 2020d) Ruim 15% van de Nederlanders geeft mantelzorg. In 2019 gaf 15,3% van de personen van 16 jaar en ouder mantelzorg (zo'n 2 miljoen personen). Het CBS definieert mantelzorg als zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving als deze persoon voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. De mantelzorg moet daarbij minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8. Stapeling en (multi)problematiek tijdens de coronapandemie. Instructies ontwikkelen en vormgeven dashboard. verie sjabloon: 4.0.3. CCN. Maak op tijd een afspraak met CCN / Huisstijl en bespreek je dashboard (email: CCN-Logistiek@cbs.nl) Elk dashboard dat wordt gepubliceerd moet besproken zijn met CCN Ongeveer een kwart van de 15-plussers gebruikt thuis het meest een andere voertaal dan het Nederlands. Daarbij kan het gaan om een dialect, om een regionale taal als Fries, Limburgs en. In Leidschendam-Voorburg heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Haaglanden en Nederland, maar dit is vergelijkbaar met Zuid-Holland West (tabel 2). Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Leidschendam-Voorburg, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016

Hoeveelheid vrije tijd is stabiel en voor veel Nederlanders (70%) voldoende. In de vorige editie van De sociale staat van Nederland gingen we uitgebreid in op de totale omvang van de vrije tijd (zie Wennekers et al. 2019). Sindsdien zijn er geen nieuwe gegevens beschikbaar gekomen, dus we beschrijven hier kort deze eerdere bevindingen Luchtkwaliteit in Nederland verbetert in de toekomst, lokale verschillen blijven bestaan. CBS: levensverwachting naar opleidingsniveau. De levensverwachting in goede ervaren gezondheid bij geboorte is hoger naarmate het huishoudinkomen hoger is. Dat geldt voor zowel mannen als vrouwen De hoofdvraag van dit onderzoek is: Leidt verschil in opleidingsniveau en verschil in bevolkingsdichtheid tot grotere inkomensongelijkheid? Dit zal worden onderzocht aan de hand van data over Nederlandse gemeente, die verkregen zijn van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en waarbij gebruik wordt gemaakt van panel data Opleidingsniveau en gezondheid Levensverwachting. In Nederland leven mensen met alleen basisonderwijs gemiddeld 6 jaar korter en zelfs 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoger opleidingsniveau (hbo- of universitaire opleiding) De Emancipatiemonitor 2018 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) bevat de resultaten van tweejaarlijks onderzoek naar de emancipatie van vrouwen in Nederland. Meisjes met een niet-westerse migratieachtergrond doen het minder goed in het voortgezet onderwijs dan meisjes zonder migratieachtergrond, de verschillen nemen wel af

Overgewicht | Voedingscentrum

het inkomen (Ibid.). Om deze reden wordt in dit onderzoek het opleidingsniveau van ondernemers in Nederland onderzocht in relatie tot het inkomen. Daarnaast wordt het opleidingsniveau van ondernemers onderzocht, omdat allochtonen gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben dan autochtonen (CBS Statline, 2016) De CBS-Gezondheidsenquête. Sinds 1981 beschikt Nederland over de resultaten van een nationale Gezondheidsenquête. Dit is een enquête-onderzoek onder een representatieve groep van de Nederlandse bevolking, waarin vragen worden gesteld over onder meer de gezondheidstoestand en het gebruik van medische zorg. Over de bevindingen wordt met grote.

CBS presenteert de Monitor Brede Welvaart - Vastgoed

Het opleidingsniveau wordt nergens in Nederland geregistreerd. Het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking wordt door het CBS bepaald op basis van de Enquête Beroepsbevolking. Hierover wordt door het CBS landelijk en naar specifieke bevolkingsgroepen gerapporteerd. Maar op een lager schaalniveau is nauwelijks bekend hoe het met het. De Nederlandse norm is gebaseerd op MET-waarden: 1 MET komt overeen met het energieverbruik van rustig zitten en 5 MET komt overeen met een energieverbruik van 5 maal dit rustmetabolisme. Volgens deze norm moeten jongeren van 12 tot 18 jaar dagelijks minimaal een uur matig intensieve lichamelijke activiteit [MET-waarde = 5] verrichten, bijvoorbeeld aerobics of hardlopen nieuws 'Brede welvaart' blijft ondanks corona op peil - maar welzijn is niet gelijk verdeeld, ziet CBS De 'brede welvaart', waarbij naar zaken als gezondheid, sociale contacten, baanzekerheid en de kwaliteit van de leefomgeving wordt gekeken, is in Nederland ondanks corona op peil gebleven Aantal kinderen in Nederland. In Nederland wonen 3.828.059 kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar (CBS Statine, 1 januari 2015) Sociaal economische status Aantallen. In 2014 waren er 421.000 kinderen in een gezinssituatie met een langdurig (meer dan 1 jaar) laag inkomen. Dit gaat om 12,9% van de kinderen Dit percentage loopt tussen 2011 en 2013 op van 6,9% naar 8,9%, om daarna langzaam weer te dalen naar 8,2% in 2016. Het CBS raamt het percentage lage inkomens voor 2018 op 7,9% (CBS 2018). De inkomensongelijkheid in Nederland bevindt zich al jaren op een stabiel peil (Vrooman et al. 2014; Vrooman en Wildeboer Schut 2015) Opleidingsniveau van Nederlanders stijgt Nederland wordt steeds slimmer. In 2012 was 28 procent van de Nederlanders tussen 15 en 65 jaar hoogopgeleid. Dat is 6 procent hoger dan in 2003. Het aantal laagopgeleiden daalde in die periode juist met 6 procent. Dat heeft het CBS donderdag laten weten